ORDIN nr. 391 din 14 februarie 2023privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management al președintelui și al vicepreședintelui Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS)
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 17 februarie 2023
  Văzând Referatul Direcției personal și structuri sanitare aprobat cu nr. AR/3.126/2023,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă modelul-cadru al contractului de management încheiat între președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.
  (la 20-03-2023, sintagma: între președintele Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) și Ministerul Sănătății a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 391 din 14 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023 )
  (2) Se aprobă modelul-cadru al contractului de management încheiat între vicepreședintele ANDIS și Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, prevăzut în anexa nr. 2.
  (la 20-03-2023, sintagma: între vicepreședintele ANDIS și Ministerul Sănătății a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 391 din 14 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 20 martie 2023 )
  (3) Utilizarea modelelor de contract prevăzute la alin. (1) și (2) este obligatorie. În cuprinsul contractelor încheiate pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părțile contractante, conform și în limita prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, precum și persoanele care ocupă funcția de președinte/vicepreședinte al ANDIS vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 14 februarie 2023.
  Nr. 391.

  Anexa nr. 1


  CONTRACT DE MANAGEMENT
  nr. ...................... data ...................
  I. Părțile contractului 1. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), reprezentată prin ..............., pe de o parte, cu sediul în .............., str. ...........;
  și2. domnul/doamna ............., domiciliat/domiciliată în ................, posesor/posesoare al/a buletinului/cărți de identitate seria .............., codul numeric personal ..................., în calitate de președinte al ANDIS,
  am convenit încheierea prezentului contract de management.
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea și administrarea ANDIS, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, în scopul dezvoltării infrastructurii de sănătate, prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.
  III. Durata contractului

  Articolul 2
  (1) Prezentul contract de management este valabil pe o perioadă de 4 ani începând cu data de ...............(2) La încetarea mandatului, prezentul contract de management poate fi prelungit pe o perioadă de 6 luni, prin act adițional încheiat cu acordul părților, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.(3) Contractul de management conferă titularului vechime în muncă și specialitate.
  IV. Durata muncii

  Articolul 3
  (1) Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislația muncii în vigoare.(2) Programul de lucru este următorul ........................(3) Respectarea duratei timpului de lucru și a programului de lucru prevăzute la alin. (1) și (2) este obligatorie.
  V. Drepturile și obligațiile părților

  Articolul 4

  Drepturile președintelui sunt următoarele:
  a) primirea unei sume lunare brute de ............... lei, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare;
  b) salariul de bază lunar brut .................................................;
  c) dreptul la concediu de odihnă anual, de ............. de zile lucrătoare, conform prevederilor legale;
  d) dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege;
  e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
  f) dreptul la formare profesională, în condițiile legii;
  g) dreptul la informare nelimitată asupra activității ANDIS și acces la toate documentele privind activitatea tehnică și economico-financiară a acesteia;
  h) dreptul de a fi sprijinit de către Consiliul de supraveghere în rezolvarea problemelor de strategie, organizare și funcționare a ANDIS, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creșterea veniturilor ANDIS, în condițiile legii;
  i) dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de direcțiile din subordine, precum și de alte comisii pe care le înființează, ale căror atribuții și responsabilități sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS;
  j) dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractului individual de muncă și de reluare a raporturilor de muncă pe postul deținut anterior încheierii prezentului contract de management;
  k) decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii;
  l) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
  m) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
  n) dreptul de a angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii.


  Articolul 5
  (1) Atribuțiile principale ale președintelui sunt următoarele:
  a) aprobă strategiile de dezvoltare instituțională a ANDIS, programele de activitate și programele de cooperare;
  b) propune ministrului sănătății spre aprobare Regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS;
  c) propune structura organizatorică a ANDIS, precum și orice modificare a acesteia, cu respectarea cerințelor prevăzute la art. 391 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o supune avizării Consiliului de supraveghere și aprobării Ministerului Sănătății;
  d) elaborează planul de acțiune strategică, pe care îl supune aprobării Consiliului de supraveghere;
  e) elaborează programul multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate și îl transmite spre avizare Consiliului de supraveghere;
  f) propune raportul anual de activitate al ANDIS și îl transmite Consiliului de supraveghere;
  g) aprobă planul anual de activitate al ANDIS pe baza planului de acțiune strategică și a programului multianual al proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
  h) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Sănătății;
  i) urmărește modul de implementare a proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
  j) informează Consiliul de supraveghere în legătură cu implementarea planului de acțiune strategică;
  k) aprobă regulamentul intern al ANDIS și codul de conduită al personalului ANDIS;
  l) propune ministrului sănătății spre aprobare statul de funcții, cu respectarea dispozițiilor legale și cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate;
  m) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numește și eliberează din funcție personalul ANDIS, în condițiile legii;
  n) aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu încadrarea în prevederile bugetare anuale;
  o) îndeplinește și alte atribuții specifice, prevăzute în alte acte normative.
  (2) Obligațiile președintelui sunt următoarele:
  a) aprobă și răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către Ministerul Sănătății;
  b) reprezintă ANDIS în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;
  c) încheie acte juridice în numele și pe seama ANDIS, conform legii;
  d) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității ANDIS;
  e) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea ANDIS;
  f) pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea ANDIS;
  g) răspunde de organizarea arhivei ANDIS și de asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;
  h) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate;
  i) conduce activitatea curentă a ANDIS, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  j) informează Ministerul Sănătății cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;
  k) răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către agenție a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acesteia.
  (3) Obligațiile președintelui în domeniul politicii de personal sunt următoarele:
  a) stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare;
  b) aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul ANDIS;
  c) aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal;
  d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului.
  VI. Incompatibilități și conflictul de interese

  Articolul 6
  (1) Funcția de președinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice de autoritate, precum și cu exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(2) Președintelui ANDIS îi sunt aplicabile dispozițiile art. 72 privind conflictul de interese din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care la numirea în funcție președintele se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de cel mult 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.
  VII. Răspunderea contractuală

  Articolul 7
  (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de management părțile răspund în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(2) Forța majoră apără părțile de răspundere.


  Articolul 8

  Președintele răspunde civil, contravențional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru daunele produse ANDIS prin orice acte contrare intereselor acesteia.
  VIII. Forța majoră

  Articolul 9

  Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de lege.


  Articolul 10
  (1) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la data producerii și încetării evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.(2) Dacă nu procedează la anunțarea, în termenul prevăzut la alin. (1), a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.


  Articolul 11

  Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


  Articolul 12

  Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.
  IX. Corespondența

  Articolul 13
  (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.(3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.(4) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
  X. Modificarea contractului

  Articolul 14
  (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți, care este parte integrantă a prezentului contract.(3) Prin situații temeinic justificate se înțelege orice act juridic, act administrativ aprobat de forul ierarhic superior sau alte documente prevăzute de lege care stau la baza calculului indicatorilor pentru perioada la care acestea sunt aplicabile.


  Articolul 15

  În condițiile apariției unor acte normative, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contractuale se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin încheierea unui act adițional la prezentul contract, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.


  Articolul 16

  Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă satisfăcător înțelesului contractului.
  XI. Încetarea contractului

  Articolul 17

  Prezentul contract de management încetează în următoarele situații:
  a) la expirarea duratei sale;
  b) în caz de demisie;
  c) în caz de deces;
  d) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătății, în situația în care persoana care ocupă funcția de președinte al ANDIS nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile de ocupare a funcției prin concurs, a fost declarată incompatibilă sau în conflict de interese, în mod definitiv, în conformitate cu dispozițiile legii;
  e) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătății, pe baza recomandării Consiliului de supraveghere, în situația în care în urma unui audit independent efectuat de către o entitate cu reputație și competență recunoscute în domeniul auditului performanței se constată neîndeplinirea de către președintele ANDIS a indicatorilor de performanță ai activității sale pentru o perioadă de cel puțin doi ani.
  XII. Litigii

  Articolul 18

  Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.


  Articolul 19

  Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă sunt de competența instanțelor de judecată.
  XIII. Alte clauze

  Articolul 20

  Președintele nu poate transmite altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul contract de management.
  XIV. Legislație aplicabilă

  Articolul 21

  Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.

  Prezentul contract de management a fost încheiat astăzi, ……............., în două exemplare a câte ……………............ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


  Anexa nr. 2


  CONTRACT DE MANAGEMENT
  nr. …........... data .................
  I. Părțile contractului1. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), reprezentată prin ....................., pe de o parte, cu sediul în .................., str. ......................;
  și2. domnul/doamna ....................., domiciliat/domiciliată în ..............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria ..............., codul numeric personal ..................., în calitate de vicepreședinte al ANDIS,
  am convenit încheierea prezentului contract de management.
  II. Obiectul contractului

  Articolul 1

  Obiectul prezentului contract de management îl constituie organizarea, conducerea și administrarea ANDIS, precum și gestionarea patrimoniului și a mijloacelor materiale și bănești ale acesteia, în scopul dezvoltării infrastructurii de sănătate, prin pregătirea, implementarea și finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții în infrastructura de sănătate.
  III. Durata contractului

  Articolul 2
  (1) Prezentul contract de management este valabil pe o perioadă de 4 ani începând cu data de …………….......... .(2) La încetarea mandatului, prezentul contract de management poate fi prelungit pe o perioadă de 6 luni, prin act adițional încheiat cu acordul părților, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului.(3) Contractul de management conferă titularului vechime în muncă și specialitate.
  IV. Durata muncii

  Articolul 3
  (1) Durata timpului de lucru este de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, în conformitate cu legislația muncii în vigoare.(2) Programul de lucru este următorul ………...................... .(3) Respectarea duratei timpului de lucru și a programului de lucru prevăzute la alin. (1) și (2) este obligatorie.
  V. Drepturile și obligațiile părților

  Articolul 4

  Drepturile vicepreședintelui sunt următoarele:
  a) primirea unei sume lunare brute de .................................... lei, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare;
  b) salariul de bază lunar brut ................................................;
  c) dreptul la concediu de odihnă anual, de ............. de zile lucrătoare, conform prevederilor legale;
  d) dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii și alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condițiile plății contribuțiilor prevăzute de lege;
  e) dreptul la securitate și sănătate în muncă;
  f) dreptul la formare profesională, în condițiile legii;
  g) dreptul la informare nelimitată asupra activității ANDIS și acces la toate documentele privind activitatea tehnică și economico-financiară a acesteia;
  h) dreptul de a fi sprijinit de către Consiliul de supraveghere în rezolvarea problemelor de strategie, organizare și funcționare a ANDIS, precum și în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creșterea veniturilor ANDIS, în condițiile legii;
  i) dreptul de a fi susținut în realizarea activităților specifice de direcțiile din subordine, precum și de alte comisii pe care le înființează, ale căror atribuții și responsabilități sunt prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare al ANDIS;
  j) dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractului individual de muncă și de reluare a raporturilor de muncă pe postul deținut anterior încheierii prezentului contract de management;
  k) decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, potrivit legii;
  l) dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
  m) dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
  n) dreptul de a angaja resursele umane și financiare, în condițiile legii.


  Articolul 5
  (1) Atribuțiile principale ale vicepreședintelui sunt următoarele:
  a) participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare instituțională a ANDIS, a programelor de activitate și programelor de cooperare, inclusiv la elaborarea sistemului de management și control intern al obiectivelor/proiectelor de investiții de importanță considerabilă în infrastructura de sănătate;
  b) participă la elaborarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare al ANDIS;
  c) poate propune numirea echipelor de management și de implementare pentru proiectele individuale;
  d) avizează proiectele de acte normative care se aprobă prin ordin al președintelui ANDIS, inclusiv proiectele de acte normative elaborate la nivelul ANDIS, în vederea aprobării inițierii de către Ministerul Sănătății;
  e) participă alături de președinte la supravegherea și revizuirea portofoliului ANDIS, a activităților instituționale curente ale ANDIS, inclusiv a activităților care implică Consiliul de supraveghere al ANDIS și alte părți interesate;
  f) orice alte sarcini și responsabilități stabilite prin alte acte normative sau delegate de președintele ANDIS;
  g) în lipsa președintelui ANDIS, vicepreședintele ANDIS conduce ședințele Consiliului de supraveghere;
  h) exercită atribuțiile președintelui ANDIS, în cazul în care acesta nu își poate exercita atribuțiile din orice motiv.
  (2) Obligațiile vicepreședintelui sunt următoarele:
  a) răspunde de respectarea regulamentului de organizare și funcționare, după avizarea prealabilă de către Ministerul Sănătății;
  b) reprezintă agenția în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice în limita competențelor;
  c) răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității ANDIS;
  d) răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea ANDIS;
  e) pune la dispoziția organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, informații privind activitatea ANDIS;
  f) răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea și transmiterea informațiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate;
  g) împreună cu președintele ANDIS conduce activitatea curentă a ANDIS, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  h) informează Ministerul Sănătății cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariția acesteia;
  i) răspunde de respectarea și aplicarea corectă de către agenție a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acesteia în limita competențelor delegate de președinte.
  VI. Incompatibilități și conflictul de interese

  Articolul 6
  (1) Funcția de vicepreședinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice de autoritate, precum și cu exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 84 alin. (1) lit. b)-i) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(2) Vicepreședintelui ANDIS îi sunt aplicabile dispozițiile art. 72 privind conflictul de interese din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care la numirea în funcție vicepreședintele se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de cel mult 30 de zile de la numirea în funcție.
  VII. Răspunderea contractuală

  Articolul 7
  (1) Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract de management, părțile răspund în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.(2) Forța majoră apără părțile de răspundere.


  Articolul 8

  Vicepreședintele răspunde civil, contravențional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale și pentru daunele produse ANDIS prin orice acte contrare intereselor acesteia.
  VIII. Forța majoră

  Articolul 9

  Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, astfel cum este definită de lege.


  Articolul 10
  (1) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la data producerii și încetării evenimentului, și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.(2) Dacă nu procedează la anunțarea în termenul prevăzut la alin. (1) a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.


  Articolul 11

  Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.


  Articolul 12

  Forța majoră se constată de către o autoritate competentă.
  IX. Corespondența

  Articolul 13
  (1) Corespondența legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părților.(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile lucrătoare din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părți contractante schimbările survenite.(3) În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.(4) În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, aceasta va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.(5) Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.
  X. Modificarea contractului

  Articolul 14
  (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere și acord bilateral, la inițiativa oricărei părți contractante, sub rezerva notificării scrise a intenției de modificare și a propunerilor de modificare cu cel puțin 30 de zile înaintea datei de la care se dorește modificarea.(2) Modificarea se face printr-un act adițional semnat de ambele părți, care este parte integrantă a prezentului contract.(3) Prin situații temeinic justificate se înțelege orice act juridic, act administrativ aprobat de forul ierarhic superior sau alte documente prevăzute de lege care stau la baza calculului indicatorilor pentru perioada la care acestea sunt aplicabile.


  Articolul 15

  În condițiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contractuale se vor modifica și se vor completa în mod corespunzător, prin încheierea unui act adițional la prezentul contract, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestora.


  Articolul 16

  Dacă o clauză a prezentului contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă satisfăcător înțelesului contractului.
  XI. Încetarea contractului

  Articolul 17

  Prezentul contract de management încetează în următoarele situații:
  a) la expirarea duratei sale;
  b) în caz de demisie;
  c) în caz de deces;
  d) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătății, în situația în care persoana care ocupă funcția de vicepreședinte al ANDIS nu mai îndeplinește oricare dintre condițiile de ocupare a funcției prin concurs sau a fost declarată incompatibilă sau în conflict de interese, în mod definitiv, în conformitate cu dispozițiile legii;
  e) înainte de termen, prin revocare dispusă prin ordin al ministrului sănătății, pe baza recomandării Consiliului de supraveghere, în situația în care în urma unui audit independent efectuat de către o entitate cu reputație și competență recunoscute în domeniul auditului performanței se constată neîndeplinirea de către vicepreședintele ANDIS a indicatorilor de performanță ai activității sale pentru o perioadă de cel puțin doi ani;
  f) punerea sub interdicție judecătorească a vicepreședintelui;
  g) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  h) în cazul denunțării unilaterale a contractului de către președinte, cu condiția unei notificări prealabile scrise transmise cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului.
  XII. Litigii

  Articolul 18

  Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract de management vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.


  Articolul 19

  Litigiile nesoluționate pe cale amiabilă sunt de competența instanțelor de judecată.
  XIII. Alte clauze

  Articolul 20

  Vicepreședintele nu poate transmite altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul contract de management.
  XIV. Legislație aplicabilă

  Articolul 21

  Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.

  Prezentul contract de management a fost încheiat astăzi, ....................., în două exemplare a câte ........................ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

  -----