ACORD din 29 octombrie 2014
multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturi financiare
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 28 aprilie 2016  Întrucât jurisdicţiile semnatarilor Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimbul automat de informaţii financiare ("Acordul") sunt părţi la sau teritorii acoperite de Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal sau Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal aşa cum a fost aceasta modificată prin Protocolul de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal ("Convenţia") sau au semnat sau şi-au exprimat intenţia de a semna Convenţia şi recunosc că Convenţia trebuie să fie în vigoare şi să producă efecte în legătură cu ele înainte de a avea loc primul schimb de informaţii referitoare la conturi financiare,
  întrucât jurisdicţiile intenţionează să îmbunătăţească conformarea fiscală internaţională prin dezvoltarea în continuare a relaţiilor lor cu privire la asistenţa reciprocă în domeniul fiscal,
  întrucât standardul comun de raportare a fost elaborat de OECD, împreună cu ţările G20, pentru a combate evitarea plăţii impozitelor şi evaziunea fiscală şi pentru a îmbunătăţi conformarea fiscală,
  întrucât o ţară care a semnat sau care şi-a exprimat intenţia de a semna Convenţia va deveni o jurisdicţie aşa cum este definită în secţiunea 1 a prezentului acord numai atunci când aceasta devine parte la Convenţie,
  întrucât legislaţia jurisdicţiilor respective solicită sau este de aşteptat să solicite instituţiilor financiare să raporteze informaţii cu privire la anumite conturi şi să urmeze procedurile de conformare aferente, în conformitate cu scopul schimbului prevăzut în secţiunea a 2-a a prezentului acord şi cu procedurile de raportare şi de conformare prevăzute în standardul comun de raportare,
  întrucât este de aşteptat ca legislaţia jurisdicţiilor să fie modificată periodic pentru a reflecta actualizările aduse standardului comun de raportare şi ţinând cont de faptul că atunci când astfel de modificări sunt adoptate de o jurisdicţie se va considera că, pentru acea jurisdicţie, definiţia standardului comun de raportare se referă la versiunea actualizată,
  întrucât capitolul III din Convenţie autorizează schimbul de informaţii în scopuri fiscale, inclusiv schimbul de informaţii în mod automat, şi permite autorităţilor competente ale jurisdicţiilor să convină cu privire la scopul şi modalităţile unor astfel de schimburi automate,
  întrucât articolul 6 din Convenţie prevede faptul că două sau mai multe părţi pot conveni de comun acord să facă schimb automat de informaţii, schimbul de informaţii având loc între autorităţile competente pe bază bilaterală,
  întrucât jurisdicţiile dispun de sau este de aşteptat să dispună până la data la care are loc primul schimb de (i) măsuri de protecţie adecvate pentru a se asigura că informaţiile primite în baza prezentului Acord rămân confidenţiale şi sunt folosite numai în scopurile prevăzute de Convenţie şi (ii) infrastructura necesară pentru un schimb eficient (inclusiv proceduri stabilite pentru asigurarea unor schimburi de informaţii efectuate în timp util, exacte şi confidenţiale, mijloace de comunicare eficiente şi sigure şi capacitatea de a soluţiona cu promptitudine întrebările şi preocupările legate de schimburile sau solicitările de informaţii şi de a administra prevederile secţiunii 4 din prezentul acord),
  întrucât autorităţile competente ale jurisdicţiilor intenţionează să încheie un acord prin care să fie îmbunătăţită conformarea fiscală internaţională în baza schimbului automat prevăzut de Convenţie, fără a aduce atingere procedurilor legislative naţionale (dacă acestea există), cu respectarea legislaţiei UE (dacă este cazul) şi sub rezerva confidenţialităţii şi a altor măsuri de protecţie prevăzute de Convenţie, inclusiv prevederile care limitează folosirea informaţiilor schimbate în baza acesteia,
  astfel, prin urmare, autorităţile competente au convenit după cum urmează:

  Secţiunea 1 Definiţii

  1. În sensul prezentului acord, următorii termeni au următorul înţeles:
  a) termenul "jurisdicţie" înseamnă o ţară sau un teritoriu în legătură cu care Convenţia este în vigoare sau se aplică, ca urmare a semnării sau ratificării, în conformitate cu articolul 28 sau prin extindere teritorială în conformitate cu articolul 29 şi care este parte semnatară a acestui acord;
  b) expresia "autoritate competentă" înseamnă, pentru fiecare jurisdicţie, persoanele şi autorităţile listate în anexa B a Convenţiei;
  c) expresia "Instituţia financiară a jurisdicţiei" înseamnă pentru fiecare din respectivele jurisdicţii, (i) orice instituţie financiară care este rezidentă în jurisdicţie, dar exclude orice sucursală a acelei Instituţii financiare care este localizată în afara jurisdicţiei, şi (ii) orice sucursală a instituţiei financiare care nu este rezidentă a jurisdicţiei, dacă sucursala este localizată în jurisdicţie;
  d) expresia "instituţii financiare raportoare" înseamnă orice instituţie financiară a jurisdicţiei care nu este o instituţie financiară neraportoare;
  e) expresia "cont raportabil" înseamnă orice cont financiar care este menţinut de o instituţie financiară raportoare şi care, ca urmare a procedurilor de conformare cu standardele comune de raportare, a fost identificat ca un cont care este deţinut de una sau mai multe persoane care sunt persoane raportabile pentru altă jurisdicţie sau de o entitate pasivă nefinanciară cu una sau mai multe persoane care deţin controlul care sunt persoane raportabile într-o altă jurisdicţie;
  f) expresia "standarde comune de raportare" înseamnă standardul pentru schimbul automat de informaţii în domeniul fiscal cu privire la conturile financiare (care include comentariile), dezvoltat de OECD împreună cu ţările G20;
  g) expresia "Secretariat al Organismului de Coordonare" înseamnă Secretariatul OECD care, conform paragrafului 3 al articolului 24 al Convenţiei, asigură sprijin organismului coordonator care este format din reprezentanţii autorităţilor competente ale părţilor la Convenţie;
  h) expresia "Acord în aplicare" înseamnă în legătură cu oricare două autorităţi competente că ambele autorităţi competente au indicat intenţia lor de a face schimb automat de informaţii între ele şi au îndeplinit celelalte condiţii prevăzute în subparagraful 2.1 al secţiunii 7. Autorităţile competente pentru care acordul se aplică sunt listate în anexa E.
  2. Toţi termenii cu majuscule care nu sunt altfel definiţi în acest acord vor avea înţelesul care este atribuit la data respectivă de legislaţia jurisdicţiei care aplică Acordul, acest înţeles fiind conform cu cel care există în standardele comune de raportare. Orice termen care nu este altfel definit în acest acord sau în standardele comune de raportare va avea, în afară de cazul în care contextul nu cere o interpretare diferită sau autorităţile competente convin asupra unui înţeles comun (astfel cum este permis de legea internă), înţelesul care este atribuit din timp în timp de legislaţia jurisdicţiei care aplică acest acord, orice înţeles pe care îl are în baza legislaţiei fiscale aplicabile a acelei jurisdicţii prevalând asupra înţelesului pe care termenul îl are în alte legi ale acelei jurisdicţii.


  Secţiunea 2 Schimb de informaţii în legătură cu conturile raportabile

  1.1. Conform prevederilor articolelor 6 şi 22 ale Convenţiei şi sub rezerva regulilor aplicabile în domeniul declarării şi a regulilor de conformare cu standardele comune de raportare, fiecare autoritate competentă va schimba anual, cu cealaltă autoritate competentă, cu care are în aplicare acest acord, pe bază automată, informaţiile obţinute ca urmare a acestor reguli şi prevăzute în paragraful 2.
  1.2. Independent de paragraful anterior, autorităţile competente ale jurisdicţiilor listate în anexa A vor trimite, dar nu vor primi informaţia menţionată în paragraful 2. Autorităţile competente ale jurisdicţiilor nelistate în anexa A vor primi întotdeauna informaţia menţionată în paragraful 2. Autorităţile competente nu vor transmite asemenea informaţii autorităţilor competente ale jurisdicţiilor listate în anexa A.
  2. Informaţiile care trebuie schimbate referitoare la fiecare cont raportabil al celeilalte jurisdicţii sunt:
  a) numele, adresa, NIF-ul şi data şi locul naşterii (pentru o persoană fizică) a fiecărei persoane raportabile care este titularul contului şi în situaţia unei entităţi care este titularul unui cont şi pentru care după aplicarea regulilor de conformare cu standardele comune de raportare este identificată ca având una sau mai multe persoane care deţinând controlul devin persoane raportabile, numele, adresa şi NIF-ul entităţii şi numele, adresa, NIF-ul şi data şi locul naşterii fiecărei persoane raportabile;
  b) numărul de cont (sau echivalentul funcţional în absenţa unui număr de cont);
  c) numele şi numărul de identificare (dacă există) al Instituţiei financiare raportoare;
  d) soldul sau valoarea unui cont (inclusiv în cazul contractelor de asigurare cu valoare cash sau contractelor de anuitate, valoarea cash sau valoarea de răscumpărare) la sfârşitul anului calendaristic relevant sau altă perioadă de raportare adecvată sau dacă contul a fost închis în timpul acelui an sau perioade, închiderea contului;
  e) în cazul oricărui cont de custodie:
  (1) suma brută totală a dobânzii, suma brută totală a dividendelor şi suma brută totală a altor venituri realizate în legătură cu activele deţinute în cont, în orice situaţie, plătite sau creditate în cont (sau în legătură cu contul) în timpul anului calendaristic sau altor perioade de raportare adecvate; şi
  (2) veniturile totale brute din vânzarea sau răscumpărarea activelor financiare plătite sau creditate din cont în timpul anului calendaristic sau al unor perioade de raportare adecvate în legătură cu care instituţiile financiare raportoare acţionează în calitate de custode, broker, împuternicit sau în alt mod ca un agent pentru un titular de cont;
  f) în cazul depozitarului de cont, suma totală brută a dobânzilor plătite sau creditate în cont în timpul anului calendaristic sau al altor perioade adecvate de raportare; şi
  g) în cazul oricărui cont care nu este menţionat în subparagraful 2(e) sau (f), suma brută totală plătită sau creditată titularului de cont cu privire la cont în timpul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare în legătură cu care instituţia financiară raportoare este debitor, incluzând suma totală a oricăror plăti de răscumpărare efectuate către titularul de cont în timpul anului calendaristic sau al altei perioade adecvate de raportare.


  Secţiunea 3 Momentul şi modalitatea de efectuare a schimbului de informaţii

  1. În scopul efectuării schimbului de informaţii prevăzut de secţiunea 2, suma şi caracterizarea plăţilor efectuate cu privire la un cont raportabil pot fi stabilite conform principiilor legislaţiei fiscale ale jurisdicţiilor care efectuează schimbul de informaţii.
  2. În scopul obligaţiei de schimb de informaţii prevăzute de secţiunea 2, informaţiile schimbate vor identifica valuta în care este denominată suma vizată.
  3. Cu privire la alineatul 2 al secţiunii 2 şi sub rezerva procedurii de notificare prevăzute la secţiunea 7, inclusiv datele specificate acolo, informaţiile vor fi schimbate începând cu anii specificaţi în anexa F în nouă luni de la sfârşitul anului calendaristic la care se referă informaţiile. Independent de propoziţia precedentă, schimbul de informaţii este efectuat în legătură cu un an calendaristic numai dacă ambele autorităţi aplică prezentul acord şi jurisdicţiile lor respective aplică legislaţia care solicită raportarea în legătură cu un asemenea an calendaristic şi care să fie conformă cu scopul schimbului de informaţii prevăzut în secţiunea 2 şi cu raportarea şi procedurile de conformare conţinute în standardele comune de raportare.
  4. [şters]
  5. Autorităţile competente vor efectua schimbul automat de informaţii descrise în secţiunea 2, în schema standardului comun de raportare în Extensible Markup Language.
  6. Autorităţile competente vor conlucra şi vor agrea asupra uneia sau mai multor metode pentru transmiterea datelor, inclusiv asupra standardelor de codificare în vederea maximizării standardizării şi minimizării complexităţii şi costurilor şi vor specifica acestea în anexa B.


  Secţiunea 4 Colaborare pentru conformare şi aplicare

  O autoritate competentă va notifica cealaltă autoritate competentă când prima autoritate competentă menţionată are motive să creadă că o eroare ar fi putut să conducă la raportarea de informaţii incorecte sau incomplete sau o instituţie financiară de raportare nu a respectat cerinţele de raportare aplicabile şi procedurile de conformare cu standardul comun de raportare. Autoritatea competentă notificată va lua toate măsurile corespunzătoare disponibile în temeiul legislaţiei naţionale pentru a se ocupa de erorile sau de neconformarea descrisă în notificare.


  Secţiunea 5 Confidenţialitate şi măsuri de protecţie

  1. Toate informaţiile furnizate sunt supuse regulilor de confidenţialitate şi altor reguli de protecţie a datelor prevăzute în Convenţie, inclusiv prevederilor care limitează folosirea informaţiilor furnizate şi în măsura în care este necesar, pentru a asigura nivelul necesar de protecţie a datelor personale în conformitate cu protecţia care poate fi specificată de autoritatea competentă furnizoare aşa cum este cerută conform legislaţiei sale naţionale şi înscrisă în anexa C.
  2. O autoritate competentă va notifica imediat Secretariatul organismului de coordonare referitor la orice încălcare a confidenţialităţii sau nerespectare a protecţiei datelor şi referitor la orice sancţiuni sau acţiuni de remediere care se impuneau în consecinţă. Secretariatul organismului de coordonare va notifica toate autorităţile competente pentru care acesta este un acord în aplicare cu prima autoritate competentă menţionată.


  Secţiunea 6 Consultări şi amendamente

  1. Dacă apar dificultăţi de implementare sau interpretare a acestui acord, o autoritate competentă poate cere consultări cu una sau mai multe autorităţi competente pentru a elabora măsuri adecvate care să asigure aplicarea Acordului. Autoritatea competentă care a cerut consultările va asigura, după cum este cazul, notificarea Secretariatul organismului de coordonare despre orice măsuri care au fost elaborate, iar Secretariatul organismului de coordonare va notifica toate autorităţile competente, chiar şi acelea care nu au participat la consultări, asupra oricăror măsuri care au fost elaborate.
  2. Acest acord poate fi amendat prin consens, în urma unui acord scris, de către toate autorităţile competente pentru care Acordul este în aplicare. Cu excepţia altor înţelegeri convenite, un astfel de amendament este efectiv începând cu prima zi a lunii care urmează terminării unei perioade de o lună după data ultimei semnări a unui astfel de acord scris.


  Secţiunea 7 Durata Acordului

  1. O autoritate competentă trebuie să trimită Secretariatului organismului de coordonare, la momentul semnării Acordului sau cât mai curând posibil, după ce jurisdicţia a adoptat legislaţia necesară pentru implementarea standardelor comune de raportare, o notificare:
  a) că acea jurisdicţie a adoptat legislaţia necesară pentru implementarea standardelor comune de raportare şi specificarea datelor relevante efective în legătură cu conturile preexistente, conturile noi şi aplicarea sau terminarea procedurilor de raportare pentru conformare;
  b) o confirmare dacă jurisdicţia este listată în anexa A;
  c) specificarea uneia sau mai multor metode pentru transmiterea datelor, inclusiv codificarea (anexa B);
  d) specificarea măsurilor de siguranţă, dacă ele există, pentru protecţia datelor cu caracter personal (anexa C);
  e) că are implementate măsuri adecvate şi corespunzătoare care să asigure că sunt îndeplinite standardele de confidenţialitate şi protecţie a datelor necesare şi ataşează chestionarul de confidenţialitate şi protecţie a datelor completat care va fi inclus în anexa D; şi
  f) o listă a autorităţilor competente din jurisdicţiile cu care intenţionează să se aplice acest acord conform procedurilor legislative naţionale (dacă acestea există).
  Autorităţile competente trebuie să notifice cu promptitudine Secretariatul organismului de coordonare în legătură cu orice modificare ulterioară care va fi făcută anexelor menţionate mai sus.
  2.1. Acest acord va intra în vigoare între două autorităţi competente la ultima dintre următoarele date: (i) data la care cea de-a doua dintre cele două autorităţi competente a trimis notificarea către Secretariatul organismului de coordonare conform paragrafului 1, inclusiv listarea jurisdicţiei celeilalte autorităţi competente conform subparagrafului 1(f), şi, dacă este cazul, (ii) data la care Convenţia a intrat în vigoare şi produce efecte pentru ambele jurisdicţii.
  2.2. Secretariatul organismului de coordonare va menţine şi va publica pe site-ul OECD o listă a autorităţilor competente care au semnat Acordul şi între care acesta este un Acord în vigoare (anexa E).
  2.3. Secretariatul organismului de coordonare va publica pe site-ul OECD informaţiile furnizate de autorităţile competente conform subparagrafelor 1 (a) şi (b). Informaţiile furnizate conform subparagrafelor 1(c) până la (f) vor fi disponibile celorlalţi semnatari în urma unei cereri scrise adresate Secretariatului organismului de coordonare.
  3. O autoritate competentă poate înceta schimbul de informaţii cu o altă autoritate competentă conform acestui acord, printr-o notificare în scris prin care a stabilit că este sau a fost o neconformare semnificativă din partea celei de-a doua autorităţi competente în legătură cu acest acord. O astfel de încetare va avea efect imediat. În scopurile acestui paragraf, neconformare semnificativă include, dar nu se limitează la neconformare în ceea ce priveşte prevederile legate de confidenţialitatea şi protecţia datelor din acest acord şi din Convenţie, nefurnizarea de informaţii corespunzătoare şi la timp conform acestui acord de către autoritatea competentă sau definirea statutului entităţilor sau conturilor ca instituţii financiare neraportoare şi conturi excluse într-o manieră care frustrează scopurile standardelor comune de raportare.
  4. O autoritate competentă poate înceta participarea sa la acest acord sau în legătură cu o anumită autoritate competentă, printr-o notificare de încetare în scris către Secretariatul organismului de coordonare. O astfel de încetare devine efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 12 luni de la data notificării de încetare. În cazul încetării, toate informaţiile primite anterior conform acestui acord vor rămâne confidenţiale şi subiect al termenilor din Convenţie.


  Secţiunea 8 Secretariatul organismului de coordonare

  1. Cu excepţia altor prevederi din acest acord, Secretariatul organismului de coordonare va notifica toate autorităţile competente despre orice notificări pe care le-a primit conform acestui acord şi va furniza o notificare tuturor semnatarilor Acordului când o nouă autoritate competentă semnează Acordul.
  2. Toţi semnatarii Acordului vor împărţi anual în mod egal costurile de administrare a Acordului prin Secretariatul organismului de coordonare. Fără a ţine seama de fraza precedentă, ţările care îndeplinesc unele condiţii vor fi scutite de împărţirea costurilor conform articolului X din Regulile de procedură ale organismului de coordonare al Convenţiei.

  Semnat în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice.

  Anexa A

  LISTA JURISDICŢIILOR NERECIPROCE
  [Se va completa.]


  Anexa B

  METODE DE TRANSMITERE
  [Se va completa.]


  Anexa C

  METODE SPECIFICE DE PROTECŢIE A DATELOR
  [Se va completa.]


  Anexa D

  CHESTIONAR DE CONFIDENŢIALITATE
  [Se va completa.]


  Anexa E

  AUTORITĂŢI COMPETENTE PENTRU CARE ACESTA ESTE UN ACORD ÎN VIGOARE
  [Se va completa.]


  Anexa F

  DATELE LA CARE SE INTENŢIONEAZĂ SCHIMBUL
   ┌────────────┬──────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
   │ Conturi │ Se intenţionează a fi│ Datele de la care se intenţionează │
   │ │ definit ca: │ să se facă schimbul de informaţii │
   ├────────────┼──────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
   │Conturi noi │Un cont financiar │Septembrie 2017 │
   │ │menţinut de o │ │
   │ │instituţie financiară │ │
   │ │de raportare deschis │ │
   │ │la sau după │ │
   │ │1 ianuarie 2016 │ │
   ├────────────┼──────────────────────┼───────────┬──────────────┬─────────────┤
   │ │ │Conturi │Conturi │Conturi ale │
   │ │ │individuale│individuale │entităţii │
   │ │ │de valori │de valori │ │
   │ │ │mari │mici │ │
   ├────────────┼──────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
   │Conturi │Un cont financiar │Septembrie │Septembrie │Septembrie │
   │preexistente│menţinut de o │2017 │2017 sau │2017 sau │
   │ │instituţie financiară │ │septembrie │septembrie │
   │ │de raportare de la │ │2018, în │2018, în │
   │ │31 decembrie 2015 │ │funcţie de │funcţie de │
   │ │ │ │când a fost │când a fost │
   │ │ │ │identificat │identificat │
   │ │ │ │ca fiind │ca fiind │
   │ │ │ │raportabil │raportabil │
   └────────────┴──────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┘

  -----