HOTĂRÎRE Nr. 391 din 5 august 1993
privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 24 august 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se autorizeaza Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Ministerul Finanţelor sa constituie la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. un depozit în limita a 25 miliarde lei, în vederea reluării procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în stadii avansate de execuţie.
  Depozitul menţionat la alineatul precedent se va constitui din:
  - până la 15 miliarde lei pe seama alocaţiilor bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului pe anul 1993 la capitolul "Gospodărie comunală şi locuinţe";
  - 10 miliarde lei puse la dispoziţie de Banca Naţionala a României în baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia.


  Articolul 2

  Din depozitul constituit potrivit prevederilor de la art. 1 alin. 1, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Ministerul Finanţelor, pe baza cererilor formulate de consiliile judeţene, vor repartiza şi pune la dispoziţia acestora sumele stabilite pentru fiecare judeţ, în conturi speciale deschise la sucursalele judeţene ale Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A.
  Sumele aflate în conturile speciale deschise la sucursalele judeţene ale Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. se vor utiliza de consiliile judeţene în stricta conformitate cu destinatiile stabilite la art. 1 alin. 1 din prezenta hotărâre, urmînd să fie reconstituite şi apoi folosite potrivit prevederilor normelor metodologice din anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Consiliul municipiului Bucureşti va deschide acelaşi cont special, ca şi consiliile judeţene, la sucursala Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., prin care va derula în continuare procesul investitional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie. Contul special se va alimenta din aceleaşi categorii de resurse din care se reconstituie conturile speciale de la nivel judeţean. Constituirea resurselor şi destinaţia acestora se fac în conformitate cu prevederile din normele metodologice, anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  Consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti vor stabili şi dispune măsurile corespunzătoare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, inclusiv plata lucrărilor executate şi nedecontate, precum şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe, în ordinea şi în condiţiile prevăzute în normele metodologice, anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 5

  Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, împreună cu consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti, răspund de aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  p. Ministrul lucrărilor publice şi
  amenajării teritoriului,
  Victor Dumitrache,
  secretar de stat
  Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu


  Anexa 1
  NORME METODOLOGICE
  cu privire la constituirea şi utilizarea fondurilor necesare terminării locuinţelor şi celorlalte spaţii cu alta destinaţie din cadrul blocurilor aflate în diferite stadii de execuţie
  A. Acţiuni premergătoare terminării şi dării în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
  1. Pentru partea executată şi decontată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, la locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie, aflate în diferite stadii de execuţie, se vor aplica prevederile dinLegea nr. 85/1992în legătură cu condiţiile de avans, de plată integrală sau în rate a preţului şi de dobinzi.
  2. Încasările obţinute din punerea în aplicare a prevederilorLegii nr. 85/1992(din avansuri, plati integrale, rate, licitaţii, dobinzi - după deducerea comisionului etc.) vor fi virate în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., în vederea folosirii acestora pentru terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor şi spaţiilor cu alta destinaţie aflate în diferite stadii de execuţie. Conturile speciale vor fi desfăşurate analitic pe localităţi şi, în cadrul acestora, pe fiecare bloc de locuinţe, de către titularii investiţiilor respective.
  3. Anterior acţiunii de licitare a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, pentru care nu au fost emise repartiţii sau nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vînzare-cumpărare, autorităţile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuintele care se vor trece fără plata - la terminarea acestora - în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii, ca locuinţe de serviciu, potrivit prevederilorart. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992.
  B. Pentru terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
  1. În scopul realizării şi dării în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti, în colaborare cu toate unităţile interesate, vor elabora şi aproba un program, după modelul cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene şi responsabilităţi care să permită garantarea continuării şi încheierii procesului investitional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie.
  2. Ministerul Finanţelor şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., pentru a asigura derularea operaţiunilor, vor încheia o convenţie în care se vor stabili condiţiile de utilizare a depozitului, nivelul dobinzilor şi comisioanelor practicate, precum şi obligaţiile părţilor.
  3. Pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului municipiului Bucureşti se vor deschide, la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., conturi distincte prin care se vor derula alimentarile cu fonduri din depozitul constituit şi din alte surse precizate în aceste norme metodologice şi se vor efectua plati numai pe baza detaliilor, la programul aprobat, prin care se vor stabili şi nominaliza blocurile de locuinţe a căror execuţie trebuie continuată şi încheiată, începând cu acele blocuri aflate în stadii foarte avansate şi avansate de execuţie.
  Consiliile judeţene, pe baza înţelegerilor cu consiliile locale pe teritoriul cărora se afla locuinţe în diferite stadii de execuţie, pot repartiza acestora sumele necesare terminării lucrărilor la locuinţe.
  În acest scop, consiliile locale vor solicita sucursalelor din teritoriu ale Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. deschiderea de conturi speciale în care vor primi alimentarile cu fonduri şi din care vor efectua plati numai pentru continuarea şi terminarea lucrărilor la locuintele care fac obiectul acestor norme metodologice.
  4. În baza inventarierilor şi evaluărilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul privind realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor şi a celorlalte spaţii cu alta destinaţie din cadrul blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, plăţile pe bază de acte justificative din conturile speciale care se vor deschide la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. se vor efectua, prioritar, pentru :
  a) lucrările executate şi nedecontate şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe, aflate în stadiu de finisaj foarte avansat sau finalizate, cu regasirea în stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii beneficiari de investiţii;
  b) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza avansată de finisaj.
  În prima etapa se va asigura utilizarea integrală a depozitelor de 21-25 miliarde lei pentru priorităţile de la lit. a) şi b);
  c) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj, după plata lucrărilor executate şi nedecontate şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinţe.
  Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinţe în parte, astfel încât să se asigure finalizarea lui cu încadrare în plafonul valoric negociat pe bază de contract.
  La contractele încheiate între unităţile în a căror evidenta sunt înregistrate blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi agenţii economici constructori se vor aditiona clauze speciale care vor prevedea:
  - termenul limita stabilit pentru recepţia definitivă a construcţiei şi care trebuie să aibă în vedere un ritm de lucru susţinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul execuţiei;
  - orice influente în costurile construcţiei ca rezultat al depăşirii termenelor limita de recepţie în condiţii de inflaţie vor fi suportate de constructor, beneficiarul având dreptul de a-l acţiona în justiţie;
  - verificarea la faţa locului, de către inspectorii direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi ai Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., în condiţiile stabilite prin convenţie, a stadiului fizic de realizare a construcţiilor finanţate din fondurile speciale, corelat cu plăţile efective şi cu prevederile din documentaţie;
  - verificarea situaţiilor de lucrări se va face de către dirigintii nominalizaţi pentru fiecare lucrare în parte, de către regia autonomă sau societatea comercială beneficiara a fondurilor de investiţii. Decontarea lunară a lucrărilor executate se va face prin sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. în urma verificării şi însuşirii de către diriginti a situaţiilor de lucrări şi avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din cadrul inspecţiilor de stat în construcţii de pe teritoriul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.
  Situaţiile de lucrări se vor întocmi în baza Ordinului nr. 197/D din 23.07.1990 al ministrului transporturilor şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. La terminarea şi receptionarea lucrărilor, pe scări şi tronsoane, se vor prezenta de către constructor situaţiile de lucrări întocmite potrivit Ordinului nr. 74/D din 28.04.1993 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.
  Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate în majorarea nejustificată a costurilor construcţiei, vor fi opozabile constructorului.
  În condiţiile în care, pe plan local, exista situaţii deosebite în ceea ce priveşte problema locuinţelor, autorităţile publice judeţene şi cele ale municipiului Bucureşti, precum şi celelalte autorităţi publice locale pot hotărî includerea în priorităţile acestei etape şi a unor blocuri care se afla cu structura în execuţie, condiţionat însă de asigurarea integrală a plăţilor pentru terminarea blocurilor de locuinţe cu structura închisă.
  Aceasta speta nu poate face însă obiectul utilizării depozitelor iniţiale.
  5. La terminarea şi după receptionarea blocurilor de locuinţe, repartizarea apartamentelor se va face prin grija autorităţilor publice locale pe raza cărora sunt situate blocurile de locuinţe, cu respectarea aprobărilor anterioare date de organele legale competente.
  6. Agenţii economici sau autorităţile publice locale în ale căror evidente se afla investiţiile respective vor acţiona astfel încât, o dată cu recepţia definitivă a locuinţelor, sa dispună de următoarele informaţii:
  a) suma plătită de viitorul proprietar (avans din surse proprii sau împrumutate şi credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau plati integrale din surse proprii la preţul iniţial al locuinţei), stabilită pe bază de acte doveditoare;
  a1) împrumutul contractat de către beneficiarii de repartiţii, precum şi de către titularii de precontracte sau contracte de vînzare-cumpărare pentru partea de locuinţe executată şi decontată, în baza prevederilorLegii nr. 85/1992;
  b) suma care se mai datorează de către viitorul proprietar, fie ca diferenţa între costul definitiv al apartamentului şi suma poziţiilor de la lit. a) şi a1) de mai sus, fie ca diferenţa între costul definitiv al apartamentului şi suma reprezentind avansul şi plata parţială facuta de beneficiarii de repartiţii eliberate de autorităţile locale competente;
  c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei care a contractat locuinta şi dacă împreună cu membrii de familie nu au în proprietate o alta locuinta (prin familie se înţelege soţ şi sotie, cu sau fără copii în întreţinere);
  d) încadrarea celor care au solicitat locuinţe, pe bază de acte doveditoare, în una din următoarele categorii:
  d1) tineri căsătoriti care la data contractării locuinţei au vârsta de până la 30 ani;
  d2) invalizi de gradul I şi II;
  d3) handicapati;
  d4) răniţi, precum şi familii şi părinţi ai celor decedati, ca urmare a participării la victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
  d5) persoane şi familii care îşi schimba domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultura sau silvicultura;
  d6) personal calificat din învăţământ şi sănătate care îşi schimba domiciliul la sate;
  d7) persoane sau familii care îşi schimba domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul cu care au fost improprietarite.
  7. Autorităţile publice locale vor stabili şi aproba pentru familiile sau persoanele care au fost încadrate în una din categoriile prevăzute la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, cu excepţia celor prevăzute la lit. d4), subvenţii care se vor suporta de către stat în vederea realizării locuinţei, acestea urmînd a fi cuprinse între 50.000 lei şi echivalentul a 30% din valoarea locuinţei la data emiterii repartiţiei, a încheierii precontractului sau contractului iniţial de vînzare-cumpărare.
  Subvenţiile astfel stabilite se vor solicita, în mod centralizat, de către consiliile judeţene, respectiv Consiliul municipiului Bucureşti, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare.
  Cererea de subvenţii se va face după modelul cuprins în anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.
  Pentru persoanele şi familiile prevăzute la lit. d4), subvenţiile în sume fixe se stabilesc, se aproba şi se suporta de la bugetul de stat în condiţiile prevăzute în completările la Precizările nr. 182362/1992 şi nr. 18/2244/1992, emise de Ministerul Finanţelor şi Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei, astfel încât acestea nu se includ în cererile care se vor transmite la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
  Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cadrul creditelor bugetare deschise în acest scop, va transmite consiliilor judeţene şi Consiliului municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite, care vor fi înregistrate în contul "Sume de mandat".
  În condiţiile în care sarcinile decurgind din Programul privind realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie au fost descentralizate pe seama autorităţilor publice locale, consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti vor proceda la repartizarea subvenţiilor respective pe localităţi şi la virarea sumelor respective la dispoziţia consiliilor locale care, de asemenea, le vor inregistra în contul "Sume de mandat".
  Sumele stabilite şi aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite potrivit legii, se vor comunică de către autorităţile publice locale agenţilor economici pentru a fi deduse din sumele care se mai datorează pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor de la pct. 6 lit. b).
  Întreaga subvenţie primită şi dedusă din sumele datorate de viitorii proprietari va fi virata în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. pe seama consiliilor judeţene, Consiliului municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit pentru realizarea programului de locuinţe.
  8. Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinţe stabilite potrivit pct. 6 lit. b) şi care se vor diminua, după caz, cu subvenţiile în sume fixe acordate potrivit pct. 7, agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe vor încheia, cu persoanele fizice beneficiare de locuinţe, contracte de împrumut după modelul cuprins în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, cu respectarea următoarelor condiţii:
  a) împrumutul urmează să se ramburseze în termen de maximum 15 ani, de regula în rate chenzinale sau lunare;
  b) dobinda la împrumutul acordat va fi de 30% pe an şi se va suporta astfel:
  b1) 15 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe din categoriile menţionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice;
  b2) 15 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe, salariaţi, ţărani şi pensionari care nu sunt cuprinşi în categoriile menţionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, dar au contribuit la realizarea locuinţei cu sume care să reprezinte cel puţin 20% din costul definitiv al locuinţei;
  b3) 18 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe, salariaţi, ţărani şi pensionari care nu sunt încadraţi la lit. b1) şi b2) de mai sus;
  b4) 15 puncte procentuale din bugetul de stat pentru beneficiarii de locuinţe de la lit. b1) şi b2) de mai sus;
  b5) 12 puncte procentuale din bugetul de stat pentru beneficiarii de locuinţe de la lit. b3) de mai sus;
  c) pentru nerambursarea la termen a împrumutului, precum şi pentru neplata dobinzii, beneficiarii de împrumuturi vor suporta penalităţi şi celelalte consecinţe prevăzute de dispoziţiile legale, care se vor înscrie în clauzele contractuale;
  d) dobinzile se vor calcula şi se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinţe o dată cu ratele scadente la împrumuturile acordate;
  e) agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile respective şi în a căror răspundere s-a preluat evidenta, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobinzilor la împrumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operaţiuni, vor calcula un comision de 1%, care se va aplica la suma încasată ca rata la împrumutul acordat, comision ce se va retine din dobinzile plătite de împrumutaţi;
  f) pentru dobinzile care se plătesc din bugetul de stat, agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile vor stabili cuantumul lunar al acestora pe care-l vor prezenta, cu viza de control financiar preventiv, până la data de 5 a fiecărei luni, consiliilor locale sau consiliilor judeţene şi Consiliului municipiului Bucureşti, în funcţie de subordonarea agentului economic, în a căror evidenta se afla investiţiile, după modelul cuprins în anexa nr. 2. Datele centralizate cu privire la dobinzile care se plătesc din bugetul de stat se vor transmite, până la data de 15 a fiecărei luni, prin grija consiliilor judeţene şi Consiliului municipiului Bucureşti, după modelul cuprins în anexa nr. 2a), la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în bugetul căruia sunt prevăzute fondurile pentru suportarea acestor dobinzi.
  Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în limita creditelor bugetare deschise în acest scop, va vira, până la data de 25 a fiecărei luni, contravaloarea tuturor dobinzilor, în contul special deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea refacerii depozitului constituit.
  După efectuarea acestei virari, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va confirma consiliilor judeţene şi Consiliului municipiului Bucureşti plata dobinzilor din bugetul de stat, aferente împrumuturilor acordate pentru locuinţe, care, la rindul lor, vor transmite agenţilor economici, beneficiari ai investiţiei, confirmarea plăţii dobinzilor pentru a fi luate în evidentele privind derularea contractelor de împrumut;
  g) încasările din ratele la împrumuturile acordate, precum şi din dobinzile aferente acestor împrumuturi plătite de persoanele fizice, după deducerea comisionului care se retine de agentul economic, beneficiar al investiţiei, se vor vira de fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecărei luni şi în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, în contul special deschis la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., în vederea refacerii depozitului iniţial constituit.
  9. Agenţii economici beneficiari ai investiţiei în a căror răspundere s-a preluat evidenta, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate, precum şi a dobinzilor la împrumuturile respective, până la data de 6 a fiecărei luni care urmează perioadei de execuţie, vor transmite la consiliul judeţean, respectiv la Consiliul municipiului Bucureşti situaţia operaţiunilor efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut după modelul cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
  O copie de pe aceasta situaţie va fi remisă consiliilor locale, judeţene şi al municipiului Bucureşti, pentru informare.
  10. Consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti, până la data de 10 a fiecărei luni, pe baza informaţiilor primite de la agenţii economici potrivit pct. 9 şi a celor din extrasele de cont primite de la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., vor transmite la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală a bugetului de stat -, la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi, în mod corespunzător, la Banca Naţionala a României situaţia prevăzută în modelul cuprins în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  11. Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, prin sistemul propriu informaţional, transmiterea la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală a bugetului de stat - până la data de 10 a fiecărei luni, pentru perioada expirată, decontul care se va stabili pe bază de convenţie.
  Admiterea la plata a cheltuielilor pentru realizarea locuinţelor care fac obiectul acestor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor din convenţia anuală semnată între Ministerul Finanţelor şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.
  12. Depozitul constituit pentru realizarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se va reconstitui, prin grija tuturor organelor implicate, prin virarea în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. a încasărilor provenite din:
  a) dobinda care se va bonifica de către Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. la soldul depozitului respectiv;
  b) ratele încasate la împrumuturile pentru care agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile au încheiat contracte potrivit prevederilorLegii nr. 85/1992şi celor de la cap. B pct. 8 din aceste norme metodologice;
  c) dobinzile plătite de împrumutaţi, diminuate cu comisioanele reţinute de agenţii economici în a căror evidenta se afla investiţiile, în condiţiile prevăzute deLegea nr. 85/1992şi pct. 8 din aceste norme metodologice;
  d) dobinzile plătite din bugetul de stat ca protecţie socială pentru construcţii de locuinţe;
  e) subvenţiile în sume fixe acordate din bugetul de stat ca protecţie socială pentru construcţiile de locuinţe;
  f) contribuţia adusă de beneficiarii de locuinţe ca avans, în cazul persoanelor care nu au participat iniţial cu avansuri din surse proprii sau împrumutate, precum şi plati parţiale sau integrale făcute de beneficiarii de locuinţe care doresc sa reducă împrumutul ori sa nu contracteze împrumut pentru locuinţe;
  g) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, situate în blocurile de locuinţe terminate şi date în folosinţă;
  h) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a apartamentelor pentru care nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vînzare-cumpărare cu populaţia, nu au fost repartizate prin comunicări oficiale populaţiei sau nu au fost încheiate protocoale de trecere ca locuinţe de serviciu potrivit prevederilorart. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992;
  i) ratele şi dobinzile încasate de la beneficiarii locuinţelor finalizate ca urmare a utilizării depozitului Băncii Naţionale a României;
  j) sumele obţinute din licitaţiile care se vor organiza pentru spaţiile cu alta destinaţie decît aceea de locuinta şi pentru locuinţe vor fi virate după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitaţiilor.
  Organizarea licitaţiilor, precum şi cheltuielile ocazionate de organizarea licitaţiilor se vor face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.
  13. Pe măsura ce disponibilităţile existente în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. depăşesc nevoile de plati stabilite în ordinea de prioritate prevăzută la cap. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judeţene, Consiliul municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, vor dispune reluarea lucrărilor la blocurile de locuinţe care se afla în stadiul de structura în execuţie, până la terminarea şi darea în folosinţă a acestora, după care se va proceda la valorificarea acestora în aceleaşi condiţii, procesul urmînd sa continue cu locuintele a căror execuţie este la fundaţie sau la cota zero.
  14. Autorităţile publice locale, în cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, pot aproba ca din locuintele astfel realizate sa retina un număr de locuinţe, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, Locuinta socială este definitivă, în înţelesul prezentei metodologii, în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
  15. Lucrările tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinţe, necesare punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se vor efectua corelat cu programul de realizare şi punere în funcţiune a locuinţelor, iar finanţarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, credite bancare angajate de agenţii economici şi alocaţii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investiţiilor în infrastructura conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1993 - pentru acele lucrări care în conformitate cu dispoziţiile legale pot fi finanţate de la buget -, în limita veniturilor proprii ale fiecărui buget local şi cu încadrarea în sumele defalcate din impozitul pe salarii, rămase la dispoziţia autorităţilor locale.
  Pentru lucrările tehnico-edilitare ai căror beneficiari finali sunt agenţi economici, autorităţile publice locale, în condiţiile în care, pentru realizarea acestor lucrări, au contribuit cu fonduri din sumele încasate şi reţinute din vânzarea locuinţelor, iar pentru anul 1993 din alocaţiile bugetelor locale vor încheia convenţii pentru recuperarea de la agenţii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea convenţii se vor face venit la bugetele locale ale unităţilor administrative pe a căror rază teritorială au fost realizate investiţiile respective.


  Anexa 1
  (la Normele Metodologice)
  PROGRAM
  cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
    Nr. crt.ObiectiveleExecutăCoordonează şi răspundTermene
    1.Încheierea inventarierii blocurilor de locuinţe, precum şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, aflate în diferite stadii de execuţie şi evaluarea cheltuielilor necesare pentru terminare şi dare în folosinţăAgenţii economici în ale căror evidenţe se află investiţiile respective, împreună cu constructoriiConsiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale pe teritoriul cărora se află locuinţele, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului30 de zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 391/1993
      a) Ordinea de realizare:      
      - blocuri cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate şi cu lucrări executate şi nedecontate, precum şi credite bancare contractate de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe;      
      - blocuri cu structura închisă, în fază de finisaj avansat;      
      - blocuri cu structura închisă, în fază de început de finisaj;      
      - blocuri cu structura în execuţie;      
      - blocuri la fundaţie sau cu cota zero terminată;      
      b) În cadrul evaluării preliminare a cheltuielilor pentru terminarea lucrărilor se vor evidenţia distinct, pe structurile de la lit. a) de mai sus:      
      - cheltuielile aferente terminării locuinţelor, din care, dacă sunt cazuri, cheltuieli pe bază de situaţii definitive de lucrări rămase nedecontate şi decontările efectuate pe seama creditelor bancare contractate în acest scop de agenţii economici beneficiari ai locuinţelor;      
      - cheltuielile aferente terminării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, situate în blocuri de locuinţe, din care, dacă sunt cazuri, cheltuieli pe bază de situaţii definitive de lucrări rămase nedecontate;      
      c) Pentru lucrările tehnico-edilitare aferente locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se vor face evaluări separate      
    2.Analiza şi pregătirea tuturor informaţiilor referitoare la cheltuielile efectuate pentru partea executată, pe baza cărora să se aplice prevederile Legii nr. 85/1992, ţinând seama de precizările de la cap. A din prezentele norme metodologice:IdemIdem  
      - lucrările se vor realiza pe structurile şi în aceleaşi termene prevăzute la pct. 1 din prezentul program      
    3.Constituirea depozitelor pe măsura creării resurselor la Banca Română pentru Dezvoltare - S.a. în scopul finanţării locuinţelor aflate în stadii finale de execuţieDirecţia generală A trezoreriei şi Direcţia generală a bugetului de stat, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor publice şi Amenajării Teritoriului şi Banca Naţională a RomânieiDepartamentul bugetului de stat şi datoriei publice din Ministerul Finanţelor şi Direcţia generală de lucrări Publice şi locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Banca Naţională a României5 zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 391/1993
    4.Repartizarea sumelor constituite ca depozit pe judeţe şi transmiterea acestei repartizări la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. în vederea virării sumelor în conturi speciale deschise pe seama autorităţilor publice judeţeneMinisterul Finanţelor prin Direcţia generală a bugetului de stat şi Direcţia generală a trezoreriei, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiIdem3 zile de la alimentarea depozitului
    5.Repartizarea pe consilii locale şi virarea în conturile speciale deschise pe seama acestora la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.a. (dacă local se decide astfel) A sumelor necesare pentru terminarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, cu defalcare pe blocuriDirecţia programe, prognoză şi buget-finanţeConsiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureşti3 zile de la primirea în cont a sumei repartizate
    6.Formularea cererilor pentru subvenţiile în sume fixe care se acordă din bugetul de stat potrivit formularului - anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologiceDirecţia programe, prognoze şi buget-finanţeConsiliile judeţene şi Consiliul municipiului BucureştiPână la data de 20 a fiecărei luni
    7.Solicitarea deschiderilor de credite pentru subvenţiile în sume fixe la Ministerul FinanţelorDirecţia generală de lucrări Publice şi locuinţeMinisterul Lucrărilor publice şi Amenajării TeritoriuluiPână la data de 25 a fiecărei luni
    8.Virarea sumelor reprezentând subvenţii în sume fixe - la nivelul deschiderilor de credite aprobate la judeţe şi municipiul Bucureşti şi, unde este cazul, de către acestea la Consiliile locale pentru a fi înregistrate În contul "Sume de mandat"Direcţia generală de lucrări Publice şi locuinţe Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţeMinisterul Lucrărilor publice şi Amenajării Teritoriului consiliile judeţene şi Consiliul municipiului Bucureştiîn aceeaşi zi în care se aprobă deschiderea de credite
    9.Virarea sumelor reprezentând subvenţii în sume fixe din cont, sume de mandat în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi comunicarea acestor subvenţii agenţilor economici beneficiari ai investiţieiDirecţia programe, prognoze şi buget-finanţeConsiliile judeţene, Consiliul municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după cazPână în ultima zi lucrătoare din fiecare lună
    10.Întocmirea şi transmiterea situaţiei privind dobânzile stabilite a se plăti din bugetul de stat pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru construcţii de locuinţe, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologiceAgenţii economiciDirectorul şi conducătorul organului financiar-contabilPână la data de 5 a fiecărei luni
    11.Întocmirea şi transmiterea situaţiei centralizate privind dobânzile stabilite a se plăti din bugetul de stat pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru construcţii de locuinţe, potrivit anexei nr. 2 a), la prezentele norme metodologiceDirecţia programe, prognoze şi buget-finanţeConsiliile judeţene şi Consiliul municipiului BucureştiPână la data de 15 a fiecărei luni
    12.Solicitarea deschiderilor de credite pentru dobânzile care se plătesc din bugetul de stat pentru locuinţeDirecţia generală de lucrări Publice şi locuinţeMinisterul Lucrărilor publice şi Amenajării TeritoriuluiPână la data de 20 a fiecărei luni
    13.Virarea sumelor reprezentând dobânzi care se plătesc din bugetul de stat pentru locuinţe, În limita deschiderilor de credite aprobate, şi confirmarea acestor virări către consiliile judeţene şi Consiliul municipiului BucureştiDirecţia generală de lucrări Publice şi locuinţeMinisterul Lucrărilor publice şi Amenajării Teritoriuluiîn aceeaşi zi în care se aprobă deschiderea de credite
    14.Confirmarea către agenţii economici beneficiari ai investiţiei a plăţilor din bugetul de stat a dobânzilor pentru locuinţeDirecţia programe, prognoze şi buget-finanţeConsiliile judeţene şi Consiliul municipiului BucureştiPână în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni
    15.Virarea în conturile speciale deschise La sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. a sumelor încasate drept rate la împrumuturile acordate, precum şi a dobânzilor aferente acestor împrumuturi plătite de persoanele fiziceAgenţii economiciDirectorul şi organul financiar-contabilla data de 15 şi în ultima zi lucrătoare din lună
    16.Transmiterea situaţiei lunare privind operaţiunile efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologiceAgenţii economiciDirectorul şi organul financiar-contabilPână la data de 6 a fiecărei luni
    17.Transmiterea situaţiei lunare privind rulajul contului special deschis pentru realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologiceDirecţia programe, prognoze şi buget-finanţeConsiliile judeţene şi Consiliul municipiului BucureştiPână la data de 10 a fiecărei luni
    18.Terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la data punerii în aplicare:Agenţii economici constructori, precum şi agenţii economici beneficiari ai investiţiilorConsiliile judeţene, Consiliul municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după cazPotrivit programelor stabilite şi aprobate pe plan local
      - blocuri de locuinţe cu structura închisă, în fază de finisaj foarte avansat sau finalizate;      
      - blocuri de locuinţe cu structura închisă, în fază de finisaj avansat;      
      - blocuri de locuinţe cu structura închisă, în fază de început de finisaj;     Fără a depăşi anul 1994
      - blocuri de locuinţe cu structura în execuţie;      
      - blocuri de locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată      

  NOTĂ:
  Agenţii economici în ale căror evidente sunt locuintele aflate în diferite stadii de execuţie vor încheia contracte cu constructorii în legătură cu terminarea şi darea în folosinţă a blocurilor de locuinţe, cu eşalonarea în timp a lucrărilor, şi vor prezenta autorităţilor publice locale programe concrete şi detaliate, inclusiv pentru lucrările tehnico-edilitare necesare funcţionarii locuinţelor.
  Termenele care vor fi prevăzute în cadrul acestui punct din program sunt considerate ca limite maxime, putind fi devansate dacă pe plan local se vor asigura condiţiile materiale, financiare şi de forta de muncă.
  Începerea unor noi construcţii de locuinţe, cu protecţia statului prin subvenţii în sume fixe şi facilităţi în plata dobinzilor, se va putea realiza pe baza reglementărilor care se vor aproba în acest scop.


  Anexa 1 a)
  CERERE
  de subvenţii în sume fixe, de la bugetul de stat, pentru construcţii de locuinţe
  -------------------------------------------------------------------------------
   Nr. Nr. Subvenţia totală Subvenţia medie
  crt. Categorii de beneficiari cazuri - mii lei - pe beneficiar
                                                                     - mii lei -
  --------------------------------------------------------------------------------
   1. Tineri căsătoriţi care la data
  contractării locuinţei au vîrsta de
  pînă la 30 ani
   2. Invalizi de gradul I şi II
   3. Handicapati
   4. Persoane şi familii care îşi schimba
  domiciliul din oraşe la sate şi lucrează
  în agricultura sau silvicultura
   5. Personal calificat din învăţămînt si
  sănătate care îşi schimba domiciliul la sate
   6. Persoane sau familii care îşi schimba
  domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru
  a lucra pămîntul cu care au fost
  împroprietăriţi
                     TOTAL
  -------------------------------------------------------------------------------

  NOTĂ:
  Subvenţii în sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevăzute la nr. crt. 4, 5 şi 6 numai în condiţiile în care acestea au precontractat, contractat ori li s-au repartizat locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie în satele în care îşi stabilesc (schimba) domiciliul.


  Anexa 2
  ........................*)
  SITUAŢIA
  dobinzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru construcţii de locuinţe, la finele lunii ..... 199......
    Nr. cazuriNumele şi prenumele persoanei beneficiare de împrumut pentru care statul contribuie la plata dobânziiDobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat - lei -Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat  - mii lei -Numărul de luni pentru care se datorează dobândaAnul şi luna din care începe plata dobânziiAnul şi luna în care se încheie plata dobânzii
      A Persoane pentru care, din bugetul de stat, se suportă o dobândă echivalentă cu 12 puncte procentuale la împrumutul acordat          
    1.            
    2.            
               
               
               
    n            
      TOTAL 1       xx
      B Persoane pentru care, din bugetul de stat, se suportă o dobândă echivalentă cu 15 puncte procentuale la împrumutul acordat          
    1.            
    2.            
               
               
               
    n            
      TOTAL 2       xx
      TOTAL GENERAL       xx


  Notă *) Agentul economic.
  NOTĂ:
  Pentru fiecare din lunile care urmează, atât la litera A, cît şi la litera B, pe primul rind se va trece:
  - report din perioada anterioară,
  apoi, numerotarea cazurilor continua de la numărul rămas din ultima reportare.


  Anexa 2 a)
  CONSILIUL JUDEŢEAN..............
  CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  SITUAŢIA
  dobinzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru construcţii de locuinţe, la finele lunii ................ 199..
  A. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobinda echivalenta cu 12 puncte procentuale la împrumutul acordat
      1. Număr de cazuri .... contracte
      2. dobânda lunară stabilită a se plati
         din bugetul de stat .... mii lei
      3. dobânda totală stabilită a se plati
         din bugetul de stat .... mii lei
         din care:
         - anul 1993 .... mii lei
         - anul 1994 .... mii lei

  B. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobinda echivalenta cu 15 puncte procentuale la împrumutul acordat
      1. Număr de cazuri .... contracte
      2. dobânda lunară stabilită a se plati
         din bugetul de stat .... mii lei
      3. dobânda totală stabilită a se plati
         din bugetul de stat .... mii lei
         din care:
         - anul 1993 .... mii lei
         - anul 1994 .... mii lei

  NOTĂ:
  Situaţia va fi actualizată lunar pe baza informaţiilor primite de la agenţii economici conform anexei nr. 2.


  Anexa 3
  ....................*)
  SITUAŢIA
  privind operaţiunile efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut pentru locuinţe, la finele lunii .......... 199 ....
      - mii lei -  ───────────
    I. Operaţiuni efectuate pentru realizarea locuinţelor
    1. Încasări din sumele virate de autorităţile publice locale
    2. Plăţi pentru realizarea locuinţelor, din care pentru:
    2.1. locuinţe cu structura închisă, în fază de finisaj foarte avansat sau finalizate
    2.2. locuinţe cu structura închisă, în fază de început de finisaj
    2.3. locuinţe cu structura închisă, în fază de început de finisaj
    2.4. locuinţe cu structura în execuţie
    2.5. locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată
    3. Disponibil (1-2)
    II. Operaţiuni privind derularea contractelor de împrumut- mii lei -
    1. Rate la împrumuturile acordateSume încasateSume virate pentru reconstituirea depozitului
       
    2. Dobânzi plătite de populaţie la împrumuturile acordate   1)
    3. Contribuţii aduse de beneficiarii de locuinţe ca avans, plăţi parţiale sau integrale - după punerea în aplicare a Legii nr. 85/1992   2)
    4. Sume obţinute din licitarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe   2)
    5. Sume obţinute din licitarea locuinţelor    
    ___________  *) Agentul economic.
    1) Sume încasate din care se deduc comisioanele (pct. 6 din date informative).
    2) Sume încasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitaţiile (pct. 6 şi pct. 7, după caz, din date informative).
    III. Date informative- mii lei -
    1. Restanţe la ratele scadente pentru împrumuturile acordate
    2. Dobânzi restante la împrumuturile acordate populaţiei
    3. Dobânzi scadente care se plătesc de stat la împrumuturile acordate populaţiei
    4. Dobânzi pentru care au fost primite confirmări că s-au plătit din bugetul de stat
    5. Subvenţii în sume fixe plătite din bugetul de stat
    6. Comisionul reţinut de agenţii economici
    7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
    8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru locuinţe
      Număr apartamente ─────────────────
    9. Locuinţe date în funcţiune,
    din care:
    9.1. peste program
    9.2. sub program


  Anexa 4
  CONSILIUL JUDEŢEAN .............
  CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
  SITUAŢIA
  rulajului contului special deschis pentru realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la finele lunii ............ 199 ....
    I. Resurse- mii lei -
    ............
    1. Alimentări primite din depozitul constituit, inclusiv din subvenţiile în sume fixe şi din dobânzile care se plătesc de la bugetul de stat  
    2. Încasări din ratele scadente la împrumuturile acordate  
    3. Încasări din dobânzile plătite de populaţie la împrumuturile acordate  
    4. Contribuţii aduse de beneficiarii de locuinţe ca avans, plăţi parţiale sau integrale  
    5. Încasări nete din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  
    6. Încasări nete din vânzarea la licitaţie a locuinţelor  
    II. Cheltuieli............
    din care pentru:  
    - locuinţe cu structura închisă, în fază de finisaj foarte avansat sau terminate, dar nedecontate  
    - locuinţe cu structura închisă, în fază de finisaj avansat  
    - locuinţe cu structura închisă, în fază de început de finisaj  
    - locuinţe cu structura în execuţie  
    - locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată  
    III. Disponibil (I-II)............
    Date informative:  
    1. Restanţe la ratele scadente la împrumuturile acordate  
    2. Dobânzi restante la împrumuturile acordate populaţiei  
    3. Dobânzi scadente care se plătesc de stat la împrumuturile acordate populaţiei  
    4. Dobânzi pentru care au fost primite confirmări că s-au plătit din bugetul de stat  
    5. Subvenţii în sume fixe plătite din bugetul de stat  
    6. Comisionul reţinut de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor  
    7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  
    8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru locuinţe  
       
      Număr apartamente
     
    9. Locuinţe date în funcţiune,  
    din care:  
    9.1. peste program  
    9.2. sub program

  NOTĂ:
  La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea în vedere stadiile de execuţie la data reluării procesului investitional în baza Hotărârii Guvernului nr. 391/1993.


  Anexa 5
  CONTRACT DE ÎMPRUMUT
  Nr. .... din ........ 199 ...
  Între ...........................*), reprezentat prin.............., pe de o parte, şi ................, născut în ......., judeţul .................., la data de ........, fiul lui ........... şi al ............., cu domiciliul în ..........., str. ......... nr. ...., bloc ......, scara ....., etajul ...., apartamentul ...., posesor al buletinului de identitate seria.... nr. ....., eliberat de ....., în ...., pe de altă parte, a intervenit următorul contract de împrumut:
  1. ................................*), pe baza resurselor avansate temporar de către stat în vederea realizării şi punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, acorda beneficiarului ......................... un împrumut de lei ...., pe termen de ..... ani, cu o dobinda de 30% pe an, care se suporta astfel:
  15%
  18% de către beneficiarul împrumutului
  15%
  12% din bugetul de stat
  Rata curenta la împrumutul de .... lei + dobinda curenta datorată de beneficiarul de împrumut de .... lei = .... lei.
  Rata ultima la împrumut de .... lei + dobinda ultima datorată de beneficiarul de împrumut de .... lei = .... lei.
  2. Împrumutul acordat, precum şi dobinda, stabilite în rate lunare de .... lei, se vor retine pe statul de plată de către unitatea la care beneficiarul de împrumut are de încasat drepturi băneşti, începând cu luna ........ 199 .... şi până în luna ..... anul ..... .
  Pentru perioada de timp cît beneficiarul de împrumut nu are de încasat drepturi băneşti, rata lunară în suma de .... lei se achită prin băncile comerciale sau Casa de Economii şi Consemnaţiuni în contul nr. ..... al ......*), ori direct la casieria ........................*).
  Ca alternativa:
  Achitarea împrumutului, precum şi a dobinzilor aferente se face în următoarele condiţii:
  ...............................................................................
  3. Neplata la scadenta a 6 rate atrage executarea silită asupra locuinţei şi evacuarea deţinătorilor acesteia. Executarea silită se face în baza prezentului contract care are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.
  4. Pentru nerambursarea la scadenta a împrumutului se aplică penalităţi de 1% pentru fiecare zi care depăşeşte termenul de plată stabilit, aplicat la datoria restanta.
  5. Alte clauze**)
  ...............................................................................
  Încheiat la data de ...., în ... exemplare, din care .... exemplare au fost înaintate beneficiarului de împrumut.
  ......................... *) Beneficiarul de împrumut,
  Director, Organul financiar-contabil, Garantul,

  NOTĂ:
  La contract se anexează declaraţia garantului. Notă *) Agentul economic. Notă **) Convenite între părţi pentru a asigura garantarea rambursarii împrumutului.


  Anexa 6
  LOCUINTA SOCIALĂ
  1. În practica internationala locuinta socială este definită ca parte componenta a politicii de locuire, iar la definirea acesteia se au în vedere atât forma de proprietate, cît şi modul de finanţare în scopul realizării ei.
  Rezultă, de asemenea, ca locuinta socială poate fi în proprietatea unor autorităţi publice locale, a unor organizaţii nonprofit sau chiar a unor unităţi ale cooperaţiei.
  Astfel de locuinţe sunt, de regula, închiriate unor persoane, familii a căror situaţie economică şi socială nu le permite sa realizeze o locuinta în proprietate personală şi nici chiar să deţină o locuinta în calitate de chiriaşi, în condiţiile nivelului unei chirii care se stabileşte de piaţa, în funcţie de cerere şi oferta, localitate şi, în cadrul acesteia, zona în care este situata locuinta, mărime, grad de confort etc.
  2. Având în vedere ca locuintele car fac obiectul acestor norme metodologice, ca locuinţe sociale, se realizează din fondurile statului ori ale autorităţilor publice locale, trebuie să vizeze acele familii sau persoane care nu pot sa realizeze o locuinta proprietate personală datorită situaţiei financiare precare, dar care din veniturile pe care le obţin pot să asigure plata chiriei - protejate de stat -, precum şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a locuinţei.
  De aceea, locuinta socială trebuie să aibă în vedere unele standarde legate de mărimea acesteia, corelata cu situaţia numerică a familiei, zona în care este situata, gradul de dotare şi costul acesteia.
  Locuinta socială, prin definiţie sa, nu poate fi schimbată, instrainata, subinchiriata decît în condiţiile stabilite de proprietar şi aduse la cunoştinţa persoanei care o deţine, în calitate de chiriaş, prin clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
  -----------------