HOTĂRÂRE nr. 427 din 23 martie 2004
pentru aprobarea Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 16 aprilie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 82 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind circulaţia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:
  a) refuzul de a se supune controlului asupra circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund sau împiedicarea efectuării acestuia;
  b) nerespectarea de către emitenţi a prevederilor privind modul de eliberare şi completare a documentelor de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase;
  c) transportul de materiale lemnoase însoţite de avizul de însoţire întocmit cu încălcarea dispoziţiilor normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
  d) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ cu datele înscrise în avizul de însoţire;
  e) transportul de materiale lemnoase neînsoţite de aviz de însoţire sau cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat;
  f) neataşarea exemplarului 1 al bonului de vânzare la avizul de însoţire emis de către agenţii economici care cumpără material lemnos de la persoane fizice potrivit prevederilor art. 7 alin. (9) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
  g) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor ori documentelor de provenienţă şi a celor de însoţire;
  h) neaplicarea dispozitivului dreptunghiular de marcat pe materialele lemnoase transportate şi a sigiliilor crotalii pe pomii de Crăciun conform prevederilor art. 12 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, îndepărtarea acestora şi/sau transportul materialelor lemnoase fără a purta amprenta dispozitivului de marcat şi, respectiv, sigiliul crotaliu;
  i) primirea de către şefii staţiilor de cale ferată sau de către căpitanii porturilor, în vederea expedierii, sau primirea de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund a materialelor lemnoase fără avize de însoţire sau cu avize de însoţire completate necorespunzător;
  j) acceptarea de către organele vamale a declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără aviz de însoţire;
  k) refuzul expeditorului de a plăti cheltuielile de transport la locul de păstrare în custodie stabilit de agentul constatator conform prevederilor art. 17 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
  l) depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile, de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
  m) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în art. 21 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
  n) nedeclararea pierderii, furtului sau distrugerii registrului unic de evidenţă a materialelor lemnoase de către deţinătorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund;
  o) permiterea comercializării de materiale lemnoase şi/sau pomi de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre;
  p) vânzarea de materiale lemnoase şi/sau pomi de Crăciun în pieţe, târguri, oboare, burse de mărfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmează:
  a) faptele prevăzute la lit. b), g) şi n), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
  b) faptele prevăzute la lit. i) şi j), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;
  c) fapta prevăzută la lit. k), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
  d) faptele prevăzute la lit. c), h) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea;
  e) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase neînregistrate în avizul de însoţire, în condiţiile legii;
  f) faptele prevăzute la lit. a) şi o), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei;
  g) faptele prevăzute la lit. f), l) şi m), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul materialelor lemnoase care nu se găsesc, agentul economic este obligat la plata contravalorii lor potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Calculul contravalorii acestor materiale lemnoase se face la preţuri de referinţă, pe specii şi sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulaţie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pe baza preţului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preţuri de vânzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vândut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni;
  h) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul în care organele de control constată că în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu au avizul de însoţire prevăzut la art. 7 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în staţia/portul de destinaţie, la locul prevăzut pentru descărcare, cu anunţarea în scris a destinatarului, despre confiscare, de către şeful staţiei de cale ferată/căpitanul portului.
  (2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate, în condiţiile legii, de organele silvice, de organele de poliţie şi de jandarmerie, împuternicite potrivit prevederilor art. 114 şi 115 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi date în custodie celei mai apropiate unităţi silvice.
  (3) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate se află în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.
  (4) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori.
  (5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.


  Articolul 5

  Următoarele categorii de personal au calitatea de agenţi constatatori şi au dreptul şi obligaţia să efectueze controlul provenienţei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, să constate contravenţiile prevăzute la art. 3, să aplice sancţiunile prevăzute la art. 4, precum şi să ia măsurile stabilite la art. 16 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, conform competenţelor teritoriale:
  a) personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi de controlul aplicării regimului silvic, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate ale acestora;
  b) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, al unităţilor şi subunităţilor acesteia;
  c) personalul silvic din cadrul structurilor silvice, altele decât cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţate potrivit reglementărilor în vigoare;
  d) ofiţerii şi agenţii de poliţie, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi;
  e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi cel al Gărzii Financiare;
  f) personalul autorizat din birourile vamale de control şi vămuire, pentru materialul lemnos prezentat pentru vămuire.


  Articolul 6

  Pentru aplicarea uniformă a prevederilor prezentei hotărâri de către personalul birourilor vamale de control şi vămuire, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură împreună cu autoritatea publică centrală sub a cărei autoritate se desfăşoară prelucrarea lemnului vor elabora, în funcţie de evoluţia nomenclaturii Tarifului vamal de import al României, lista cuprinzând codurile tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal de import al României materialele lemnoase care fac obiectul prezentei hotărâri.


  Articolul 7

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia protocoale de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. şi Autoritatea Naţională a Vămilor în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.


  Articolul 8

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instrucţiunilor cu privire la circulaţia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998, şi Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 224/2002 privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002.
  (2) Formularele de documente de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase, aflate în uz, rămân valabile o perioadă de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Ilie Sârbu
  Ministru de stat,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  p. Ministru de stat,
  ministrul economiei şi comerţului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 martie 2004.
  Nr. 427.


  Anexă

  NORMA 23/03/2004