LEGE nr. 353 din 10 iulie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Salariile ce se cuvin politistilor sunt diferenţiate prin coeficienţi de ierarhizare, în raport cu atribuţiile ce revin fiecărei funcţii, complexitatea şi gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitarile la efort şi cu esalonul la care îşi desfăşoară activitatea."
  2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - Poliţiştii care îndeplinesc funcţii pentru care sunt prevăzute grade profesionale superioare gradului profesional pe care îl au beneficiază de o sumă egala cu 50% din diferenţa dintre salariul gradului profesional al funcţiei ocupate şi salariul gradului profesional deţinut. Sumele care se acordă în aceste condiţii se includ în salariul gradului profesional deţinut."
  3. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) În raport cu timpul servit în calitate de poliţist şi în funcţie de rezultatele obţinute, poliţiştii au dreptul la 1-7 gradatii, care se acordă din 3 în 3 ani. Gradatiile obţinute de politisti până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se menţin şi după această dată."
  4. Alineatul (3) al articolului 35 va avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru poliţiştii care, în timp ce urmează cursurile instituţiilor de învăţământ superior, precum şi doctoratul, sunt inaintati în grad profesional sau pentru poliţiştii cărora li se acordă grade profesionale superioare, salariul funcţiei acestora nu poate fi mai mic decât salariul de funcţie prevăzut pentru gradul profesional respectiv."
  5. Alineatele (4) şi (5) ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:
  "(4) Politistul, pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani pentru copilul cu handicap constituie vechime în munca şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.
  (5) Politistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile persoanelor asigurate în sistemul public de pensii."
  6. Articolul 51 va avea următorul cuprins:
  "Art. 51. - (1) Poliţiştii care ocupa funcţii de demnitate publică beneficiază de indemnizaţia lunară prevăzută la art. 19 din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, de salariul pentru gradul profesional deţinut ca drept al titularului, de gradatiile calculate la acesta, precum şi de sporul pentru misiune permanenta, calculat la gradul profesional şi gradatii.
  (2) Poliţiştii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru drepturile salariale prevăzute de prezenta ordonanţă."
  7. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:
  "REGLEMENTĂRI
  privind salarizarea politistilor care îndeplinesc funcţii
  în afară Ministerului Administraţiei şi Internelor
  sau la regiile autonome"
  8. La anexa nr. 4, după punctul 9 se introduce punctul 10 cu următorul cuprins:
  "10. Poliţiştii pot fi detasati la regiile autonome ce participa la realizarea sarcinilor în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care le achită drepturile salariale prevăzute la pct. 1."
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 10 iulie 2003.
  Nr. 353.
  -------------