ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 72 din 31 august 2023pentru modificarea unor acte normative în domeniul educației, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 1 septembrie 2023
  Luând în considerare faptul că în urma publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii învățământului superior nr. 199/2023, care se aplică de la data de 3 septembrie 2023, vor fi abrogate prevederile din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la echivalarea diplomei de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna cu diploma de studii universitare de master în specialitate,
  având în vedere faptul că noile norme care reglementează studiile universitare de masterat urmează să permită echivalarea diplomei de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată obținute în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna doar pentru programele de 5, 6 ani, devenind așadar mai restrictive,
  având în vedere faptul că implementarea acestor măsuri afectează în mod direct persoane care au absolvit învățământul superior de lungă durată în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna pentru programe de studiu cu durata de 4 ani și cărora le-au fost recunoscute drepturi în baza prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar care în baza noii reglementări nu mai beneficiază de aceste drepturi,
  pentru a evita aplicarea neunitară și tratamentul discriminatoriu la nivelul diferitelor domenii de activitate și situații în care aceste diplome sunt utilizate și acordă drepturi, inclusiv în ceea ce privește dreptul la muncă,
  pentru a evita aplicarea neunitară și tratamentul discriminatoriu, inclusiv în interiorul aceluiași domeniu de activitate, de exemplu la ocuparea unei funcții/unui post pentru care este necesară o diplomă de master,
  luând în calcul că, în forma actuală, normele din Legea nr. 199/2023 ar crea confuzii, aplicare neunitară și tratament discriminatoriu inclusiv în instituțiile și autoritățile publice, afectând buna desfășurare a activității acestora și livrarea serviciului public către beneficiarii acestora,
  luând în calcul că prin forma actuală a Legii nr. 199/2023 au fost restrânse, implicit, drepturi recunoscute anterior angajaților atât din mediul privat, cât și din cel public, fără o intenție expresă de reglementare în acest sens,
  luând în considerare constrângerile de resurse umane actuale, în special în cadrul unor autorități și instituții publice din administrația publică centrală în cadrul cărora în statele de funcții există personal cu statute speciale specifice acestora,
  luând în considerare necesitatea reglementării urgente a normelor care să permită organizarea și funcționarea carierei funcționarilor publici, inclusiv a personalului cu statut profesional special, care formează corpul profesional majoritar în autorități și instituții publice din administrația publică centrală,
  având în vedere necesitatea instituirii cu celeritate a unui cadru legal coerent și conform cu caracteristicile acestor statute profesionale speciale în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală,
  ținând cont de necesitatea de a îmbunătăți funcția publică prin sporirea calităților serviciilor publice,
  ținând cont că neluarea acestor măsuri cu caracter urgent ar conduce la neîndeplinirea obiectivelor în materie de reforme la nivelul unor autorități și instituții publice, în a căror state de funcții există personal cu statute speciale, și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând măsuri urgente,
  având în vedere faptul că, la data de 5 octombrie 2021, Comisia Europeană a adoptat „Strategia Uniunii Europene privind combaterea antisemitismului și promovarea vieții evreiești“ care stabilește că educația și cercetarea vieții evreiești, a antisemitismului și a Holocaustului sunt esențiale pentru a înțelege antisemitismul de astăzi și pentru a preveni ca astfel de atrocități să se întâmple din nou, pentru punerea în aplicare a acestei strategii a fost aprobată Legea nr. 276/2021 privind unele măsuri pentru studierea istoriei evreilor și a Holocaustului, a fost introdusă ca disciplină de studiu la nivel liceal „Istoria evreilor. Holocaustul“ și modificată Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. Până la acest moment, prevederile Legii nr. 276/2021 nu au fost puse în aplicare.
  Totodată, în Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 este prevăzut ca planurile-cadru pentru disciplina „Istoria evreilor. Holocaustul“ să fie elaborate până la începutul anului școlar 2025-2026.
  Pentru asigurarea coerenței cadrului legislativ și armonizarea acțiunilor întreprinse pentru punerea în aplicare a Legii nr. 276/2021 cu prevederile Legii nr. 198/2023 sunt necesare măsuri imediate adoptate pe calea ordonanței de urgență.
  Actualul curriculum național, din perspectiva programelor școlare pentru învățământul primar și gimnazial, are la bază conceptul de competență ce trebuie formată în rândul elevilor, aceasta fiind un ansamblu de cunoștințe, abilități și atitudini. Similar, programele școlare în vigoare la nivelul învățământului liceal au la bază formarea de competențe, atitudini și valori.
  Prin Ordinul ministrului educației nr. 3.239/2021 privind aprobarea documentului de politici educaționale Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național este aprobat documentul de politici educaționale „Repere pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național. Cadrul de referință al Curriculumului național“. În cadrul acestui document, chiar din secțiunea „Argument“, unul dintre reperele de acțiune în proiectarea și dezvoltarea curriculumului național este „centrarea pe competențe, ca element organizator central al documentelor de fundamentare a curriculumului (...); centrarea pe competențe în învățare presupune promovarea evaluării de competențe, ca parte a procesului de atingere a profilului de formare al absolventului - cu accent, în egală măsură, pe componentele competenței (cunoștințe, abilități și atitudini), nu doar pe cunoștințe/conținuturi ale învățării (...).“ Chiar în debutul secțiunii 4 - Sistemul de competențe promovat în Curriculumul național se precizează că sistemul de învățământ românesc este centrat pe formarea de competențe ca rezultate ale proceselor de învățare. În recomandările europene competențele sunt definite ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini.
  Având în vedere că elementele mai sus menționate constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, astfel că o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative identificate, fapt ce ar determina un impact suplimentar asupra dreptului la muncă al persoanelor din mediul public și privat, ale căror diplome au fost recunoscute ca echivalente diplomei de master în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, dar și pentru administrația publică/sectorul public în ansamblul său, prin raportare la numărul persoanelor afectate, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea învățământului superior nr. 199/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 5 iulie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 57, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate.2. La articolul 98, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Studenții de la instituțiile de învățământ superior particulare și confesionale particulare autorizate provizoriu/acreditate beneficiază din partea statului de toate facilitățile acordate de stat studenților din învățământul de stat, conform legii, cu excepția dreptului la finanțare, la burse, la scutiri de taxe la cazare și cantină.3. La articolul 128, alineatele (12), (13) și (16) vor avea următorul cuprins:(12) Statutul de student cu taxă se modifică în condițiile stabilite de senatul universitar, la începutul fiecărui an universitar.(13) Ministerul Educației poate acorda anual burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în străinătate din fonduri constituite în acest scop. Aceste burse se obțin prin concurs organizat la nivel național.
  ...............................................................................................(16) Pot fi acordate subvenții pentru cazare și studenților care aleg altă formă de cazare decât căminele instituțiilor de învățământ superior, conform normelor adoptate prin ordin al ministrului educației.


  Articolul II

  Prin derogare de la prevederile art. 248 alin. (29) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, disciplina școlară „Istoria evreilor. Holocaustul“ se include în planurile-cadru ale învățământului liceal ca parte a trunchiului comun începând cu anul școlar 2023-2024.


  Articolul III

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 394 alineatul (4), litera c) va avea următorul cuprins:
  c) să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023;
  2. La articolul 465, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere, candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023.3. La articolul 483 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:
  d) să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023;
  4. La articolul 509, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special, inclusiv de personalul prevăzut la art. 382 lit. c), h) și i), care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (2), cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.5. În tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011“ se înlocuiește cu sintagma „diplomă echivalentă conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023“.


  Articolul IV

  Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, se modifică după cum urmează:1. La articolul 85, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 85
  (1) Învățământul preuniversitar are ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblul multifuncțional și transferabil de cunoștințe, abilități și atitudini, necesare pentru:
  a) împlinirea și dezvoltarea personală;
  b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;
  c) participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;
  d) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural;
  e) respectarea demnității, a toleranței și a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
  f) respectarea principiilor de etică și integritate în activitatea școlară, cu privire la selecția, utilizarea și citarea corectă a surselor de documentare, dezvoltarea spiritului critic al elevilor în analiza și preluarea informațiilor utilizate;
  g) dezvoltarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și promovarea sustenabilității, a respectului pentru mediul înconjurător natural, social și cultural;
  h) asigurarea capacității de adaptare și participarea activă la viața socială, economică, politică și culturală în contextul transformării digitale;
  i) pregătirea competențelor necesare pentru utilizarea internetului în siguranță;
  j) formarea unui stil de viață sănătos bazat pe activitate fizică, alimentație corespunzătoare și reguli de igienă.
  2. În anexă, punctul 14 va avea următorul cuprins:14. Competența reprezintă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, atitudini și abilități personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu pentru dezvoltarea profesională și personală.


  Articolul V

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 3 septembrie 2023.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma

  București, 31 august 2023.
  Nr. 72.
  -----