LEGE nr. 281 din 2 decembrie 2021pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1149 din 2 decembrie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 31 august 2021, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ
  privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică
  2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Pentru obiectivele/proiectele de investiții, lucrările de întreținere și reparații curente finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiuni de lucrări definite la art. 3 alin. (1) lit. m) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, la art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 3 pct. 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, în condițiile prezentei ordonanțe, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor.
  3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins: (1^1) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări finanțate, integral sau parțial, din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) și c) și art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.(1^2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) se aplică și acordurilor-cadru definite la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect atribuirea contractelor de achiziție publică/ contractelor sectoriale de lucrări finanțate, integral sau parțial, din fondurile prevăzute la alin. (1) sau la alin. (1^1), după caz.4. La articolul 1 alineatul (2), partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Ajustarea prevăzută la alin. (1) și (1^1) se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contracte sectoriale/contracte de concesiune/acorduri-cadru de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe:
  a) încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, definite potrivit legislației achizițiilor publice în vigoare la data încheierii;
  b) încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț, potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 236 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare;
  5. La articolul 2, alineatele (1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Ajustarea prevăzută la art. 1 alin. (1), (1^1) și (1^2) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru prețul materialelor și pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.
  ......................................(7) Coeficientul de ajustare prevăzut la alin. (6) se calculează utilizând următoarea formulă:
  C = (ICCM)n/(ICCMian.2021) x P + (1 – P),
  unde:
  «P» reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, potrivit alin. (3), «ICCMn» reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar «ICCMian.2021» reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, «ICCMian.2021» se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.
  6. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului materialelor este luna încheierii contractului pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna încheierii actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.7. La articolul 2, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: (9) Modificările contractelor de achiziții publice/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări rezultate ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe se încadrează în situația prevăzută la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 106 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 2, alineatele (13) și (14) se modifică și vor avea următorul cuprins: (13) Netransmiterea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat în termenul prevăzut la alin. (10) atrage decăderea acestora din dreptul de a beneficia de aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.(14) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/ acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici inițiali/actualizați, după caz, aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.9. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins: (1^1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă, după caz, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12), exclusiv pentru cele aferente cheltuielilor nerambursabile prin programe, potrivit reglementărilor legale speciale aferente fiecărui program în parte.(1^2) Sumele suplimentare necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări din cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile se suportă din bugetul proiectului de la capitolul diverse și neprevăzute sau economii de atribuire conform instrucțiunilor prevăzute la art. 5.(1^3) Sumele rămase de plată după epuizarea sumelor prevăzute la alin. (1^2) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă.10. La articolul 3, alineatele (2) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare pentru modificarea contractelor de finanțare prevăzute la alin. (1) și (1^2) se alocă în bugetele ordonatorilor principali de credite cu ocazia elaborării proiectelor legilor bugetare anuale și ale bugetelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 30 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.
  ...........................................(6) În situația în care beneficiarii nu depun solicitarea de transfer, însoțită de documentele prevăzute la alin. (3), în termenul prevăzut, sumele necesare pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări se suportă de către beneficiari.
  11. La articolul 3, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: (9) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele ministerelor de resort care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă, a creanțelor bugetare rezultate din corecțiile financiare și sumele de recuperat rezultate în urma stabilirii eventualelor corecții pentru neregulile constatate în aplicarea prezentei ordonanțe de către beneficiarii de fonduri europene, instituții publice centrale și locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și operatori regionali, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.12. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de derulare a programelor naționale pe care le gestionează, determinată potrivit reglementărilor legale care le instituie și/sau pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări, care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări potrivit art. 2.(2) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul derulării contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (2), autoritățile deliberative ale administrației publice locale au dreptul să efectueze virări de credite bugetare între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, pe tot parcursul fiecărui an, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării cheltuielilor rezultate ca urmare a ajustării prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări potrivit art. 2.
  13. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, indiferent de stadiul derulării procedurii de atribuire.(2) După finalizarea procedurilor prevăzute la alin. (1), contractele de achiziție publică/sectorială/de concesiune/ acordurile-cadru de lucrări care se vor încheia vor include, în mod obligatoriu, clauza de ajustare a prețului stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.(3) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (2) lit. b) și c), prevederile prezentei ordonanțe se aplică și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări aflate în derulare, indiferent de durata de execuție a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.(4) În vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (3), în situația în care clauzele de revizuire din contracte privesc și sumele achitate anterior aplicării acestora, ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordului-cadru de lucrări prin aplicarea clauzei de revizuire din contract se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare achitate ca urmare a aplicării alin. (3), părțile contractante procedând la regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării clauzei de revizuire din contract.
  14. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 9, cu următorul cuprins:

  Articolul 9

  Prevederile prezentei ordonanțe se aplică exclusiv materialelor de construcții, ajustarea prețului nu se aplică altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte și profitului.


  Articolul II

  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă vor proceda, după caz, la elaborarea unor reglementări/instrucțiuni pentru punerea în aplicare a prezentei legi, stabilind inclusiv termene procedurale, conform regulilor specifice programelor.


  Articolul III
  (1) În situația în care părțile contractante nu au procedat la ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/sectoriale de lucrări care au ca obiect lucrări de întreținere și reparații curente până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și pentru ajustarea prețului contractelor de concesiune de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (1), acordurilor-cadru prevăzute la art. 1 alin. (1^2) și a contractelor de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări prevăzute la art. 1 alin. (1^1) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, termenul pentru depunerea de către contractanți a adresei prin care solicită ajustarea este de 30 de zile și începe să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurile-cadru de lucrări prevăzute la alin. (1), actele adiționale prevăzute la art. 2 alin. (12) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se încheie în termen de cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Pentru ajustarea prețului contractelor de concesiune și a acordurilor-cadru de lucrări aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, se utilizează formula polinomială prevăzută la subclauza 48.4 din anexa nr. 1 „Condiții generale și specifice și acordul contractual pentru contractele de execuție de lucrări“ la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu excepția contractelor încheiate în conformitate cu anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condițiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente și construcții, inclusiv proiectare, și ale contractelor pentru construcții clădiri și lucrări inginerești proiectate de către beneficiar ale Federației Internaționale a Inginerilor Consultanți în Domeniul Construcțiilor (FIDIC), pentru obiective de investiții din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes național, finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.(4) Abrogat.
  (la 15-04-2022, Alineatul (4) din Articolul III a fost abrogat de Articolul 11 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 15 aprilie 2022 )
  (5) Prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se aplică pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 2 decembrie 2021.
  Nr. 281.