LEGE nr. 573 din 22 octombrie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 1 noiembrie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 147 din 7 octombrie 1999 privind asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 493 din 13 octombrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În vederea exploatării şi întreţinerii reţelelor de irigatie, în propriul lor interes, dar şi ca activitate de interes public, persoanele fizice şi persoanele juridice care sunt proprietari ori titulari ai altor drepturi reale sau utilizatori de terenuri agricole se pot asocia şi pot constitui asociaţii ale utilizatorilor de apa pentru irigaţii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."
  2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii înscrişi mai jos au următorul înţeles:
  a) teritoriul asociaţiei - suprafaţa de teren în interiorul căreia aceasta va funcţiona;
  b) unitate hidraulica - suprafaţa de teren clar delimitata care poate să primească apa pentru irigaţii de la o sursa de furnizare a apei;
  c) utilizatori de terenuri agricole - persoanele care cultiva pământul în baza unui contract de arenda sau a unui contract de concesiune.
  (2) Denumirea asociaţiei va include sintagma Asociaţia utilizatorilor de apa pentru irigaţii, urmată de elemente de identificare."
  3. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Pentru a sprijini proprietarii ori titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri în efectuarea lucrărilor agricole şi în creşterea productivitatii acestor lucrări asociaţiile desfăşoară următoarele activităţi:"
  4. La articolul 4, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Excedentul dintre venituri şi cheltuieli rezultat la finele anului financiar se va reinvesti în scopul activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c).
  (4) Asociaţia furnizează apa la cerere, pe bază de contract, şi unor persoane, proprietari sau titulari de drepturi reale ori utilizatori de teren agricol situat pe teritoriul asociaţiei, care nu sunt membri."
  5. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale sau utilizatorii de terenuri agricole din cadrul unei unităţi hidraulice pot adera liber la o asociaţie existenta, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  6. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.
  7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - (1) Asociaţia se va constitui prin proces-verbal de constituire şi prin statut, care vor fi autentificate în condiţiile legii.
  (2) Statutul asociaţiei utilizatorilor de apa pentru irigaţii va cuprinde prevederi referitoare la: denumirea, sediul principal, patrimoniul, obiectul de activitate şi scopul, organele de conducere şi control ale asociaţiei, condiţii de intrare şi ieşire din asociaţie, drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei."
  8. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Statutul va fi considerat aprobat dacă majoritatea participanţilor se declara de acord, cu condiţia ca aceşti membri să deţină în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei şi să fie de acord sa preia administrarea întregii infrastructuri de irigaţii şi desecare-drenaj amplasate pe teritoriul asociaţiei. În cazul în care statutul nu este aprobat, şedinţa de constituire se va reconvoca la o dată ulterioară."
  9. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) În termen de 30 de zile de la data avizării de către Oficiul de reglementare, consiliul de administraţie ales va depune la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei cererea de înregistrare a acesteia în registrul asociaţiilor.
  (2) Cererea de înregistrare va fi însoţită de:
  a) statutul asociaţiei;
  b) procesul-verbal de constituire a asociaţiei, cu semnatura membrilor fondatori;
  c) avizul Oficiului de reglementare;
  d) orice alte documente cerute de instanţa de judecată."
  10. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Adunarea generală este principalul organ de conducere al asociaţiei şi se compune din toţi membrii asociaţiei. Hotărârile sale se vor lua cu majoritate de voturi, cu condiţia ca aceşti membri sa reprezinte peste 50% din suprafaţa teritoriului asociaţiei, dacă statutul nu prevede o majoritate mai mare. Statutul poate fi modificat de membrii asociaţiei, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Dezbaterile şi hotărârile adunărilor generale vor fi consemnate în procese-verbale."
  11. La articolul 16, alineatul (2) se abroga.
  12. La articolul 18, litera b) a alineatului (1) se abroga.
  13. Articolul 19 se abroga.
  14. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Membrii consiliului de administraţie vor fi aleşi pe o perioadă de maximum 3 ani, într-un număr impar, de către adunarea generală.
  (3) Fiecare membru al asociaţiei are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, în afară cazurilor în care acesta nu a respectat prevederile statutului."
  15. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) numeşte personalul în posturile de conducere aprobate de adunarea generală;
  b) hotărăşte angajarea şi concedierea personalului de execuţie al asociaţiei;
  c) convoacă şedinţele adunărilor generale;
  d) elaborează planul de culturi, programul şi planul de irigaţii, pe care le prezintă adunării generale spre aprobare;
  e) stabileşte limitele de competenţa a preşedintelui, de încheiere de contracte pe baza bugetului aprobat, a planului de lucru şi a planului de exploatare şi întreţinere;
  f) gestionează şi exploatează eficient patrimoniul;
  g) întocmeşte bugetul anual de venituri şi cheltuieli al asociaţiei şi bilanţul contabil, pe care le supune aprobării adunării generale;
  h) soluţionează orice alte probleme date în competenţa sa prin statut sau hotărâte de adunarea generală."
  16. La articolul 23, alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:
  "(3) Pentru activitatea desfăşurată preşedintele primeşte o indemnizaţie.
  (4) Preşedintele asociaţiei este ales de către membrii acesteia în adunarea generală, cu majoritate de voturi."
  17. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - În exercitarea prerogativelor sale preşedintele are următoarele atribuţii:
  a) controlează efectuarea de operaţiuni în contul bancar al asociaţiei, cu respectarea normelor legale în domeniu;
  b) încheie contractele necesare pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei;
  c) emite dispoziţii pentru personalul, salariaţii şi persoanele cu funcţii de administraţie ale asociaţiei;
  d) reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţi;
  e) angajează şi concediază personalul de execuţie."
  18. La articolul 25, litera d) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:
  "d) sa achite costul reparaţiilor sau al înlocuirii oricărui echipament al asociaţiei care a fost deteriorat de către membrul în cauza."
  19. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) În cazul în care un membru al asociaţiei executa pentru asociaţie diverse activităţi, valoarea acestora poate fi compensata cu valoarea cotizatiei pe care trebuie să o plătească."
  20. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Asociaţia poate percepe de la membrii săi următoarele tarife şi cotizatii:
  a) tarife de furnizare a apei de irigatie pe baza cantităţii de apa furnizate;
  b) o cotizatie anuală calculată pe baza suprafeţei de teren deţinute în proprietate sau în folosinţă;
  c) tarife pentru exploatare, întreţinere şi orice alte servicii furnizate de asociaţie conform aprobării adunării generale a asociaţiei.
  (2) Pentru neplata tarifelor şi a obligaţiilor datorate către asociaţie, statutul va stabili nivelul penalitatilor.
  (3) În vederea achitării tarifelor şi a cotizaţiilor, membrii asociaţiei vor semna un angajament de plată care constituie titlu executoriu.
  (4) Toate cheltuielile asociaţiei, în afară preţului apei, se vor regasi în tarife medii la nivelul asociaţiei."
  21. La articolul 27, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) În vederea facilitării prestării serviciilor de irigatie membrii asociaţiei trebuie să permită acesteia folosirea oricăror conducte, canale, hidranti sau a altor echipamente hidrotehnice situate pe terenul deţinut sau folosit de ei.
  (2) Membrii asociaţiei trebuie să permită asociaţiei şi personalului angajat de aceasta accesul pe terenul administrat de asociaţie, în scopul exploatării şi întreţinerii reţelelor de irigatie sau al repararii în caz de avarie."
  22. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) Statutul va cuprinde modul de sancţionare a membrilor asociaţiei.
  (2) Aplicarea de sancţiuni poate fi hotărâtă de adunarea generală, de consiliul de administraţie sau de preşedinte.
  (3) Statutul poate prevedea ca o persoană să fie exclusa din asociaţie pentru următoarele motive:
  a) neplata cotizatiei timp de un an;
  b) neplata tarifelor mai mult de 6 luni faţă de termenele stabilite de adunarea generală;
  c) refuzul nejustificat de a achită tarifele şi obligaţiile percepute de asociaţie;
  d) refuzul nejustificat de a repara sau de a plati daunele cuvenite pentru stricăciunile produse bunurilor aflate în proprietatea asociaţiei.
  (4) Membrii excluşi au dreptul de a contesta în justiţie măsura excluderii, în termen de 30 de zile de la data comunicării."
  23. La articolul 31, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "a) registrul membrilor, care trebuie să conţină suprafaţa şi amplasamentul terenului agricol pentru fiecare membru al asociaţiei şi care va fi actualizat anual;
  ......................................................................
  d) evidenta lunară a cantităţilor de apa primite şi furnizate de asociaţie;"
  24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Bilanţul contabil al asociaţiei va fi supus certificării anuale de către experţi contabili.
  (2) Asociaţia va depune bilanţul contabil anual şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor la administraţia financiară teritorială, în forma stabilită de Ministerul Finanţelor Publice.
  (3) Membrii consiliului de administraţie răspund de nerespectarea prevederilor legii cu privire la depunerea bilanţului contabil anual şi a situaţiei veniturilor şi cheltuielilor."
  25. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
  "Art. 33. - Asociaţiile pot crea fonduri de rezerva în conformitate cu legislaţia în vigoare."
  26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se instituie Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii.
  (2) În cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor se înfiinţează un compartiment distinct, Oficiul de reglementare a asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii, având următoarele atribuţii principale:
  a) acorda asistenţa de specialitate şi avizează înfiinţarea asociaţiilor utilizatorilor de apa;
  b) tine evidenta şi înscrie asociaţiile în Registrul naţional al asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii;
  c) solicita asociaţiilor furnizarea de informaţii şi de documentaţie privind funcţionarea asociaţiei şi întreţinerea infrastructurii care i-a fost transmisă;
  d) alte atribuţii care pot fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."
  27. La articolul 35, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) În situaţia în care asociaţia solicita concesionarea bunurilor din infrastructura de irigaţii, acestea se vor concesiona de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin unităţile subordonate care răspund de irigaţii."
  28. Articolul 37 va avea următorul cuprins:
  "Art. 37. - (1) Adunarea generală poate hotărî cu votul majorităţii membrilor, cu condiţia ca aceştia să deţină în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei, dizolvarea unei asociaţii, dacă obiectivele acesteia nu mai pot fi îndeplinite de către asociaţie sau dacă, din alte motive, existenta asociaţiei nu mai este necesară.
  (2) Hotărârea adunării generale de dizolvare a unei asociaţii trebuie să includă şi numirea unuia sau mai multor lichidatori.
  (3) Adunarea generală va hotărî cu votul majorităţii membrilor, cu condiţia ca aceştia să deţină în proprietate sau în folosinţă peste jumătate din suprafaţa teritoriului asociaţiei, asupra modului de repartizare a patrimoniului social al asociaţiei la încheierea procesului de lichidare.
  (4) În urma lichidării asociaţiei Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va aproba transmiterea infrastructurii în administrarea Societăţii Naţionale a Imbunatatirilor Funciare - S.A.
  (5) Dizolvarea asociaţiilor trebuie să fie înscrisă în registrul asociaţiilor de la tribunalul în a cărui raza teritorială se afla sediul asociaţiei. Tribunalul va face publică hotărârea de dizolvare a unei asociaţii, pe cheltuiala acesteia, pentru a permite creditorilor să îşi înregistreze creanţele asupra activelor aflate în proprietatea asociaţiei."
  29. Articolul 41 va avea următorul cuprins:
  "Art. 41. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU ATHANASIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  ----------