LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*actualizata*)
legea concurentei
(actualizata până la data de 29 decembrie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 1

  Prezenta lege are drept scop protectia, menţinerea şi stimularea concurentei şi a unui mediu concurential normal, în vederea promovarii intereselor consumatorilor.


  Articolul 2

  (1) Dispozitiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restringerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei savirsite de:
  a) agentii economici sau asociaţii de agenti economici - persoane fizice sau juridice - de cetatenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, denumiti în continuare agenti economici;
  b) organele administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile adoptate, intervin în operaţiuni de piaţa, influenţând direct sau indirect concurenta, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apararea unui interes public major.
  (2) Când agentii economici, determinati conform alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizata pe cale conventionala prin acord, înţelegere, pact, protocol, contract şi altele asemenea, fie ea explicita, publică ori oculta, secreta, dar fără personalitate juridica şi indiferent de forma - antanta, coalitie, grup, bloc, federatie şi altele asemenea -, pentru actele şi faptele prevăzute la alin. (1), savirsite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplică fiecarui agent economic, tinind seama de principiul proportionalitatii.
  (3) Dispozitiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt savirsite pe teritoriul României, precum şi celor savirsite în afara teritoriului tarii, atunci când produc efecte pe teritoriul României.
  (4) Prezenta lege nu se aplică:
  a) pieţei muncii şi relatiilor de muncă;
  b) pieţei monetare şi pieţei titlurilor de valoare, în măsura în care libera concurenta pe aceste piete face obiectul unor reglementari speciale.


  Articolul 3

  Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativa autonoma, investita în acest scop, în condiţiile, modalitatile şi limitele stabilite prin dispozitiile ce urmeaza.
  ----------
  Articolul 3 a fost modificat prin art.1, punctul 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 4

  (1) Preturile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determina în mod liber prin concurenta, pe baza cererii şi ofertei. Preturile şi tarifele practicate în cadrul unor activităţi cu caracter de monopol natural sau al unor activităţi economice, stabilite prin lege, se stabilesc şi se ajusteaza cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competente.
  (2) În sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenta este exclusa sau substantial restrinsa prin efectul unei legi sau datorita existentei unei pozitii de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, sa instituie forme corespunzătoare de control al preturilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungita succesiv pe durate de cite cel mult un an, dacă imprejurarile care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continua sa existe.
  (3) Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criza, dezechilibru major între cerere şi oferta şi disfunctionalitate evidenta a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cite cel mult 3 luni, cit timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.
  (4) Interventia Guvernului în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul Consiliului Concurentei.
  ----------
  Alineatul (1) al art. 4 a fost modificat prin art.1, punctul 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Capitolul 2 Practici anticoncurentiale

  Practici anticoncurentiale

  Articolul 5

  (1) Sunt interzise orice înţelegeri exprese sau tacite între agentii economici ori asociaţiile de agenti economici, orice decizii luate de asociaţiile de agenti economici şi orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect restrangerea, impiedicarea ori denaturarea concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmaresc:
  a) fixarea concertata, în mod direct sau indirect, a preturilor de vanzare ori de cumparare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum şi a oricăror alte condiţii comerciale;
  b) limitarea sau controlul productiei, distributiei, dezvoltării tehnologice ori investitiilor;
  c) impartirea pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vanzari şi achizitii ori pe alte criterii;
  d) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestatii echivalente, provocand în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în pozitia concurentiala;
  e) condiţionarea incheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipuland prestatii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
  f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;
  g) eliminarea de pe piaţa a altor concurenti, limitarea sau impiedicarea accesului pe piaţa şi a libertatii exercitarii concurentei de către alti agenti economici, precum şi înţelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde către anumiti agenti economici fără o justificare rezonabila.
  (2) Pot fi exceptate de la interdictia stabilita la alin. (1) înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenti economici sau practicile concertate care indeplinesc cumulativ condiţiile de la lit. a)-d) şi una dintre condiţiile de la lit. e), după cum urmeaza:
  a) efectele pozitive prevaleaza asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrangerea concurentei provocata de respectivele înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenti economici sau practici concertate;
  b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigura un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie luata de către o asociaţie de agenti economici sau practica concertata;
  c) eventualele restrangeri ale concurentei sunt indispensabile pentru obtinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înţelegere, decizie luata de către o asociaţie de agenti economici sau practica concertata părţilor nu li se impun restrictii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);
  d) respectiva înţelegere, decizie luata de o asociaţie de agenti economici sau practica concertata nu da agentilor economici sau asociaţiilor de agenti economici posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pieţei produselor ori serviciilor la care se referă;
  e) înţelegerea, decizia luata de o asociaţie de agenti economici sau practica concertata în cauza contribuie ori poate contribui la:
  1. ameliorarea productiei ori distributiei de produse, executarii de lucrari ori prestarilor de servicii;
  2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
  3. intarirea pozitiilor concurentiale ale întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa interna;
  4. practicarea în mod durabil a unor preţuri substantial mai reduse pentru consumatori.
  (3) Regimul exceptarii sub forma de dispensa, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informaţiile de prezentat, durata şi condiţiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurentei, prin regulamente şi instrucţiuni. Beneficiul exceptarii prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurentei pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţii de agenti economici sau practici concertate şi se stabileste prin regulamente ale Consiliului Concurentei pentru cazurile de exceptare pe categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenti economici sau practici concertate. Agentii economici sau asociaţiile de agenti economici pot solicita Consiliului Concurentei dispensa, proband indeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (2).
  (4) Categoriile de înţelegeri, deciziile luate de asociaţiile de agenti economici şi practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii de acordare şi de retragere a beneficiului exceptarii se stabilesc de Consiliul Concurentei, prin regulament.
  (5) Înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenti economici şi practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) şi stabilite prin prevederile alin. (3) sunt considerate legale, fără obligaţia notificarii sau obţinerii unei decizii din partea Consiliului Concurentei. Agentii economici sau asociaţiile de agenti economici, care se prevaleaza de beneficiul exceptarii pe categorii, sunt tinuti sa faca dovada indeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
  (6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii ale asociaţiilor de agenti economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum şi condiţiile şi oblibaţiile ce trebuie respectate de către beneficiari.
  (7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înţelegere, decizie luata de o asociaţie de agenti economici ori practica concertata poate fi reinnoita, la cerere, dacă sunt satisfacute în continuare condiţiile cerute, şi poate fi revocata dacă condiţiile în care a fost acordată nu mai corespund; decizia de acordare a dispensei este nula dacă a fost acordată pe baza unor informaţii false, inexacte ori incomplete în raport cu cele solicitate.
  ----------
  Articolul 5 a fost modificat prin art.1, punctul 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (3), (4), (5) şi (7) ale art. 5 au fost modificate de pct. 3 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.
  Partea introductiva a alin. (1) al art. 5 a fost modificata de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 538 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.


  Articolul 6

  Este interzisa folosirea în mod abuziv a unei pozitii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenti economici pe piaţa românească ori pe o parte substantiala a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activităţii economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:
  a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preturilor de vanzare sau de cumparare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiti furnizori sau beneficiari;
  b) limitarea productiei, distributiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;
  c) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestatii echivalente, provocand în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în pozitia concurentiala;
  d) condiţionarea incheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipuland prestatii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
  e) abrogata.
  f) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, în scopul inlaturarii concurentilor sau vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni;
  g) exploatarea stării de dependenta în care se găseşte un alt agent economic faţă de un asemenea agent sau agenti economici şi care nu dispune de o solutie alternativa în condiţii echivalente, precum şi ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza să se supuna unor condiţii comerciale nejustificate.
  ----------
  Articolul 6 a fost modificat prin art.1, punctul 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Partea introductiva a art. 6 a fost modificata de pct. 4 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.
  Litera e) a art. 6 a fost abrogata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 538 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.


  Articolul 7

  (1) Dacă, prin masurile luate şi prin sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzand de pozitia sa dominantă, nu se obtin restabilirea situaţiei şi prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere Curtii de Apel Bucureşti sa ordone masurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piaţa a acestuia, instanţa judecătorească putand dispune, după caz:
  a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploateaza abuziv pozitia dominantă;
  b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrari creatoare de pozitie dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauza s-ar fi constituit o noua persoana juridica;
  c) limitarea sau interdictia accesului pe piaţa;
  d) vanzarea de active;
  e) restructurarea prin divizare a agentului economic.
  (2) Consiliul Concurentei trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau masurile ce solicita a fi ordonate de instanţa, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecatii, a oricareia dintre ele ori a tuturor, iar instanţa neputand dispune o alta măsura decat cea sau cele la care se referă cererea.
  (3) Instanţa judecătorească va putea ordona una sau mai multe dintre masurile prevăzute la alin. (1) numai sub condiţia să fie evitata orice crestere a preturilor din aceasta cauza sau afectarea executarii de către agentul economic a obligaţiilor asumate faţă de terti.
  (4) Abrogat.
  (5) Se considera interes public major, motivand cererea Consiliului Concurentei pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenti economici independenti, bunastarea consumatorilor şi regulile prudentiale. Sarcina probei afectarii grave a unui interes public major incumba Consiliului Concurentei.
  (6) Abrogat.
  (7) Împotriva sentintei Curtii de Apel Bucureşti, sesizata conform alin. (1), pot introduce recurs la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie Consiliul Concurentei şi agentii economici supuşi masurilor dispuse prin aceasta.
  ----------
  Articolul 7 a fost modificat prin art.1, punctul 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (4) şi (6) ale art. 7 au fost abrogate de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 538 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.
  Alin. (7) al art. 7 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 538 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.130 din 30 noiembrie 2004.


  Articolul 8

  (1) Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul agentilor economici sau gruparilor de agenti economici la care cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depăşeşte un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurentei şi:
  - cota de piaţa totala a agentilor economici implicati în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenti economici sau practica concertata nu depăşeşte 5% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici concurenti;
  sau
  - cota de piaţa a fiecarui agent economic implicat în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenti economici sau practica concertata nu depăşeşte 10% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenti economici sau practicilor concertate dintre agentii economici care nu sunt concurenti.*)
  (2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau licitatii.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de art. 1 din ORDINUL nr. 13 din 14 februarie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 20 februarie 2001, astfel:
  "Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 din Legea concurentei nr. 21/1996, se majoreaza de la 5 miliarde lei la 15 miliarde lei începând cu data publicarii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  Art. 8 a fost modificat de art. 1 din ORDINUL nr. 216 din 30 noiembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 decembrie 2002, astfel:
  "Plafonul privind cifra de afaceri, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, se majoreaza de la 15 miliarde lei la 20 miliarde lei."
  Art. 8 a fost modificat prin art.1, punctul 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  *)Art. 8 a fost modificat de art. 1 din ORDIN nr. 519 din 21 decembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, astfel:
  "Plafonul valoric raportat la cifra de afaceri, prevăzut de art. 8 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se majoreaza de la 20 miliarde lei la 30 miliarde lei."


  Articolul 9

  (1) Sunt interzise orice acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale, având ca obiect sau putind avea ca efect restringerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei, în special:
  a) sa ia decizii care limiteaza libertatea comerţului sau autonomia agentilor economici, ce se exercită cu respectarea reglementarilor legale;
  b) sa stabileasca condiţii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici.
  (2) Dispozitiile alin. (1) nu fac obiectul aplicarii excepţiei stabilite la art. 2 alin. (1) lit. b).
  (3) În cazul în care organele administraţiei publice centrale sau locale nu se conformeaza deciziei Consiliului Concurentei, acesta are posibilitatea de a ataca actiunea la Curtea de Apel Bucureşti.
  ----------
  Alineatul (3) al articolului 9 a fost introdus prin art.1, punctul 7 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 10

  Abrogat.
  ----------
  Articolul 10 a fost abrogat prin art.1, punctul 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Capitolul 3 Concentrarea economica

  Concentrarea economica

  Articolul 11

  (1) Concentrarea economica se realizează prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia şi care, fie opereaza transferul proprietăţii sau al folosinţei asupra totalitatii ori a unei părţi a bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect să permită unui agent economic ori unei grupari de agenti economici de a exercita, direct sau indirect, o influenţa determinanta asupra unui alt agent economic sau mai multor alti agenti economici.
  (2) O operaţiune de concentrare economica are loc atunci când:
  a) doi sau mai mulţi agenti economici, anterior independenti, fuzioneaza;
  b) una sau mai multe persoane care deţin deja controlul cel puţin asupra unui agent economic ori unul sau mai mulţi agenti economici dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor agenti economici ori asupra unor părţi ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumparare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace.
  (3) Operaţiunile de asociere, având ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al agentilor economici participanti care rămân independenti, nu constituie concentrare prin dobindirea controlului, chiar când asemenea operaţiuni ar consta în crearea de entităţi economice comune. Dacă entitatea economica comuna este o persoană juridica indeplinind statornic toate functiile unei entităţi economice autonome, fără însă a realiza o coordonare a comportamentului concurential fie între agenti economici fondatori, fie între ea şi acestia, operaţiunea este o concentrare în sensul prevederilor alin. (2) lit. b).
  (4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstantele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influenţa determinanta asupra unui agent economic, în special din:
  a) drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalitatii ori a unei părţi a bunurilor unui agent economic;
  b) drepturi sau contracte care conferă o influenţa determinanta asupra constituirii, deliberarilor ori deciziilor organelor unui agent economic.
  (5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agentii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor menţionate la alin. (4) sau care, fără a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenţa determinanta conferita de acestea.
  ----------
  Alineatul (4) al art. 11 a fost modificat prin art.1, punctul 9 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (5) al art. 11 a fost modificat prin art.1, punctul 10 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 12

  Nu constituie o operaţiune de concentrare economica situaţiile în care:
  a) controlul este dobândit şi exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatata de autoritatea publică pentru indeplinirea unei proceduri de incetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmărire silita sau alta procedura similara;
  b) băncile şi alte institutii de credit, instituţiile financiare şi societăţile financiare, societăţile de servicii de investitii financiare sau societăţile de asigurare şi reasigurare, a caror activitate normala include tranzactii şi negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul tertilor, deţin, cu titlu temporar, participari de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revanzarii lor, cat timp ele nu exercita drepturile de vot aferente acestor participari astfel încât sa determine comportamentul concurential al respectivului agent economic ori le exercita numai în vederea revanzarii acestei participari, cu condiţia ca revanzarea respectivei participari sa intervina în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurentei poate proroga termenul, dacă solicitantul dovedeste ca revanzarea participării dobandite nu a fost rezonabil posibila în termenul fixat;
  c) controlul este dobândit de persoanele sau agentii economici menţionaţi la art. 11 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca drepturile de vot aferente participării deţinute sa nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executiva, supraveghere şi control ale agentului economic la care deţin participarea, decat în scopul salvgardarii valorii integrale a acestei investitii, fără a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat;
  d) agentii economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizează operaţiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activităţi.
  ----------
  Literele b) şi c) ale art. 12 au fost modificate prin art.1, punctul 11 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Litera d) a art. 12 a fost introdusa prin art.1, punctul 12 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Litera d) a art. 12 a fost modificata de pct. 5 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 13

  Sunt interzise concentrarile economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, conduc sau ar putea conduce la restringerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.


  Articolul 14

  (1) Pentru stabilirea compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal, operaţiunile de concentrare economica se apreciaza după urmatoarele criterii:
  a) necesitatea de a menţine şi de a dezvolta concurenta pe piaţa românească, tinind seama de structura tuturor pietelor în cauza şi de concurenta existenta sau potentiala dintre agentii economici situaţi în România sau în strainatate;
  b) cota de piaţa deţinută de către agentii economici în cauza, puterea lor economica şi financiară;
  c) alternativele disponibile pentru furnizori şi utilizatori, accesul lor la piete şi la surse de aprovizionare, precum şi orice bariere instituite prin acte normative sau de alta natura la intrarea pe piaţa;
  d) tendinta cererii şi a ofertei pentru bunurile şi serviciile în cauza;
  e) măsura în care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor;
  f) contribuţia la progresul tehnic şi economic.
  (2) Concentrarile economice susceptibile a conduce la restrangerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativa a concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacă părţile interesate în operaţiunea de concentrare dovedesc indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii:
  a) operaţiunea de concentrare urmeaza a contribui la cresterea eficientei economice, la ameliorarea productiei, distributiei sau progresului tehnic ori la cresterea competitivitatii la export;
  b) efectele favorabile ale concentrarii compenseaza efectele nefavorabile ale restrangerii concurentei;
  c) de avantajele rezultate profita intr-o măsura rezonabila şi consumatorii, în special prin preţuri reale mai reduse.
  ----------
  Alineatul (2) al art. 14 a fost modificat prin art.1, punctul 13 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 15

  Prevederile prezentului capitol nu se aplică operaţiunilor de concentrare economica, atunci când cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000.000 euro şi nu exista cel puţin doi agenti economici implicati în operaţiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior operaţiunii.
  -------------
  Art. 15 a fost modificat de art. 2 din ORDINUL nr. 13 din 14 februarie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 20 februarie 2001.
  Art. 15 a fost modificat de art. 2 din ORDINUL nr. 216 din 30 noiembrie 2002 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 17 decembrie 2002.
  Articolul 15 a fost modificat prin art.1, punctul 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 16

  (1) Concentrarile economice care depasesc pragurile prevăzute la art. 15 sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurentei.
  (2) Concentrarile economice care se realizează prin fuziunea a doi sau mai multor agenti economici trebuie notificate de către fiecare dintre părţile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie inaintata de către persoana, agentul economic sau agentii economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenti economici ori asupra unor părţi ale acestora.
  (3) Procedura de notificare, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicarile şi prezentarea de observatii de către agentii economici interesati se stabilesc prin regulament şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurentei.
  (4) Este interzisa punerea în aplicare a unei operaţiuni de concentrare economica până la emiterea de către Consiliul Concurentei a unei decizii în conformitate cu art. 51.
  (5) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituita la alin. (4); cererea de acordare a derogarii trebuie să fie motivata. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendarii concentrarii economice asupra unuia sau mai multora dintre agentii economici implicati în operaţiune, asupra unei terţe părţi, precum şi de efectele asupra concurentei. Aceasta derogare poate fi condiţionată de impunerea unor obligaţii ce trebuie indeplinite de către părţi şi poate fi acordată oricand, atât anterior, cat şi ulterior notificarii.
  (6) Validitatea oricarei operaţiuni realizate în contradictie cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operaţiunea notificata, conform art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3).
  ----------
  Articolul 16 a fost modificat prin art.1, punctul 15 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Capitolul 4 Consiliul Concurentei(*)

  Consiliul Concurentei(*)
  -----------
  (*)Titlul Capitolului IV a fost modificat prin Articolul 1, punctul 16 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.

  Secţiunea I


  Articolul 17

  (1) Se infiinteaza Consiliul Concurentei, autoritate administrativa autonoma în domeniul concurentei, cu personalitate juridica, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurentei este în municipiul Bucureşti.
  (2) Structura organizatorica şi de personal a Consiliului Concurentei, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.
  ----------
  Alineatul (1) al art. 17 a fost modificat prin art.1, punctul 17 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 18

  (1) Plenul Consiliului Concurentei este un organ colegial şi este format din 7 membri, după cum urmeaza: un presedinte, 2 vicepresedinti şi 4 consilieri de concurenta. Numirea membrilor plenului Consiliului Concurentei se realizează de către Preşedintele României, la propunerea Guvernului.
  (2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putand fi reinvestiti cel mult încă o dată. La numirea primului plen al Consiliului Concurentei după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepresedinte şi 2 consilieri de concurenta vor avea un mandat de 2 ani şi jumătate, stabilit prin decretul de numire în functie.
  (3) Preşedintele, vicepresedintii şi consilierii de concurenta trebuie să aibă o independenta reala şi să se bucure de o înaltă reputatie profesionala şi probitate civica. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, înaltă competenţa profesionala, o buna reputatie şi vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniile: economic, comercial, al preturilor şi concurentei sau juridic.
  (4) Preşedintele trebuie să fi indeplinit o functie de conducere cu largi responsabilităţii, în care a facut dovada competentei sale profesionale şi manageriale.
  (5) Abrogat.
  (6) Calitatea de membru al Consiliului Concurentei este incompatibila cu exercitarea oricarei alte activităţi profesionale sau de consultanţă, cu participarea directa sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entităţi publice ori private sau cu detinerea de functii ori de demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. Ei nu pot fi desemnaţi experti sau arbitri, nici de părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de către o alta institutie.
  (7) Membrii plenului Consiliului Concurentei nu reprezinta autoritatea care i-a numit şi sunt independenti în luarea deciziilor.
  (8) Membrii plenului Consiliului Concurentei şi inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.
  (9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurentei inceteaza:
  a) la expirarea duratei;
  b) prin demisie;
  c) prin deces;
  d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;
  e) la survenirea unei incompatibilităţi dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), conform prevederilor alin. (12);
  f) prin revocare, pentru incalcarea grava a prezentei legi şi pentru condamnare penala, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabila, pentru savarsirea unei infractiuni.
  (10) Membrii plenului Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la ramanerea definitivă a hotărârii judecătorești penale ei pot fi suspendati din functie de către aceeasi autoritate.
  (11) În caz de vacanta a unui loc în plenul Consiliului Concurentei pentru una dintre situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în functia devenita vacanta.
  (12) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati sa notifice de îndată Consiliului survenirea oricarei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) şi (8), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situaţii, iar dacă situaţia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul inceteaza şi se procedeaza conform prevederilor alin. (10) şi (11).
  ----------
  Articolul 18 a fost modificat prin art.1, punctul 18 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.
  Alin. (5) al art. 18 a fost abrogat de pct. 7 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.
  Literele e) şi f) ale alin. (9) şi alin. (12) ale art. 18 au fost modificate de pct. 8 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 19

  (1) Înainte de a începe să-şi exercite functia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat să depună în faţa Presedintelui României, în prezenta celorlalţi membri numiti şi după citirea decretului prezidential de numire în functie, urmatorul juramint:
  "Jur sa respect Constitutia şi legile tarii, sa apar interesele României, drepturile şi libertatile fundamentale ale cetatenilor, să-mi indeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fără partinire atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu!".
  (2) Preşedintele Consiliului Concurentei presteaza cel dintii juramintul.
  (3) În cazul neprestarii juramintului în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmind a se relua procedura desemnarii şi numirii altei persoane pentru functia devenita vacanta.
  (4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei înainte de prestarea juramintului sunt nule de drept.


  Articolul 20

  (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurentei incep de la data depunerii juramantului de către acestia şi expira la implinirea termenelor prevăzute la art. 18 alin. (2), calculate de la această dată.
  (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, preşedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat juramantul cu respectarea dispoziţiilor art. 19, membrii Consiliului Concurentei în exercitiu îşi vor continua activitatea până la depunerea juramantului de către preşedintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea presedintelui anterior.
  ----------
  Alineatul (1) al art. 20 a fost modificat prin art.1, punctul 19 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Art. 20 a fost modificat de pct. 9 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 21

  (1) Consiliul Concurentei îşi desfăşoară activitatea, delibereaza şi ia decizii în plen şi în comisii, cu majoritatea voturilor membrilor.
  (2) Fiecare comisie este formata din 2 consilieri de concurenta în componenta stabilita de preşedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, şi este condusa de către un vicepresedinte al Consiliului Concurentei.
  (3) Preşedintele Consiliului Concurentei ordona efectuarea de investigatii şi desemneaza raportorul pentru fiecare investigatie.
  (4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examineaza în plen:
  a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, şi decide asupra masurilor de luat;
  b) autorizarea concentrarilor economice;
  c) sesizarea instanţelor judecătorești în aplicarea prevederilor art. 7;
  d) punctele de vedere, recomandarile şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi;
  e) categoriile de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenti economici şi practici concertate propuse pentru exceptare;
  f) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;
  g) raportul anual asupra situaţiei concurentei;
  h) analiza incalcarilor prevederilor art. 9.
  (5) În formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, solutia votata de presedinte prevaleaza.
  (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen conform prevederilor alin. (4) se semneaza de către presedinte, în numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti; sentinta va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putand fi declarat recurs la Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie.
  ----------
  Alineatul (1) al art. 21 a fost modificat prin art.1, punctul 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (4) al art. 21 a fost modificat prin art.1, punctul 21 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (1) şi (6) ale art. 21 au fost modificate de pct. 10 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 22

  (1) Preşedintele Consiliului Concurentei angajează patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridica şi-l reprezinta ca institutie publică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative judiciare şi administrative, precum şi a altor institutii româneşti, straine şi internationale. El exercita prerogative disciplinare asupra intregului personal al Consiliului Concurentei.
  (2) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni, se semneaza de către presedinte, iar reglementarile adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.
  (3) În caz de absenta ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legala a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii.
  (4) Preşedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricaruia dintre vicepresedinti, consilierii de concurenta, inspectorii de concurenta sau altor persoane, mandatul trebuind sa mentioneze expres puterile delegate şi durata exercitarii lor.


  Articolul 23

  (1) În vederea exercitarii atribuţiilor sale, Consiliul Concurentei îşi elaboreaza şi îşi adopta regulamentul de organizare, functionare şi procedura şi îşi constituie aparatul propriu, la nivel central şi local.
  (2) Nomenclatorul de functii al aparatului propriu, cuprinzand inspectori de concurenta şi alte categorii de personal, condiţiile de încadrare pe functii, de promovare în grad şi de stimulare, precum şi atribuţiile fiecarei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei, cu respectarea reglementarilor privind functia publică şi funcţionarii publici şi a reglementarilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.
  (3) Functia publică de specialitate pentru Consiliul Concurentei este cea de inspector de concurenta.
  ----------
  Articolul 23 a fost modificat prin art.1, punctul 22 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 24

  Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilata celei de ministru, cea de vicepresedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenta celei de subsecretar de stat.


  Articolul 25

  În organizarea Consiliului Concurentei funcţionează un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de către Consiliul Concurentei. Atribuţiile secretarului general se stabilesc prin regulament de organizare, functionare şi procedura adoptat de Consiliul Concurentei.


  Articolul 26

  (1) Consiliul Concurentei îşi întocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat.
  (2) Pentru functionarea Consiliului Concurentei şi a aparatului sau teritorial, Guvernul şi, după caz, organele administraţiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile şi dotarile din domeniul public de interes naţional sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la inregistrarea cererii Consiliului Concurentei.
  (3) Sumele reprezentand tarife, taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.
  ----------
  Alineatul (3) al articolului 26 a fost modificat prin art.1, punctul 23 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 27

  Consiliul Concurentei are urmatoarele atribuţii:
  a) efectueaza, la iniţiativa sa sau în urma unei plangeri, sesizari sau notificari, investigatiile privind aplicarea art. 5, 6, 13 şi 16;
  b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 9, 13 şi 16, constatate în urma investigatiilor efectuate de către inspectorii de concurenta, în baza prevederilor legii şi abilitarii cu puteri de inspecţie prin ordin al presedintelui; o copie a acestui ordin va fi inmanata de inspectorii de concurenta abilitati agentului economic sau asociaţiei de agenti economici supuşi investigatiei;
  c) certifica, la cererea agentilor economici sau a asociaţiilor de agenti economici şi, atunci când considera necesar, în urma declanşării unei investigatii, pe baza dovezilor prezentate, că nu exista temei pentru interventia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6;
  d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptari individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenti economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum şi decizii în cazurile de concentrari economice;
  d^1) ia decizii de retragere a beneficiului exceptarii de la prevederile art. 5 alin. (1), stabilit prin regulament al Consiliului Concurentei pentru unele categorii de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenti economici sau practici concertate, atunci când constata ca acestea nu mai indeplinesc prevederile art. 5 alin. (2);
  e) asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii;
  f) efectueaza, din proprie iniţiativă, investigatii utile pentru cunoasterea pieţei;
  g) sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3), şi propune acestuia adoptarea masurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate;
  h) sesizeaza instantele judecătorești asupra cazurilor în care acestea sunt competente;
  i) urmareste aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;
  j) sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi;
  k) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential şi propune modificarea acelora care au un asemenea efect;
  l) face recomandari Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurentei;
  m) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
  n) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizeaza Guvernului, publicului şi organizaţiilor internationale specializate informaţii privind aceasta activitate;
  o) reprezinta România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienta în relatiile cu organizaţiile şi instituţiile internationale de profil şi coopereaza cu autorităţile de concurenta straine şi comunitare;
  p) stabileste şi aproba misiunea, strategia generală şi programele de activitate ale autorităţii de concurenta;
  r) ia orice alte decizii în indeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta lege.
  ----------
  Articolul 27 a fost modificat prin art.1, punctul 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Litera b) a art. 27 a fost modificata de pct. 11 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.
  Litera d^1) a art. 27 a fost introdusa de pct. 12 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 28

  (1) Consiliul Concurentei adopta regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formuleaza avize, face recomandari şi elaboreaza rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.
  (2) Consiliul Concurentei adopta regulamente, în special cele care privesc:
  a) organizarea, functionarea şi procedura;
  b) autorizarea concentrarilor economice;
  c) exceptarea unor categorii de înţelegeri, decizii ale asociaţiilor agentilor economici sau practici concertate;
  d) regimul dispenselor;
  e) constatarea şi aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege;
  f) tarifele pentru notificari, solicitări de dispense, de acces la documentatie şi eliberare de copii sau extrase;
  g) inspectorii de concurenta;
  h) regimul disciplinar al personalului.
  (3) Consiliul Concurentei adopta instrucţiuni, în special cele care privesc:
  a) notificarile de concentrari economice;
  b) solicitarile de dispense şi prorogarea de dispense;
  c) calcularea cifrei de afaceri şi a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege;
  d) definirea pieţei relevante în scopul stabilirii părţii substantiale de piaţa;
  e) plata taxelor şi a tarifelor stabilite prin prezenta lege şi prin regulamente.
  (4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileste plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspenda sau abroga propriile reglementari adoptate, dispune efectuarea de investigatii, ordona inspecţii şi masurile de luat în privinta agentilor economici.
  (5) Deciziile sunt acte individuale de administrare, gestiune şi disciplina interna, de aplicare de sancţiuni, de autorizare, de acordare şi de prorogare de dispense.
  (6) Avizele sunt formulate, recomandarile şi propunerile sunt facute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate şi comunicate, după caz publicate, conform dispoziţiilor prezentei legi.
  ----------
  Alineatele (1)-(3) ale articolului 28 au fost modificate prin art.1, punctul 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (4) al articolului 28 a fost modificat prin art.1, punctul 26 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Litera c) a alin. (2) al art. 28 a fost modificata de pct. 13 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.
  Alin. (4) al art. 28 a fost modificat de pct. 14 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 29

  (1) Proiectele de regulamente şi instrucţiuni, precum şi modificările acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în plenul Consiliului Concurentei şi puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
  (2) Reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat.
  ----------
  Alineatul (2) al articolului 29 a fost modificat prin art.1, punctul 27 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 30

  Consiliul Concurentei va comunică punctul sau de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea:
  a) Presedintelui României;
  b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputatilor;
  c) organelor administraţiei publice centrale şi locale;
  d) organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale interesate, incluzând printre acestea şi Camera de Comert şi Industrie a României;
  e) organizaţiilor pentru protectia consumatorilor;
  f) instanţelor judecătorești şi parchetelor.
  -----------
  Litera d) a art. 30 a fost modificata de pct. 15 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 31

  (1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale, Consiliul Concurentei va consulta ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi organizaţiile patronale în cauza.
  (2) Organele şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat.
  (3) În indeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Concurentei se va consulta cu organele administraţiei publice centrale sau locale şi va solicita informaţii şi asistenţa din partea acestora.
  (4) Consiliul Concurentei, ca autoritate naţionala în domeniul concurentei, va fi responsabil de relaţia cu instituţiile Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislatia comunitara.
  ----------
  Alineatul (1) al articolului 31 a fost modificat prin art.1, punctul 28 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatele (3) şi (4) ale articolului 31 au fost introduse prin art.1, punctul 29 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 32

  (1) Consiliul Concurentei întocmeşte anual un raport privind activitatea sa şi modul în care agentii economici şi autorităţile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi.
  (2) Raportul se adoptă în plenul Consiliului Concurentei şi se da publicităţii.


  Articolul 33

  (1) Prin prezenta lege se instituie urmatoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plateste în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 51 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) lit. b) şi c).
  (2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileste la o cota de 0,1% din cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati în concentrarea economica autorizata şi se calculeaza pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrarii economice, determinata conform reglementarilor Consiliului Concurentei.
  (3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen şi conform procedurilor stabilite de reglementarile fiscale.
  ----------
  Articolul 33 a fost modificat prin art.1, punctul 30 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Secţiunea a II-a Oficiul Concurentei (*)

  Oficiul Concurentei (*)
  *) Abrogata.
  -----------
  (*)Secţiunea a II-a a Capitolului IV a fost abrogata prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.

  Articolul 34

  Abrogat.
  -----------
  Art.34 a fost abrogata prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 35

  Abrogat.
  -----------
  Art.35 a fost abrogata prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 36

  Abrogat.
  -----------
  Art.36 a fost abrogata prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 37

  Abrogat.
  -----------
  Art.37 a fost abrogata prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 38

  Abrogat.
  -----------
  Art.38 a fost abrogata prin Articolul 1, punctul 31 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Capitolul 5 Procedura de examinare preliminara, de investigare şi de luare a deciziilor (*)

  Procedura de examinare preliminara, de investigare şi de luare a deciziilor (*)
  -----------
  (*)Titlul Capitolului V a fost modificat prin Articolul 1, punctul 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.

  Articolul 39

  (1) Descoperirea şi investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi incumba Consiliului Concurentei care acţionează prin inspectorii de concurenta.
  (2) În cazul infractiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în condiţiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penala.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alineatul (1) al articolului 39 a fost modificat prin art.1, punctul 33 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (3) al articolului 39 a fost abrogat prin art.1, punctul 34 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 40

  Consiliul Concurentei dispune efectuarea de investigatii, potrivit atribuţiilor sale, în condiţiile art. 46:
  a) din oficiu;
  b) la plangerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 şi 16;
  c) la cererea agentilor economici sau a asociaţiilor de agenti economici interesati, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2);
  d) la cererea oricareia dintre autorităţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricaruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f).
  ----------
  Articolul 40 a fost modificat prin art.1, punctul 35 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 41

  În realizarea investigatiilor, precum şi a atribuţiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurenta pot solicita agentilor economici sau asociaţiilor de agenti economici informaţiile şi documentele care le sunt necesare, mentionand baza legala şi scopul solicitarii, şi pot stabili termene până la care aceste informaţii şi documente să le fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută în prezenta lege.
  ----------
  Articolul 41 a fost modificat prin art.1, punctul 36 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Art. 41 a fost modificat de pct. 16 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 42

  (1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspecţie, cu excepţia debutantilor, şi au urmatoarele puteri de inspecţie:
  a) să între în spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care agentii economici ori asociaţiile de agenti economici le deţin legal;
  b) sa examineze orice documente, registre, acte financiarcontabile şi comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentilor economici sau asociaţiilor de agenti economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;
  c) sa ia declaratii reprezentantilor şi angajatilor agentului economic sau asociaţiei de agenti economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante;
  d) sa ridice sau să obţină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau din alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenti economici;
  e) sa sigileze orice amplasament destinat activităţilor agentului economic sau asociaţiei de agenti economici şi orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente legate de activitatea agentului economic sau asociaţiei de agenti economici, pe durata şi în măsura necesară inspecţiei.
  (2) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspecţie, prevăzuţi la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informaţii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare şi inventariere.
  (3) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspecţie pot face inspecţii inopinate şi pot solicita orice fel de informaţii sau justificari legate de indeplinirea misiunii, atât la faţa locului, cat şi la convocare la sediul Consiliului Concurentei.
  (4) Exercitarea puterilor de inspecţie se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea şi procedura Consiliului Concurentei.
  ----------
  Articolul 42 a fost modificat prin art.1, punctul 37 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (4) al articolului 42 a fost introdus prin art.1, punctul 38 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Litera a) a alin. (1) şi alin. (2) ale art. 42 au fost modificat de pct. 17 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 43

  În baza autorizarii judiciare date prin încheiere, conform art. 44, inspectorul de concurenta poate efectua inspecţii în orice alte spatii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai agentilor economici sau asociaţiilor de agenti economici supuşi investigatiei.
  ----------
  Articolul 43 a fost modificat prin art.1, punctul 39 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 44

  (1) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspecţii, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în baza unui ordin emis de către preşedintele Consiliului Concurentei şi cu autorizarea judiciara data prin încheiere de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscriptie sunt situate locurile de controlat sau de către un judecator delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscriptiile unor tribunale diferite şi actiunea trebuie desfăşurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre presedintii tribunalelor competente poate emite o încheiere unica.
  (2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natura a justifica inspecţia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice dacă cererea este intemeiata.
  (3) Inspecţia şi actele pe care le cuprinde se efectueaza sub autoritatea şi sub controlul judecatorului care le-a autorizat.
  (4) Judecatorul poate inspecta locurile supuse interventiei, putand decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspecţiei.
  (5) Oricare ar fi imprejurarile, inspecţia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 şi trebuie efectuata în prezenta ocupantului locului sau a reprezentantului sau; numai inspectorii de concurenta, ocupantul locului sau reprezentantul sau pot lua cunoştinţa de piese şi documente inaintea ridicarii acestora.
  (6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Codului de procedura penala; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecatorului care a ordonat inspecţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevarului vor fi restituite ocupantului locului.
  (7) Incheierea mentionata la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare.
  (8) Consiliul Concurentei este informat de îndată despre începerea inspecţiei şi despre operaţiunile efectuate.
  ----------
  Articolul 44 a fost modificat prin art.1, punctul 40 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 18 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 45

  (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi orice alte institutii şi autorităţi publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurenta accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, potrivit puterilor de inspecţie stabilite de preşedintele Consiliului Concurentei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii.
  (2) Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), sunt tinuti la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.
  ----------
  Articolul 45 a fost modificat prin art.1, punctul 41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 19 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 46

  (1) La primirea unei cereri sau plangeri denuntand, respectiv acuzand o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei examineaza dacă aceasta prezinta suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.
  (2) Dacă cererea sau plangerea nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicand decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii sau a plangerii. Decizia de respingere va fi precedata de ascultarea argumentelor reclamantului în faţa comisiei Consiliului Concurentei care coordonează compartimentul de specialitate implicat.
  (3) În cazul în care cererea sau plangerea inaintata nu cade sub incidenţa prezentei legi, Consiliul Concurentei va raspunde, în scris, în termenele prevăzute prin legi speciale.
  ----------
  Articolul 46 a fost modificat prin art.1, punctul 42 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (3) al art. 46 a fost modificat de pct. 20 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 47

  (1) De cate ori dispune pornirea unei investigatii, preşedintele Consiliului Concurentei desemneaza un raportor, responsabil pentru intocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui părţilor în cauza, primirea observatiilor şi prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurentei, dacă este cazul.
  (2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propunand Consiliului Concurentei dispunerea masurilor care sunt de competenţa acestuia.
  ----------
  Articolul 47 a fost modificat prin art.1, punctul 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 47^1

  Atunci când, în urma declanşării unei investigatii, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea inchide investigatia şi va informa de îndată părţile implicate. Cu excepţia situaţiei în care investigatia s-a declansat ca urmare a unei plangeri, închiderea unei investigatii nu necesita audierea în plenul Consiliului Concurentei.
  ----------
  Articolul 47^1, a fost introdus prin art.1, punctul 43 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 48

  (1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 47^1, orice procedura de investigatie necesita audierea agentilor economici participanti la înţelegerea, decizia luata de asociaţii de agenti economici, practica concertata, abuzul de pozitie dominantă sau la concentrarea economica, obiect al investigatiei. Audierea este dispusa de preşedintele Consiliului Concurentei.
  (2) Preşedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti şi poate admite audierea autorului plangerii sau al reclamatiei, la cererea acestuia, precum şi a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevarului în cauza investigata.
  (3) Neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum şi refuzul oricarei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.
  ----------
  Alineatele (1) şi (2) ale articolului 48 au fost modificate prin art.1, punctul 45 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 49

  (1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixata pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisa, spre luare la cunoştinţa, persoanelor a caror audiere a fost dispusa conform art. 48 alin. (1). Persoanelor a caror audiere a fost admisa conform art. 48 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util în interesul investigatiei.
  (2) Preşedintele Consiliului Concurentei poate permite părţilor în cauza consultarea dosarului la secretariatul Consiliului Concurentei şi obtinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigatie.
  (3) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei, care prezinta caracter de secret de stat ori sunt confidentiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decit prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei.
  (4) În cazul unei proceduri de investigatie, având ca obiect o concentrare economica, dispozitiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor şi directorilor executivi ai entitatilor participante la concentrare, în măsura în care ei justifica în cauza un interes legitim.


  Articolul 50

  După audierile dispuse şi, dacă este cazul, admise şi după examinarea observatiilor părţilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide, după cum urmeaza:
  a) în cazul unei investigatii, dispusa din oficiu sau la sesizare, privind incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, sa ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, sa formuleze recomandari, sa impuna părţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, să aplice agentilor economici amenzi în condiţiile prevăzute la cap. VI;
  b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), sa emita o decizie motivata de acordare sau de refuz de exceptare individuala prin dispensa pentru înţelegerea, decizia luata de asociaţii de agenti economici ori practica concertata în cauza.
  ----------
  Articolul 50 a fost modificat prin art.1, punctul 46 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 51

  (1) În termen de 30 de zile de la primirea notificarii unei operaţiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei:
  a) va emite o decizie de neinterventie, când va ajunge la concluzia ca operaţiunea de concentrare economica notificata nu cade sub incidenţa prezentei legi;
  b) va emite o decizie de neobiectiune, când va constata ca, desi operaţiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenţa prezentei legi, nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal;
  c) va decide deschiderea unei investigatii, când va constata ca operaţiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenţa prezentei legi şi prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.
  (2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificarii de concentrare economica pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigatii datorita indoielilor privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei:
  a) va emite o decizie de refuz, dacă prin operaţiunea de concentrare economica se creeaza sau se consolideaza o pozitie dominantă în sensul art. 13;
  b) va emite o decizie de autorizare, dacă prin operaţiunea de concentrare economica nu se creeaza şi nici nu se consolideaza o pozitie dominantă în sensul art. 13;
  c) va emite o decizie prin care stabileste oblibaţiile şi/sau condiţiile ce trebuie indeplinite pentru autorizarea operaţiunii de concentrare economica, dacă se constată că aceasta, cu modificările respective, ar putea fi compatibila cu un mediu concurential normal.
  (3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) şi (2), operaţiunea de concentrare economica notificata poate avea loc.
  (4) În situaţia în care notificarea unei operaţiuni de concentrare economica necesita completari, termenele prevăzute la alin. (1) şi (2) incep să curgă de la data la care părţile au furnizat Consiliului Concurentei informaţiile solicitate în vederea completarii notificarii.
  (5) Consiliul Concurentei poate stabili, prin regulament, o procedură simplificata pentru analiza anumitor operaţiuni de concentrare economica.
  ----------
  Literele a) şi b) ale alineatului (1) al articolului 51 au fost modificate prin art.1, punctul 47 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Litera c) a alineatului (2) al articolului 51 a fost modificata prin art.1, punctul 48 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (3) al articolului 51 a fost modificat prin art.1, punctul 48 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatele (4) şi (5) al articolului 51 au fost introduse prin art.1, punctul 50 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 52

  (1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 50 şi 51, Consiliul Concurentei poate impune - printr-o decizie privind măsuri interimare - agentilor economici implicati luarea oricarei măsuri pe care o considera necesară în scopul restabilirii mediului concurential şi repunerii părţilor în situaţia anterioara.
  (2) Masurile de suspendare sau de interdictie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum şi dispozitiile obligatorii date agentilor economici de a reveni la situaţia anterioara vor fi dispuse de Consiliul Concurentei, în aplicarea prevederilor art. 50 şi 51, numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege şi care trebuie eliminate fără intarziere, pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav şi cert.
  (3) Masurile prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durata, cat şi în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurente.
  (4) Deciziile luate de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 50 şi 51 vor fi comunicate de îndată părţilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanţa poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
  ----------
  Articolul 52 a fost modificat prin art.1, punctul 51 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (2) şi (3) ale art. 52 au fost modificate de pct. 21 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 53

  (1) Decizia luata de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 51 cu privire la o operaţiune de concentrare economica în care este implicata o regie autonoma va fi notificata şi ministrului de resort.
  (2) În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe raspunderea sa, o decizie diferita de cea a Consiliului Concurentei pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie şi va fi publicata împreună cu decizia Consiliului Concurentei în Monitorul Oficial al României.


  Capitolul 6 Sancţiuni

  Sancţiuni

  Articolul 54

  Sunt nule de drept, fie ele exprese ori tacite, publice sau oculte, orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportindu-se la o practica anticoncurentiala prohibita prin art. 5 şi 6 din prezenta lege.


  Articolul 55

  Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte:
  a) omisiunea notificarii unei concentrari economice cerute de art. 16;
  b) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete prin solicitarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea facuta conform prevederilor art. 16;
  c) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate conform prevederilor art. 41;
  d) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidente intr-o formă incompleta în timpul inspecţiilor desfăşurate conform prevederilor art. 42;
  e) refuzul de a se supune unei inspecţii desfăşurate conform prevederilor art. 42 şi 43.
  ----------
  Articolul 55 a fost modificat prin art.1, punctul 52 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 56

  (1) Constituie contraventii şi se sancţionează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totala realizata în anul financiar anterior sanctiunii urmatoarele fapte:
  a) incalcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13;
  b) punerea în practica a unei operaţiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4) şi (5);
  c) începerea unei acţiuni de concentrare economica declarata incompatibila cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurentei, luata conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a);
  d) neindeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luata în conformitate cu prevederile prezentei legi.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurentei va stabili, prin instrucţiuni, condiţiile şi criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge până la absolvire de raspundere pecuniara.
  ----------
  Articolul 56 a fost modificat prin art.1, punctul 53 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 57

  Individualizarea sanctiunii în cazul savarsirii vreuneia dintre contraventiile prevăzute la art. 55 şi 56 se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi a consecintelor sale asupra concurentei. Sanctiunile vor fi gradate pe transe, prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurentei.
  ----------
  Articolul 57 a fost modificat prin art.1, punctul 54 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 58

  Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, în conformitate cu prevederile prezentei legi, agentul economic în cauza nu se conformeaza masurilor dispuse de acesta, Consiliul Concurentei îi poate aplica amenda maxima prevăzută la art. 56 ori poate cere instanţei judecătorești competente dispunerea uneia dintre masurile stabilite la art. 7 alin. (1).


  Articolul 59

  (1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociaţiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii, în suma de până la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculată de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina:
  a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 şi ale art. 13;
  b) să aplice masurile enuntate printr-o decizie luata conform prevederilor art. 50 lit. a) şi b), ale art. 51 alin. (2) lit. c) şi ale art. 52 alin. (1) şi (2);
  c) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile şi documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41;
  d) să se supuna inspecţiei prevăzute la art. 42-44.
  (2) Abrogat.
  (3) Abrogat.
  ----------
  Alineatul (1) al articolului 59 a fost modificat prin art.1, punctul 55 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatele (2) şi (3) ale articolului 59 au fost abrogate prin art.1, punctul 56 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 60

  (1) Contraventiile prevăzute în prezenta lege se constata şi se sancţionează de către Consiliul Concurentei în plen, comisii sau prin inspectorii de concurenta.
  (2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) se aplică de către inspectorii de concurenta.
  (3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 alin. (1) lit. c) şi d), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei prin decizii.
  (3^1) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către plenul Consiliului Concurentei prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii. Instanţa competenţa este cea prevăzută la art. 52 alin. (4).
  (4) Deciziile luate în condiţiile alin. (3) şi (3^1) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Sectia contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (5) În baza deciziei Consiliului Concurentei profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de agentii economici ca urmare a savarsirii contraventiilor prevăzute şi sanctionate de prezenta lege vor fi confiscate şi varsate la bugetul de stat.
  ------------
  Alineatele (1)-(3) ale articolului 60 au fost modificate prin art.1, punctul 57 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (3^1) al articolului 60 a fost introdus prin art.1, punctul 58 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (4) al articolului 60 a fost modificat prin art.1, punctul 59 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alineatul (5) al articolului 60 a fost modificat prin art.1, punctul 60 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 22 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 61

  Contraventiilor prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 alin. (1) lit. d) li se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.
  -------------
  Articolul 61 a fost modificat prin art.1, punctul 61 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 62

  (1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 şi 60 vor fi comunicate părţilor în cauza de către Consiliul Concurentei şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurentei.
  (2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale agentilor economici în cauza, astfel incit secretul profesional sa nu fie divulgat.
  -------------
  Alineatul (1) al articolului 62 a fost modificat prin art.1, punctul 62 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  Alin. (1) al art. 62 a fost modificat de pct. 23 din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004.


  Articolul 62^1

  (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sancţiuni contraventionale pentru incalcarile prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmeaza:
  a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 55 lit. c), d) şi e);
  b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi.
  (2) Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei începe să curgă de la data încetării practicii anticoncurentiale. În cazul incalcarilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurential în cauza.
  ----------
  Articolul 62^1 a fost introdus prin art.1, punctul 63 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 62^2

  (1) Orice actiune intreprinsa de către Consiliul Concurentei în scopul unei examinari preliminare sau în scopul declanşării unei investigatii în legătură cu o anumita încălcare a legii va intrerupe cursul termenelor de prescriptie prevăzute la art. 62^1. Intreruperea termenului de prescriptie va avea efect de la data comunicarii actiunii intreprinse de către Consiliul Concurentei, facuta către cel puţin un agent economic sau o asociaţie de agenti economici care a participat la savarsirea încălcării legii.
  (2) Actiunile ce pot fi intreprinse de către Consiliul Concurentei şi care intrerup cursul termenului de prescriptie includ, în principal, urmatoarele:
  a) solicitări de informaţii, în scris;
  b) ordin al presedintelui Consiliului Concurentei de declansare a unei investigatii;
  c) începerea procedurilor legale.
  (3) Intreruperea termenului de prescriptie îşi produce efectele faţă de toţi agentii economici sau asociaţiile de agenti economici care au participat la savarsirea încălcării legii.
  (4) În cazul intreruperii termenului de prescriptie, un nou termen, cu o durată similara, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurentei a intreprins una dintre actiunile menţionate la alin. (2). Termenul de prescriptie va expira cel mai tarziu în ziua în care se implineste perioada egala cu dublul termenului de prescriptie, aplicabil pentru savarsirea încălcării în cauza, în situaţia în care Consiliul Concurentei nu a impus nici una dintre sanctiunile prevăzute de prezenta lege.
  ----------
  Articolul 62^2 a fost introdus prin art.1, punctul 63 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 63

  (1) Participarea cu intentie frauduloasa şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) şi de art. 6 şi care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.
  (2) Actiunea penala se pune în miscare la sesizarea Consiliului Concurentei.
  (3) Instanţa judecătorească poate dispune publicarea, în presa, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.


  Articolul 64

  Independent de sanctiunile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita de prezenta lege ramine rezervat.


  Articolul 65

  Orice persoană care utilizeaza sau divulga, în alte scopuri decit cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în indeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, raspunde potrivit legii penale, putind fi obligata şi la repararea prejudiciului cauzat.


  Capitolul 7 Dispozitii comune şi finale

  Dispozitii comune şi finale

  Articolul 66

  În cazul în care incadrarea juridica facuta printr-o notificare de agentii economici implicati nu este corecta, Consiliul Concurentei poate schimba aceasta încadrare.
  -------------
  Articolul 66 a fost modificat prin art.1, punctul 64 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 67

  (1) Cifra de afaceri vizata în art. 8 şi 15 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse şi/sau din prestarile de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar.
  (2) Când o operaţiune de concentrare economica are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), prin cumparare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilita conform alin. (1) va fi luata în considerare numai suma aferenta activelor constituind obiect al tranzactiei.
  (3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzactii de felul celor menţionate la alin. (2) au loc între aceleasi persoane fizice şi/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operaţiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii.
  -------------
  Alineatul (2) al articolului 67 a fost modificat prin art.1, punctul 65 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 68

  Cifra de afaceri este inlocuita:
  a) pentru societăţi bancare, institutii de credit sau financiare şi societăţi financiare, prin a zecea parte din valoarea bilantului lor;
  b) pentru societăţile de asigurări, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări incheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasiguratorilor, după deducerea impozitelor şi a taxelor identificate de către Consiliul Concurentei prin instrucţiuni.
  -------------
  Articolul 68 a fost modificat prin art.1, punctul 66 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 69

  În scopul aplicarii prevederilor art. 8 şi 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) şi (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societăţile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăţi comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform bilantului consolidat al acestuia.
  -------------
  Articolul 69 a fost modificat prin art.1, punctul 67 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 70

  Plafoanele valorice stabilite, conform dispoziţiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului şi puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, ţinându-se seama de evolutia pietelor.
  -------------
  Articolul 70 a fost modificat prin art.1, punctul 68 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 71

  Abrogat.
  -------------
  Articolul 71 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 72

  Abrogat.
  -------------
  Articolul 72 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 73

  Abrogat.
  -------------
  Articolul 73 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.


  Articolul 74

  Abrogat.
  -------------
  Articolul 74 a fost abrogat prin art.1, punctul 69 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003.
  -------------
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  -----------------------