ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 9 din 19 februarie 2021pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 19 februarie 2021
  În considerarea faptului că printre efectele pandemiei de COVID-19 asupra mediului de afaceri se regăsesc reducerea cererilor și dificultățile în asigurarea fluxurilor de furnizare și desfacere a bunurilor și serviciilor, care au condus la blocaje financiare și imposibilitatea operatorilor economici de a-și îndeplini obligațiile asumate,
  având în vedere consecințele negative asupra angajatorilor, care au avut activitățile întrerupte sau reduse, ca urmare a pandemiei de COVID-19 și a instituirii stării de urgență și/sau a stării de alertă, situații care au condus la declanșarea procedurilor de insolvență, aceștia fiind astfel în imposibilitatea de a realiza venituri care să permită continuarea raporturilor de muncă și plata salariilor,
  luând în considerare necesitatea identificării unor instrumente eficiente în vederea prevenirii creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și asigurarea unor măsuri pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvată a salariaților, inclusiv prin susținerea plății salariilor acestora, în contextul insolvenței angajatorilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de pandemia de COVID-19,
  având în vedere necesitatea continuării măsurilor de sprijinire a angajatorilor aflați în insolvență și a salariaților, în contextul determinat de efectele pandemiei de COVID-19, inclusiv prin promovarea urgentă de soluții legislative menite să asigure simplificarea procedurii plății creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței,
  luând în considerare faptul că întârzierea implementării unor reglementări cu impact social la nivel național poate genera apariția unor conflicte între salariați și angajatorii aflați în procedură de insolvență, este necesară adoptarea, în regim de urgență, a modificărilor propuse prin prezentul act normativ.
  Ținând cont de faptul că aceste elemente vizează interesele generale ale salariaților români și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Din Fondul de garantare se asigură plata creanțelor salariale ce rezultă din contractele individuale de muncă și din contractele colective de muncă încheiate de salariați cu angajatorii împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive de deschidere a procedurii insolvenței, denumiți în continuare angajatori în stare de insolvență.
  2. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este perioada anterioară datei la care se solicită acordarea drepturilor.3. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) În situația în care se pronunță închiderea procedurii de insolvență, ca urmare a redresării angajatorilor, inclusiv în perioada de observație, definită la art. 5 alin. (1) pct. 42 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, aceștia sunt obligați să restituie sumele suportate din Fondul de garantare, în termen de 6 luni de la pronunțarea hotărârii de închidere a procedurii.(2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au totodată obligația de a plăti dobândă la nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, în vigoare la data efectuării plății creanțelor salariale cuvenite salariaților, pentru sumele suportate în plus din Fondul de garantare, în raport cu contribuțiile plătite de aceștia la Fondul de garantare, restituite în condițiile prevăzute la alin. (1).
  4. La articolul 19, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Cererile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt însoțite de documente care atestă că împotriva angajatorului a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă de deschidere a procedurii insolvenței.5. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) În cazul în care angajatorii aflați în situațiile prevăzute la art. 17 nu restituie de bunăvoie sumele suportate din Fondul de garantare, agențiile teritoriale vor proceda la acțiuni de executare silită.


  Articolul II

  Cererile prevăzute la art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, depuse anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se soluționează potrivit prevederilor legale în vigoare la momentul depunerii acestora.


  Articolul III

  În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 19 februarie 2021.
  Nr. 9.
  ----