ORDIN nr. 3.473 din 17 martie 2017privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 5 aprilie 2017
  În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, aprobată cu modificări prin Legea nr. 1/2010,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini începând cu anul şcolar/universitar 2017-2018, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţia generală relaţii internaţionale şi afaceri europene, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, Direcţia generală învăţământ universitar şi Direcţia generală economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Pavel Năstase


  Bucureşti, 17 martie 2017.
  Nr. 3.473.

  ANEXĂ

  METODOLOGIE din 17 martie 2017