HOTĂRÂRE nr. 567 din 15 iulie 2015
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 30 iulie 2015  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 2 va avea următorul cuprins
  "Art. 2. - Se aprobă corespondenţa dintre nivelurile CNC, actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare, prevăzute în anexa nr. 2."
  2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 28 noiembrie 2013, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


  PRIM-MINISTRU

  VICTOR-VIOREL PONTA

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Sorin Mihai Cîmpeanu

  Ministrul muncii, familiei,

  protecţiei sociale şi

  persoanelor vârstnice,

  Rovana Plumb

  Bucureşti, 15 iulie 2015.
  Nr. 567.

  Anexă

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013)
  Corespondenţa dintre nivelurile CNC,
  actele de studii ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi
  formare profesională din România prin care pot fi
  dobândite nivelurile de calificare,
  nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor (CEC),
  precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
  *Font 7*
   ┌────┬───────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────┐
   │Nr. │Nivelul│ Actele de studii care se │ Emitent/program absolvit │ Beneficiari │ Condiţii de acces la │Nivelul│
   │crt.│de │ eliberează │ în sistem formal │ │ nivelul de calificare │de │
   │ │califi-│ │ │ │ │refe- │
   │ │care │ │ │ │ │rinţă │
   │ │CNC │ │ │ │ │din CEC│
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 1 │ 1 │Diplomă de absolvire │Unitatea de │Absolvenţii învăţământului │Nu este cazul. │ 1 │
   │ │ │ │învăţământ/educaţie de bază│gimnazial potrivit art. 75 │ │ │
   │ │ │ │ │alin. (1) din Legea educaţiei │ │ │
   │ │ │ │ │naţionale nr. 1/2011, cu │ │ │
   │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │
   │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 2 │ 1 │Certificat de absolvire şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Cel puţin învăţământ │ 1 │
   │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a formării │primar │ │
   │ │ │certificatului │program de formare │profesionale definite la art. 7 │ │ │
   │ │ │ │profesională*2) │alin. (2) din Ordonanţa Guvernului│ │ │
   │ │ │ │ │nr. 129/2000 privind formarea │ │ │
   │ │ │ │ │profesională a adulţilor, │ │ │
   │ │ │ │ │republicată │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 3 │ 1 │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare a │Adulţii*3) declaraţi competenţi în│Cel puţin învăţământ │ 1 │
   │ │ │profesionale │competenţelor profesionale │urma procesului de evaluare │primar │ │
   │ │ │ │autorizat*4) │conform procedurii de evaluare şi │ │ │
   │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │
   │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │
   │ │ │ │ │decât cele formale, prevăzute la │ │ │
   │ │ │ │ │art. 45 alin. (4) din Ordonanţa │ │ │
   │ │ │ │ │Guvernului nr. 129/2000, │ │ │
   │ │ │ │ │republicată │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 4 │ 2 │Certificat de calificare/ │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Cel puţin învăţământ │ 2 │
   │ │ │absolvire şi supliment │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a cursurilor│gimnazial │ │
   │ │ │descriptiv al certificatului│program de formare │de formare profesională, conform │ │ │
   │ │ │ │profesională*5) │Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000│ │ │
   │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │
   │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită o │ │ │
   │ │ │ │ │calificare de nivel 2 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 5 │ 2 │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare a │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Cel puţin învăţământ │ 2 │
   │ │ │profesionale │competenţelor profesionale │competenţi pentru toate unităţile │gimnazial │ │
   │ │ │ │autorizat*4) │de competenţe din standardul │ │ │
   │ │ │ │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │
   │ │ │ │ │pregătire profesională, în urma │ │ │
   │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │
   │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │
   │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │
   │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │
   │ │ │ │ │decât cele formale, prevăzute la │ │ │
   │ │ │ │ │art. 45 alin. (4) din Ordonanţa │ │ │
   │ │ │ │ │Guvernului nr. 129/2000, │ │ │
   │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │
   │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită un │ │ │
   │ │ │ │ │certificat de calificare de nivel │ │ │
   │ │ │ │ │2 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 6 │ 2 │Certificat de calificare/ │Centru de evaluare │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Cel puţin învăţământ │ 2 │
   │ │ │Certificat de competenţe │acreditat*7) │competenţi pentru toate unităţile │gimnazial │ │
   │ │ │profesionale şi supliment │ │de competenţe din standardul │ │ │
   │ │ │descriptiv al │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │
   │ │ │certificatului*6) │ │pregătire profesională, în urma │ │ │
   │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │
   │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │
   │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │
   │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │
   │ │ │ │ │decât cele formale*6), pentru │ │ │
   │ │ │ │ │practicarea unei ocupaţii ce │ │ │
   │ │ │ │ │necesită un certificat de │ │ │
   │ │ │ │ │calificare de nivel 2 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 7 │ 2 │Certificat de calificare şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au încheiat un │Cel puţin învăţământ │ 2 │
   │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │contract de ucenicie*8) pentru o │gimnazial │ │
   │ │ │certificatului │program de formare │calificare de nivel 2 şi care au │ │ │
   │ │ │ │profesională prin ucenicie │promovat examenul de absolvire a │ │ │
   │ │ │ │la locul de muncă │cursurilor de formare profesională│ │ │
   │ │ │ │ │conform Ordonanţei Guvernului │ │ │
   │ │ │ │ │nr. 129/2000, republicată │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 8 │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Persoanele care au absolvit │Învăţământ gimnazial │ 3 │
   │ │ │supliment descriptiv al │Învăţământ profesional cu │învăţământul profesional cu durata│ │ │
   │ │ │certificatului │durata de minimum 3 ani │de minimum 3 ani, finalizat cu │ │ │
   │ │ │ │ │examen de certificare a │ │ │
   │ │ │ │ │calificării profesionale, conform │ │ │
   │ │ │ │ │art. 33 din Legea nr. 1/2011, cu │ │ │
   │ │ │ │ │modificările şi completările │ │ │
   │ │ │ │ │ulterioare │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 9 │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Persoanele absolvente de │Învăţământ obligatoriu │ 3 │
   │ │ │supliment descriptiv al │program de pregătire │învăţământ general obligatoriu │ │ │
   │ │ │certificatului │profesională organizat în │care nu şi-au continuat sau şi-au │ │ │
   │ │ │ │sistem dual │întrerupt studiile şi care au │ │ │
   │ │ │ │ │finalizat până la vârsta de 18 ani│ │ │
   │ │ │ │ │un program de pregătire │ │ │
   │ │ │ │ │profesională în sistem dual cu │ │ │
   │ │ │ │ │durata de minimum 3 ani, cu examen│ │ │
   │ │ │ │ │de certificare a calificării │ │ │
   │ │ │ │ │profesionale, conform art. 33 din │ │ │
   │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu modificările │ │ │
   │ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 10 │ 3 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Persoane care au absolvit primii 2│Doi ani de liceu │ 3 │
   │ │ │supliment descriptiv al │pregătire prin liceu │ani de liceu, filiera tehnologică │(filieră tehnologică │ │
   │ │ │certificatului │tehnologic, vocaţional │sau vocaţională, care au finalizat│sau vocaţională) sau │ │
   │ │ │ │ │stagiul de pregătire practică cu │programul "A doua │ │
   │ │ │ │ │examen de certificare a │şansă" învăţământ │ │
   │ │ │ │ │calificării profesionale, conform │secundar inferior │ │
   │ │ │ │ │art. 32 alin. (3) din │ │ │
   │ │ │ │ │Legea nr. 1/2011, cu modificările │ │ │
   │ │ │ │ │şi completările ulterioare │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 11 │ 3 │Certificat de calificare/ │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Învăţământ gimnazial │ 3 │
   │ │ │absolvire şi supliment │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a unui curs │sau general obligatoriu│ │
   │ │ │descriptiv al certificatului│program de formare │de formare profesională, conform │ │ │
   │ │ │ │profesională*5) │Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000│ │ │
   │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │
   │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită o │ │ │
   │ │ │ │ │calificare de nivel 3 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 12 │ 3 │Certificat de competenţe │Centrul de evaluare a │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Învăţământ gimnazial │ 3 │
   │ │ │profesionale │competenţelor profesionale │competenţi pentru toate unităţile │sau general obligatoriu│ │
   │ │ │ │autorizat*4) │de competenţe din standardul │ │ │
   │ │ │ │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │
   │ │ │ │ │pregătire profesională, în urma │ │ │
   │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │
   │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │
   │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │
   │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │
   │ │ │ │ │decât cele formale*9), pentru │ │ │
   │ │ │ │ │practicarea unei ocupaţii ce │ │ │
   │ │ │ │ │necesită un certificat de │ │ │
   │ │ │ │ │calificare de nivel 3 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 13 │ 3 │Certificat de calificare/ │Centrul de evaluare │Adulţii*3) care au fost declaraţi │Învăţământ gimnazial │ 3 │
   │ │ │Certificat de competenţe │acreditat*7) │competenţi pentru toate unităţile │sau general │ │
   │ │ │profesionale şi supliment │ │de competenţe din standardul │obligatoriu │ │
   │ │ │descriptiv al │ │ocupaţional sau standardul de │ │ │
   │ │ │certificatului*6) │ │pregătire profesională, în urma │ │ │
   │ │ │ │ │procesului de evaluare conform │ │ │
   │ │ │ │ │procedurii de evaluare şi │ │ │
   │ │ │ │ │certificare a competenţelor │ │ │
   │ │ │ │ │profesionale obţinute pe alte căi │ │ │
   │ │ │ │ │decât cele formale*6), pentru │ │ │
   │ │ │ │ │practicarea unei ocupaţii ce │ │ │
   │ │ │ │ │necesită un certificat de │ │ │
   │ │ │ │ │calificare de nivel 3 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 14 │ 3 │Certificat de calificare şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au încheiat un │Învăţământ gimnazial │ 3 │
   │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │contract de ucenicie8 pentru o │sau general obligatoriu│ │
   │ │ │certificatului │program de formare │calificare de nivel 3 şi au │ │ │
   │ │ │ │profesională prin ucenicie │promovat examenul de absolvire a │ │ │
   │ │ │ │la locul de muncă │cursurilor de formare profesională│ │ │
   │ │ │ │ │conform Ordonanţei Guvernului │ │ │
   │ │ │ │ │nr. 129/2000, republicată │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 15 │ 4 │Diplomă de bacalaureat │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului │Învăţământ liceal │ 4 │
   │ │ │ │pregătire prin liceu │liceal care au promovat examenul │filieră teoretică, │ │
   │ │ │ │teoretic, tehnologic, │de bacalaureat*10) │tehnologică sau │ │
   │ │ │ │vocaţional │ │vocaţională │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 16 │ 4 │Certificat de calificare şi │Unitatea de învăţământ/ │Absolvenţi ai învăţământului │Învăţământ liceal │ 4 │
   │ │ │supliment descriptiv al │pregătire prin liceu │liceal care au promovat examenul │filieră tehnologică sau│ │
   │ │ │certificatului │tehnologic sau vocaţional │de certificare a calificării │vocaţională │ │
   │ │ │ │ │profesionale*10) │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 17 │ 4 │Certificat de calificare/ │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care au promovat │Învăţământ liceal fără │ 4 │
   │ │ │absolvire şi supliment │profesională autorizat*1)/ │examenul de absolvire a cursurilor│diplomă de bacalaureat │ │
   │ │ │descriptiv al certificatului│program de formare │de formare profesională, conform │ │ │
   │ │ │ │profesională*5) │Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000│ │ │
   │ │ │ │ │republicată, pentru practicarea │ │ │
   │ │ │ │ │unei ocupaţii ce necesită o │ │ │
   │ │ │ │ │calificare de nivel 4 │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 18 │ 4 │Certificat de calificare şi │Furnizorul de formare │Adulţii*3) care încheie un │Învăţământ liceal fără │ 4 │
   │ │ │supliment descriptiv al │profesională autorizat*1)/ │contract de ucenicie8 pentru o │diplomă de bacalaureat │ │
   │ │ │certificatului │program de formare │calificare de nivel 4 şi care au │ │ │
   │ │ │ │profesională prin ucenicie │promovat examenul de absolvire a │ │ │
   │ │ │ │la locul de muncă │cursurilor de formare profesională│ │ │
   │ │ │ │ │conform Ordonanţei Guvernului │ │ │
   │ │ │ │ │nr. 129/2000, republicată │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 19 │ 5 │Certificat de calificare şi │Unitate/Instituţie de │Absolvenţi care au promovat │Învăţământ liceal, cu │ 5 │
   │ │ │supliment descriptiv al │învăţământ singură sau în │examenul de certificare a │sau fără diplomă de │ │
   │ │ │certificatului │parteneriat cu furnizori de│calificării profesionale*9) de │bacalaureat │ │
   │ │ │ │formare profesională │nivel 5*11) │ │ │
   │ │ │ │autorizaţi în acest scop/ │ │ │ │
   │ │ │ │pregătire prin învăţământ │ │ │ │
   │ │ │ │postliceal │ │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 20 │ 5 │Diplomă de absolvire/ │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai învăţământului │Învăţământ liceal, cu │ 5 │
   │ │ │calificare şi supliment │superior singură sau în │universitar de scurtă durată care │diplomă de │ │
   │ │ │descriptiv al certificatului│parteneriat cu furnizori de│au promovat examenul de │bacalaureat*8) │ │
   │ │ │ │formare profesională, │certificare │ │ │
   │ │ │ │autorizaţi în acest scop, │ │ │ │
   │ │ │ │la care s-a susţinut │ │ │ │
   │ │ │ │examenul │ │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 21 │ 6 │Diplomă de licenţă, diplomă │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai studiilor │Învăţământ liceal, cu │ 6 │
   │ │ │de inginer, diplomă de │superior acreditată/ │universitare de licenţă cu │promovarea examenului │ │
   │ │ │urbanist, supliment la │programe de studii │promovarea examenului de licenţă │de bacalaureat*14) │ │
   │ │ │diplomă*12) │universitare de licenţă │*13) │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 22 │ 6 │Certificat de atestare a │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai programelor │Studii universitare de │ 6 │
   │ │ │competenţelor │superior acreditată/ │postuniversitare de formare şi │licenţă*17) │ │
   │ │ │profesionale*15) │programe de studii │dezvoltare profesională continuă │ │ │
   │ │ │ │postuniversitare*16) │ │ │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 23 │ 6 │Certificat de absolvire*18) │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai programelor │Învăţământ superior de │ 6 │
   │ │ │ │superior acreditată/ │postuniversitare de perfecţionare │scurtă durată sau │ │
   │ │ │ │programe de studii │ │diplomă de licenţă ori │ │
   │ │ │ │postuniversitare*15) │ │echivalent*19) │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 24 │ 7 │Diplomă de master şi │Instituţie de învăţământ │Absolvenţi ai studiilor │Studii universitare de │ 7 │
   │ │ │supliment la diplomă*20) │superior acreditată/ │universitare de master cu │licenţă, cu promovarea │ │
   │ │ │ │programe de studii │susţinerea lucrării de │examenului de │ │
   │ │ │ │universitare de master │disertaţie*21) │licenţă*22) │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 25 │ 8 │Diplomă de doctor*23) │IOSUD/programe de studii │Absolvenţi ai studiilor │Studii universitare de │ 8 │
   │ │ │ │universitare de doctorat │universitare de doctorat cu │master sau echivalent, │ │
   │ │ │ │ │susţinerea publică a tezei de │cu promovarea lucrării │ │
   │ │ │ │ │doctorat*24) │de disertaţie*25) │ │
   ├────┼───────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────┤
   │ 26 │ 8 │Atestat de studii │Şcoală doctorală │Absolvenţi ai studiilor │Studii universitare de │ 8 │
   │ │ │postdoctorale*26) │acreditată*27)/ programe │universitare de doctorat*18) │doctorat*28) │ │
   │ │ │ │de studii universitare │ │ │ │
   │ │ │ │postdoctorale │ │ │ │
   └────┴───────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────┘
  Notă

  ──────────

  *1) Potrivit art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

  *2) Conform art. 8 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

  *3) Potrivit art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

  *4) Potrivit art. 45 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

  *5) Conform art. 8 alin. (3) lit. b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

  *6) Conform art. 348 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *7) Conform art. 348 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *8) Potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată.

  *9) Prevăzute la art. 45 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată.

  *10) Conform art. 77 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *11) Conform art. 23 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *12) Conform art. 152 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *13) Conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *14) Conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *15) Conform art. 173 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *16) Conform art. 173 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *17) Conform art. 173 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *18) Conform art. 173 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *19) Conform art. 173 alin. (51) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *20) Conform art. 157 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *21) Conform art. 143 alin. (1) lit. b) Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *22) Conform art. 156 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *23) Conform art. 169 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *24) Conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *25) Conform art. 163 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *26) Conform art. 172 alin. (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *27) Conform art. 172 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  *28) Conform art. 172 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

  ──────────

  -----