LEGE nr. 516 din 28 noiembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 4 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. După articolul 20 se introduce articolul 20^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 20^1. - Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, numite în prima funcţie sau mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care îşi au domiciliul şi care nu deţin locuinţă proprietate personală în acea garnizoană, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensaţie lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.
  Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, numite în prima funcţie sau mutate în interesul serviciului într-o garnizoană în care îşi au domiciliul, dar care nu deţin locuinţă proprietate personală, nici ei şi nici soţiile sau soţii acestora, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării naţionale, de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandanţilor sau a şefilor cadrelor militare respective.
  Cuantumul concret al compensaţiei şi condiţiile de acordare a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului apărării naţionale.
  Soţiile sau soţii cadrelor militare din Ministerul Apărării Naţionale mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană, care au fost încadrate în muncă şi au întrerupt activitatea datorită mutării împreună cu soţii sau soţiile, au dreptul la o indemnizaţie lunară de 50% din solda lunară a cadrelor militare pe care le-au urmat, până la o nouă angajare sau până la prestarea unei activităţi autorizate aducătoare de venituri, dar nu mai mult de 9 luni de la data mutării cadrului militar.
  De indemnizaţia lunară prevăzută la alin. 4 beneficiază şi soţii sau soţiile care, la data mutării cadrelor militare pe care le-au urmat, erau înscrise ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, dar numai după expirarea, potrivit legii, a termenului de plată a indemnizaţiei de şomaj."
  2. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 66 se abrogă.


  Articolul II

  În anul 2003, aplicarea prevederilor pct. 1 al art. I din prezenta lege se face cu încadrarea în cheltuielile aprobate Ministerului Apărării Naţionale cu această destinaţie.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 28 noiembrie 2003.
  Nr. 516.
  ----------