ORDIN nr. 361 din 14 martie 2013
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 21 martie 2013  Văzând Referatul de aprobare nr. EN 2.463 din 2013 întocmit de Direcţia de asistenţă medicală şi politici publice din cadrul Ministerului Sănătăţii,
  având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.222/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea recuperare, medicină fizică şi balneologie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 şi 723 bis din 29 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Titlul ordinului va avea următorul cuprins:
  "ORDIN
  privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală"
  2. ART. 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se aprobă Ghidul de practică medicală pentru specialitatea reabilitare medicală «Ghidul de practică în specialitatea reabilitare medicală», prevăzut în anexă."
  3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
  "Ghid de practică în specialitatea reabilitare medicală"
  4. În tot cuprinsul anexei, sintagmele "recuperare" şi "recuperare medicală" se înlocuiesc cu sintagmele "reabilitare", respectiv "reabilitare medicală".
  5. În tot cuprinsul anexei, iniţialele "RMFB" se înlocuiesc cu iniţialele "RM".
  6. În anexă, punctul 1 "Definiţii" va avea următorul cuprins:
  "1. Definiţii
  1.1. Reabilitarea medicală este definită ca fiind specialitate medicală clinică, independentă, responsabilă de prevenirea, diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi la toate vârstele, în vederea promovării capacităţilor şi performanţelor fizice şi cognitive ale acestor persoane, precum şi în vederea creşterii calităţii vieţii acestora.
  1.2. Medicul de specialitate reabilitare medicală îşi desfăşoară activitatea în diferite unităţi medicale, incluzând secţii de acuţi şi cronici din spitale, ambulatorii şi cabinete de specialitate reabilitare medicală. Acesta foloseşte instrumente specifice de diagnostic şi evaluare, recomandă şi evaluează tratamente farmacologice şi intervenţii educaţionale şi profesionale şi coordonează activitatea echipei multiprofesionale.
  Descrierea specialităţii reabilitare medicală (RM) este prevăzută în anexa nr. 1.
  1.3. Echipa multiprofesională de reabilitare medicală este formată din: medic de specialitate reabilitare medicală, asistent medical, fizioterapeut şi asimilaţi, psiholog, logoped, terapeut ocupaţional, asistent social, bioinginer, precum şi alţi profesionişti abilitaţi să desfăşoare activităţi de îngrijire în domeniul reabilitării medicale.
  1.4. Serviciile de reabilitare medicală sunt efectuate de medicul de specialitate reabilitare medicală şi includ: consultaţie, evaluare funcţională specifică, consultaţii de control, manevre, investigaţii şi intervenţii şi recomandarea şi/sau aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicală.
  1.5. Procedurile specifice de reabilitare medicală sunt: fizioterapie, kinetoterapie, balneoterapie, biofeed-back, tracţiuni, masaj, precum şi alte proceduri necesare reabilitării medicale. Acestea se aplică numai de către medicul de specialitate reabilitare medicală sau la indicaţia acestuia.
  1.6. Seriile de proceduri specifice de reabilitare medicală sunt definite ca aplicarea de proceduri specifice de reabilitare medicală ca tip, parametri, ritmicitate, număr de zile de aplicare.
  1.7. Baza de reabilitare medicală este un spaţiu destinat aplicării procedurilor specifice de reabilitare medicală, amenajat şi dotat în acest scop conform reglementărilor în vigoare, coordonat de către medicul de specialitate reabilitare medicală.
  1.8. Factori terapeutici naturali sunt definiţi ca ansamblul elementelor fizico-chimice, terapeutice, sanogene naturale. Sunt consideraţi factori naturali terapeutici naturali: apele minerale terapeutice, lacurile şi nămolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului, inclusiv microclimatul de saline şi peşteri avizate de Ministerul Sănătăţii conform legislaţiei în vigoare.
  Aceştia sunt folosiţi în balneoterapie şi împreună cu celelalte proceduri specifice de reabilitare medicală alcătuiesc cura balneară aplicată numai în staţiuni balneare.
  1.9. Staţiunea balneară este localitatea sau arealul cu factori terapeutici naturali şi bază de reabilitare medicală, avizate de Ministerul Sănătăţii în condiţiile legii."
  7. La punctul 2.1 din anexă "Modelul de funcţionare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Dizabilităţile şi sănătatea în Reabilitare", primul paragraf va avea următorul cuprins:
  "OMS a publicat Clasificarea Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii în 2001^20 . Aceasta a avut o importanţă fundamentală pentru o mai bună analiză a consecinţelor bolilor şi pentru practica reabilitării medicale."
  8. Titlul punctului 3.1 din anexă va avea următorul cuprins:
  "3.1. Procesele de învăţare ca principiu de bază al reabilitării medicale".
  9. Titlul punctului 3.2 din anexă va avea următorul cuprins:
  "3.2. Scopurile reabilitării medicale".
  10. Titlul punctului 3.4 din anexă va avea următorul cuprins:
  "3.4. Reabilitarea medicală şi diferitele faze ale procesului de reabilitare".
  11. Titlul subpunctului 3.4.1 din anexă va avea următorul cuprins:
  "3.4.1. Reabilitarea medicală în faza acută şi postacută".
  12. Titlul punctului 3.5 din anexă va avea următorul cuprins:
  "3.5. Efectele lipsei reabilitării medicale".
  13. Titlul punctului 4 din anexă va avea următorul cuprins:
  "4. Specialitatea de reabilitare medicală".
  14. Titlul punctului 4.1 din anexă va avea următorul cuprins:
  "4.1. Contribuţia specialistului de reabilitare medicală la procesul de reabilitare".
  15. Titlul punctului 4.2 din anexă va avea următorul cuprins:
  "4.2. Specialitatea de reabilitare medicală în Europa".
  16. Titlul punctului 4.3 din anexă va avea următorul cuprins:
  "4.3. Afecţiuni şi stări în reabilitarea medicală".
  17. La punctul 4.5 "Planul de reabilitare" din anexă, primul paragraf va avea următorul cuprins:
  "4.5. Planul de reabilitare. Medicul de reabilitare medicală concepe şi utilizează un plan de reabilitare pentru fiecare individ pentru a dirija reabilitarea acestuia orientată pe problemă (tabelul 2). Pacienţii participă activ la elaborarea acestuia împreună cu ceilalţi membri ai echipei de reabilitare care este centrată pe pacient. Punctul de interes al planului variază în funcţie de problemele particulare întâlnite, dar elementele esenţiale au un format de bază similar. Planul trebuie să fie revizuit şi actualizat regulat de către echipa de reabilitare şi formează baza de comunicare a membrilor echipei asupra progresului pacientului pe parcursul reabilitării."
  18. Titlul punctului 4.6 din anexă va avea următorul cuprins:
  "4.6. Intervenţii în reabilitarea medicală".
  19. Titlul punctului 4.7 din anexă va avea următorul cuprins:
  "4.7. Practica reabilitării medicale - activităţi clinice şi cadrul de desfăşurare".
  20. Titlul anexei nr. 1 va avea următorul cuprins:
  "Descrierea specialităţii de reabilitare medicală (RM)"
  21. La anexa nr. 1, ultimul paragraf "FNT" se abrogă.
  22. Titlul anexei nr. 3 va avea următorul cuprins:
  "Instrumente de diagnostic şi evaluare în reabilitarea medicală (RM)"
  23. Titlul anexei nr. 4 va avea următorul cuprins:
  "Planul de reabilitare medicală"


  Articolul II

  Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare publice şi private, precum şi personalul medical implicat în furnizarea de servicii medicale din specialităţile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 14 martie 2013.
  Nr. 361.
  -------