HOTĂRÂRE nr. 48 din 2 februarie 1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 26 februarie 1998  În temeiul art. 15 şi 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 31 ianuarie 1997, şi al art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă normele metodologice privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică numai programelor cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul cercetării şi tehnologiei,
  Bujor Bogdan Teodoriu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu


  Anexă

  NORME METODOLOGICE
  privind finanţarea, elaborarea, atribuirea şi implementarea, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii

  Capitolul 1 Cadrul general


  Articolul 1

  În sensul prezentelor norme metodologice se înţelege prin:
  a) program - poziţia cuprinsă în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi care are prevăzut un buget;
  b) proiect:
  (i) componenta a unui program, subprogram sau a unei subdiviziuni derivate din acestea - în cazul în care este initiat de către autoritatea contractantă;
  (îi) propunere de proiect acceptată de către autoritatea contractantă - în cazul în care este initiat de către solicitantul finanţării;
  c) potenţial contractor - persoana juridică sau fizica, care îşi exprima interesul de a desfăşura activităţi de conducere şi, după caz, de realizare/execuţie în cadrul programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii şi care îndeplineşte criteriile de eligibilitate generale, prevăzute la cap. II din prezentele norme metodologice;
  d) conducător de program/proiect - Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în cazul programelor conduse de acesta, sau contractorul, într-un contract de finanţare al cărui obiect este procurarea de servicii de conducere de program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului;
  e) monitor de program - persoana stabilită de către şi al nivelul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui program;
  f) director de program/proiect - persoana stabilită de către şi la nivelul conducătorului de program/proiect, în scopul de a asigura conducerea de program/proiect;
  g) responsabil de proiect - persoana stabilită de către şi la nivelul autorităţii contractante, alta decât Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, în scopul de a asigura monitorizarea şi evaluarea unui proiect pentru care autoritatea contractantă procura, printr-un contract de finanţare, serviciile de conducere şi, după caz, de realizare/execuţie;
  h) specificăţie financiară - anexa la contractul de finanţare, prin care este prevăzut modul de alocare a sumelor totale angajate într-un program/proiect;
  i) construcţie instituţională - activităţi, inclusiv achiziţionarea de echipamente, finanţate de către autoritatea contractantă în beneficiul direct al contractorului selectat sa realizeze conducerea de program/proiect, necesare pentru creşterea capacităţii conducătorului de program/proiect de a activa în domeniul elaborării şi implementarii de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, precum şi suma prevăzută sub acest titlu în specificăţia financiară, care este anexa la contractul de finanţare;
  j) tarif - contravaloarea serviciilor de conducere a unui program/proiect şi, după caz, de realizare/execuţie a proiectelor situate pe ultimul nivel de detaliere a programului, prevăzută sub acest titlu în specificăţia financiară care este anexa la contractul de finanţare prin care o autoritate contractantă procura respectivele servicii.


  Articolul 2

  Definiţiile altor termeni utilizaţi în cuprinsul prezentelor norme metodologice sunt precizate în glosarul ce constituie anexa nr. 1 la aceste norme.


  Articolul 3

  Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, denumit în continuare M.C.T., în calitate de minister-pilot pentru reforma administraţiei publice centrale, precum şi pentru reforma finanţelor publice şi a procesului bugetar elaborează, dezvolta şi aplica un sistem descentralizat de finanţare, elaborare şi implementare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, urmărind:
  a) creşterea nivelului de valorificare a rezultatelor cercetării-dezvoltării şi de stimulare a inovarii;
  b) satisfacerea nevoilor comunităţilor şi sprijinirea dezvoltării locale şi regionale;
  c) creşterea nivelului tehnic şi tehnologic al echipamentelor pentru cercetare-dezvoltare din dotarea unităţilor care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare, precum şi a nivelului de excelenta în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în general;
  d) facilitarea accesului cercetărilor şi inventatorilor de pe întregul teritoriu la resursele bugetului de stat;
  e) stimularea inovarii şi satisfacerea adecvată a nevoilor sectorului întreprinderilor, precum şi creşterea nivelului de cofinantare a cercetării-dezvoltării de către acesta;
  f) stimularea parteneriatului internaţional în domeniu;
  g) reducerea costurilor generale de administrare;
  h) creşterea eficientei utilizării resurselor, îmbunătăţirea managementului public;


  Articolul 4

  (1) În vederea elaborării şi implementarii, în sistem descentralizat, de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, M.C.T., în calitate de autoritate contractantă, procura servicii şi bunuri pe bază de contracte de finanţare.
  (2) Atribuirea contractelor de finanţare de către M.C.T. şi, în baza caracterului de recurenta a contractului de finanţare, de către alte autorităţi contractante, se face în sistem competitional. Atribuirea contractelor de finanţare se poate face şi în mod direct, în condiţiile prezentelor norme metodologice.


  Articolul 5

  Selectarea contractorilor în vederea atribuirii contractelor de finanţare în sistem competitional se face prin una dintre următoarele proceduri de selectare:
  a) licitaţie, în condiţiile stabilite la art. 7 lit. a) şi cu respectarea cerinţelor de derulare prevăzute la art. 22 din prezentele norme metodologice;
  b) proceduri competitionale simplificate, în condiţiile stabilite la art. 7 lit. a), art. 20, art. 21, art. 23 lit. a) pct. (i) şi lit. b) pct. (i) şi cu respectarea cerinţelor de derulare prevăzute la art. 23 lit. a) pct. (îi) şi lit. b) pct. (îi), precum şi art. 24 din prezentele norme metodologice;
  c) evaluarea propunerilor de proiecte, în condiţiile stabilite la art. 7 lit. b) şi cu respectarea cerinţelor de derulare prevăzute la art. 25 din prezentele norme metodologice.


  Articolul 6

  Stabilirea contractelor se poate face în mod direct, în condiţiile prezente la art. 20, art. 21, art. 26 şi art. 27 şi cu respectarea cerinţelor de derulare prevăzute la art. 27 din prezentele norme metodologice.


  Articolul 7

  În funcţie de obiectul contractului de finanţare, autoritatea contractantă stabileşte procedura de selectare a contractelor, în sistem competitional, de regula, astfel:
  a) prin licitaţie sau, după caz, prin proceduri competitionale simplificate, dacă urmează a fi selectat un singur contractor, pentru procurarea:
  (i) serviciilor de conducere a programelor de cercetare dezvoltare sau a programelor de stimulare a inovarii;
  (îi) serviciilor de conducere a proiectelor de stimulare a inovarii;
  (iii) bunurilor şi a altor servicii;
  b) prin evaluarea propunerilor de proiecte, în cazul în care utilizarea acestei proceduri este permisă printr-un contract de finanţare principal, în baza caracterului de recurenta a contractelor şi dacă urmează a fi selectaţi mai mulţi contractori, pentru procurarea:
  (i) serviciilor de conducere şi de realizare/execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare;
  (îi) serviciilor de conducere şi de realizare/execuţie a proiectelor de stimulare a inovarii.


  Articolul 8

  Contractele de finanţare pot fi atribuite numai potenţialilor contractori care îndeplinesc condiţiile prevăzute la cap. II din prezentele norme metodologice.


  Articolul 9

  Elaborarea, implementarea şi finanţarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii în sistem descentralizat se realizează pe baza instrumentelor de planificare, programare, monitorizare şi evaluare, specificate în tabelul ce constituie anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.


  Capitolul 2 Eligibilitatea potenţialilor contractori. Concurenta loiala


  Articolul 10

  Criteriile referitoare la eligibilitatea potenţialilor contractori se aplică în egala măsura tuturor potenţialilor contractori, subcontractorilor, precum şi tuturor potenţialilor contractori asociaţi la o ofertă comuna/propunere de proiect comuna.


  Articolul 11

  Îndeplinesc criteriile generale de eligibilitate toate persoanele fizice şi juridice române, legal constituite, care nu se afla în una dintre următoarele situaţii:
  a) sunt declarate, conform legii, în stare de incapacitate de plată;
  b) plăţile/conturile le sunt blocate conform unei hotărâri judecătoreşti;
  c) se fac vinovate de declaraţii inexacte, cu rea-credinţa, cu privire la informaţiile solicitate de autoritatea contractantă, în vederea selectării contractorilor;
  d) au încălcat în mod grav, cu rea-credinţa, prevederile unui alt contract de finanţare încheiat anterior cu o autoritate contractantă.


  Articolul 12

  Potenţialul contractor certifica, prin declaraţie scrisă pe propria răspundere şi, dacă i se cere, face dovada către autoritatea contractantă că nu se afla în nici una dintre situaţiile prevăzute la art. 11 din prezentele norme metodologice.


  Articolul 13

  Criteriile specifice de eligibilitate sunt stabilite de către autoritatea contractantă prin:
  a) termenii de referinţa şi instrucţiunile pentru ofertanţi, în cazul în care procedura de selectare a contractorilor utilizata este licitaţia sau una dintre procedurile competitionale simplificate; sau
  b) pachetul de informaţii al programului, în cazul în care procedura de selectare a contractorilor utilizata este evaluarea propunerilor de proiecte.


  Articolul 14

  În cazul propunerilor de proiecte de cercetare-dezvoltare, un criteriu specific de eligibilitate a potenţialilor contractori este:
  a) în cazul persoanelor juridice, activitatea de cercetare-dezvoltare trebuie să fie prevăzută în obiectul lor de activitate stabilit potrivit legii;
  b) în cazul persoanelor fizice, acestea trebuie să fie autorizate, în condiţiile legii, sa desfăşoare activitate de cercetare-dezvoltare.


  Articolul 15

  Potentialii contractori au obligaţia să prezinte autorităţii contractante documentele cerute de aceasta, în scopul de a face dovada îndeplinirii criteriilor generale şi specifice de eligibilitate.


  Articolul 16

  Evidenta potenţialilor contractori se organizează de către M.C.T. care înfiinţează, în acest scop, un registru central de potenţiali contractori.


  Articolul 17

  Într-un anumit program/proiect nu pot fi contractori, subcontractori sau contractori asociaţi la o ofertă comuna/propunere de proiect comuna, sub sancţiunea nulităţii contractului de finanţare, persoanele juridice şi fizice care au redactat termenii de referinţa pentru acel program/proiect ori au participat, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.


  Articolul 18

  Pe o durată de 6 luni după semnarea contractului de finanţare, contractorul nu poate angaja, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare de către autoritatea contractantă, persoane juridice şi fizice care au redactat termenii de referinţa pentru programul/proiect ce face obiectul contractului respectiv ori au participat, în diferite faze, la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.


  Capitolul 3 Licitaţia şi procedurile competitionale simplificate


  Articolul 19

  Selectarea contractorilor prin licitaţie se efectuează în cazurile prevăzute la art. 7 lit. a) din prezentele norme metodologice.


  Articolul 20

  În cazul unor contracte de finanţare de valoare relativ mica, autoritatea contractantă poate decide, cu acordul prealabil al M.C.T., selectarea contractorilor prin proceduri competitionale simplificate sau stabilirea contractorului prin procedura atribuirii în mod direct a contractului de finanţare.


  Articolul 21

  (1) În funcţie de valoarea contractului de finanţare, selectarea contractorilor prin proceduri competitionale simplificate şi stabilirea contractorului în mod direct pot fi făcute astfel:
  a) prin consultare informala - pentru contracte cu o valoare de peste 50 milioane lei şi până la 150 milioane lei inclusiv;
  b) prin comparare de oferta - pentru contracte cu o valoare de până la 50 milioane lei inclusiv;
  c) prin atribuire în mod direct - pentru contracte cu o valoare de până la 15 milioane lei inclusiv.
  (2) Este obligatorie asigurarea necesarului de servicii sau de bunuri la nivel rezonabil previzibil pe durata anului bugetar. Pe de altă parte, este interzisă fragmentarea unei achiziţii, în vederea utilizării unor proceduri simplificate, a atribuirii directe sau în scopul atribuirii directe, în mod repetat, a contractelor de finanţare aceluiaşi ofertant/furnizor.


  Articolul 22

  Organizarea şi derularea licitaţiilor pentru selectarea contractorilor trebuie să respecte următoarele cerinţe:
  a) Licitaţiile pentru selectarea contractorilor se organizează de către autoritatea contractantă, de regula, ca licitaţii restrânse. În cazul licitaţiei restrânse, autoritatea contractantă adresează invitaţia de a depune oferte unui număr de potenţiali contractori suficient de mare, pentru a se asigura o competiţie efectivă, dar suficient de mic, pentru ca efortul de evaluare a celei mai bune oferte sa nu fie disproportionat de mare în raport cu valoarea contractului de finanţare.
  Lista lungă, lista scurta
  b) Autoritatea contractantă are obligaţia identificarii potenţialilor contractori şi înscrierii lor în lista lungă a potenţialilor contractori, aferentă programului/proiectului, precum şi obligaţia stabilirii listei scurte, după cum urmează:
  (i) lista lungă cuprinde potentialii contractori identificati prin consultarea Registrului central de potenţiali contractori, precum şi prin colectarea expresiilor de interes formulate în urma anunţului autorităţii contractante privind intenţia de a lansa licitaţia, anunţ care se publică în presa scrisă de răspândire naţionala şi se difuzează prin medii de informare specifice domeniului;
  (îi) numărul potenţialilor contractori cărora li se adresează invitaţia de a depune oferte, stabilit potrivit celor prevăzute la lit. a) din prezentul articol, şi lista acestora, denumita lista scurta, se stabilesc de către autoritatea contractantă, cu avizul entitatii care autorizeaza, în temeiul contractului de finanţare principal, utilizarea fondurilor de către autoritatea contractantă care organizează licitaţia;
  (iii) selectarea potenţialilor contractori pentru lista scurta se efectuează pe baza criteriilor de eligibilitate generale şi specifice şi, în final, prin evaluarea nivelului de competenţa pe care potentialii contractori îl invoca şi, după caz, îl probează în conducerea de program/proiect şi, după caz, în domeniul realizării/execuţiei proiectului, în funcţie de obiectul respectivului contract de finanţare. Evaluarea trebuie realizată în condiţii de competenţa, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate.
  Dosarul licitaţiei
  c) Potentialii contractori selectaţi primesc, prin grija autorităţii contractante, o dată cu invitaţia de a participa la licitaţie, toate informaţiile necesare în vederea pregătirii ofertei, respectiv: termenii de referinţa aprobaţi pentru programul/proiectul în cauza, precum şi informaţii, intructiuni, reguli şi condiţii, a căror respectare este obligatorie pentru contractor atât în cursul pregătirii şi derulării licitaţiei, cat şi pe parcursul executării contractului de finanţare, sub sancţiunea respingerii ofertei sau, după caz, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare de către autoritatea contractantă.
  d) Dosarul-standard al licitaţiei cuprinde următoarele documente:
  (i) invitaţie la licitaţie, inclusiv lista scurta, care cuprinde toţi ofertanţii invitaţi la licitaţie;
  (îi) instrucţiuni pentru ofertanţi;
  (iii) model de contract de finanţare, care include:
  (a') termenii de referinţa - anexa A la contractul de finanţare;
  (b') model de organizare şi metoda - anexa B la contractul de finanţare;
  (c') model de lista a personalului şi model de curriculum vitae - anexa C la contractul de finanţare;
  (d') model de specificăţie financiară, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, model de deviz şi model de eşalonare a plăţilor - anexa D la contractul de finanţare;
  (e') condiţii generale ale contractelor de finanţare - anexa E la contractul de finanţare, prevăzute în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  e) Autoritatea contractantă are sarcina de a transmite dosarul licitaţiei în acelaşi timp, de regula, prin curier sau prin scrisoare recomandată, tuturor potenţialilor contractori selectaţi din lista scurta. Invitaţia la licitaţie trebuie să specifice şi termenul limita pentru primirea ofertelor. Termenul limita de primire a ofertelor nu va fi, de regula, mai mic de patru săptămâni şi poate fi mai mare, în funcţie de complexitatea serviciilor care urmează a fi furnizate.
  f) Potentialii contractori pot solicita, în scris, clarificări sau informaţii referitoare la dosarul licitaţiei, cu maximum 15 zile înainte de termenul limita pentru primirea ofertelor. Răspunsul scris al autorităţii contractante se transmite tuturor potenţialilor contractori selectaţi din lista scurta, menţionându-se care dintre aceştia a solicitat clarificarea sau informaţia respectiva.
  g) Orice modificare facuta în dosarul licitaţiei de către autoritatea contractantă, înainte de termenul limita pentru primirea ofertelor, trebuie comunicată de către aceasta neîntârziat, în scris, tuturor potenţialilor contractori cărora le-au fost furnizate documentele licitaţiei. De asemenea, trebuie comunicată orice prelungire a termenului limita pentru primirea ofertelor, pe care autoritatea contractantă poate considera necesară sa o acorde, pentru a permite luarea în considerare a modificărilor.
  Oferta
  h) Oferta este formată din două documente: o propunere tehnica şi o propunere financiară. Propunerea tehnica se elaborează în totală concordanta cu termenii de referinţa stabiliţi de autoritatea contractantă şi se redactează conform documentelor prevăzute la art. 22 lit. d) pct. (iii) subpct. (b') şi (c') din prezentele norme metodologice, astfel încât, în cazul atribuirii contractului de finanţare, să se poată constitui anexele B şi C la acesta. În cadrul propunerii financiare, potentialii contractori furnizează informaţiile cerute prin dosarul licitaţiei în vederea evaluării financiare şi prezintă calculele necesare pentru completarea specificatiei financiare. Valorile se exprima în lei. Rezerva prevăzută în specificăţia financiară se stabileşte de către M.C.T. prin contractele de finanţare în care acesta este autoritate contractantă; aceasta rezerva este de maximum 15% din bugetul programului şi poate fi utilizata de conducătorii de programe/proiecte numai cu aprobarea prealabilă a M.C.T. În limita uni plafon stabilit de M.C.T. la nivel de program, autoritatea contractantă poate aloca, în funcţie de program/proiect, o sumă destinată unor nevoi proprii de construcţie instituţională ale contractorului.
  i) Oferta trebuie semnată de ofertant sau de o persoană imputernicita a acestuia.
  j) Oferta şi toate celelalte documente necesare trebuie să fie întotdeauna ambalate într-un pachet închis şi sigilat, astfel încât acesta sa nu se desfaca şi sa nu permită o violare nedetectabila a conţinutului, sub sancţiunea refuzului de către autoritatea contractantă de a inregistra oferta, refuz ce se comunică de îndată ofertantului, în scris şi pe orice alta cale disponibilă, în mod rezonabil.
  Unicitatea ofertei, soluţia alternativa
  k) Fiecare potenţial contractor depune o singura oferta.
  l) Potentialii contractori pot depune, în plus, şi o ofertă care se abate de la termenii de referinţa, în unul sau mai multe puncte, ca o soluţie alternativa. Soluţia alternativa trebuie prezentată separat, într-un alt pachet închis şi sigilat, pe care se menţionează "soluţie alternativa".
  Oferta comuna, ofertanţii asociaţi, contractorul titular, contractorii asociaţi
  m) Mai mulţi potenţiali contractori pot depune o ofertă comuna.
  Cel puţin unul dintre ei trebuie să figureze în lista scurta. Oferta trebuie să fie unica, în vederea atribuirii unui singur contract de finanţare. Toţi potentialii contractori, împreună şi în parte, trebuie să fie eligibili şi trebuie să semneze oferta; fiecare dintre aceştia îşi asuma obligaţia pentru oferta prezentată în comun şi răspunde pentru orice consecinţe ale viitorului contract de finanţare. Ofertanţii asociaţi la o ofertă comuna desemnează din rândul lor pe acela care, în cazul atribuirii contractului de finanţare, îi va reprezenta în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de contractor titular, efectuand şi operaţiunile de încasări şi plati în numele contractorilor asociaţi.
  Termenul de depunere a ofertei, înregistrarea ofertei
  n) Oferta trebuie să fie primită de autoritatea contractantă la adresa şi până la termenul de depunere stabilite în invitaţia la licitaţie. Ofertantul îşi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră. Autoritatea contractantă poate să prelungească, în mod excepţional, conform voinţei proprii, termenul de depunere a ofertei. Prelungirea trebuie notificată tuturor ofertanţilor în acelaşi mod în care s-a transmis invitaţia la licitaţie. La primirea ofertelor, pachetele se înregistrează în ordinea de sosire a acestora. Numărul de înregistrare, data şi ora sosirii se înscriu şi pe pachet.
  Modificarea ofertei, retragerea ofertei
  o) Orice ofertant îşi poate modifica sau retrage oferta înainte de termenul limita pentru depunerea ofertei, cu condiţia ca notificarea scrisă a fiecărei modificări sau a retragerii să fie confirmată de către autoritatea contractantă înainte de acest termen. Retragerea este necondiţionată şi nu mai permite accesul la procedura de licitaţie. Notificările modificărilor trebuie întocmite, închise, marcate, impachetate şi expediate la fel ca oferta iniţială. Pe pachet se face menţiunea ca el conţine modificarea ofertei iniţiale.
  Perioada de valabilitate a ofertei
  p) Ofertanţii au obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada fixată de autoritatea contractantă în instrucţiunile pentru ofertanţi. Orice oferta valabilă pentru o perioadă mai scurta poate fi respinsă. În circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei iniţiale de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor extinderea perioadei de valabilitate. Ofertanţilor care sunt de acord nu li se solicita şi nu li se permite să-şi modifice ofertele. Ofertantul câştigător trebuie să îşi menţină oferta pentru o perioadă de maximum 90 de zile de la primirea notificării transmise lui, privind acest rezultat. Instrucţiunile pentru ofertanţi stabilesc perioada exactă de valabilitate a ofertei.
  Comitetul de evaluare
  q) În vederea evaluării ofertelor, autoritatea contractantă numeşte un comitet de evaluare, denumit în continuare comitet, care trebuie să respecte următoarele cerinţe:
  (i) numărul membrilor comitetului este de 5 sau 7 M.C.T. poate desemna oricând un reprezentant, fie ca membru al comitetului, fie ca observator la lucrările acestuia;
  (îi) comitetul funcţionează cu o majoritate simpla din numărul membrilor. Membrii comitetului îşi aleg, dintre ei, preşedintele prin vot deschis. Secretar al comitetului este unul dintre membrii acestuia, desemnat de preşedinte prin consultare cu ceilalţi membri ai comitetului;
  (iii) fiecare membru al comitetului semnează o declaraţie de imparţialitate. Orice membru al comitetului care constata ca este susceptibil de partinire faţă de vreunul dintre ofertanţi trebuie să declare imediat despre aceasta, în scris, şi să se retragă din comitet.
  Evaluarea ofertelor
  r) Evaluarea ofertelor se face pe baza punctajului, acordat de către fiecare membru al comitetului, prin care se apreciază măsura în care fiecare dintre oferte răspunde criteriilor de selecţie stabilite de către comitet înaintea deschiderii ofertelor. Se punctează separat propunerea tehnica şi, ulterior, propunerea financiară, acesteia din urma atribuindu-i-se, de regula, un coeficient de importanţa de 0,3 în punctajul final. Rezultatul evaluării se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comitetului.
  s) În cazul unor diferenţe mari de evaluare, autoritatea contractantă poate decide o noua evaluare, efectuată, în mod separat, de 3-5 evaluatori, numiţi de autoritatea contractantă, alţii decât membrii comitetului; în final, autoritatea contractantă analizează rezultatele ambelor evaluări şi decide asupra adoptării unuia dintre rezultate.
  Anularea licitaţiei
  t) Autoritatea contractantă poate, înaintea selectării contractorului, fără asumarea nici unei obligaţii faţă de ofertanţi, sa anuleze procedura licitaţiei. În cazul anulării licitaţiei, autoritatea contractantă comunică, în scris, tuturor ofertanţilor încetarea obligaţiilor asumate de aceştia prin ofertele depuse. Nici un ofertant nu poate fi îndreptăţit sa primească compensaţii. Licitaţia poate fi anulată în una dintre următoarele situaţii:
  (i) dacă nici o ofertă nu satisface criteriile de selecţie;
  (îi) dacă obiectivele, datele tehnice sau datele economice, cuprinse în dosarul licitaţiei transmis potenţialilor contractori, nu mai sunt în mod semnificativ de actualitate;
  (iii) dacă, din motive de respectare a unor drepturi exclusive stabilite ca atare potrivit legii, serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant;
  (iv) dacă circumstanţe excepţionale afectează procedura de licitaţie sau este imposibila contractarea;
  (v) dacă fiecare oferta depăşeşte resursele alocate pentru contract;
  (vi) dacă ofertele primite conţin nereguli serioase faţă de evoluţia normală a pieţei;
  (vii) dacă nu s-a putut asigura un nivel competitiv satisfăcător;
  (viii) dacă programul/proiectul a fost anulat;
  (ix) dacă nu au fost respectate condiţiile de corectitudine a competitiei.
  Selectarea contractorului
  u) Selectarea contractorului se face în baza deciziei comitetului, consemnată în procesul-verbal semnat de toţi membrii comitetului, pentru oferta clasata cel mai bine în ierarhia stabilită conform punctajului obţinut sau, în cazul prevăzut la lit. s) din prezentul articol, în baza rezultatului adoptat de autoritatea contractantă.
  Contactarea
  v) Contractarea este precedată, de regula, de negocierea contractului de finanţare.
  w) Proiectul contractului de finanţare este completat şi, cu acordul scris al M.C.T., este semnat de către autoritatea contractantă şi de contractor, în trei exemplare originale. Câte un exemplar original al contractului de finanţare este păstrat, timp de 3 ani, de către M.C.T., autoritatea contractantă şi de către contractor.
  x) În caz de esec în încheierea contractului de finanţare cu primul clasat, contractul poate fi încheiat cu următorul ofertant clasat, cu care este posibila încheierea contractului.
  Comunicarea rezultatului
  y) După închiderea procedurii de evaluare a ofertelor şi de atribuire a contractului de finanţare, ofertanţii ale căror oferte nu au fost reţinute sunt informati, în scris, asupra identităţii celui căruia i s-a atribuit contractul; autoritatea contractantă nu are obligaţia sa motiveze ofertanţilor rezultatul licitaţiei.
  z) Sunt interzise următoarele:
  (i) furnizarea de informaţii susceptibile sa influenteze rezultatele licitaţiei către unii dintre ofertanţi, în fazele de licitaţie anterioare atribuirii contractului de finanţare, de către persoanele implicate oficial, direct sau indirect, în organizarea licitaţiei;
  (îi) organizarea de licitaţii fără fonduri alocate.


  Articolul 23

  Selectarea contractorilor prin proceduri competitionale simplificate se efectuează în cazurile prevăzute la art. 7 lit. a) şi cu respectarea condiţiilor privind valoarea contractului de finanţare, precizate la art. 21 lit. a) şi b) din prezentele norme metodologice, astfel:
  a) Procedura prin consultare informala:
  (i) se poate aplica pentru procurarea de servicii şi bunuri care sunt prevăzute într-un program de lucru deja aprobat şi, de regula, când obiectul contractului nu este foarte complex;
  (îi) presupune consultarea ofertelor a 5-7 potenţiali contractori eligibili, elaborate pe baza termenilor de referinţa pregatiti de autoritatea contractantă; evaluarea ofertelor se face prin luarea în considerare, în mod global, a aspectelor de ordin tehnic şi a celor de ordin financiar, de către un comitet de evaluare format din 3-5 membri, constituit în acest scop de către autoritatea contractantă; spre deosebire de licitaţia restrânsă, comitetul de evaluare indica numai oferta reţinută, nu şi ierarhia tuturor ofertelor.
  b) Procedura prin comparare de oferte:
  (i) se poate aplica pentru servicii şi bunuri care sunt incluse într-un program de lucru cuprins într-un plan strategic aprobat, dacă M.C.T. şi-a dat acordul pentru utilizarea acestei proceduri de selecţie şi, de regula, când obiectul contractului de finanţare este un bun sau un serviciu relativ omogen, iar criteriul de evaluare este relativ simplu de cuantificat;
  (îi) presupune elaborarea de către autoritatea contractantă a termenilor de referinţa şi transmiterea cererilor de oferta la minimum 3 ofertanţi, solicitând oferte scrise de la aceştia şi precizând termenul limita pentru primirea ofertelor; selectarea contractorului se decide nemijlocit de către autoritatea contractantă, prin alegerea ofertei care satisface cel mai bine cerinţele prevăzute în termenii de referinţa.


  Articolul 24

  Pentru procurarea unor servicii şi bunuri ce trebuie contractate periodic, cum sunt cele de expertiza financiară, cele de informare publică şi altele asemenea, M.C.T. sau alta autoritate contractantă poate selecta contractori prin licitaţii. În aceste cazuri, finanţarea se face pe bază de contracte de finanţare-cadru cu o durată de maximum 2 ani. Contractul de finanţare-cadru se atribuie pe baza criteriilor tehnice specifice uzuale, precum şi prin compararea tarifelor unitare, a condiţiilor de plată şi a termenelor maxime de răspuns la solicitarea M.C.T./autorităţii contractante. Pentru procurarea, la un moment dat, a oricărui serviciu sau bun dintre cele care fac obiectul contractului de finanţare-cadru, M.C.T. autoritatea contractantă poate opta pentru atribuirea contractului de finanţare specific direct contractorului cu care a încheiat contractul de finanţare-cadru, dacă valoarea contractului de finanţare specific nu depăşeşte limita valorică stipulată la art. 21 lit. b) din prezentele norme metodologice.


  Capitolul 4 Evaluarea propunerilor de proiect


  Articolul 25

  Selectarea contractorilor prin procedura evaluării propunerilor de proiecte, prevăzută la art. 5 lit. c) din prezentele norme metodologice, trebuie să respecte următoarele cerinţe:
  Deschiderea competiţiilor
  a) Competitiile pentru selectarea contractorilor prin evaluarea propunerilor de proiecte se organizează de către autoritatea contractantă, conform eşalonării în timp prevăzute în planul strategic şi în documentele insotitoare ale programului, şi sunt deschise tuturor persoanelor juridice şi fizice care îndeplinesc criteriile de eligibilitate generale şi specifice.
  b) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică deschiderea competiţiilor printr-un anunţ privind cererea de propuneri de proiecte la programele de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, care se publică în presa scrisă de răspândire naţionala şi se difuzează prin alte mijloace de informare în masa şi prin medii de informare specifice domeniului. Anunţul are următoarea structura-cadru:
  (i) denumirea şi, după caz, acronimul programului;
  (îi) scopul şi obiectivele programului, durata şi bugetul alocat;
  (iii) condiţiile de finanţare;
  (iv) categoriile de proiecte care pot fi finanţate;
  (v) criteriile de eligibilitate a ofertanţilor;
  (vi) data limita de primire a propunerilor de proiecte, data de anuntare a rezultatelor competitiei, data limita de primire a contestaţiilor;
  (vii) adresa poştală la care trebuie depuse propunerile de proiecte; telefon, fax şi, după caz, adresa pentru posta electronică şi pagina de difuzare a informatiei prin INTERNET, la care se oferă informaţii suplimentare.
  Pachetul de informaţii al programului
  c) Autoritatea contractantă furnizează solicitanţilor, la cerere, contra cost, pachetul de informaţii aprobat al programului, care are următoarea structura-cadru:
  (i) prezentarea programului, care include scopul, obiectivele şi conţinutul, tematic, calendarul acţiunilor şi bugetul alocat;
  (îi) instrucţiuni privind condiţiile şi modul în care se poate solicita şi obţine finanţarea în cadrul programului, care cuprind:
  (a') criterii de eligibilitate a ofertanţilor;
  (b') categorii de proiecte/activităţi/acţiuni care pot fi finanţate;
  (c') instrucţiuni de elaborare şi prezentare a propunerilor de proiecte, inclusiv formularele de propunere de proiect;
  (d') criterii şi mod de evaluare şi selectare a propunerilor de proiecte;
  (e') modelul de contract de finanţare, proceduri de contracte;
  (f') puncte de contact;
  Propunerea de proiect
  d) Propunerea de proiect trebuie să se încadreze în conţinutul tematic al programului şi să respecte condiţiile indicate prin pachetul de informaţii al programului.
  e) Propunerea de proiect trebuie semnată de ofertant sau de o persoană imputernicita a acestuia.
  f) Transmiterea, primirea, retragerea şi modificarea propunerii de proiect se fac conform normelor prevăzute pentru oferte, în cazul licitaţiilor, la art. 22 lit. j), n) şi o) din prezentele norme metodologice.
  Pregătirea propunerilor de proiecte pentru evaluare
  g) Autoritatea contractantă grupează propunerile de proiecte în funcţie de conţinutul tematic şi de domeniile de specialitate referitoare la acestea. Pe aceasta baza, se stabilesc numărul de evaluatori şi domeniile de specialitate ale acestora, necesare în scopul evaluării propunerilor.
  Panelurile de evaluatori
  h) În vederea evaluării propunerilor de proiecte şi pe baza informaţiilor determinate conform celor prevăzute la art. 25 lit. g) din prezentele norme metodologice, autoritatea contractantă constituie panelurile de evaluatori, denumite în continuare paneluri, cu respectarea următoarelor cerinţe:
  (i) fiecare propunere de proiect trebuie să fie examinata de cel puţin 3 evaluatori;
  (îi) componenta fiecărui panel trebuie să asigure evaluarea propunerilor în condiţii de competenţa, multidisciplinaritate, obiectivitate;
  (iii) fiecare evaluator semnează o declaraţie de imparţialitate, confidenţialitate şi competenţa; oricare evaluator care constata, pe parcursul etapelor de evaluare prevăzute la art. 25 lit. l) din prezentele norme metodologice, ca este susceptibil de partinire faţă de vreunul dintre ofertanţi sau că nu are competenţa de a evalua o anumită propunere de proiect trebuie să declare despre aceasta, în scris, autorităţii contractante, căreia îi revine obligaţia de a lua măsurile necesare de înlocuire.
  i) Pentru fiecare panel constituit, autoritatea contractantă desemnează un reprezentant al său ca responsabil de panel, care:
  (i) asista pe evaluator din punct de vedere procedural, fără a influenţa opiniile şi concluziile acestora;
  (îi) răspunde de gestionarea documentelor de lucru ale panelului.
  j) M.C.T. poate desemna oricând un reprezentant ca observator la lucrările panelului.
  Evaluarea propunerilor de proiecte
  k) În cadrul fiecărui panel şi pentru propunerile de proiecte repartizate panelului de către autoritatea contractantă, evaluarea propunerilor de proiecte se face conform criteriilor de evaluare generale şi specifice, stabilite prin pachetul de informaţii al programului.
  l) Evaluarea propunerilor de proiecte se realizează în doua etape:
  (i) evaluarea ştiinţifică/tehnica;
  (îi) evaluarea managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costurilor propunerii de proiect.
  m) În cadrul fiecărei etape, evaluarea se desfăşoară în doua faze:
  (i) faza evaluării individuale, în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizata panelului, fiecare evaluator din panel acorda pentru fiecare criteriu examinat în etapa respectiva o nota şi, după caz, consemnează un comentariu atasat notei;
  (îi) faza evaluării în panel, în care, pentru fiecare propunere de proiect repartizata panelului, evaluatorii din panel elaborează un raport de consens privind atât notele, cat şi comentariile; propunerile de proiecte pentru care panelul nu poate ajunge la consens se evalueaza de către un alt panel, iar în cazul în care nici acesta nu poate ajunge la consens, se înregistrează media aritmetica a notelor individuale şi comentariile consemnate de fiecare evaluator al propunerii din ambele paneluri.
  n) În prima etapa, autoritatea contractantă asigura ca evaluatorii sa nu cunoască identitatea ofertanţilor ale căror propuneri le examinează.
  o) Propunerea de proiect, a carei nota generală de consens în prima etapa se situeaza sub limita cerută de criteriile de selectare, stabilite prin pachetul de informaţii al programului, se considera respinsă şi nu este evaluată în etapa a doua.
  Clasificarea propunerilor de proiecte
  p) Conform rezultatelor evaluării din cele doua etape, panelurile de evaluatori încadrează propunerile de proiecte în clasele stabilite prin pachetul de informaţii al programului.
  q) Pe baza acestei clasificari, autoritatea contractantă alcătuieşte lista propunerilor de proiecte care se pot finanta şi lista de rezerva, aceasta din urma conţinând acele propuneri de proiecte care ar putea fi finanţate, dacă unele propuneri de proiecte din prima lista nu pot fi contractate. Autoritatea contractantă transmite M.C.T. cele doua liste, împreună cu raportul de evaluare, în vederea obţinerii acordului.
  Comunicarea rezultatelor
  r) În baza acordului obţinut de la M.C.T., autoritatea contractantă comunică, în scris, fiecărui ofertant dacă propunerea sa de proiect a fost sau nu acceptată la finanţare sau dacă a fost reţinută pe lista de rezerva.
  Soluţionarea contestaţiilor
  s) Contestaţiile se depun sau se transmit la autoritatea contractantă, în forma scrisă, în termenul stabilit prin anunţul privind cererea de propunere de proiecte.
  t) Rezolvarea contestaţiilor se face de către autoritatea contractantă, pe baza consultării rezultatelor clasificarii propunerilor de proiecte care fac obiectul contestaţiilor şi, după caz, pe baza revizuirii evaluării. În cazul în care concluziile revizuirii impun modificarea listelor prevăzute la lit. q) din prezentul articol, autoritatea contractantă efectuează modificările numai cu acordul prealabil al M.C.T. şi transmite de îndată acestuia listele modificate, cu menţionarea modificărilor efectuate şi a datei de efectuare a modificărilor.
  u) Rezultatele contestaţiilor se comunică de către autoritatea contractantă, în scris, celor implicaţi.
  Contractarea
  v) În termenele prevăzute de calendarul activităţilor programului, autoritatea contractantă şi contractorii selectaţi completează şi semnează contractele de finanţare, conform modelului de contract de finanţare şi precizărilor din pachetul de informaţii al programului. Contractarea este precedată, de regula, de negocierea contractului de finanţare obligatorie în cazul propunerilor de proiect la care evaluatorii au stabilit ca sunt necesare unele modificări ale conţinutului tehnic.


  Capitolul 5 Atribuirea, în mod direct, a contractelor de finanţare


  Articolul 26

  Cu acordul prealabil al M.C.T., pot fi atribuite contracte de finanţare în mod direct, independente de valoarea acestora, în una dintre situaţiile următoare de procurare din sursa unica:
  a) serviciile pot fi furnizate doar de un singur ofertant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrările sub protecţia drepturilor de proprietate intelectuală;
  b) programul/proiectul care urmează a fi contractat este într-un domeniu special şi poate fi condus doar de o anumită instituţie, societate, organizaţie etc.;
  c) la licitaţia restrânsă repetată a participat un singur ofertant, care a îndeplinit condiţiile generale şi specifice de eligibilitate şi a cărui oferta corespunde cerinţelor formulate de autoritatea contractantă;
  d) la evaluarea ofertelor s-a constatat ca o singura oferta corespunde cerinţelor formulate de autoritatea contractantă;
  e) contractul de finanţare are ca obiect o extindere a unor servicii sau activităţi aflate în derulare;
  f) în cazul unor circumstanţe stabilite prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 27

  În situaţia sursei unice prevăzute la art. 26 din prezentele norme metodologice, precum şi în cazul contractelor de finanţare de valoare relativ mica, prevăzut la art. 21 lit. c) din prezentele norme metodologice, contractul de finanţare poate fi atribuit, în mod direct, unui ofertant care satisface cerinţele prevăzute în termenii de referinţa, la un preţ rezonabil.


  Capitolul 6 Derularea finanţării


  Articolul 28

  În contractele de finanţare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii se prevăd condiţiile de efectuare a plăţilor.


  Articolul 29

  În cadrul contractelor de finanţare, derularea finanţării se efectuează pe baza informaţiilor financiare conţinute în instrumentele de planificare, programare, monitorizare şi evaluare, prevăzute la art. 9 din prezentele norme metodologice.


  Articolul 30

  Planul strategic, planul anual şi programele de lucru ale contractorilor, menţionate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, devin aplicabile numai după aprobarea lor de către autoritatea contractantă.


  Articolul 31

  După încheierea contractelor de finanţare se poate acorda, o singură dată, la cererea contractorului, un avans preliminar reprezentând maximum 30% din tarif, în vederea iniţierii programului/proiectului şi elaborării planului strategic şi a primului program de lucru.


  Articolul 32

  Eliberarea sumelor solicitate ca avans preliminar, în limita prevăzută la art. 31 din prezentele norme metodologice, poate fi facuta numai în baza unei garanţii constituite de contractor în favoarea autorităţii contractante.


  Articolul 33

  În mod excepţional, dacă contravaloarea unor echipamente şi/sau materiale strict necesare realizării contractului de finanţare, acceptate prin contract să fie finanţate din tarif, depăşeşte valoarea avansului preliminar de 30%, la cererea argumentata a contractorului, autoritatea contractantă poate decide să efectueze plata acelor echipamente şi/sau materiale în contul tarifului şi în limitele prevederilor contractuale, suplimentand avansul preliminar până la maximum 50% din tarif. Organizarea procedurii de selecţie a furnizorilor pentru asemenea echipamente şi/sau materiale revine integral contractorului.


  Articolul 34

  Plata tarifului se eşalonează în raport cu stadiul de realizare a contractului de finanţare şi se efectuează pe baza aprobării, de către autoritatea contractantă, a documentelor de monitorizare/evaluare. Eşalonarea şi efectuarea plăţilor din tarif se vor face astfel încât, înainte de plată finala, sa nu depăşească:
  a) 80% din tarif, în cazul programelor/proiectelor cu o durată de până la 6 luni;
  b) 90% din tarif, în cazul programelor/proiectelor cu o durată mai mare de 6 luni.


  Articolul 35

  Avansul preliminar acordat se recuperează treptat, la fiecare termen de plată a sumelor cuvenite, conform stadiilor succesive de realizare a contractului de finanţare, astfel încât recuperarea sa integrală să fie efectuată înainte de plată finala.


  Articolul 36

  Plata finala în contul tarifului se efectuează numai după aprobarea raportului final de activitate de către autoritatea contractantă.


  Articolul 37

  Sumele aferente costurilor salariale şi cele aferente deplasarilor, prevăzute în specificăţia financiară, care este anexa la contractul de finanţare, se decontează la nivelul acceptat prin semnarea contractului.


  Articolul 38

  Sumele prevăzute prin programul de lucru să fie plătite efectiv în cursul perioadei pentru care s-a elaborat programul, care urmează să fie finanţate din cap. I - Bugetul pentru proiecte/subproiecte şi cap. III - Construcţie instituţională, din specificăţia financiară, care este anexa la contractul de finanţare, se vărsa contractorului de către autoritatea contractantă, în avans, la începutul perioadei în cauza.


  Capitolul 7 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 39

  Comunicările între autoritatea contractantă, pe de o parte, şi ofertanţi şi contractori, pe de altă parte, se fac în scris, utilizând mijloace care permit evidenta transmiterii şi primirii acestora. Dacă expeditorul solicita confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui şi va solicita confirmarea de primire de fiecare data când exista un termen limita al comunicării. În toate cazurile, expeditorul va lua toate măsurile pentru asigurarea primirii comunicării.


  Articolul 40

  Contractorii au obligaţia de a notifica autorităţii contractante asupra oricăror circumstanţe apărute pe parcursul implementarii programului/proiectului, care pun în pericol finalizarea acestuia, în termenul stabilit sau în limita sumelor alocate. În acest caz, părţile stabilesc prin act adiţional la contractul de finanţare, în consultare cu M.C.T., măsurile care se impun, inclusiv încetarea contractului şi recuperarea sumelor necheltuite.


  Articolul 41

  Acordul, aprobarea sau avizul M.C.T. se da de către monitorul de program, atunci când autoritatea contractantă este alta decât M.C.T., şi de către ministrul cercetării şi tehnologiei, atunci când autoritatea contractantă este M.C.T.


  Articolul 42

  Pentru faza experimentala din anul 1998, M.C.T., prin ordin al ministrului, poate reduce în mod corespunzător toate termenele prevăzute în prezentele norme metodologice.


  Articolul 43

  Prezentele norme metodologice se pot aplica şi pentru finanţarea, în condiţiile art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii, a oricăror servicii şi bunuri necesare M.C.T., cum sunt: servicii de consultanţa şi expertiza pentru realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări, precum şi pentru activităţi similare ce ţin de atribuţiile ministerului în domeniul sau de activitate, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promotionale, de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri şi altele asemenea.


  Articolul 44

  Modul de organizare şi derulare a procedurilor de selectare a contractorilor se face potrivit Instrucţiunilor de finanţare şi implementare, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, care se aproba prin ordin al ministrului cercetării şi tehnologiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 45

  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1

  -------
  la normele metodologice
  ------------------------
  GLOSAR
  * autoritatea contractantă - "parte într-un contract de finanţare, care, fie în baza legii, fie în baza unui alt contract de finanţare, legal încheiat, la care a avut calitatea de contractor, finanţează realizarea unui obiectiv, stabilind, în mod univoc, condiţiile în care cealaltă parte va realiza contractul ce se încheie în acest scop" (Ordonată Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii);
  * avans preliminar - suma reprezentând maximum 30% din tarif şi maximum 30% din suma destinată construcţiei instituţionale, pe care autoritatea contractantă o poate acorda în avans, numai după încheierea contractului de finanţare, o singură dată, la cererea contractorului, în vederea iniţierii programului/proiectului şi elaborării planului strategic şi a primului program de lucru;
  * bugetul proiectelor/subproiectelor - valoarea totală şi, după caz, defalcata pe proiecte/subproiecte, a contractelor de finanţare subsidiare pe care conducătorul de program/proiect se angajează, prin contractul de finanţare principal, să le încheie pentru atribuirea conducerii respectivelor proiecte/subproiecte. Bugetul proiectelor/subproiectelor este prevăzut sub acest titlu în specificăţia financiară a contractului de finanţare principal în care conducătorul de program/proiect are calitatea de contractor;
  * caracter de recurenta al unui contract - caracterul unui contract de a prevedea anumite drepturi şi obligaţii, în funcţie şi subsecvent celor conţinute în alt contract anterior încheiat (Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii);
  * cheltuieli proprii ocazionate de derularea contractului - cheltuieli pentru expertiza, audit financiar, monitorizare, evaluare şi altele asemenea, ocazionate de realizarea contractului de finanţare prin care conducătorul de program atribuie conducerea de proiect, prevăzute ca o cota-parte de 1% din valoarea contractului, aflată la dispoziţia conducătorului de program;
  * comanda directă - procedura directa de atribuire a contractelor de finanţare cu valoare relativ mica sau al căror obiect cade sub incidenţa uneia dintre situaţiile de procurare din sursa unica. Autoritatea contractantă se adresează, în mod direct, unui singur ofertant şi îi atribuie contractul de finanţare, dacă ofertantul satisface cerinţele sale la un preţ rezonabil;
  * comitet de evaluare (comitet) - grup format din 5 sau 7 persoane, desemnate de autoritatea contractantă după criterii de competenţa, multidisciplinaritate, obiectivitate şi imparţialitate, în vederea evaluării ofertelor în cadrul unei licitaţii sau al unor proceduri competitionale simplificate;
  * comparare de oferte - procedura competitionala simplificata de atribuire a contractelor de finanţare cu valoare relativ mica, al căror obiect este un bun sau un serviciu relativ omogen. Selectarea contractorului este efectuată prin compararea ofertelor depuse de cel puţin 3 potenţiali contractori desemnaţi de autoritatea contractantă;
  * conducere de program/proiect - "activitatea de a controla un program/proiect prin monitorizarea performantelor şi prin decizie, în baza unui plan predefinit" (Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii);
  * consultare informala - procedura competitionala simplificata de atribuire a contractelor de finanţare cu valoare relativ mica, prin care selectarea contractorului este efectuată de către un comitet de evaluare a ofertelor depuse de 5-7 potenţiali contractori desemnaţi de autoritatea contractantă. Selectarea contractorului se efectuează în urma evaluării globale a aspectelor atât de ordin tehnic, cat şi financiar, comitetul de evaluare indicând numai oferta reţinută, nu şi ierarhia tuturor ofertelor;
  * contract de finanţare - "contractul încheiat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 8/1997, în care una dintre părţi, denumita autoritate contractantă, are dreptul şi obligaţia de a impune în mod univoc celeilalte părţi, denumita contractor, obiectivele pentru care se face finanţarea şi condiţiile în care se realizează aceasta finanţare. Contractul de finanţare poate avea o durată de mai mulţi ani calendaristici" (Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii);
  * contract de finanţare-cadru - contract de finanţare încheiat pe o durată de maximum 2 ani, în vederea procurării unor servicii şi bunuri ce trebuie contractate periodic. În baza contractului de finanţare-cadru pot fi încheiate, pe durata acestuia, contracte de finanţare specifice;
  * contract de finanţare principal - "contractul de finanţare care sta la baza încheierii unui alt contract de finanţare şi prin care se conferă contractorului competenţa de a se constitui autoritate contractantă pentru acest ultim contract" (Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii);
  * contract de finanţare subsidiar - "contractul de finanţare încheiat de o autoritate contractantă, în baza obligaţiilor pe care aceasta şi le-a asumat, în calitate de contractor, printr-un contract de finanţare principal. Contractul de finanţare subsidiar nu poate conţine, sub sancţiunea nulităţii, prevederi care contravin clauzelor contractului de finanţare principal" (Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii);
  * contract de finanţare specific - contract de finanţare încheiat în vederea procurării unui serviciu sau a unui bun care face obiectul unui contract de finanţare-cadru;
  * contractor - "parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obliga să asigure realizarea contractului" (Ordonanţa Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii);
  * contractor titular - contractor asociat desemnat din rândul şi de către contractorii asociaţi sa îi reprezinte în raporturile cu autoritatea contractantă, inclusiv să efectueze operaţiunile de încasări şi plati în numele contractorilor asociaţi. În cazul selectării contractorului prin procedura de licitaţie, contractorul titular este, de regula, potenţialul contractor care a fost inclus în lista scurta a licitaţiei în urma căreia a fost încheiat contractul;
  * contractori asociaţi - ofertanţi asociaţi a căror oferta comuna/propunere de proiect comuna a fost acceptată şi contractată de către autoritatea contractantă;
  * evaluare - analiza rezultatelor obţinute în timpul şi după implementarea programului/proiectului şi indicarea unor acţiuni corective, acolo unde este cazul, în vederea obţinerii rezultatelor şi atingerii obiectivelor prevăzute prin instrumentele de planificare a programului/proiectului;
  * expert - "persoana fizica sau juridică având cunoştinţe, pricepere şi specializare într-un anumit domeniu" (Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii);
  * expresie de interes - notificarea interesului de a participa la o licitaţie, adresată autorităţii contractante, în forma stabilită de aceasta, fie de către un potenţial contractor înscris în registrul central al potenţialilor contractori al M.C.T., în urma invitării sale de către autoritatea contractantă, fie de către o altă persoană juridică sau fizica, în urma anunţului autorităţii contractante privind intenţia de a lansa licitaţia, anunţ care se publică în presa scrisă de răspândire naţionala şi se difuzează pe medii de informare specifice domeniului;
  * licitaţie - procedura competitionala de atribuire a contractelor de finanţare cu valoare relativ mare, prin care selectarea contractorului este efectuată de către un comitet de evaluare a ofertelor depuse de potentialii contractori preselectati de autoritatea contractantă în lista scurta. Selectarea contractorului se efectuează în urma ierarhizarii ofertelor, conform punctajelor obţinute în cadrul celor două etape de evaluare: tehnica şi financiară;
  * lista de rezerva - lista cuprinzând acele propuneri de proiecte care, în urma evaluării, clasificarii şi aplicării criteriilor suplimentare de selecţie stabilite prin pachetul de informaţii al programului ar putea fi finanţate, dacă unele propuneri de proiect din lista propunerilor de proiecte care se pot finanta nu pot fi contractate;
  * lista lungă - lista a potenţialilor contractori, alcătuită de autoritatea contractantă în vederea stabilirii listei/listelor scurte de invitare la licitaţia/licitaţiile organizată/e în cadrul şi pe durata unui program/proiect. Lista lungă se alcătuieşte prin colectarea expresiilor de interes formulate în baza anunţului/anunţurilor privind intenţia de a lansa licitaţia/licitaţiile, care se publică în presa scrisă de răspândire naţionala şi se difuzează prin medii de informare specifice domeniului;
  * lista propunerilor de proiecte care se pot finanta - lista cuprinzând acele propuneri de proiect care, în urma evaluării, clasificarii şi aplicării criteriilor suplimentare stabilite prin pachetul de informaţii al programului pot fi finanţate de autoritatea contractantă în cadrul respectivului program;
  * lista scurta - lista potenţialilor contractori selectaţi de autoritatea contractantă, pe baza consultării informaţiilor din propria lista lungă şi din registrul central al contractorilor al M.C.T., pentru a fi invitaţi să depună oferte în cadrul unei licitaţii. Lista scurta cuprinde un număr de potenţiali contractori suficient de mare pentru a se asigura o competiţie efectivă, dar suficient de mic pentru ca efectul de evaluare a celei mai bune oferte sa nu fie disproportionat de mare în raport cu valoarea contractului.
  * monitorizare - "activitatea de a urmări, a observa, a măsura şi a verifica în mod sistematic, precum şi de a concepe măsurile adecvate pentru a menţine pe calea predefinita o operaţiune, un proces sau altele asemenea" (Ordonanţa Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetării-dezvoltării şi inovarii);
  * ofertant - potenţial contractor care a depus o ofertă/propunere de proiect;
  * ofertanţi asociaţi - potenţiali contractori asociaţi care au depus o ofertă comuna/propunere de proiect comuna;
  * oferta - propunerea tehnica şi propunerea financiară asociata acesteia, elaborate de către un potenţial contractor, în baza iniţiativei primite de acesta de la autoritatea contractantă pentru a participa la licitaţie sau la o procedură competitionala simplificata;
  * oferta comuna - oferta unica, elaborata în comun de mai mulţi potenţiali contractori asociaţi;
  * pachet de informaţii al programului - prezentare detaliată a scopului, obiectivelor, conţinutului tematic, a calendarului acţiunilor, bugetelor alocat, precum şi a modului de acces la un program, elaborat de către M.C.T. sau, după caz, de către alta autoritate contractantă având calitatea de conducător de program/proiect, în vederea selectării contractorilor (conducătorilor de proiecte) prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;
  * panel de evaluatori - grup compus din minimum 3 experţi, alcătuit de autoritatea contractantă după criteriul domeniilor de specialitate ale experţilor, în vederea evaluării uneia sau mai multor propuneri de proiecte;
  * plan anual - instrument de planificare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic şi a sumelor alocate anual programului/proiectului;
  * planul strategic - principalul instrument de planificare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru întreaga durata a programului/proiectului, pe baza contractului de finanţare;
  * program de lucru - instrument de programe a implementarii unui program/proiect, pe baza căruia se fundamentează derularea finanţării, elaborat de conducătorul de program/proiect pentru durata unui trimestru/semestru din derularea programului/proiectului. Programul de lucru detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic;
  * propunere de proiect - solicitare de finanţare a unui proiect iniţial de un potenţial contractor, elaborata de către acesta în cadrul tematic şi cu respectarea condiţiilor indicate prin pachetul de informaţii al unui program, în scopul de a participa la o competiţie de selectare a contractorilor, organizată în cadrul acelui program/proiect prin procedura de evaluare a propunerilor de proiecte;
  * propunere de proiect comuna - propunere de proiect unica, elaborata în comun de mai mulţi potenţiali contractori;
  * propunere financiară - document al ofertei, atasat la propunerea tehnica, prin care potenţialul contractor/potentialii contractori asociaţi furnizează informaţiile cerute prin dosarul licitaţiei, în vederea evaluării financiare şi completării specificatiei financiare;
  * propunere tehnica - document al ofertei, elaborat de potenţialul contractor/potentialii contractori asociaţi, în deplina concordanta cu termenii de referinţa stabiliţi de autoritatea contractantă şi redactat conform modelelor de organizare şi metoda, listei personalului (inclusiv curriculum vitae), prevăzute în dosarul licitaţiei;
  * raport de consens - document elaborat de panelul de evaluatori, în faza evaluării în panel din cadrul etapelor de evaluare ştiinţifică/tehnica şi de evaluare a managementului, a oportunităţii, a impactului şi a costurilor propunerii de proiect, prin care se stabilesc notele şi, după caz, comentariile în consens ale panelului, pe baza notelor acordate şi a comentariilor consemnate anterior, în faza evaluării individuale, de către fiecare evaluator, pentru fiecare propunere de proiect şi, în cadrul propunerii, pentru fiecare criteriu evaluat;
  * raport final de activitate - instrument de monitorizare a implementarii unui program/proiect, elaborat de conducătorul de program/proiect la încheierea implementarii programului/proiectului, pe baza comparării stadiului final obţinut cu cel prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare;
  * Registrul central de potenţiali contractori - registru de evidenta a potenţialilor contractori, înfiinţat şi ţinut la zi de către M.C.T. Registrul central de potenţiali contractori se actualizează pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile contractante şi poate fi consultat de acestea în vederea selectării contractorilor;
  * responsabil de panel - reprezentant al autorităţii contractante, desemnat de aceasta pentru un panel de evaluatori constituit. Responsabilul de panel răspunde de gestionarea documentelor de lucru ale panelului şi asista, din punct de vedere procedural, evaluatorii, fără a influenţa opiniile şi concluziile acestora;
  * rezerva - suma stabilită de către M.C.T. la nivel de program, care nu poate depăşi 15% din bugetul programului şi care poate fi utilizata de conducătorii de programe/proiecte numai cu aprobarea prealabilă a M.C.T.;
  * soluţie alternativa - oferta suplimentară care se poate abate de la termenii de referinţa, în unul sau mai multe puncte, prezentată de către un potenţial contractor în cadrul unei licitaţii;
  * subcontractor - persoana juridică sau fizica menţionată într-un contract de finanţare, către care contractorul poate subcontracta o parte din acel contract, cu aprobarea autorităţii contractante. Subcontractorul trebuie să îndeplinească criteriile generale de eligibilitate, precum şi criteriile specifice de eligibilitate pentru partea din contract care urmează sa îi fie subcontractata;
  * termeni de referinţa - document prin care se stabilesc cerinţele ce trebuie respectate de potentialii contractori în elaborarea propunerii tehnice, elaborat de către sau prin grija autorităţii contractante, în vederea atribuirii contractului de finanţare prin licitaţie, proceduri competitionale simplificate sau prin comanda directă.


  Anexa 2

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  TABEL
  Instrumente de planificare, programare, monitorizare şi evaluare a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii
         
    NivelulActivitatea/Tipul documentuluiPeriodicitatea
    Ansamblul programelorPlanificare şi programare  
    ▪ Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovaremultianual
    ▪ Plan anual de cercetare-dezvoltare şi inovareanual
    Monitorizare şi evaluare ▪ Raport anualanual
    Programul/ proiectulPlanificare şi programare  
    ▪ Plan strategic1)multianual
    ▪ Plan anual2)anual
    ▪ Program de lucru3)trimestrial/semestrial
    Monitorizare şi evaluare  
    ▪ Raport intermediar de activitate4)trimestrial/semestrial
    ▪ Raport intermediar de evaluare5)trimestrial/semestrial
    ▪ Raport anual de activitate4)anual
    ▪ Raport anual de evaluare5)anual
    ▪ Raport final de activitate4)la sfârşit de program/proiect
    ▪ Raport final de evaluare5)la sfârşit de program/proiect
    ▪ Raport independent de evaluare5)ocazional şi la sfârşit de program/proiect

  1) Planul strategic se elaborează de către conducătorul de program/proiect pentru întreaga durata a programului/proiectului şi cuprinde:
  a) planul operational, prin care sunt descrise principalele activităţi necesare implementarii programului/proiectului, modul de implementare, termenele pentru atingerea obiectivelor propuse, termenele pentru elaborarea şi prezentarea programelor de lucru;
  b) planificarea implementarii programului/proiectului, conţinând eşalonarea în timp a principalelor activităţi şi termenele prevăzute, inclusiv pentru anunţarea/organizarea de competitii/licitaţii;
  c) după caz, descrierea proiectelor/subproiectelor.
  2) Planul anual se elaborează de către conducătorul de program/proiect pentru durata fiecărui an bugetar din derularea programului/proiectului, pe baza planului strategic şi a sumelor alocate anual programului/proiectului. În cazul începerii şi încheierii programului/proiectului în cursul unui singur an bugetar, planul strategic coincide cu planul anual.
  3) Programul de lucru se elaborează de către conducătorul de program/proiect şi detaliază acţiunile necesare realizării obiectivelor din planul strategic, punând accent pe termenele şi fondurile necesare pentru realizarea acestora. Programul de lucru evidenţiază stadiul realizării programului/proiectului şi măsurile ce vor fi întreprinse în perioada pentru care este elaborat. De asemenea, acesta cuprinde o descriere amănunţită a cheltuielilor angajate şi efectuate, precum şi a cheltuielilor ce urmează a fi angajate şi efectuate în perioada pentru care este elaborat. Programul de lucru constituie principalul document pe baza căruia se fundamentează şi se aproba derularea finanţării.
  4) Raportul de activitate se elaborează de către conducătorul de program/proiect, pe baza comparării stadiului efectiv al programului/proiectului cu stadiul prevăzut prin instrumentele de planificare şi programare. În cazul în care conducătorul de program/proiect este autoritate contractantă, raportul de activitate se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale proiectelor/subproiectelor finanţate prin program/proiect, rapoarte, care, la rândul lor, se elaborează de către conducătorii de proiecte/subproiecte. Raportul de activitate descrie activităţile desfăşurate în perioada de referinţa, evidenţiază întârzierile şi necorelarile apărute în derularea programului/proiectului şi cauzele acestora, propune măsuri corective.
  5) Raportul de evaluare se elaborează numai de către sau prin grija entitatii care are calitatea de autoritate contractantă în contractul de finanţare, încheiat pentru procurarea serviciilor de conducere de program/proiect. Raportul de evaluare a programului se elaborează de către monitorul de program, iar raportul de evaluare a proiectului se elaborează de către responsabilul de proiect. Raportul independent de evaluare se elaborează de către echipe de evaluatori externi programului/proiectului, alcătuite la solicitarea autorităţii contractante.
  Raportul de evaluare se elaborează pe baza comparării rezultatelor efective cu cele planificate, cu accent pe analiza eficacitatii şi eficientei utilizării fondurilor.
  Raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează pe baza informaţiilor conţinute în rapoartele de activitate ale proiectelor/subproiectelor finanţate prin program/proiect. În cazul în care conducătorii acestor proiecte/subproiecte sunt, la rândul lor, autorităţi contractante, raportul de evaluare a programului/proiectului se elaborează şi pe baza rapoartelor de evaluare a proiectelor/subproiectelor finanţate prin program/proiect.


  Anexa 3

  --------
  la normele metodologice
  ------------------------
  SPECIFICAŢIA FINANCIARĂ
  la contractul de finanţare nr. .... din ..... 199 ...
     
    I. Bugetul pentru proiecte/subproiecte1), total: ...........
   
   
   
    II. Tariful pentru conducerea de program/proiect2), total: .................,
    a) din care:
    - pentru servicii de asistenţă tehnică/consultanţă necesare conducerii, inclusiv, după caz, ştiinţifice: .................;
    b) din care:
    - defalcat pe destinaţii3): .....................
    III. Construcţie instituţională4), total: ....................,
    din care:
    - defalcat pe destinaţii3): .....................
    IV. Cheltuieli proprii, ocazionate de derularea contractului5): ............
    V. Rezervă6): ...............................
    VI. Deviz-cadru7), anexă la prezenta specificaţie financiară.

  --------------
  1) Se completează numai pentru proiectele/subproiectele pentru conducerea cărora contractorul urmează sa încheie contracte de finanţare subsidiare. Dacă aceste proiecte/subproiecte sunt de tipul definit la art. 1 lit. a) pct. (i) din prezentele norme metodologice, totalul se defalca pe proiecte/subproiecte, conform contractului de finanţare, planului strategic sau programelor de lucru aprobate.
  2) În cazul contractelor de finanţare încheiate pentru procurarea serviciilor de conducere şi execuţie a unui proiect/subproiect situat pe ultimul nivel de detaliere a structurii programului, tariful este bugetul proiectului/subproiectului.
  3) Destinatiile sunt cele prevăzute în tabelul nr. 1, care este anexa la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/1997. În cazul construcţiei instituţionale, destinatiile pot fi: cursuri şi instruiri (poziţia 5.1); calculatoare electronice, echipamente periferice (poziţia 7.2); aparatura, birotica şi mobilier (poziţia 7.3); echipamente pentru cercetare-dezvoltare (poziţia 7.1); imagine (poziţiile 4.1-4.5); manifestări (poziţiile 3.1-3.6); alte materiale de informare (poziţia 2.4); altele (se specifică).
  4) Autoritatea contractantă poate aproba, de la caz la caz, o sumă afectată unor nevoi proprii de construcţie instituţională ale contractorului; această sumă nu se adauga tarifului, la compararea ofertelor financiare, cu ocazia atribuirii în sistem competitional a programelor/proiectelor.
  5) Se completează numai conform Hotărârii Guvernului nr. 401/1997 şi doar în cazul contractelor de finanţare subsidiare, încheiate de către diversi contractori cu o autoritate contractantă care, la rândul ei, este contractor în contractul de finanţare principal, încheiat numai cu M.C.T., din care rezultă necesitatea încheierii respectivelor contracte de finanţare subsidiare. Suma respectiva se regaseste în devizul-cadru la capitolul de deviz "I.2.3. Alte cheltuieli specifice programului".
  6) Rezerva este maximum 15% din bugetul programului şi poate fi utilizata de către autoritatea contractantă, numai cu aprobarea prealabilă a M.C.T.
  7) Se completează conform tabelului nr. 2, care este anexa la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/1997.


  Anexa 4

  -------
  la normele metodologice
  -----------------------
  CONDIŢIILE GENERALE
  ale contractelor de finanţare
  Prezentele condiţii generale ale contractelor de finanţare, denumite în continuare condiţii generale, se aplică contractelor de finanţare de servicii şi bunuri, încheiate în scopul elaborării şi implementarii, în sistem descentralizat, a programelor/proiectelor de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, din bugetele locale, din credite externe garantate sau contractate de Guvernul României.
  Părţile contractate la un contract de finanţare, încheiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finanţarea, în sistem descentralizat, în domeniul ştiinţei, tehnologiei şi inovarii şi prezentelor norme metodologice, denumit în continuare contract, au obligaţia de a respecta condiţiile generale care constituie parte integrantă a contractului.

  Articolul 1

  Definiţii
  Definiţiile unor termeni din prezentele condiţii generale sunt prevăzute la art. 1 şi 2 şi în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.


  Articolul 2

  Stabilirea termenelor limita
  (1) Termenele limita se stabilesc în contract fie prin indicarea unei date fixe, fie prin indicarea duratei de la o dată de referinţa. Exprimarea termenelor prin durata se face în număr de zile sau în număr de luni.
  (2) Termenele limita ce se stabilesc prin durata încep să curgă de la începutul zilei următoare datei de referinţa, în raport cu care se determina aceste termene limita.
  (3) Dacă durata este fixată în zile, termenul limita este sfârşitul ultimei zile calendaristice a perioadei respective.
  (4) Dacă durata este fixată în luni, termenul limita este sfârşitul zilei care are acelaşi număr cu ziua din care termenul limita a început să curgă. În eventualitatea ca ultima luna a unei durate fixate în luni nu are o zi cu acelaşi număr cu data la care termenul limita a început să curgă, termenul limita este sfârşitul ultimei zile din luna respectiva.
  (5) Dacă termenul limita este într-o zi declarata sărbătoare legală, termenul limita se prelungeşte până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.


  Articolul 3

  Cesionarea contractului unei terţe părţi
  (1) Contractorul poate cesiona întregul contract sau o parte din acesta unei terţe părţi, numai în baza unui contract de cesionare cu aceasta parte, care poate fi încheiat de către contractor numai după ce a obţinut aprobarea în scris, în acest sens, din partea autorităţii contractante care, în cazul în care nu este M.C.T., obţine, în prealabil, acordul M.C.T.
  (2) Aprobarea autorităţii contractante privind cesionarea contractului unor terţe părţi nu-l exonereaza pe contractor de obligaţiile sale ce decurg din contract.
  (3) Dacă contractorul (cedentul) a cesionat contractul fără aprobare, atunci autoritatea contractantă poate, fără o alta înştiinţare, să aplice sancţiuni pentru încălcarea prevederilor contractului ori sa rezilieze contractul.
  (4) Terta parte (cesionarul) care a preluat contractul sau o parte a acestuia trebuie să corespundă criteriilor de eligibilitate generale şi specifice aplicabile potenţialilor contractori.
  (5) Este interzisă cesionarea contractului pentru garantarea creditelor bancare sau a oricăror alte creanţe, sub sancţiunea nulităţii contractului de cesiune respectiv şi a rezilierii contractului şi a rambursarii neconditionate a oricăror sume încasate necuvenit, la care se adauga daune interese, stabilite potrivit legii.


  Articolul 4

  Subcontractarea
  (1) Contractorul poate subcontracta numai o parte din contract. Contractorul poate subcontracta numai subcontractorilor menţionaţi în contractul încheiat cu autoritatea contractantă şi numai după ce a obţinut aprobarea, în scris, în acest sens, din partea autorităţii contractante.
  (2) În vederea obţinerii aprobării de a subcontracta, contractorul trebuie să notifice autorităţii contractante atât părţile de contract pe care intenţionează să le subcontracteze, cat şi identitatea subcontractorilor, care trebuie, la rândul lor, sa corespundă criteriilor de eligibilitate generale şi specifice.


  Articolul 5

  Furnizarea de informaţii de către autoritatea contractantă
  (1) Autoritatea contractantă va pune la dispoziţie contractorului, cat mai carand posibil, orice informaţii şi/sau documentaţii aflate la dispoziţia sa, care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate autorităţii contractante la finalizarea contractului.
  (2) Contractorului i se cere, dacă prin contract nu s-a stabilit altfel, sa participe, înainte de demararea executării contractului, la scurte sesiuni de informare, organizate de autoritatea contractantă. Modalităţile practice de participare la sesiuni se stabilesc prin înţelegere, de comun acord între autoritatea contractantă şi contractor. La aceste sesiuni trebuie să participe, din partea contractorului, directorul de program/proiect şi o altă persoană cu responsabilităţi de conducere în execuţia contractului, pe care contractorul i-a desemnat în oferta sa.


  Articolul 6

  Controlul financiar şi audit
  (1) Contractorul este dator sa ţină o evidenta suficient de clara şi de detaliată, din punct de vedere financiar, a activităţilor derulate în cadrul contractului, inclusiv a numărului de om-zile/om-luna efectuate.
  (2) Contractorul furnizează sau, în cazul contractorilor asociaţi, asigura furnizarea imediata către autoritatea contractantă a tuturor informaţiilor referitoare la derularea contractului, pe care aceasta i le solicita. Pe toată durata contractului, precum şi pe o perioadă de minimum 3 ani de la încetarea acestuia, contractorul trebuie să permită, în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neingradit al reprezentanţilor autorităţii contractante, ai M.C.T., ai Ministerului Finanţelor, ai Curţii de Conturi, pentru a controla documentele pe baza cărora se tine evidenta activităţilor derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către contractor.


  Articolul 7

  Monitorizare-evaluare
  (1) Autoritatea contractantă poate să contracteze o terta parte pentru a realiza o acţiune de monitorizare şi, eventual, de evaluare a activităţilor executate de contractor în cadrul contractului.
  (2) Contractorul cooperează total cu terta parte şi îi furnizează toate informaţiile şi documentele cerute în mod rezonabil de aceasta în scopul îndeplinirii sarcinilor.


  Articolul 8

  Obligaţii generale ale contractorului
  (1) În cazul nerespectării legilor şi actelor normative în vigoare de către contractor sau de către personalul sau, de către subcontractori sau de către personalul acestora ori de către colaboratorii şi consultanţii contractorului sau ai subcontractorilor, autoritatea contractantă este absolvită de orice răspundere sau efecte care rezultă din aceasta nerespectare, răspunderea fiind preluată în totalitate de către contractor.
  (2) Contractorul efectuează serviciile în conformitate cu cele mai bune practici profesionale. În acest scop, el adopta toate măsurile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor specifice ce-i revin, în condiţii care conduc la eficienta maxima.
  (3) În realizarea obiectului contractului, contractorul trebuie să respecte şi să execute instrucţiunile date de către autoritatea contractantă.


  Articolul 9

  Codul de conduita
  (1) În raport cu autoritatea contractantă, contractorul are obligaţia sa manifeste buna-credinţa, loialitate, imparţialitate şi discretia cuvenită şi să respecte regulile şi codul de comportament al profesiunii sale.
  (2) Contractorul asigura secretul profesional pe durata contractului, precum şi după încetarea acestuia. Contractorul are obligaţia de a nu comunică, în nici o situaţie, altor persoane sau entităţi, informaţii confidenţiale aparţinând autorităţii contractante sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia consimţământului scris al autorităţii contractante, obţinut, în prealabil, în acest sens. De asemenea, contractorul nu va face publice informaţii şi rezultate ale serviciilor efectuate. În plus, contractorul are obligaţia de a nu folosi, în defavoarea autorităţii contractante, informaţiile primite sau rezultatele studiilor, testelor şi cercetărilor efectuate în cursul şi în scopul realizării contractului.
  (3) Aceste dispoziţii sunt aplicabile tuturor subcontractorilor pentru care contractorul este responsabil.


  Articolul 10

  Reprezentarea faţă de terţe părţi
  Dacă prin contract sau prin consimţământul scris al autorităţii contractante nu se prevede altfel, contractorul nu este autorizat sa reprezinte sau sa angajeze răspunderea autorităţii contractante în raport cu terţe părţi. Contractorul trebuie să aducă la cunoştinţa terţilor părţi aceasta interdicţie şi să se abţină de la orice formulare sau comportament care ar putea fi greşit înţelese în aceasta privinta.


  Articolul 11

  Comunicări
  (1) Orice comunicare între părţile contractante privind contractul se face în scris, conform cerinţelor prevăzute la art. 39 din prezentele norme metodologice.
  (2) Contractorul trebuie să se conformeze dispoziţiilor pe care le da autoritatea contractantă pentru toate modurile de comunicare.
  (3) Contractorul are obligaţia sa transmită autorităţii contractante copii de pe toate comunicările făcute unor terţe părţi.


  Articolul 12

  Proprietatea industriala şi intelectuală
  Rezultatele ştiinţifice ale cercetărilor, precum şi tehnologiile, procesele tehnologice noi, know-how, drepturile şi brevetele de invenţii, obiectele fizice achiziţionate sau realizate pe parcursul derulării contractelor urmează regimul stabilit de autoritatea contractantă, cu acordul M.C.T., cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 13

  Specificaţii şi proiecte
  (1) Contractorul elaborează toate documentele, specificăţiile şi proiectele tehnice, pe baza unui sistem general acceptat şi recunoscut, convenabil autorităţii contractante, luând în considerare cele mai noi concepte, metode şi instrumente de lucru.
  (2) Contractorul trebuie să se asigure ca documentele, specificăţiile şi proiectele tehnice, precum şi toată documentaţia referitoare la achiziţionarea de bunuri şi de servicii pentru program/proiect sunt pregătite pe o baza impartiala, astfel încât sa promoveze concurenta şi competiţia.


  Articolul 14

  Aprobări, avize şi licenţe
  (1) Contractorul este singurul răspunzător pentru întreprinderea la timp a demersurilor necesare în vederea obţinerii aprobărilor, avizelor sau licenţelor necesare realizării contractului în concordanta cu reglementările în vigoare.
  (2) Autoritatea contractantă sprijină, prin demersurile necesare, obţinerea la timp a aprobărilor, avizelor şi licenţelor şi acţionează ca acestea sa nu fie abuziv întârziate sau refuzate.
  (3) Autoritatea contractantă poate rezilia contractul, fără o notificare prealabilă, dacă contractorul nu reuşeşte, din vina proprie, să obţină aprobările, avizele sau licentele necesare pentru realizarea contractului.


  Articolul 15

  Independenta
  Contractorul se abţine de la orice relaţii care ar putea compromite independenta sa sau pe aceea a personalului sau. Dacă contractorul nu reuşeşte sa menţină o astfel de independenta, autoritatea contractantă poate, fără a prejudicia compensarea daunelor pe care le-a suferit, sa rezilieze contractul.


  Articolul 16

  Punerea la dispoziţie a personalului
  (1) Dacă nu se prevede altfel în contract, serviciile specificate în contract trebuie executate de către personalul al cărui nume apare în lista personalului atribuit contractului, în conformitate cu sarcinile specificate în contract. Nici o modificare nu poate fi facuta fără aprobarea scrisă a autorităţii contractante. Orice alte modificări făcute fără o astfel de aprobare sunt considerate o încălcare a clauzelor contractuale.
  (2) Contractorul are obligaţia de a asigura, în timp util, o înlocuire cu personal având o calificare şi experienta cel puţin echivalentele personalului înlocuit şi acceptabile autorităţii contractante, dacă:
  a) decesul, o boala sau un accident survine în cazul unui membru al personalului şi duce la imposibilitatea acestuia de a-şi continua activitatea;
  b) autoritatea contractantă apreciază ca o persoană prevăzută în contract este incompetenta sau inadecvata pentru realizarea sarcinilor sale în cadrul contractului sau prejudiciază în mod evident realizarea, în bune condiţii şi la timp, a contractului;
  c) din motive de forta majoră a devenit necesară înlocuirea unei persoane.
  (3) Dacă nu este prevăzut altfel în contract, în cazul în care autoritatea contractantă solicita, în scris, o înlocuire de personal în sensul art. 16 alin. (2) lit. b) din prezentele condiţii generale, propunerea contractorului pentru înlocuire trebuie înaintată în termen de o luna de la primirea solicitării de la autoritatea contractantă. Se considera încălcare a contractului, dacă propunerea contractorului nu ajunge la autoritatea contractantă în termen de o luna.
  (4) Înlocuirea nu obliga autoritatea contractantă la plata unei remunerari suplimentare, a unor taxe sau costuri, altele decât cele prevăzute în contractul iniţial. Contractorul suporta toate costurile suplimentare ocazionate de o astfel de înlocuire.


  Articolul 17

  Logistica şi sprijin administrativ
  Contractorul este dator să asigure servicii administrative şi logistice corespunzătoare, necesare pentru a efectua serviciile contractate.


  Articolul 18

  Raportare
  (1) Contractorul va transmite autorităţii contractante, în mod regulat, informaţii privind serviciile efectuate. Autoritatea contractantă poate solicita oricând contractorului informaţii cu privire la stadiul execuţiei contractului. În acest sens, în contract se prevăd rapoarte periodice, precum şi forma, numărul de exemplare, subiectul şi frecventa acestora. În scopul informării autorităţii contractante cu privire la dificultăţile de implementare sau omisiunile tehnice din termenii de referinţa, contractorul elaborează şi transmite acesteia rapoarte speciale.
  (2) La finalizarea contractului, contractorul elaborează un raport final de activitate. Prin contract este prevăzut numărul de exemplare în care raportul final de activitate trebuie să fie transmis autorităţii contractante. Raportul final de activitate trebuie înaintat autorităţii contractante nu mai târziu de doua luni de la încheierea termenului final contractual.


  Articolul 19

  Eligibilitatea personalului
  (1) Într-un anumit program/proiect nu pot fi contractori sau subcontractori, sub sancţiunea nulităţii contractului, persoanele fizice şi juridice care au redactat termenii de referinţa ai acelui program/proiect ori au participat, în diverse etape, la selectarea contractorilor pentru acel program/proiect.
  (2) Timp de 6 luni de la semnarea contractului, contractorul nu poate angaja, sub sancţiunea rezilierii contractului de către autoritatea contractantă, persoane fizice sau juridice care au redactat termenii de referinţa pentru programul/proiectul ce face obiectul contractului respectiv ori care au participat, în diferite faze, la selectarea contractorilor.
  (3) Contractorul şi personalul propus de el pentru execuţia contractului nu pot fi angajaţi ai autorităţii contractante. În termenii prezentului articol, prin personalul autorităţii contractante se înţelege personalul angajat prin contract pe o durată de timp relevanta.


  Articolul 20

  Întârzieri în realizarea contractului
  (1) Dacă nu se prevede altfel prin contract, contractorul începe activitatea de realizare a contractului în termen de 30 de zile de la data la care acesta intră în vigoare.
  (2) Dacă contractorul nu reuşeşte sa demareze realizarea contractului în termen de 30 de zile de la intrarea sa în vigoare sau în termenele specificate în contract, autoritatea contractantă poate rezilia contractul.
  (3) Dacă contractorul nu reuşeşte să efectueze serviciile în cadrul perioadei de realizare specificată în contract, autoritatea contractantă, fără o notificare prealabilă, are dreptul la o sumă forfetata, cu titlu de penalizare, pentru fiecare zi sau parte de zi scursa de la termenul de finalizare prevăzut în contract sau prelungit, conform celor prevăzute la art. 21 din prezentele condiţii generale, până la data reală a finalizarii contractului. Aceasta suma se calculează conform art. 33 alin. (2) din Prezentele condiţii generale. Dacă în contract sunt prevăzute mai multe termene contractuale, stabilirea penalitatilor se face pentru fiecare termen nerespectat în parte.
  (4) Dacă autoritatea contractantă a devenit indreptatita sa primească valoarea maxima prevăzută conform art. 33 alin. (2) din prezentele condiţii generale, atunci ea poate, după anunţarea contractorului, să solicite:
  a) rezilierea contractului;
  b) efectuarea serviciilor complete pe costul contractorului.


  Articolul 21

  Prelungirea perioadei de realizare a contractului
  (1) Contractorul poate solicita autorităţii contractante o prelungire a perioadei de realizare a contractului, dacă el întârzie sau va întârzia în efectuarea contractului din următoarele cauze:
  a) servicii suplimentare faţă de contract sau servicii complementare comandate de autoritatea contractantă;
  b) ordine ale autorităţii contractante care afectează data finalizarii contractului, altele decât cele care se dau pentru a indrepta erori rezultate din vina contractorului;
  c) neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către autoritatea contractantă;
  d) forta majoră.
  (2) Contractorul poate solicita, în mod justificat, autorităţii contractante o perioadă de prelungire a realizării contractului sau a unui anumit termen contractual. Aceasta solicitare se adresează, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de termenul a cărui prelungire se solicita.
  (3) Autoritatea contractantă comunică, în scris, contractorului acceptul pentru prelungirea termenului sau respingerea solicitării ca fiind neindreptatita. În cazul în care respingerea solicitării survine după expirarea termenului a cărui prelungire se solicita, acesta se considera prelungit, dar nu mai mult de 5 zile, până la data primirii de către contractor a comunicării scrise prin care autoritatea contractantă îi comunică respingerea prelungirii termenului.


  Articolul 22

  Modificarea serviciilor
  (1) De comun acord cu contractorul şi cu acordul prealabil al M.C.T., autoritatea contractantă poate modifica unele clauze contractuale privind serviciile care fac obiectul contractului, în cursul execuţiei acestuia, având în vedere sa nu se schimbe scopul general al contractului, şi poate acorda o compensaţie corecta contractorului, dacă este necesar.
  (2) Costul unor asemenea modificări, determinat prin analogie cu metodele folosite la calcularea costurilor contractului iniţial, va fi suportat de autoritatea contractantă, atâta timp cat schimbările îl pot justifica pe deplin.
  (3) În cazul în care serviciile care urmează a fi efectuate suplimentar, ca urmare a modificărilor efectuate în baza prevederilor art. 22 alin. (1) din prezentele condiţii generale, au un volum mai mare, contractorul poate, în baza unei cereri motivate înaintate autorităţii contractante, sa beneficieze de o prelungire corespunzătoare a perioadei de execuţie a contractului.


  Articolul 23

  Zile şi luni lucrătoare
  Dacă nu se prevede altfel în contract, activitatea personalului contractorului se calculează în zile de lucru efective, care sunt justificate prin raportarile transmise autorităţii contractante de către contractor. Se considera 22 de zile lucrătoare pe o luna calendaristică şi 10,5 luni de lucru pe un an calendaristic.


  Articolul 24

  Valoarea contractului
  (1) Valoarea contractului este suma maxima prevăzută prin contract, la plata căreia este îndreptăţit contractorul pentru executarea tuturor activităţilor prevăzute prin contract.
  (2) Plăţile efectuate de autoritatea contractantă nu pot depăşi sumele prevăzute în specificăţia financiară, anexată la contract, nici în total şi nici pe capitole de cheltuieli.
  (3) Pe parcursul derulării contractului, dacă situaţia o impune, se pot face realocari numai între proiectele/subproiectele prevăzute în capitolul "Bugetul pentru proiecte/subproiecte" din specificăţia financiară, astfel încât suma tuturor realocarilor sa nu depăşească 15% din totalul acestui capitol, precum şi între categoriile de cheltuieli din cadrul tarifului, astfel încât suma tuturor realocarilor sa nu depăşească 15% din tarif.


  Articolul 25

  Plati
  (1) În lipsa unor prevederi contractuale contrare, autoritatea-contractantă efectuează plăţile în conturile bancare ale contractorului, precizate în contract, deschise în numele programului/proiectului.
  (2) Sumele prevăzute prin programul de lucru a fi plătite efectiv în cursul perioadei pentru care s-a elaborat programul, care urmează să fie finanţate din cap. I (Bugetul pentru proiecte/subproiecte) şi, după caz, din cap. V (Rezerva) din specificăţia financiară, se vărsa contractorului de către autoritatea contractantă, în cont separat, operaţiunile urmărindu-se distinct.
  (3) Se interzice contractorului şi personalului sau acceptarea vreunui comision sau a vreunei alocaţii, reduceri, plati indirecte ori a altor compensaţii în legătură cu executarea sarcinilor ce le revin în cadrul contractului.
  (4) Contractorul poate beneficia, în mod direct sau indirect, de redevenţe, prime sau comisioane, care decurg dintr-un drept de proprietate intelectuală sau industriala, obţinut de acesta în executarea contractului, numai pe baza acordului exprimat, în scris, de către autoritatea contractantă şi cu respectarea legii.


  Articolul 26

  Modalităţi de plată
  (1) Contractorul este îndreptăţit la plata sumelor menţionate în eşalonarea plăţilor, care este anexa la contract, când serviciile efectuate sunt acceptate de către autoritatea contractantă.
  (2) Reducerea sumelor pentru servicii neefectuate se face pe baza tarifelor fixate prin contract.
  (3) Dacă contractul prevede astfel, contractorul este îndreptăţit la plati intermediare, în conformitate cu procedurile, eşalonarea şi termenele stipulate în contract.
  (4) În vederea efectuării fiecărei plati, contractorul transmite autorităţii contractante un original şi o copie a unei cereri scrise pentru plata, împreună cu documentele justificative corespunzătoare, fără a introduce la plata factura. În vederea decontării sumei solicitate, autoritatea contractantă emite ordin de plată.
  (5) Dacă contractul este pe termen scurt - are o durată legală de până la 6 luni calendaristice -, suma plăţilor intermediare nu poate depăşi 80% din tarif; restul de 20% constituie plata finala care se efectuează în condiţiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol. Dacă contractul este pe termen lung - are o durată legală mai mare de 6 luni calendaristice -, suma plăţilor intermediare nu poate depăşi 90% din tarif, restul de 10% constituie plata finala care se efectuează în condiţiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol. În contract vor fi prevăzute frecventa plăţilor, rapoartele necesare în acest scop şi alte cerinţe privind efectuarea plăţilor.
  (6) Plata finala se face după îndeplinirea de către contractor a tuturor obligaţiilor sale referitoare la executarea tuturor fazelor sau părţilor de servicii şi numai după ce raportul final de activitate şi decontul final au fost înaintate de către contractor şi aprobate de către autoritatea contractantă. În plus, plata finala se face numai după ce contractorul, dacă prevederile contractuale o cer, face dovada transferului dreptului de proprietate asupra oricăror bunuri achiziţionate sau produse în cadrul contractului către autoritatea contractantă sau către o terta parte, prevăzută în contract ca beneficiar al respectivelor bunuri.
  (7) Orice alta suma pe care autoritatea contractantă a plătit-o sau a dispus să fie plătită peste ceea ce contractorul are dreptul, conform contractului, va fi rambursata de contractor autorităţii contractante în decurs de 30 de zile de la primirea înştiinţării în acest sens.
  (8) Autoritatea contractantă poate suspenda, în întregime sau parţial, plăţile datorate contractorului în cadrul contractului, dacă vreunul dintre următoarele evenimente apare şi persista:
  a) contractorul nu-şi realizează obligaţiile contractuale care îi revin în executarea contractului;
  b) orice alt eveniment care poate periclita buna execuţie a contractului, imputabil contractorului, inclusiv greşelile contractorului, descoperite în timpul controalelor efectuate în conformitate cu art. 6 din prezentele condiţii generale.
  (9) Contractorul nu este îndreptăţit la plata, dacă el este împiedicat, din cauze de fota majoră, să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale. Realizarea doar parţială a oricăror sarcini are drept rezultat plata parţială.


  Articolul 27

  Avansuri
  (1) Dacă contractul prevede astfel, se poate acorda, o singură dată, la cererea contractorului, un avans preliminar, în limitele şi cu destinaţia prevăzute la art. 31 din prezentele norme metodologice.
  (2) În mod excepţional, dacă contravaloarea unor echipamente şi/sau materiale strict necesare realizării contractului, acceptate prin contract să fie finanţate din tarif, depăşeşte valoarea avansului preliminar de 30%, la cererea argumentata a contractorului, autoritatea contractantă poate decide să efectueze plata acelor echipamente şi/sau materiale, în contul tarifului şi în limitele prevederilor contractuale, suplimentand avansul preliminar până la maximum 50% din tarif. Organizarea procedurii de selecţie a furnizorilor pentru asemenea echipamente şi/sau materiale revine integral contractorului.
  (3) Contractorul utilizează avansul în exclusivitate pentru operaţiunile legate de executarea contractului. Dacă contractorul utilizează în alte scopuri avansul sau o parte din acesta, el va deveni dator şi bun de plată imediat pentru partea din avans utilizata în alte scopuri.
  (4) Alte prevederi privind condiţiile de acordare de avansuri vor fi stipulate în contract.
  (5) Nu se acordă nici un avans până la semnarea contractului de către ambele părţi şi transmiterea lui de către contractor autorităţii contractante.


  Articolul 28

  Garanţie
  (1) Eliberarea sumelor solicitate ca avans preliminar, în condiţiile prevăzute la art. 27 din prezentele condiţii generale, poate fi facuta numai în baza unei scrisori de garanţie bancară, a unui bilet la ordin sau a altei garanţii echivalente cu valoarea avansului preliminar, emisă de contractor în favoarea autorităţii contractante.
  (2) Contractul va stipula, după caz, modalităţile de constituire a garanţiilor de către contractor, ca o condiţie obligatorie pentru a primi avansul preliminar.


  Articolul 29

  Recuperarea avansului preliminar
  (1) Recuperarea avansului preliminar la care se referă art. 27 din prezentele condiţii generale se face prin deducerea din plăţile intermediare la care se referă art. 26 din prezentele condiţii generale. Asemenea deduceri vor fi repartizate pe plăţile intermediare într-o asemenea maniera, încât avansul preliminar să fie rambursat, în totalitate, în momentul când totalul sumelor plătite contractorului ajunge la 80% sau, după caz, la 90% din tarif.
  (2) În toate cazurile de reziliere, din diferite motive, a contractului, contractorul este obligat sa ramburseze imediat avansurile care depăşesc balanţa din acel moment.


  Articolul 30

  Plata către terţe părţi
  Toate ordinele de plată către terţe părţi vor fi efectuate numai în urma unei cesionari notificate şi aprobate, în prealabil, de către autoritatea contractantă.


  Articolul 31

  Fiscalitate
  Contractorul este răspunzător de respectarea legislaţiei fiscale naţionale.


  Articolul 32

  Echipamente
  (1) Contractorul tine evidenta imobilizarilor privind echipamentele achiziţionate în cadrul contractului. Echipamentele primesc număr de inventar şi trebuie să fie clar identificabile ca provenind din fondurile alocate pentru program/proiect.
  (2) Alte precizări privind regimul echipamentelor achiziţionate sunt prevăzute în contract.


  Articolul 33

  Penalizări
  (1) Dacă contractorul solicita autorităţii contractante acordul de a înlocui unul dintre experţii care figurează în anexa C la contract, pentru alte motive decât cele prevăzute la art. 16 alin. (2) din prezentele condiţii generale, autoritatea contractantă poate, dacă accepta înlocuirea, să aplice, începând de la data efectivă a înlocuirii, o penalizare de 10% a onorariului stipulat iniţial în contract pentru expertul înlocuit. În momentul în care transmite acordul pentru înlocuire, autoritatea contractantă va menţiona dacă are sau nu intenţia să aplice penalizarea.
  (2) Dacă nu se prevede altfel în contract, penalizările de întârziere în execuţie se calculează la următoarea rata zilnica:
  a) 0,4% din tarif, pentru contractele cu o durată de până la 6 luni calendaristice;
  b) 0,2% din tarif, pentru contractele cu o durată cuprinsă între 6 şi 12 luni calendaristice;
  c) 0,1% din tarif, pentru contractele cu o durată mai mare de 12 luni calendaristice.
  (3) Penalizările care urmează a fi plătite nu pot depăşi 15% din tarif.


  Articolul 34

  Limite ale răspunderii autorităţii contractante faţă de contractor
  (1) În nici o circumstanţă, sub nici un motiv, autoritatea contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de contractorul însuşi sau de către personalul sau, de către subcontractori sau de către personalul acestora ori de către colaboratorii şi consultanţii contractorului sau ai subcontractorilor, în timpul executării contractului. Autoritatea contractantă nu poate fi supusă vreunei revendicari pentru compensare sau reparaţii faţă de aceste prejudicii.
  (2) Autoritatea contractantă nu poate prelua nici o răspundere referitoare la asigurările de viaţa, sănătate, accidente, călătorie şi altele asemenea, care pot fi necesare sau de dorit pentru personalul contractorului, al subcontractorilor săi sau pentru alţi contractori independenţi, pentru scopurile serviciilor sau pentru membrii familiilor unor asemenea persoane.


  Articolul 35

  Răspunderea contractorului faţă de autoritatea contractantă
  (1) Contractorul este răspunzător faţă de autoritatea contractantă pentru realizarea deplina a tuturor obligaţiilor ce decurg din contract şi trebuie să suporte pagubele cauzate autorităţii contractante sau persoanelor cărora le-au fost aduse deservicii, ca urmare a oricărei acţiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, şi care îi sunt imputabile.
  (2) Contractorul despagubeste, protejeaza şi apara, pe cheltuiala sa, autoritatea contractantă, agenţii şi angajaţii săi împotriva tuturor acţiunilor, revendicarilor, pierderilor sau daunelor generate de vreo acţiune sau omisiune facuta de contractor în efectuarea serviciilor, în mod special împotriva unor prevederi legale sau încălcări ale drepturilor terţelor părţi referitoare la brevete, mărci sau alte forme de proprietate intelectuală, ca de exemplu, drepturile de autor.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) din prezentul articol, contractorul nu este responsabil faţă de acţiunile, revendicarile, pierderile sau daunele datorate:
  a) faptului ca autoritatea contractantă omite sa acţioneze pe baza recomandărilor derivând din vreun act, din vreo decizie sau recomandare a contractorului sau ca aceasta a impus contractorului aplicarea unei decizii sau a unei recomandări cu care contractorul nu este de acord sau faţă de care el îşi exprima o rezervă serioasă, care a fost notificată în scris şi transmisă autorităţii contractante prin posta (recomandat); sau
  b) unei executii necorespunzătoare a instrucţiunilor contractorului de către agenţi, angajaţi sau contractori independenţi, în numele autorităţii contractante.


  Articolul 36

  Rezilierea contractului de către autoritatea contractantă
  (1) Autoritatea contractantă poate rezilia contractul, din proprie voinţa, utilizând un preaviz cu confirmare de primire, astfel: după o săptămâna calendaristică de la primirea de către contractor a preavizului, dacă durata contractului este mai mica de doua luni, sau după doua săptămâni calendaristice, dacă durata contractului este mai mica de 4 luni, şi, respectiv, după 6 săptămâni calendaristice, dacă durata contractului este de cel puţin 4 luni.
  (2) Autoritatea contractantă mai poate rezilia contractul şi în oricare alta situaţie de încălcare a contractului sau atunci când se aplică oricare dintre motivele de reziliere, special prevăzute în prezentele condiţii generale, în contract sau în anexele sale.
  (3) Autoritatea contractantă poate rezilia contractul cu efect imediat, dacă contractorul nu s-a conformat art. 18 din prezentele norme metodologice.
  (4) Autoritatea contractantă poate rezilia contractul cu efect imediat, dacă contractorul este în lichidare voluntara sau forţată, dacă s-a deschis de către creditorii săi o acţiune privind declararea stării de faliment sau dacă activele sale sunt plasate sub control judiciar sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importanţa a activelor sale altfel decât printr-o fuziune, reorganizare, restructurare sau preluare, aprobată în scris, în prealabil, de către autoritatea contractantă.
  (5) Rezilierea nu va prejudicia alte drepturi ale contractorului sau ale autorităţii contractante, conform prevederilor contractului.
  (6) Din momentul rezilierii contractului sau atunci când s-a făcut o notificare privind rezilierea acestuia, contractorul întreprinde imediat măsurile necesare pentru încheierea executării serviciilor, la termen şi fără întârzieri, în vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.
  (7) Contractorul va fi îndreptăţit la plata corespunzătoare părţii din contract realizate până în acel moment şi a eventualelor costuri privind demobilizarea, precum şi a altor costuri rezonabile ce nu pot fi evitate.
  (8) Din momentul rezilierii contractului de către autoritatea contractantă, contractorul încetează să fie responsabil pentru întârzierile produse, fără a se prejudicia responsabilitatea care putea să apară anterior.


  Articolul 37

  Rezilierea contractului de către contractor
  (1) Dacă nu se prevede altfel prin contract, contractorul poate, după ce a dat aviz corespunzător autorităţii contractante, sa rezilieze contractul, în cazul în care autoritatea contractantă se sustrage sistematic de la obligaţiile sale, după atenţionari repetate la diverse intervale.
  (2) O astfel de reziliere nu prejudiciază alte drepturi ale autorităţii contractante sau dobândite de contractor în cadrul contractului.
  (3) În eventualitatea unei astfel de rezilieri, autoritatea contractantă trebuie să plătească contractorului serviciile efectuate, precum şi prevederile sau daunele suferite. Plata suplimentară nu poate să depăşească 10% din tarif.


  Articolul 38

  Forta majoră
  (1) Nici o parte nu este considerată că nu îşi respecta sau ca îşi încalcă obligaţiile în cadrul contractului, dacă realizarea unor astfel de obligaţii este împiedicată de împrejurări de forta majoră care apar după data notificării atribuirii sau după data când contractul intră în vigoare.
  (2) Pentru a putea invoca forta majoră, contractorul sau autoritatea contractantă trebuie să dovedească faptul ca au fost în imposibilitatea de a efectua operaţiunile relevante, în limitele perioadelor prevăzute, din cauza unor împrejurări neobisnuite, care n-au depins de voinţa lor, ale căror consecinţe, cu toată atenţia deosebită pe care au acordat-o, nu le-ar fi putut evita decât cu preţul unui sacrificiu excesiv. Forta majoră nu include nici un eveniment general din neglijenţa sau din acţiunea internationala a unei părţi la acest contract sau a unor subcontractori, agenţi ori angajaţi ai vreunei părţi; de asemenea, forta majoră nu include insuficienta fondurilor sau neefectuarea oricăror plati cerute prin prezentul contract.
  (3) Partea afectată de un eveniment de forta majoră are obligaţia sa ia toate măsurile rezonabile pentru a inlatura inabilitatea sa de a-şi îndeplini obligaţiile din contract, cu minimum de întârziere.
  (4) Dacă vreo parte contractantă considera ca au apărut circumstanţe de forta majoră care pot afecta efectuarea obligaţiilor sale, ea trebuie să anunţe prompt cealaltă parte, dând detalii asupra naturii, duratei probabile şi efectului posibil al circumstanţelor. Dacă nu se convine altfel, contractorul are obligaţia de a continua să-şi îndeplinească obligaţiile în cadrul contractului, cat este practic posibil, în mod rezonabil, şi de a cauta toate mijloacele alternative rezonabile pentru realizarea obligaţiilor sale care nu sunt impiedicate de evenimentul de forta majoră. Contractorul nu poate pune în funcţiune mijloacele alternative decât cu acordul scris al autorităţii contractante pentru a se proceda în acest fel.
  (5) Pe durata incapacităţii de a-şi îndeplini serviciile, ca urmare a unui caz de forta majoră, contractorul are dreptul sa i se ramburseze numai acele cheltuieli pe care le-a efectuat în mod rezonabil şi necesar în perioada respectiva, precum şi cheltuielile efectuate pentru reluarea serviciilor după terminarea perioadei de întrerupere. Părţile se vor consulta reciproc cu privire la acceptarea măsurilor corespunzătoare ce urmează a fi luate în aceste circumstanţe.
  (6) Dacă un caz de forta majoră se produce şi continua pe o perioadă de 90 de zile, atunci fiecare parte este indreptatita sa dea celeilalte părţi un preaviz de 30 de zile, în vederea rezilierii contractului. În consecinţa, părţile sunt exonerate de execuţia ulterioară a contractului.


  Articolul 39

  Durata contractului şi data intrării în vigoare
  Durata legală începe la data la care contractul intră în vigoare. Dacă nu se prevede altfel prin contract, acesta intră în vigoare la data când este semnat de cele doua părţi.


  Articolul 40

  Amendamente sau prevederi suplimentare la contract
  Prevederile contractului şi anexele acestuia pot fi amendate sau completate numai prin acte adiţionale semnate de cele doua părţi sau de împuterniciţi ai acestora.


  Articolul 41

  Litigii
  În lipsa unor dispoziţii contrare prevăzute în contract, orice litigiu apărut din execuţia contractului sau în relaţie cu acesta se soluţionează conform dreptului comun.
  -------------