ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 82 din 25 octombrie 2006
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 3 noiembrie 2006  Una dintre componentele principale ale politicii externe a României o reprezintă îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de organismele internaţionale de securitate, Alianţa Nord-Atlantică şi Uniunea Europeană, precum şi faţă de alţi parteneri sau coaliţii de voinţă la care statul român este parte, prin participarea cu personal militar şi civil la acţiuni militare cu grad ridicat de pericol.
  Cadrul legal actual nu acoperă în întregime necesitatea, resimţită la nivelul organismului militar, recunoaşterii meritelor personalului armatei participant la astfel de misiuni şi de cultivare a spiritului de solidaritate şi camaraderie faţă de cei care au făcut sacrificii pe câmpul de luptă.
  Imposibilitatea menţinerii în activitate a persoanelor clasate inapt pentru serviciul militar ori încadrate în grad de invaliditate are efecte negative majore asupra moralului trupelor, element determinant al capacităţii de luptă şi factor esenţial al îndeplinirii cu succes a misiunilor încredinţate.
  Astfel, lipsa unor norme legale, suprapusă momentului sosirii în ţară a celor care au dobândit invalidităţi din cauza acţiunilor militare la care au luat parte în teatrul de operaţii din Afganistan, impune adoptarea de măsuri imediate pentru instituirea cadrului juridic necesar situaţiilor extraordinare prezentate.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare, prin acordarea unor distincţii şi crearea posibilităţii menţinerii în structurile Ministerului Apărării a celor care au devenit invalizi.


  Articolul 2

  În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) personalul armatei - cadrele militare, soldaţii şi gradaţii voluntari, precum şi personalul civil care participă la acţiuni militare, în mod individual sau colectiv;
  b) acţiuni militare - misiunile prevăzute la art. 2 lit. a)-f) din Legea nr. 42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara teritoriului statului român, cu modificările ulterioare, precum şi cele pentru contracararea şi limitarea efectelor acţiunilor teroriste pe teritoriul statului naţional, inclusiv cele de poliţie aeriană şi de intervenţie cu nave;
  c) militari invalizi - personalul militar prevăzut la lit. a), clasat inapt pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară în urma afecţiunilor fizice dobândite ca urmare a acţiunilor de luptă, accidentelor, catastrofelor şi altor asemenea evenimente intervenite din cauza participării la acţiuni militare;
  d) civili invalizi - personalul civil prevăzut la lit. a), încadrat în grad de invaliditate, conform legii.


  Capitolul II Acordarea de distincţii militare şi civile


  Articolul 3

  Personalului armatei prevăzut la art. 2 lit. a) i se acordă, în condiţiile legii, decoraţii, distincţii militare şi civile, precum şi titluri onorifice.


  Articolul 4

  (1) Militarilor care au participat cel puţin 4 luni neîntrerupt sau cumulativ la acţiuni militare li se conferă titlul onorific de "Militar Veteran", iar personalului civil, cel de "Veteran".
  (2) Militarilor invalizi li se conferă titlul onorific de "Militar Veteran", iar civililor invalizi, cel de "Veteran", indiferent de durata participării.
  (3) Titlurile onorifice prevăzute la alin. (1) şi (2) se conferă potrivit ordinului ministrului apărării.


  Articolul 5

  Numele celor cărora li s-a conferit titlul onorific de "Militar Veteran" şi de "Veteran" se înscriu în registre speciale, înfiinţate la Muzeul Militar Naţional şi la muzeele unităţilor militare.


  Articolul 6

  Invalizii, militarii şi civilii veterani pot fi invitaţi să participe la acţiunile comemorative dedicate zilei unităţilor, armelor şi sărbătorilor naţionale.


  Capitolul III Menţinerea în activitate


  Articolul 7

  (1) Personalul armatei prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se menţine, se încadrează ori se reîncadrează, după caz, la cerere, în Ministerul Apărării, în funcţii militare sau civile stabilite prin ordin al ministrului apărării.
  (2) Menţinerea, încadrarea sau reîncadrarea în funcţii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unităţii/detaşamentului, înaintate ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin dispoziţie a şefului Statului Major General, care vor cerceta condiţiile în care s-au produs evenimentele, şi a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice şi psihice.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care invaliditatea s-a produs ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei fapte penale, pedepsite potrivit legii române.


  Articolul 8

  Condiţiile privind menţinerea, încadrarea ori reîncadrarea în Ministerul Apărării a personalului prevăzut la art. 2 lit. c) şi d) se stabilesc prin ordin al ministrului apărării.


  Capitolul IV Dispoziţii finale


  Articolul 9

  Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" este atestată prin document eliberat de Ministerul Apărării, potrivit modelului din anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.


  Articolul 10

  (1) Calitatea de "Militar Veteran" sau "Veteran" se atribuie personalului militar şi civil care a participat, începând cu anul 1990, la acţiuni militare şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Acţiunile militare desfăşurate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 42/2004, cu modificările ulterioare, se asimilează prin ordin al ministrului apărării, cu tipurile de misiuni prevăzute de aceasta.


  Articolul 11

  Dispoziţiile art. 42 alin. (1) şi ale art. 43 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică personalului Ministerului Apărării.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării,
  Corneliu Dobriţoiu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale
  şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Bucureşti, 25 octombrie 2006.
  Nr. 82.


  Anexa
  LEGITIMAŢII TIP "MILITAR VETERAN" ŞI "VETERAN"

   ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ (simbol drapel) │ │
   │ Ministerul Apărării │ │
   │ Unitatea Militară.......... │ ┌────────────────┐ │
   │ │ │ │ │
   │ Nume.......................... │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ Prenume....................... │ │ Foto │ │
   │ │ │ │ │
   │ Cod numeric personal.......... │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ Emis la data de............... │ └────────────────┘ │
   │ │ │
   │ Seria MV Nr. ................. │ │
   │ │ │
   │ │ Militar Veteran │
   │ COMANDANTUL U.M............... │ │
   │ .............................. │ │
   └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


   ┌─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ (simbol drapel) │ │
   │ Ministerul Apărării │ │
   │ Unitatea Militară.......... │ ┌────────────────┐ │
   │ │ │ │ │
   │ Nume.......................... │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ Prenume....................... │ │ Foto │ │
   │ │ │ │ │
   │ Cod numeric personal.......... │ │ │ │
   │ │ │ │ │
   │ Emis la data de............... │ └────────────────┘ │
   │ │ │
   │ Seria MV Nr. ................. │ │
   │ │ │
   │ │ Veteran │
   │ COMANDANTUL U.M............... │ │
   │ .............................. │ │
   └─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  -----------