ORDIN nr. 1.015/2.080/1.035/2020pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome "Administrația Canalului Navigabil Bega" Timiș
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR Nr. 1.015 din 26 mai 2020
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 2.080 din 30 iunie 2020
 • MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE Nr. 1.035 din 9 iunie 2020
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 3 iulie 2020
  În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu completările ulterioare,
  ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii și protecției sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru


  ANEXĂ

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  Regia Autonomă „Administrația Canalului Navigabil Bega“ Timiș
  Sediul/Adresa: Timișoara, str. General Magheru nr. 23
  Cod unic de înregistrare: 39669478
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
  pe anul 2020

   

   

   

  mii lei

   

  INDICATORI

  Nr. rd.

  Propuneri 2020

  0

  1

  2

  3

  4

  I.

   

   

  VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)

  1

  3.085,00

   

  1

   

  Venituri totale din exploatare, din care:

  2

  2.561,00

   

   

  a)

  subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

  3

  2.551,00

   

   

  b)

  transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

  4

   

  2

   

  Venituri financiare

  5

  524,00

  II

   

   

  CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)

  6

  3.085,00

   

  1

   

  Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:

  7

  3.082,00

   

  A.

  cheltuieli cu bunuri si servicii

  8

  1.077,00

  B.

  cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

  9

  10,00

  C.

  cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd. 17), din care:

  10

  1.913,00

   

  C0

  Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)

  11

  1.388,00

   

  C1

  ch. cu salariile

  12

  1.297,00

   

  C2

  bonusuri

  13

  91,00

   

  C3

  alte cheltuieli cu personalul, din care:

  14

   

   

   

  cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal

  15

   

   

  C4

  Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

  16

  485,00

   

  C5

  Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

  17

  40,00

   

  D.

  alte cheltuieli de exploatare

  18

  82,00

  2

   

  Cheltuieli financiare

  19

  3,00

  III

   

   

  REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)

  20

  0,00

  IV

   

   

  IMPOZIT PE PROFIT

  21

   

  IV

  1

   

  IMPOZIT PE PROFIT CURENT

  21

   

   

  2

   

  IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

  22

   

   

  3

   

  VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

  23

   

   

  4

   

  IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI

  24

   

   

  5

   

  ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS

  25

   

  V

   

   

  PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:

  26

   

   

  1

   

  Rezerve legale

  27

   

  2

   

  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

  28

   

  3

   

  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

  29

   

  4

   

  Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

  30

   

  5

   

  Alte repartizări prevăzute de lege

  31

   

  6

   

  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 ( Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31) ≥ 0)

  32

   

  7

   

  Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

  33

   

  8

   

  Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

  34

   

   

  a)

  - dividende cuvenite bugetului de stat

  35

   

   

  b)

  - dividende cuvenite bugetului local

  36

   

   

  c)

  - dividende cuvenite altor acționari

  37

   

  9

   

  Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

  38

   

  VI

   

   

  VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

  39

   

  VII

   

   

  CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

  40

   

   

   

  a)

  cheltuieli materiale

  41

   

   

   

  b)

  cheltuieli cu salariile

  42

   

   

   

  c)

  cheltuieli privind prestarile de servicii

  43

   

   

   

  d)

  cheltuieli cu reclama si publicitate

  44

   

   

   

  e)

  alte cheltuieli

  45

   

  VIII

   

   

  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

  46

  3.895,00

   

  1

   

  Alocații de la buget

  47

   

   

   

   

   

  alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

  48

   

  IX

   

   

  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

  49

  3.895,00

  X

   

   

  DATE DE FUNDAMENTARE

   

   

   

  1

   

  Nr. de personal prognozat la finele anului

  50

  13

  2

   

  Nr. mediu de salariați total

  51

  13

  3

   

  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

  52

  8.852,56

  4

   

  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)

  53

  7.532,05

  5

   

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

  54

  197,00

  6

   

  Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

  55

  0,77

  7

   

  Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

  56

   

  8

   

  Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

  57

  1.000,00

  9

   

  Plăți restante

  58

   

  10

   

  Creanțe restante

  59

   

  ----