HOTĂRÂRE nr. 515 din 21 august 1998privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 27 august 1998
  În temeiul art. 115 din Constituția României,
  Guvernul României hotărăște:

  Articolul 1

  Se înființează Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", instituție publică cu personalitate juridică, subordonata Ministerului Educației Naționale, cu sediul în municipiul București, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.


  Articolul 2
  (1) Obiectul de activitate al Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" îl constituie administrarea și operarea magistralei infrastructurii de comunicații de date a "Roedunet".(2) Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" are următoarele atribuții principale:
  a) operează canalul de acces internațional la INTERNET al "Roedunet";
  b) operează nodurile și canalele interne ale magistralei infrastructurii de comunicații de date a "Roedunet";
  c) oferă prin nodurile de acces serviciile de comunicații de date și acces la INTERNET infrastructurilor de comunicații de date locale ale instituțiilor participante la "Roedunet";
  d) oferă asistența tehnica și consultanța în domeniul comunicațiilor de date instituțiilor participante la "Roedunet";
  e) elaborează și pune în aplicare proiectele de dezvoltare și creștere a capacității magistralei infrastructurii de comunicații de date "Roedunet", corespunzător cerințelor;
  f) încheie contracte de cercetare științifică, de proiectare, de consultanța sau de expertiza, precum și contracte pentru alte servicii științifice;
  g) realizează alte atribuții stabilite de Ministerul Educației Naționale.


  Articolul 3
  (1) Finanțarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" se asigura din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale, începând cu anul 1999.(2) Veniturile extrabugetare provin din tarife percepute pentru serviciile prestate unităților participante la "Roedunet", venituri din activități de cercetare, activități de consultanța și din alte venituri dobândite în condițiile legii.(3) Tarifele pentru serviciile prestate unităților participante la "Roedunet" se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.(4) Alocațiile acordate de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale nu pot depăși cheltuielile pentru canalul INTERNET și nici cheltuielile de exploatare a canalelor de comunicații de date interne dintre nodurile magistralei infrastructurii de comunicații de date "Roedunet".


  Articolul 4

  În anul 1998 finanțarea cheltuielilor Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" se asigura integral de la bugetul de stat, din fondurile aprobate Ministerului Educației Naționale la capitolul "Învățământ".


  Articolul 5

  Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" preia în administrare, cu avizul Ministerului Educației Naționale, pe bază de protocol de predare-preluare, echipamentele nodurilor magistralei infrastructurii de comunicații de date "Roedunet" și spațiile în care funcționează aceste noduri de la universitățile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  Pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicații de date a "Roedunet", Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" poate contracta direct sau prin asociere cu alte instituții de învățământ realizarea unor programe sau proiecte cu finanțare interna sau internationala, oferite de către Ministerul Educației Naționale sau de alte instituții și organizații interesate.


  Articolul 7
  (1) Rețeaua de calculatoare a educației naționale din România - "Roedunet" - va funcționa în baza autorizării Ministerului Comunicațiilor, conform prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996.(2) Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" va prezenta Ministerului Comunicațiilor documentația necesară pentru autorizare în termen de 90 de zile de la înființarea lui.


  Articolul 8
  (1) Conducerea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" va fi asigurata de un director general și de cinci directori zonali, numiți prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Structura organizatorică a Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" este formată dintr-un departament tehnic cu cinci sucursale zonale și un serviciu administrativ.


  Articolul 9
  (1) Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" va funcționa cu un număr de maximum 30 de posturi, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate Ministerului Educației Naționale pentru unitățile din învățământ.(2) Salarizarea personalului se stabilește potrivit prevederilor legale aplicabile unităților din informatica.(3) Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" se aproba prin ordin al ministrului educației naționale.


  Articolul 10

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 2 - Instituțiile și unitățile care funcționează în coordonarea sau în subordonarea Ministerului Educației Naționale - la Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, cu modificările ulterioare, se completează cu pct. IX^2, cu următorul cuprins:IX^2. Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", sursa de finanțare - Venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Andrei Marga
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul comunicațiilor,
  Sorin Pantis


  Anexa 1
  UNIVERSITĂȚILE
  unde funcționează nodurile magistralei infrastructurii de comunicații de date "Roedunet"1. Universitatea "Politehnica" București, Splaiul Independentei nr. 313, București, sectorul 6, Corp R, camera R506, R507 - Nodul București al magistralei infrastructurii de date "Roedunet";2. Universitatea din Craiova, Str. Lapusului nr. 5, camera 308 - Nodul Craiova al magistralei infrastructurii de date "Roedunet";3. Universitatea Tehnica din Timișoara, str. Vasile Parvan nr. 2, Corp B, camera 521 - Nodul Timișoara al magistralei infrastructurii de date "Roedunet";4. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, str. Baritiu nr. 26-28, camera 22 - Nodul Cluj al magistralei infrastructurii de date "Roedunet";5. Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204 - Nodul Targu Mures al magistralei infrastructurii de date "Roedunet";6. Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași, bdul Carol I nr. 11, Corp A, camera 69 - Nodul Iași al magistralei infrastructurii de date "Roedunet".
  -------------