ORDIN nr. 1.108 din 5 iulie 2007privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007
  În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,
  ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile regionale pentru protecția mediului, agențiile județene pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în calitate de autorități competente pentru protecția mediului, au obligația de a-și deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.


  Articolul 3

  Sumele încasate de autoritățile publice pentru protecția mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.


  Articolul 5

  Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi

  București, 5 iulie 2007.
  Nr. 1.108.


  ANEXĂ

  NOMENCLATORUL
  lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile
  publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora


  Secţiunea I Lucrări și servicii prestate de către autoritățile publice pentru protecția mediului

  Scopul lucrării sau
  al serviciului

  Tipul lucrării sau al serviciului
  care se prestează

  Cuantumul
  tarifului
  care se
  încasează
  fără TVA
  (lei)
  1 2 3 4
  1.
  Parcurgerea procedurii de
  evaluare a impactului
  asupra mediului pentru
  anumite proiecte publice
  și private
  1. Evaluarea inițială a solicitării 100

  2. Etapa de încadrare a proiectului în procedura
  de evaluare a impactului asupra mediului
  *) Pentru proiectele pentru care este obligatorie
  efectuarea raportului la studiul de evaluare a
  impactului asupra mediului nu se tarifează
  această etapă.
  400

  3. Etapa de definire a domeniului evaluării și
  de realizare a raportului evaluării impactului
  asupra mediului
  1.000

  4. Etapa de analiză a calității raportului
  evaluării impactului asupra mediului
  2.000
  5. Revizuirea/actualizarea acordului de mediu 500
  2.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea emiterii
  autorizației de mediu
  pentru activitățile cu
  impact semnificativ
  asupra mediului

  1. Evaluarea documentației în vederea emiterii
  autorizației de mediu
  500
  2. Analiza raportului la bilanțul de mediu 1.000

  3. Finalizarea programului pentru conformare,
  după caz
  1.000
  4. Revizuirea autorizației de mediu 250
  3.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea emiterii avizului
  pentru stabilirea
  obligațiilor de mediu
  Analiza bilanțului de mediu 1.500
  4.
  Parcurgerea procedurii de
  realizare a evaluării de
  mediu pentru planuri și
  programe
  1. Încadrare 500
  2. Analiza calității raportului:
  - planuri/programe locale 500
  - planuri/programe județene 1.500
  - planuri/programe regionale 2.000
  - planuri/programe naționale 2.500
  5.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea emiterii autori-
  zației integrate de mediu

  1. Analiza preliminară a documentației realizată
  de către autoritatea locală pentru protecția
  mediului
  1.000

  2. Analiza propriu-zisă a conținutului documenta-
  ției de susținere a solicitării autorizației
  integrate de mediu
  5.000

  3. Revizuirea și actualizarea autorizației
  integrate de mediu
  2.500
  6.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea obținerii
  etichetei ecologice pentru
  produse/servicii

  Analiza și verificarea documentației necesare
  obținerii etichetei ecologice pentru produse/
  servicii
  1.200
  7.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea emiterii permi-
  sului de aplicare a
  nămolului în agricultură
  de la epurarea apelor
  uzate

  Analiza documentației depuse și verificarea
  pe teren
  150
  8.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  transportului intern al
  deșeurilor periculoase

  Analiza documentației depuse și aprobarea
  formularului pentru transportul deșeurilor
  periculoase
  200
  9.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării planuri-
  lor de eliminare a
  echipamentelor și
  materialelor cu conținut
  de PCB/PCT

  Analiza, verificarea în teren și aprobarea
  planului de eliminare
  300
  10.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea înregistrării
  producătorilor de
  echipamente electrice și
  electronice

  Analiza documentației și emiterea formularului
  de înscriere în registrul de punere pe piață a
  echipamentelor electrice și electronice
  500
  11.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  notificărilor pentru
  importul deșeurilor
  nepericuloase

  Analiza documentației, consultanța acordată
  solicitanților, aprobarea formularului de
  notificare
  100
  12.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  notificărilor pentru
  tranzitul deșeurilor
  nepericuloase

  Analiza documentației, consultanța acordată
  solicitanților, aprobarea formularului de
  notificare
  100
  13.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  importului deșeurilor
  periculoase destinate
  valorificării

  Analiza documentației, consultanța acordată
  solicitanților, corespondența cu statul de export
  și statele de tranzit și emiterea aprobării
  1.500
  14.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  exportului deșeurilor
  periculoase

  Analiza documentației, consultanța acordată
  solicitanților, corespondența cu statul de import
  și statele de tranzit și emiterea aprobării
  500
  15.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea emiterii
  permisului de tranzit
  pentru deșeuri
  periculoase

  Analiza documentației, consultanța acordată
  solicitanților, corespondența cu statul de export
  și statele de tranzit și emiterea permisului de
  tranzit
  500
  16.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  importului de plante
  și/sau animale sălbatice
  pentru specii non-CITES
  Analiza documentației depuse 50
  17.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  exportului pentru specii
  de plante și/sau animale
  sălbatice pentru specii
  non-CITES

  Eliberarea acordului de mediu în vederea aprobării
  exportului pentru specii de plante și/sau
  animale sălbatice pentru specii non-CITES
  Tarifarea se face în funcție de tipul de resursă
  care se exportă:

  1. ciuperci comestibile în stare proaspătă sau
  semiprelucrată

  0,030
  lei/kg

  2. plante din flora sălbatică, medicinale,
  alimentare, aromatice, tanante, colorante, sub
  formă întreagă sau părți din acestea (rădăcini,
  rizomi, bulbi, tulpini, ramuri, coji, flori,
  frunze, semințe și muguri) în stare vie,
  proaspătă sau semiprelucrată

  0,015
  lei/kg

  3. plante din flora sălbatică - stuf (sub formă
  întreagă sau părți din acestea)

  0,0030
  lei/kg

  4. semințe de specii forestiere și alte specii
  din flora sălbatică (resurse genetice)

  0,200
  lei/kg

  5. fructe din flora sălbatică, în stare proaspătă
  sau semiprelucrată

  0,015
  lei/kg
  6. melci în stare vie 1 leu/kg
  7. carne de melc decochiliată congelată
  0,10
  lei/kg
  8. cochilii de melc
  0,025
  lei/kg
  9. scoici, broaște și raci, în stare vie 1 leu/kg

  10. scoici, broaște și raci, în stare
  semiprelucrată

  0,25
  lei/kg

  11. alte organisme acvatice (viermi, crustacee
  și altele)

  0,50
  lei/kg

  12. iepuri și alte mamifere sălbatice mici,
  în stare vie (resursă genetică)

  10 lei/
  exemplar

  13. iepuri și alte mamifere sălbatice mici,
  sacrificate prin diverse metode, conform legii

  0,10
  lei/kg

  14. mamifere sălbatice mari, vii (resursă
  genetică)

  50 lei/
  exemplar
  15. mamifere sălbatice mari, împușcate
  0,10
  lei/kg

  16. păsări vii din fauna sălbatică (resursă
  genetică)

  25 lei/
  exemplar
  17. păsări din fauna sălbatică, împușcate
  0,20
  lei/kg
  18.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  recoltării/capturării,
  achiziției și comerciali-
  zării de plante și/sau
  animale sălbatice pentru
  specii non-CITES

  Analiza solicitărilor și a documentațiilor
  care privesc:

  1. Activitățile de recoltare, achiziție și
  comercializare a plantelor din flora sălbatică
  - pentru persoane fizice 25
  - pentru persoane juridice 100

  2. Activitățile de capturare, achiziție și
  comercializare pe piața internă a animalelor din
  fauna sălbatică
  - pentru persoane fizice 35
  - pentru persoane juridice 150

  3. Activitățile de recoltare, capturare, achiziție
  și comercializare pe piața internă a plantelor
  și animalelor din flora și fauna sălbatică
  - pentru persoane fizice 50
  - pentru persoane juridice 250

  4. Verificarea stocurilor și încheierea
  documentelor referitoare la stocuri
  - pentru persoane fizice -
  - pentru persoane juridice 150
  5. Activitățile de vânătoare
  - pentru persoane fizice -
  - pentru persoane juridice 200
  19.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea autorizării
  grădinilor zoologice,
  acvariilor publice și
  delfinariilor
  Analiza documentației, vizită în teren 300
  20.
  Parcurgerea procedurii
  în vederea revizuirii
  autorizației de mediu
  pentru grădinile
  zoologice, acvariile
  publice și delfinarii
  Analiza documentației, vizită în teren 300
  21.
  Parcurgerea procedurii în
  vederea avizării planului
  incintei în care se
  desfășoară activități cu
  microorganisme
  modificate genetic
  Analiza documentației
  Utilizare tip A*) 500
  Utilizare tip B**) 1.500
  22.
  Parcurgerea procedurii
  în vederea autorizării
  utilizării în condiții de
  izolare a
  microorganismelor
  modificate genetic
  - o singură incintă

  Evaluarea dosarului de notificare în vederea
  emiterii autorizației pentru:
  - clasa 1
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.500
  - clasa 2
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 4.000
  - clasele 3 și 4
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 7.000
  23.
  Parcurgerea procedurii
  în vederea revizuirii
  autorizației de utilizare
  în condiții de izolare a
  microorganismelor
  modificate genetic
  - o singură incintă

  Evaluarea dosarului de revizuire a autorizației în
  vederea emiterii autorizației revizuite pentru:
  - clasa 1
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.000
  - clasa 2
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.500
  - clasele 3 și 4
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 4.000
  24.
  Parcurgerea procedurii
  în vederea aprobării
  importului pentru
  microorganisme
  modificate genetic
  utilizate în condiții de
  izolare
  - un singur
  microorganism modificat
  genetic

  Analiza documentației în vederea emiterii
  acordului de import pentru:
  - clasa 1
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.000
  - clasa 2
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B**) 2.500
  - clasele 3 și 4
  Utilizare tip A*) 1.000
  Utilizare tip B **) 4.000
  25.
  Parcurgerea procedurilor
  legale pentru autorizarea
  introducerii deliberate
  în mediu a unui organism
  modificat genetic
  - un singur organism
  modificat genetic și o
  singură locație
  1. Analiza dosarului de notificare

  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop
  demonstrativ
  2.000
  - Alte activități 4.000
  2. Emiterea autorizației

  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop
  demonstrativ
  1.000
  - Alte activități 40.000
  26.
  Parcurgerea procedurilor
  legale pentru autorizarea
  introducerii deliberate în
  mediu a unui organism
  modificat genetic, conform
  procedurii simplificate
  - un singur organism
  modificat genetic și o
  singură locație
  1. Analiza dosarului de notificare 4.000
  2. Emiterea autorizației 60.000
  27.
  Parcurgerea procedurilor
  legale pentru autorizarea
  introducerii pe piață a
  unui organism modificat
  genetic
  - un singur organism
  modificat genetic și o
  singură locație
  1. Analiza dosarului de notificare 7.000
  2. Elaborarea raportului de evaluare 85.000
  3. Emiterea autorizației 30.000
  28.
  Parcurgerea procedurilor
  legale pentru revizuirea
  autorizației privind
  introducerea deliberată
  în mediu a unui organism
  modificat genetic
  - un singur organism
  modificat genetic și o
  singură locație
  1. Analiza documentaței

  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop
  demonstrativ
  2.000
  - Alte activități 4.000
  2. Emiterea autorizației revizuite

  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop
  demonstrativ
  1.000
  - Alte activități 40.000
  29.
  Parcurgerea procedurilor
  legale pentru reînnoirea
  autorizației privind
  introducerea pe piață
  a unui organism modificat
  genetic
  - un singur organism
  modificat genetic
  1. Analiza dosarului de reînnoire a notificării 7.000
  2. Elaborarea raportului de evaluare 60.000
  3. Emiterea autorizației reînnoite 30.000
  30.
  Parcurgerea procedurilor
  legale pentru aprobarea
  importului unui organism
  modificat genetic în alte
  scopuri decât
  introducerea pe piață
  - un singur organism
  modificat genetic
  1. Analiza documentației

  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop
  demonstrativ
  2.000
  - Alte activități 7.000
  2. Emiterea acordului de import

  - Activități de cercetare-dezvoltare și scop
  demonstrativ
  8.000
  - Alte activități 65.000
  31.
  Parcurgerea procedurilor
  pentru autorizarea
  produselor biocide***)
  Analiza documentației pentru:

  1. evaluarea comportării în mediu a substanțelor
  active
  1.000

  2. evaluarea profilului ecotoxicologic al
  substanțelor active
  1.100

  3. evaluarea comportării în mediu a produselor
  biocide
  1.000

  4. evaluarea profilului ecotoxicologic al
  produselor biocide
  1.100

  5. evaluarea comportării în mediu în cazul
  extinderii domeniului de utilizare a unui produs
  biocid
  1.000

  6. evaluarea documentației tehnice pentru produse
  biocide de risc scăzut
  500
  32.
  Parcurgerea procedurii
  legale în vederea emiterii
  revizuirii și vizării
  anuale a licenței de
  operare pentru operatorii
  economici în scopul
  preluării responsabili-
  tății privind realizarea
  obiectivelor anuale de
  valorificare și reciclare
  a deșeurilor de ambalaje

  1. Analiza documentației și eliberarea licenței
  de operare
  7.500

  2. Analiza documentației și revizuirea licenței
  de operare
  2.000

  3. Analiza documentației și acordarea vizei
  anuale
  2.000
  33.
  Parcurgerea procedurii
  legale în vederea
  emiterii, revizuirii și
  vizării anuale a licenței
  de operare pentru
  preluarea
  responsabilității privind
  realizarea obiectivelor
  anuale de reutilizare,
  reciclare și valorificare
  energetică a vehiculelor
  scoase din uz

  1. Analiza documentației și eliberarea licenței
  de operare
  5.000

  2. Analiza documentației și revizuirea licenței
  de operare
  2.000
  3. Analiza documentației și acordarea vizei anuale2.000
  34.
  Parcurgerea procedurilor
  legale în vederea
  emiterii, revizuirii și
  vizării anuale a licenței
  de operare pentru
  organizații colective în
  vederea preluării
  responsabilității pentru
  realizarea obiectivelor
  anuale de colectare,
  reutilizare, reciclare și
  valorificare a deșeurilor
  de echipamente electrice
  și electronice

  1. Analiza documentației și eliberarea licenței
  de operare
  5.000

  2. Analiza documentației și revizuirea licenței
  de operare
  2.000
  3. Analiza documentației și acordarea vizei anuale2.000

  NOTĂ:
  *) Utilizare tip A - orice activitate în scop de cercetare-dezvoltare sau în scopuri fără caracter industrial ori comercial și la scară redusă, cu volumul culturii microbiene, în sistem închis, sub 10 litri.
  **) Utilizare tip B - alte activități decât cele de tip A, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic.
  ***) Tarifele percepute pentru parcurgerea procedurii de analiză a documentației privind comportarea în mediu și evaluarea profilului ecotoxicologic al produselor biocide se achită în contul special deschis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pentru dosarele depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Secţiunea a II-a Lucrări și servicii prestate de către autoritățile competente pentru protecția mediului în vederea atestării persoanelor fizice și juridice pentru efectuarea evaluării de mediu, evaluării impactului asupra mediului, bilanțului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate și politicii de prevenire a accidentelor majore

  Scopul lucrării
  sau al serviciului
  care se prestează

  Tipul lucrării
  sau al serviciului
  care se prestează

  Cuantumul tarifului
  care se încasează,
  fără TVA
  (lei )

  Persoane
  juridice

  Persoane
  fizice

  Îndeplinirea atribuțiilor de
  secretariat al Comisiei de
  atestare și atestarea
  persoanelor fizice și
  juridice pentru efectuarea
  evaluării de mediu (EM),
  evaluării impactului asupra
  mediului (EIM), bilanțului
  de mediu (BM), raportului de
  amplasament (RA), raportului
  de securitate (RS) și
  politicii de prevenire a
  accidentelor majore (PPAM)

  1. Verificarea dosarelor pentru
  atestare, analiza documentației care
  se depune pentru atestare și examinare
  la Comisia de atestare
  EM - 250 EM - 150
  EIM - 250 EIM - 150
  BM - 250 BM - 150
  RA - 250 RA - 150
  RS - 250 RS - 150
  PPAM - 250PPAM - 150

  2. Intervievarea persoanelor fizice și
  juridice de către Comisia de atestare
  în vederea obținerii atestatului
  EM - 250 EM - 150
  EIM - 250 EIM - 150
  BM - 250 BM - 150
  RA - 250 RA - 150
  RS - 250 RS - 150
  PPAM -250 PPAM - 150

  NOTĂ:
  1. Tariful pentru verificarea și analizarea dosarelor pentru atestare se achită la depunerea acestora, în contul special deschis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului.
  2. Tariful pentru interviul în Comisia de atestare se achită de beneficiarul atestării la eliberarea documentelor de atestare, în contul special deschis de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile.
  3. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea autorizării îngrășămintelor pentru înscrierea în lista îngrășămintelor autorizate este stabilit prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004.
  4. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea avizării și omologării produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană este prevăzut în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006.
  5. Tariful pentru parcurgerea procedurii în vederea evaluării dosarelor pentru produsele de protecție a plantelor este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.


  Secţiunea a III-a Lucrări și servicii prestate de către autoritățile competente pentru protecția mediului în cadrul activităților de prelevare, măsurare și analiză în laboratoarele autorităților pentru protecția mediului

  Nr. crt.

  Indicatorul

  Cuantumul
  tarifului
  care se
  încasează
  fără TVA
  (lei/
  indicator)

  1

  2

  3

  I. Analize cu aparatură de laborator

   

  1.

  Poluanți gazoși (imisii)-recoltare și analiză chimică

   

  1.1

  NH(3) - valoare medie zilnică

  62

  1.2

  NH(3) - valoare medie scurtă durată (30 minute)

  50

  1.3

  SO(2) - valoare medie zilnică

  57

  1.4

  SO(2) - valoare medie orară

  45

  1.5

  NO(2) - valoare medie orară

  57

  1.6

  H(2)S - valoare medie zilnică

  72

  1.7

  H(2)S - medie scurtă durată (30 minute)

  60

  1.8

  Cl(2) - valoare medie zilnică

  80

  1.9

  Cl(2) - medie scurtă durată (30 minute)

  60

  1.10

  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(10) - metoda
  gravimetrică, valoare medie zilnică

  160

  1.11

  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(2,5) - metoda
  gravimetrică, valoare medie zilnică

  160

  1.12

  Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.)

  120

  1.13

  Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară

  40

  1.14

  Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată
  (30 minute)

  44

  1.15

  Hidrocarburi totale - metoda cromatografică

  250

  1.16

  Aerosoli de H(2)SO(4) - valoare medie zilnică

  80

  1.17

  HCl - valoare medie zilnică

  72

  1.18

  HF - valoare medie zilnică

   

  1.19

  C(6)H(5)-OH - valoare medie zilnică

  72

  1.20

  HCHO - valoare medie zilnică

  57

  2.

  Poluanți gazoși (emisii) în atmosferă - recoltare și
  analiză chimică

   

  2.1

  Analiză la coș cu diametrul < 0,3 m [H(2)S, HCl, HF]
  măsurătoare momentană

  150

  2.2

  Analiză la coș cu diametrul > 0,3 m [H(2)S, HCl, HF]
  măsurătoare momentană

  190

  2.3

  Analiză la coș cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale)
  măsurătoare momentană

  280

  2.4

  Analiză la coș cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale)
  măsurătoare momentană

  320

  2.5

  Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
  Sb, Hg )

  150

  2.6

  Micropoluanți organici: PAH - metoda cromatografică

  300

  2.7

  Micropoluanți organici: PCDD/PCDF - metoda cromatografică

  300

  3.

  Măsurători de zgomot

   

  3.1

  Nivel de zgomot

  150

  4.

  Determinări ale indicatorilor de calitate a apei

   

  4.1

  PH

  10

  4.2

  Clor liber

  10

  4.3

  Alcalinitate/Aciditate

  15

  4.4

  Duritate

  25

  4.5

  Conductivitate

  13

  4.6

  Temperatură

  8

  4.7

  Materii totale în suspensie MTS

  30

  4.8

  Consum biochimic de oxigen CBO(5) - analiza chimică

  75

  4.9

  Consum biochimic de oxigen CB0(5) - metoda instrumentală

  120

  4.10

  Consum chimic de oxigen CCO-Mn

  25

  4.11

  Consum chimic de oxigen CCOCr

  90

  4.12

  Amoniu

  45

  4.13

  Azotați

  40

  4.14

  Azotiți

  25

  4.15

  Azot total

  60

  4.16

  Fosfați

  40

  4.17

  Fosfor total

  55

  4.18

  Sulfați - metoda gravimetrică

  50

  4.19

  Sulfați - metoda turbidimetrică

  40

  4.20

  Sulfuri - metoda titrimetrică

  20

  4.21

  Sulfuri - metoda spectrofotometrică

  65

  4.22

  Cianuri totale

  89

  4.23

  Cloruri

  25

  4.24

  Fenoli - analiza chimică

  98

  4.25

  Fenoli - metoda gazcromatrografică

  350

  4.26

  Clorfenoli - metoda gazcromatrografică

  300

  4.27

  Produse petroliere

  98

  4.28

  Substanțe extractibile cu solvenți organici

  82

  4.29

  Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR

  315

  4.30

  Substanțe extractibile - metoda gazcromatografică

  300

  4.31

  Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) -
  metoda SAA flacără

  60

  4.32

  Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) -
  metoda SAA flacără

  90

  4.33

  Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) -
  metoda SAA cuptor grafit

  90

  4.34

  Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) -
  metoda SAA cuptor grafit

  95

  4.35

  Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na, K, Ca, Mg)

  45

  4.36

  Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică

  250

  4.37

  Reziduu fix

  30

  4.38

  Detergenți

  80

  4.39

  Oxigen dizolvat

  35

  4.40

  Ca - metoda complexonometrică

  15,50

  4.41

  Mg - metoda complexonometrică

  15,50

  4.42

  Cr(6)^+ - metoda spectrofotometrică

  40

  4.43

  Fluoruri

  40

  4.44

  Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică

  250

  4.45

  PAH-uri - metoda cromatografică

  250

  4.46

  Compuși bifenil policlorurați PCB

  300

  4.47

  Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi
  fecali, streptococi totali)

  120

  4.48

  Analiză biologică (fitoplancton, zooplancton etc.)

  360

  5.

  Analize de sol, deșeuri, sedimente

   

  5.1

  PH

  14

  5.2

  Conductivitate

  10

  5.3

  Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda SAA

  127

  5.4

  Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem generator
  de hidruri

  145

  5.5

  Produs petrolier - metoda gravimetrică

  95

  5.6

  Produs petrolier - metoda gazcromatografică

  350

  5.7

  Substanțe extractibile cu solvenți organici

  70

  5.8

  Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR

  400

  5.9

  Azot total

  80

  5.10

  Fosfor total

  70

  5.11

  Cloruri

  30

  5.12

  Sulfați

  70

  5.13

  Carbonați

  15

  5.14

  Carbon organic

  32

  5.15

  Humus

  22

  5.16

  Umiditate

  20

  5.17

  Substanțe extractibile și produse petroliere (analiză IR)

  315

  5.18

  Metale grele din vegetație (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.)
  metoda SAA

  127

  5.19

  Pesticide organoclorurate - metoda gazcromatografică

  300

  5.20

  Pesticide organofosforice - metoda gazcromatografică

  300

  5.21

  PAH-uri - metoda cromatografică

  300

  5.22

  Compuși bifenil policlorurați PCB

  300

  5.23

  Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi
  fecali, streptococi totali)

  120

  5.24

  Analiză biologică (fitobentos, zoobentos etc.)

  450

  6.

  Analize de radioactivitate a mediului

   

  6.1

  Determinări radionuclizi gama naturali

  532

  6.2

  Determinări radionuclizi gama artificiali

  532

  6.3

  Determinări radionuclizi alfa naturali

  538

  6.4

  Determinări radionuclizi alfa artificiali

  560

  6.5

  Determinări beta globale

  60

  6.6

  Determinări alfa globale

  60

  6.7

  Determinări tritiu

  350

  6.8

  Determinări^14 C

  400

  6.9

  Determinări^90 Sr

  300

  6.10

  Estimări doză

  330

  6.11

  Determinare radon

  165

  6.12

  Determinare thoron

  165

  II. Analize cu aparatură automată

   

  1.

  Poluanți gazoși (imisii)

   

  1.1

  NH(3) - valoare medie pe 30 minute

  30

  1.2

  NH(3) - valoare medie zilnică

  230

  1.3

  SO(2) - valoare orară

  30

  1.4

  SO(2) - valoare medie zilnică

  210

  1.5

  NO(x) - valoare orară

  30

  1.6

  CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore

  150

  1.7

  H(2)S - valoare medie pe 30 minute

  11

  1.8

  H(2)S - valoare medie zilnică

  240

  1.9

  O(3) - valoare medie orară

  100

  1.10

  O(3) - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore

  170

  1.11

  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM10 - valoare medie
  zilnică

  135

  1.12

  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM2,5 - valoare medie
  zilnică

  135

  2.

  Emisii în atmosferă

   

  2.1

  SO(2) - valoare medie zilnică

  100

  2.2

  NO(x) - valoare medie zilnică

  100

  2.3

  CO - valoare medie zilnică

  100

  2.4

  CO(2) - valoare medie zilnică

  100

  2.5

  Pulberi totale - valoare medie zilnică

  280

  2.6

  COV - măsurătoare pe component

  50

  2.7

  Analiză emisii la coș cu diametrul < 0,3 m [O(2), CO,
  CO(2), NO(x), SO(x), temperatura și viteza
  gazelor) măsurătoare momentană

  200

  2.8

  Analiză emisii la coș cu diametrul > 0,3 m [O(2), CO,
  CO(2), NO(x), SO(x), temperatura) măsurătoare momentană

  250

  2.9

  Compuși organici volatili-metoda cromatografică
  (9 componenți) hidrocarburi C3-Ce, benzen, toluen, xilen

  200

  3.

  Analize de radioactivitate a mediului

   

  3.1

  Determinări doză

  165

  3.2

  Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 1 minut)
  cu stații automate

  0,15

  3.3

  Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 1 oră) cu
  stații automate

  8

  3.4

  Determinare doză gama în aer (valoare medie pe 24 ore)
  cu stații automate

  165

  3.5

  Determinare doză gama în apă (valoare medie pe 10 minute)
  cu stații automate

  1,25

  3.6

  Determinare doză gama în apă (valoare medie pe 24 ore)
  cu stații automate

  180

  NOTE:
  1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare de probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare de probe sau contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.
  2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităților pentru protecția mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.
  3. Beneficiarul suportă orice alte costuri pe care le implică efectuarea prelevării/măsurătorii.

  -----