REGLEMENTĂRI TEHNICE din 2 decembrie 2002
cu privire la recipientele pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 12 decembrie 2002
  Articolul 1

  Prezentele reglementări tehnice stabilesc cerinţele tehnice pe care trebuie să le respecte recipientele pulverizatoare de aerosoli pentru a putea fi introduse pe piaţa şi utilizate în condiţii de siguranţă.


  Articolul 2

  În sensul prezentelor reglementări tehnice, următorii termeni se definesc astfel:
  a) recipient pulverizator de aerosoli - orice recipient care nu se poate refolosi, fabricat din metal, sticlă sau plastic şi care conţine gaz comprimat, lichefiat ori dizolvat sub presiune, împreună cu sau fără un lichid, o pasta ori o pulbere şi este dotat cu un dispozitiv care permite evacuarea conţinutului sub forma de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub forma de spuma, pasta ori pulbere sau în stare lichidă;
  b) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil, contra cost sau gratuit, un produs în vederea distribuirii şi/sau comercializării;
  c) persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţa - producător, reprezentant autorizat al producătorului sau importator.


  Articolul 3

  Prevederile prezentelor reglementări tehnice nu se aplică recipientelor pulverizatoare de aerosoli definite la art. 2 care au o capacitate maxima mai mica de 50 ml şi acelora cu o capacitate maxima mai mare decât cea specificată la pct. 3.1, 4.1.1, 4.2.1, 5.1 şi 5.2 din anexa la prezentele reglementări tehnice.


  Articolul 4

  Persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţa a recipientelor pulverizatoare de aerosoli va aplica simbolul epsilon inversat "Σ(inversat)" pe recipientele pulverizatoare de aerosoli, pentru a atesta ca acestea satisfac cerinţele aplicabile din prezentele reglementări tehnice şi pe cele cuprinse în anexa la acestea.


  Articolul 5

  Organismul de control nu poate refuza, interzice sau limita introducerea pe piaţa a recipientelor pulverizatoare de aerosoli din motive legate de cerinţele prezentelor reglementări tehnice atunci când acestea sunt conforme cu cerinţele aplicabile din prezentele reglementări tehnice.


  Articolul 6

  (1) Fără a afecta prevederile altor acte normative în vigoare, în special ale celor referitoare la substanţe şi preparate chimice periculoase, pe fiecare recipient pulverizator de aerosoli sau pe o eticheta fixată pe acesta, atunci când nu pot fi înscrise informaţii pe recipientul pulverizator de aerosoli din cauza dimensiunilor sale mici, respectiv capacitatea maxima este mai mica sau egala cu 150 ml, trebuie înscrise următoarele informaţii cu litere vizibile, lizibile şi de nesters:
  a) numele şi adresa sau marca comercială a persoanei responsabile pentru introducerea pe piaţa a recipientelor pulverizatoare de aerosoli;
  b) simbolul epsilon inversat "Σ(inversat)" care atesta conformitatea cu cerinţele aplicabile din prezentele reglementări tehnice;
  c) marcaje de cod care permit identificarea lotului de producţie;
  d) detalii conform prevederilor pct. 2.2 şi 2.3 din anexa la prezentele reglementări tehnice;
  e) conţinutul net în greutate şi în volum.
  (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) se redactează sau se traduc în limba română. Aceasta nu exclude posibilitatea prezentării informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi în alte limbi de circulaţie internationala.


  Articolul 7

  (1) Este interzisă aplicarea pe recipientele pulverizatoare de aerosoli a marcajelor sau a inscriptionarilor care ar putea fi confundate cu simbolul epsilon inversat "Σ(inversat)".
  (2) Persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţa a recipientelor pulverizatoare de aerosoli poate decide pe propria răspundere sa nu aplice prevederile pct. 2.2 şi 2.3 din anexa la prezentele reglementări tehnice, atunci când deţine elemente justificative bazate pe rezultate ale încercărilor sau alte date care indica faptul ca, deşi recipientele pulverizatoare de aerosoli au un conţinut inflamabil, ele nu prezintă nici un risc de aprindere în condiţii normale sau previzibile în mod rezonabil de utilizare.
  (3) Copiile rapoartelor de încercări sau ale altor documente prevăzute la alin. (2) trebuie puse la dispoziţia organismului de control la cerere.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (2) cantitatea de material inflamabil continuta în recipientul pulverizator de aerosoli trebuie indicată clar pe eticheta, în forma lizibila şi de nesters, folosindu-se următoarea exprimare: "X% din masa conţinutului este inflamabil".


  Articolul 8

  Atunci când organismul de control, pe baza unor motive justificate, constata ca unul sau mai multe recipiente pulverizatoare de aerosoli prezintă un pericol pentru siguranţa sau sănătate, deşi sunt conforme cu cerinţele aplicabile din prezentele reglementări tehnice, acesta trebuie să ia măsurile necesare de interzicere temporară a introducerii pe piaţa a recipientelor pulverizatoare de aerosoli sau sa impună condiţii speciale pentru recipientele pulverizatoare de aerosoli în cauza. Organismul de control va informa Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la faptele constatate şi la decizia luată în acest sens.


  Articolul 9

  (1) În urma acţiunilor întreprinse de organismul de control în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări tehnice, din care rezultă interzicerea introducerii pe piaţa sau utilizării recipientelor pulverizatoare de aerosoli, organismul de control va informa în scris Ministerul Industriei şi Resurselor cu privire la decizia luată, indicând motivele care au stat la baza deciziei. Decizia va fi adusă la cunoştinţa părţii în cauza, care în acelaşi timp va fi informată cu privire la posibilităţile de remediere, conform reglementărilor în vigoare.
  (2) Nerespectarea prevederilor prezentelor reglementări tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.


  Articolul 10

  Recipientele pulverizatoare de aerosoli care au fost introduse pe piaţa anterior datei intrării în vigoare a prezentelor reglementări tehnice pot fi comercializate până cel târziu la data de 31 decembrie 2003.


  Articolul 11

  Anexa face parte din prezentele reglementări tehnice.


  Anexa 1
  -------
  la reglementările tehnice
  --------------------------
  1. Definiţii
  1.1. Presiuni - presiuni interne exprimate în bar (presiuni relative).
  1.2. Presiunea de încercare - presiunea la care recipientul gol al unui recipient pulverizator de aerosoli poate fi supus timp de 25 de secunde fără a fi provocată nici o scurgere sau, în cazul recipientelor din metal sau plastic, fără a fi provocată nici o deformare vizibila ori permanenta, cu excepţia celor permise conform prevederilor pct. 6.1.1.2.
  1.3. Presiunea de spargere - presiunea minima care provoacă spargerea sau ruperea recipientului pulverizator de aerosoli.
  1.4. Capacitatea totală a recipientului - volumul exprimat în mililitri al unui recipient deschis, până la marginea deschiderii.
  1.5. Capacitatea neta - volumul exprimat în mililitri al unui recipient pulverizator de aerosoli umplut şi închis.
  1.6. Volumul fazei lichide - volumul fazelor negazoase în recipientul pulverizator de aerosoli umplut şi închis.
  1.7. Condiţii pentru încercare - valorile presiunilor de încercare şi de spargere exercitate hidraulic la o temperatura de 20°C (±5°C).
  1.8. Conţinutul inflamabil - substantele şi preparatele care corespund criteriilor stabilite pentru categoriile "extrem de inflamabile", "foarte inflamabile" şi "inflamabile" prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002. Metoda determinării punctului de inflamabilitate şi a punctului de aprindere a conţinutului recipientului este definită în partea A a anexei nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
  2. Prevederi generale
  2.1. Construcţie şi echipare
  2.1.1. Recipientul pulverizator de aerosoli umplut trebuie să respecte prevederile prezentei anexe în condiţii normale de folosire şi depozitare.
  2.1.2. Supapa trebuie să permită recipientului pulverizator de aerosoli ca în condiţii normale de depozitare sau transport să fie efectiv etansat ermetic şi aceasta trebuie să fie protejata, de exemplu, cu un capac protector, împotriva oricăror deschideri neintentionate sau deteriorări.
  2.1.3. Nu trebuie să existe nici o posibilitate de diminuare a rezistentei mecanice a recipientului pulverizator de aerosoli, ca urmare a acţiunii substanţelor conţinute de acesta, chiar şi pe durata unei depozitari prelungite.
  2.2. Etichetare
  Fără a afecta prevederile altor acte normative în vigoare, în special ale celor referitoare la substanţe şi preparate chimice periculoase, pe fiecare recipient pulverizator de aerosoli sau pe o eticheta fixată pe acesta, atunci când nu pot fi înscrise informaţii pe recipientul pulverizator de aerosoli din cauza dimensiunilor sale mici, respectiv capacitatea maxima este mai mica sau egala cu 150 ml, trebuie înscrise următoarele informaţii cu litere vizibile, lizibile şi de nesters:
  a) indiferent de conţinut: "Recipient sub presiune: nu trebuie expus la soare şi la temperaturi care depăşesc 50°C. Nu trebuie gaurit sau introdus în foc, chiar şi după utilizare completa.";
  b) atunci când conţinutul este inflamabil în sensul prevăzut la pct. 1.8:
  - simbolul de flacara, după caz;
  - indicarea faptului ca substantele şi/sau preparatele conţinute în recipientul pulverizator de aerosoli, inclusiv propalent, sunt inflamabile şi frazele relevante de risc au fost determinate conform criteriilor prevăzute la pct. 2.2.3, 2.2.4 sau 2.2.5 din anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, iar simbolul pentru flacara şi indicaţiile de pericol au fost determinate conform prevederilor din anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
  2.3. Indicaţii speciale privind utilizarea
  Fără a afecta prevederile altor acte normative în vigoare referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în special legat de pericolele pentru sănătate şi/sau mediu, orice recipient pulverizator de aerosoli trebuie să poarte următoarea indicaţie vizibila, aplicată în mod lizibil şi de nesters:
  a) indiferent de conţinut: instrucţiuni suplimentare de funcţionare care atenţioneaza consumatorii cu privire la anumite pericole pe care le prezintă produsul;
  b) atunci când conţinutul este inflamabil, următoarele avertismente:
  - "Nu pulverizati asupra unei flacari sau a oricărui material incandescent.";
  - "Îndepărtaţi de orice surse de aprindere - Fumatul interzis";
  - "Nu lasati la indemana copiilor".
  3. Prevederi speciale pentru recipientele pulverizatoare de aerosoli din metal
  3.1. Capacitate
  Capacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăşi 1.000 ml.
  3.1.1. Presiunea de încercare a recipientului
  a) Pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mica de 6,7 bar la temperatura de 50°C, presiunea de încercare trebuie să fie egala cu cel puţin 10 bar.
  b) Pentru recipientele destinate umplerii la o presiune mai mare sau egala cu 6,7 bar la temperatura de 50°C, presiunea de încercare trebuie să fie cu 50% mai mare decât presiunea interna la 50°C.
  3.1.2. Umplerea
  La temperatura de 50°C presiunea din recipientul pulverizator de aerosoli nu trebuie să depăşească 12 bar, indiferent de gazul folosit pentru umplere.
  3.1.3. Volumul fazei lichide
  Volumul fazei lichide la temperatura de 50°C nu trebuie să depăşească 87% din capacitatea neta. Totuşi, pentru recipientele cu o baza concava care devine convexa înainte de spargere, volumul fazei lichide la temperatura de 50°C poate ajunge până la 95% din capacitatea neta.
  4. Prevederi speciale pentru recipientele pulverizatoare de aerosoli din sticlă
  4.1. Recipiente acoperite cu plastic sau protejate permanent
  Recipientele de acest tip pot fi folosite pentru umplerea cu gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate.
  4.1.1. Capacitate
  Capacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăşi 220 ml.
  4.1.2. Invelis protector
  Invelisul protector trebuie să fie format dintr-o pelicula protectoare din plastic sau alt material adecvat, care să împiedice riscul imprastierii particulelor de sticlă în situaţia în care recipientul se sparge accidental; invelisul trebuie să fie proiectat astfel încât sa nu existe particule de sticlă care să se imprastie dacă recipientul pulverizator de aerosoli umplut, care este adus la o temperatura de 20°C, cade pe o podea de beton de la o înălţime de 1,8 m.
  4.1.3. Presiunea de încercare a recipientelor
  a) Recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaze comprimate sau dizolvate trebuie să reziste la o presiune de încercare egala cu cel puţin 12 bar.
  b) Recipientele care se utilizează pentru umplere cu gaze lichefiate trebuie să reziste la o presiune de încercare egala cu cel puţin 10 bar.
  4.1.4. Umplere
  a) Recipientele pulverizatoare de aerosoli umplute cu gaze comprimate nu trebuie solicitate sa reziste la o presiune mai mare de 9 bar la temperatura de 50°C.
  b) Recipientele pulverizatoare de aerosoli umplute cu gaze dizolvate nu trebuie solicitate sa reziste la o presiune mai mare de 8 bar la temperatura de 50°C.
  c) Recipientele pulverizatoare de aerosoli care conţin gaze lichefiate sau amestecuri de gaze lichefiate nu trebuie solicitate sa reziste, la temperatura de 20°C, la presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul următor:
           
    Capacitatea totalăProcentajul reprezentând greutatea gazului lichefiat din greutatea amestecului total
    20%50%80%
    50 la 80 ml3,5 bar2,8 bar2,5 bar
    < 80 la 160 ml3,2 bar2,5 bar2,2 bar
    < 160 la 220 ml2,8 bar2,1 bar1,8 bar

  Acest tabel indica limitele presiunii permise la temperatura de 20°C în raport de ponderea gazului lichefiat din total amestec exprimată procentual.
  Limitele de presiune pentru ponderile gazului exprimate procentual, care nu sunt indicate în tabel, vor fi extrapolate din valorile indicate în tabel.
  4.1.5. Volumul fazei lichide
  La temperatura de 50°C volumul fazei lichide al unui recipient pulverizator de aerosoli umplut nu trebuie să depăşească 90% din capacitatea neta.
  4.2. Recipiente din sticlă neprotejate
  Recipientele pulverizatoare de aerosoli al căror corp este un recipient din sticlă neprotejat vor fi umplute exclusiv cu gaze lichefiate sau dizolvate.
  4.2.1. Capacitate
  Capacitatea totală a acestor recipiente nu poate depăşi 150 ml.
  4.2.2. Presiunea de încercare a recipientului
  Presiunea de încercare a recipientului trebuie să fie egala cu cel puţin 12 bar.
  4.2.3. Umplere
  a) Recipientele pulverizatoare de aerosoli umplute cu gaze dizolvate nu trebuie solicitate sa reziste la o presiune mai mare de 8 bar la temperatura de 50°C.
  b) Recipientele pulverizatoare de aerosoli care conţin gaze lichefiate nu trebuie solicitate sa reziste, la temperatura de 20°C, la presiuni mai mari decât cele indicate în tabelul următor:
           
    Capacitatea totalăProcentajul reprezentând greutatea gazului lichefiat din greutatea amestecului total
    20%50%80%
    50 la 70 ml1,5 bar1,5 bar1,25 bar
    < 70 la 150 ml1,5 bar1,5 bar1 bar

  Acest tabel indica limitele presiunii permise la temperatura de 20°C în raport de ponderea gazului lichefiat din total amestec, exprimată procentual.
  Limitele de presiune pentru ponderile gazului lichefiat exprimate procentual, care nu sunt indicate în tabel, vor fi extrapolate din valorile indicate în tabel.
  4.2.4. Volumul fazei lichide
  La temperatura de 50°C volumul fazei lichide al unui dispersor de aerosoli umplut cu gaz lichefiat sau dizolvat nu trebuie să depăşească 90% din capacitatea neta.
  5. Prevederi speciale care se aplică la recipientele pulverizatoare de aerosoli din plastic
  5.1. Recipientele pulverizatoare de aerosoli din plastic care la spargere pot imprastia fragmente trebuie tratate în acelaşi fel ca şi recipientele pulverizatoare de aerosoli din sticlă neprotejate.
  5.2. Recipientele pulverizatoare de aerosoli din plastic care la spargere nu pot imprastia fragmente trebuie tratate în acelaşi fel ca şi recipientele pulverizatoare de aerosoli din sticlă cu invelis protector.
  6. Încercări
  6.1. Cerinţe pentru încercări ce trebuie garantate de persoana responsabilă cu introducerea pe piaţa
  6.1.1. Încercarea hidraulica pentru recipientele goale
  6.1.1.1. Corpurile recipientelor pulverizatoare de aerosoli care sunt recipiente din metal, sticlă sau plastic trebuie să reziste la o încercare la presiune hidraulica conform prevederilor pct. 3.1.1, 4.1.3 şi 4.2.2.
  6.1.1.2. Recipientele din metal care prezintă deformari asimetrice sau deformari majore ori alte defecte similare vor fi respinse. Este permisă o uşoară deformare simetrica a bazei sau o deformare care afectează profilul părţii superioare a recipientului, cu condiţia ca recipientul sa nu fie respins la încercarea de spargere.
  6.1.2. Încercarea de spargere pentru recipientele goale din metal
  Persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţa trebuie să asigure ca presiunea de spargere a recipientelor este cu cel puţin 20% mai mare decât presiunea de încercare indicată.
  6.1.3. Încercarea de rezistenta la soc pentru recipientele din sticlă protejate
  Producătorul trebuie să asigure ca recipientele satisfac cerinţele pentru încercări prevăzute la pct. 4.1.2.
  6.1.4. Verificarea individuală a recipientelor pulverizatoare de aerosoli umplute
  6.1.4.1. a) Fiecare recipient pulverizator de aerosoli umplut trebuie imersat într-o baie de apa. Temperatura apei şi perioada de imersie trebuie să fie astfel încât să permită:
  - conţinutului recipientului pulverizator de aerosoli sa atinga o temperatura uniforma de 50°C; sau
  - valorii presiunii din recipientul pulverizator de aerosoli sa atinga valoarea presiunii exercitate de conţinutul sau la o temperatura uniforma de 50°C.
  b) Orice recipient pulverizator de aerosoli care prezintă o deformare permanenta vizibila sau o scurgere trebuie să fie respins.
  6.1.4.2. Totuşi persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţa poate folosi, pe propria răspundere şi cu acordul scris al persoanelor desemnate în acest sens din cadrul ISCIR - INSPECT, departament al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, orice sistem de încercare care da posibilitatea obţinerii unui rezultat echivalent cu cel al metodei baii de apa.
  6.2. Exemple de încercări de verificare care se pot efectua
  6.2.1. Încercări pe recipiente goale
  Presiunea de încercare trebuie aplicată timp de 25 de secunde pe 5 recipiente alese în mod aleatoriu dintr-un lot omogen de 2.500 de recipiente goale, ceea ce înseamnă ca sunt fabricate din aceleaşi materiale prin acelaşi procedeu continuu de fabricaţie a lotului sau dintr-un lot care constituie producţia într-un interval de o ora.
  Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, vor fi alese în mod aleatoriu 10 recipiente suplimentare din acelaşi lot şi supuse aceleiaşi încercări.
  Dacă oricare dintre aceste recipiente nu trece încercarea, întregul lot va fi considerat neadecvat pentru utilizare.
  6.2.2. Încercări pe recipiente pulverizatoare de aerosoli umplute
  Se vor efectua încercări de verificare a etanseitatii la aer şi apa imersand un număr reprezentativ de recipiente pulverizatoare de aerosoli umplute într-o baie de apa. Temperatura baii şi perioada de imersie trebuie să fie astfel încât sa dea posibilitatea conţinutului recipientului pulverizator de aerosoli sa atinga o temperatura uniforma de 50°C în intervalul de timp cerut, pentru a se asigura că nu are loc nici o spargere sau rupere.
  Orice lot de recipiente pulverizatoare de aerosoli care nu trece aceste încercări trebuie să fie considerat neadecvat pentru utilizare.
  --------------