HOTĂRÂRE nr. 749 din 24 iunie 2009 (*actualizată*)
pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
(actualizată până la data de 12 octombrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 749 din 24 iunie 2009; HOTĂRÂRE nr. 943 din 19 august 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  în conformitate cu art. 60 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 1 alin. (3) şi cu art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, cu art. 2-4 din Legea consorţiilor universitare nr. 287/2004, precum şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare al acestora, cât şi numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.
  ------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.


  Articolul 6

  (1) Noile specializări autorizate să funcţioneze provizoriu prevăzute în prezenta hotărâre au dreptul să îşi desfăşoare activitatea începând cu anul I al anului universitar 2009-2010.
  (2) La specializările/programele de studii care nu se mai regăsesc în prezenta hotărâre nu se mai organizează admitere începând cu anul universitar 2009-2010.


  Articolul 7

  (1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate prin lege pot organiza numai în locaţiile evaluate favorabil de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi confirmate prin hotărâri ale Guvernului, după caz, admiterea în învăţământul superior, procesul de învăţământ, examene de finalizare a studiilor, pot emite şi elibera diplome de licenţă şi alte documente şcolare, numai la specializările/programele de studii universitare de licenţă autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate, separat pentru fiecare formă de învăţământ (zi, frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă), aprobate prin hotărâri ale Guvernului, cu precizarea locaţiei.
  (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) conduce la nerecunoaşterea de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării a studiilor şi actelor de studii emise de aceste instituţii.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 11 decembrie 2008.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul educaţiei,
  cercetării şi inovării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Marian Sârbu
  Bucureşti, 24 iunie 2009.
  Nr. 749.


  Anexa 1
  NOMENCLATORUL
  domeniilor şi specializărilor/programelor de studii universitare
  de licenţă şi sistemul naţional de codificare al acestora,
  precum şi numărul de credite de studiu transferabile
  A. Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora
  *Font 7*
  ┌────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  │Domenii fundamentale de │ Domeniul de studii │ Specializări/Programe de studii │ │
  │ştiinţă, artă şi cultură│ universitare de licenţă │ │ Nr. │
  ├──────────────────┬─────┼──────────────────────────┬─────┼────────────────────────────────────────────────┬─────┤C.S.T.│
  │ Denumire │ Cod │ Denumire │ Cod │ Denumire │ Cod │ │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe exacte │ 010 │Matematică │ 010 │Matematică │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Matematici aplicate │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Matematică informatică │ 030 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Fizică │ 020 │Fizică │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Fizică medicală │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Biofizică │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Fizică informatică │ 040 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Chimie │ 030 │Chimie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Biochimie tehnologică │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Radiochimie │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Chimie informatică │ 040 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Informatică │ 040 │Informatică │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Informatică aplicată │ 020 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe ale │ 020 │Biologie │ 010 │Biologie │ 010 │ 180 │
  │naturii │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Biochimie │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Geografie │ 020 │Geografie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Geografia turismului │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Cartografie │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Planificare teritorială │ 050 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Geologie │ 030 │Geologie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Geochimie │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ştiinţa mediului │ 040 │Chimia mediului │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ecologie şi protecţia mediului │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Geografia mediului │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Fizica mediului │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ştiinţa mediului │ 050 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ Ştiinţe umaniste │ 030 │Filosofie │ 010 │Filosofie │ 010 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Limbă şi literatură │ 020 │Limba şi literatura română*1) │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Limbă şi literatură*2) │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Limba şi literatura modernă*3) │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Literatură universală şi comparată*11) │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Filologie clasică*4) │ 050 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Limbi moderne aplicate │ 030 │Traducere şi interpretare │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Limbi moderne aplicate │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Istorie │ 040 │Istorie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Arheologie │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Arhivistică │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Muzeologie │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Istoria artei │ 050 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Studii culturale │ 050 │Etnologie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Studii iudaice │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Studii americane │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Studii culturale │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Studii europene │ 050 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Teologie │ 040 │Teologie │ 010 │Teologie pastorală*5) │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Teologie didactică*5) │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Artă sacră │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Teologie asistenţă socială*5) │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Studii religioase │ 050 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe juridice │ 050 │Drept │ 010 │Drept │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Drept comunitar │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ordine şi siguranţă publică │ 030 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe sociale │ 060 │Sociologie │ 010 │Sociologie │ 010 │ 180 │
  │şi politice │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Antropologie │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Asistenţă socială │ 020 │Asistenţă socială │ 010 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ştiinţe politice │ 030 │Ştiinţe politice │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Studii de securitate │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Relaţii internaţionale │ 040 │Relaţii internaţionale şi studii europene │ 010 │ 180 │
  │ │ │şi studii europene │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ştiinţe administrative │ 050 │Administraţie publică │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Administraţie europeană │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Poliţie comunitară │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Servicii şi politici de sănătate publică │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ │(Public Health) │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ştiinţe ale comunicării │ 060 │Jurnalism │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Publicitate │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Biblioteconomie şi ştiinţa informării │ 040 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ştiinţe ale educaţiei │ 070 │Pedagogie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Psihopedagogie specială │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ │preşcolar │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Psihologie │ 080 │Psihologie │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Terapie ocupaţională │ 020 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe economice │ 070 │Economie │ 010 │Economie generală │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economie agroalimentară │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economia mediului │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economie şi comunicare economică în afaceri │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economie agroalimentară şi a mediului │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economie generală şi comunicare economică │ 060 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Finanţe │ 020 │Finanţe şi bănci │ 010 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Administrarea afacerilor │ 030 │Administrarea afacerilor │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economia firmei │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Merceologie şi managementul calităţii │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economia comerţului, turismului, serviciilor şi │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ │managementul calităţii │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de │ 060 │ 180 │
  │ │ │ │ │ospitalitate │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │ 070 │ 180 │
  │ │ │ │ │servicii, merceologie şi managementul calităţii │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Contabilitate │ 040 │Contabilitate şi informatică de gestiune │ 010 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică şi│ 050 │Cibernetică economică │ 010 │ 180 │
  │ │ │informatică economică │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Informatică economică │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ 030 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Economie şi afaceri │ 060 │Economie internaţională │ 010 │ 180 │
  │ │ │internaţionale │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Afaceri internaţionale │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Economie şi afaceri internaţionale │ 030 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Management │ 070 │Management │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Managementul dezvoltării rurale durabile │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Marketing │ 080 │Marketing │ 010 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Arte │ 080 │Teatru │ 010 │Artele spectacolului*6) │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Teatrologie*7) │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Scenografie │ 030 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Cinematografie şi media │ 020 │Cinematografie, fotografie, media*8) │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Filmologie │ 020 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Muzică │ 030 │Pedagogie muzicală │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Muzică religioasă │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Muzicologie │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Interpretare muzicală - canto │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Compoziţie muzicală │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Dirijat │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Artele spectacolului muzical │ 080 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Arte plastice, decorative │ 040 │Arte plastice*9) │ 010 │ 180 │
  │ │ │şi design │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Arte decorative │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Design │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Conservare şi restaurare │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Artă murală │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ 060 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Istoria şi teoria artei │ 070 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │ 080 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Arte textile - design textil │ 090 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Modă-design vestimentar │ 100 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Scenografie şi eveniment artistic │ 110 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Design ambiental │ 120 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Artă monumentală │ 130 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Arhitectură şi │ 090 │Arhitectură │ 010 │Arhitectură │ 010 │ 360 │
  │urbanism │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Arhitectură de interior │ 020 │ 300 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Design de produs │ 030 │ 300 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitectură │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Arhitectura peisajului │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Mobilier şi amenajări interioare │ 060 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologie arhitecturală │ 070 │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Urbanism │ 020 │Proiectare şi planificare urbană │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Urbanism şi administrarea teritoriului │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Amenajarea şi planificarea peisajului │ 030 │ 240 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Educaţie fizică şi│ 100 │Educaţie fizică şi sport │ 010 │Educaţie fizică şi sportivă │ 010 │ 180 │
  │sport │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ 030 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe agricole │ 110 │Agronomie │ 010 │Agricultură │ 010 │ 240 │
  │şi silvice │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ştiinţele solului │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Montanologie │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Protecţia plantelor │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ │pentru agricultură şi industria alimentară │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Horticultură │ 020 │Horticultură │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Peisagistică │ 020 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Silvicultură │ 030 │Silvicultură │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Exploatări forestiere │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Cinegetică │ 030 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Zootehnie │ 040 │Zootehnie │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Piscicultură şi acvacultură │ 020 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Biotehnologii │ 050 │Inginerie genetică │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Biotehnologii*10) │ 020 │ 240 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe │ 120 │Calculatoare şi tehnologia│ 010 │Calculatoare │ 010 │ 240 │
  │inginereşti │ │informaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologia informaţiei │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Calculatoare şi sisteme informatice pentru │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ │apărare şi securitate naţională │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria informaţiei │ 040 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie genistică │ 020 │Maşini şi utilaje de geniu │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ │mascare │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie geodezică │ 030 │Măsurători terestre şi cadastru │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Topogeodezie şi automatizarea asigurării │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ │topogeodezice │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie aerospaţială │ 040 │Construcţii aerospaţiale │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Sisteme de propulsie │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie şi management aeronautic │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Aeronave şi motoare de aviaţie │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Navigaţie aeriană (Air Navigation) │ 060 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie chimică │ 050 │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ │mediului │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ │nanomateriale │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ │biochimice │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie chimică │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Controlul şi securitatea produselor alimentare │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie biochimică │ 080 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria fabricaţiei hârtiei │ 090 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologia chimică a produselor din piele şi │ 100 │ 240 │
  │ │ │ │ │înlocuitori │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologie chimică textilă │ 110 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ 120 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Prelucrarea petrolului şi petrochimie │ 130 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Extracte şi aditivi naturali alimentari │ 140 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Chimie militară │ 150 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie civilă │ 060 │Construcţii civile, industriale şi agricole │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Căi ferate, drumuri şi poduri │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Construcţii şi fortificaţii │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Construcţii miniere │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie civilă │ 080 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ 090 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Infrastructura transporturilor metropolitane │ 100 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria instalaţiilor │ 070 │Instalaţii pentru construcţii │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ │atmosferei │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Instalaţii pentru construcţii - pompieri │ 030 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie de armament, │ 080 │Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi │ 010 │ 240 │
  │ │ │rachete şi muniţii │ │sisteme de salvare │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Armament, aparatură artileristică şi sisteme de │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ │conducere a focului │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Sisteme integrate de armament şi muniţie │ 040 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie electrică │ 090 │Sisteme electrice │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Electrotehnică │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Electromecanică │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare │ 060 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie electronică şi │ 100 │Electronică aplicată │ 010 │ 240 │
  │ │ │telecomunicaţii │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ │nanotehnologii │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Telecomenzi şi electronică în transporturi │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Echipamente şi sisteme electronice militare │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Transmisiuni │ 070 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie energetică │ 110 │Ingineria sistemelor electroenergetice │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Hidroenergetică │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Termoenergetică │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Energetică industrială │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Energetică şi tehnologii nucleare │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Managementul energiei │ 060 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie geologică │ 120 │Inginerie geologică │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Geologia resurselor miniere │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Geologia resurselor petroliere │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Geofizică │ 040 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie industrială │ 130 │Tehnologia construcţiilor de maşini │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sudării │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Design industrial │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria securităţii în industrie │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologia şi designul produselor textile │ 080 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi│ 090 │ 240 │
  │ │ │ │ │înlocuitori │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ 100 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ 110 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria prelucrării materialelor polimerice, │ 120 │ 240 │
  │ │ │ │ │textile şi compozite │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Logistică industrială │ 130 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie forestieră │ 140 │Ingineria prelucrării lemnului │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria produselor finite din lemn │ 020 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria produselor │ 150 │Ingineria produselor alimentare │ 010 │ 240 │
  │ │ │alimentare │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Pescuit şi industrializarea peştelui │ 040 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria autovehiculelor │ 160 │Construcţii de autovehicule │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sistemelor de propulsie pentru │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ │autovehicule │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Autovehicule rutiere │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Echipamente şi sisteme de comandă şi control │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ │pentru autovehicule │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Blindate, automobile şi tractoare │ 050 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria materialelor │ 170 │Ştiinţa materialelor │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria elaborării materialelor metalice │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria procesării materialelor │ 030 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie mecanică │ 180 │Sisteme şi echipamente termice │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Maşini şi echipamente miniere │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie mecanică │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ │industrie alimentară │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Utilaje petroliere şi petrochimice │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Utilaje pentru transportul şi depozitarea │ 080 │ 240 │
  │ │ │ │ │hidrocarburilor │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Echipamente pentru procese industriale │ 090 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Utilaje tehnologice pentru construcţii │ 100 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria şi managementul resurselor │ 110 │ 240 │
  │ │ │ │ │tehnologice în construcţii │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Utilaje pentru textile şi pielărie │ 120 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Vehicule pentru transportul feroviar │ 130 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Utilaje şi instalaţii portuare │ 140 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria mediului │ 190 │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului în industria │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ │chimică şi petrochimică │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria mediului │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Reconstrucţie ecologică │ 080 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Arhitectură navală │ 200 │Arhitectură navală │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Sisteme şi echipamente navale │ 020 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie marină │ 210 │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │ 010 │ 240 │
  │ │ │şi navigaţie │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Electromecanică navală │ 030 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria sistemelor │ 220 │Automatică şi informatică aplicată │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Echipamente pentru modelare, simulare şi │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ │conducere informatizată a acţiunilor de luptă │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sistemelor multimedia │ 030 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Inginerie şi management │ 230 │Inginerie economică industrială │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul mecanic │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie economică în construcţii │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie şi management naval şi portuar │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ │transporturilor │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie economică în industria chimică şi de │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ │materiale │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie economică în agricultură │ 080 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică │ 090 │ 240 │
  │ │ │ │ │şi agroturism │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie şi management în industria turismului │ 100 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie şi management forestier │ 110 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │ 240 │Ingineria transporturilor şi a traficului │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sistemelor de circulaţie feroviară │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră │ 030 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Mecatronică şi robotică │ 250 │Mecatronică │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Robotică │ 020 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Mine, petrol şi gaze │ 260 │Inginerie minieră │ 010 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Prepararea substanţelor minerale utile │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Topografie minieră │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie de petrol şi gaze │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Transportul, depozitarea şi distribuţia │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ │hidrocarburilor │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Ştiinţe inginereşti │ 270 │Inginerie medicală │ 010 │ 240 │
  │ │ │aplicate │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Optometrie │ 020 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Biotehnologii industriale │ 030 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Inginerie fizică │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Informatică industrială │ 050 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Informatică aplicată în inginerie electrică │ 060 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Informatică aplicată în ingineria materialelor │ 070 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ 080 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Fizică tehnologică │ 090 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Bioinginerie │ 100 │ 240 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Ştiinţe militare │ 130 │Ştiinţe militare şi │ 010 │Conducere interarme - forţe terestre │ 010 │ 180 │
  │şi informaţii │ │informaţii │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Conducere interarme - forţe navale │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Conducere interarme - forţe aeriene │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Conducere logistică │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Managementul organizaţiei │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice - informaţii │ 060 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Psihologie - informaţii │ 070 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Management economico-financiar │ 080 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Securitate şi apărare │ 090 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Conducere militară │ 100 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Comunicare publică şi interculturală în │ 110 │ 180 │
  │ │ │ │ │domeniul securităţii şi apărării │ │ │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Sisteme informaţionale │ 120 │ 180 │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Medicină │ 140 │Medicină veterinară │ 010 │Medicină veterinară │ 010 │ 360 │
  │veterinară │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────┴─────┴──────────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘

  ---------
  * 1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.
  * 2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.
  * 3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.
  * 4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.
  * 5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie româno-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă.
  * 6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.
  * 7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  * 8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.
  * 9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii.
  * 10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară.
  * 11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română.
  ---------------
  Litera A din anexa 1 a fost modificată şi completată de pct. 2-5 ale art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  B. Lista specializărilor din domeniul Sănătate reglementate sectorial şi, respectiv, general şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora
  *Font 7*
  ┌────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
  │Domenii fundamentale de │ Domeniul de studii │ Specializări/Programe de studii │ │
  │ştiinţă, artă şi cultură│ universitare de licenţă │ │ Nr. │
  ├──────────────────┬─────┼──────────────────────────┬─────┼────────────────────────────────────────────────┬─────┤C.S.T.│
  │ Denumire │ Cod │ Denumire │ Cod │ Denumire │ Cod │ │
  ├──────────────────┼─────┼──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │Sănătate │ 150 │Reglementate sectorial │ 010 │Medicină │ 010 │ 360 │
  │ │ │în cadrul Uniunii │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Europene │ │Medicină dentară │ 020 │ 360 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Farmacie │ 030 │ 300 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Asistenţă medicală generală │ 040 │ 240 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Moaşe │ 050 │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼─────┼────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │Reglementate general │ 020 │Radiologie şi imagistică │ 010 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Laborator clinic │ 020 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ 030 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Tehnică dentară │ 040 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Asistenţă dentară │ 050 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Asistenţă de farmacie │ 060 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Audiologie şi protezare auditivă │ 070 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Asistenţă de profilaxie stomatologică │ 080 │ 180 │
  │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┤
  │ │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │ 090 │ 180 │
  └──────────────────┴─────┴──────────────────────────┴─────┴────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┘


  Anexa 2
  STRUCTURA
  instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii
  universitare de licenţă şi specializările/programele de studii
  acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu
  1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Inginerie electrică │Sisteme electrice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Electrică │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în inginerie electrică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Energetică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Hidroenergetică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Termoenergetică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Energetică şi tehnologii nucleare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Managementul energiei │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Informatică industrială │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Calculatoare şi │Calculatoare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Automatică │ tehnologia informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Calculatoare │ │Tehnologia informaţiei │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Calculatoare şi │Ingineria informaţiei │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Electronică, │ tehnologia informaţiei │ │ │ │ │
  │ │ Telecomunicaţii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Tehnologia │ Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Informaţiei │ telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Electronică aplicată (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │limba engleză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Reţele şi software de telecomunicaţii (în limba │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │engleză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │nanotehnologii │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Microelectronică, optoelectronică şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │nanotehnologii (în limba engleză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Inginerie industrială │Ingineria prelucrării materialelor polimerice, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie │ │textile şi compozite │ │ │ │
  │ │ Mecanică şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Mecatronică │ Inginerie mecanică │Sisteme şi echipamente termice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Echipamente pentru procese industriale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Optometrie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Ingineria şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Managementul │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Sistemelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Tehnologice │ │Ingineria sudării │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Inginerie mecanică │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Ingineria │ │alimentară │ │ │ │
  │ │ Sistemelor ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Biotehnice │ Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │ Inginerie electronică │Telecomenzi şi electronică în transporturi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Transporturi │ şi telecomunicaţii │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Vehicule pentru transportul feroviar │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Inginerie aerospaţială │Construcţii aerospaţiale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Aerospaţială │ │Sisteme de propulsie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management aeronautic │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Navigaţie aeriană (în limba engleză) │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │ Facultatea │ Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Ştiinţa │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Ingineria │ │Ingineria elaborării materialelor metalice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Materialelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria procesării materialelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în industria chimică şi de │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │materiale │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 11 │ Facultatea de │ Inginerie chimică │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Chimie Aplicată │ │mediului │ │ │ │
  │ │ şi Ştiinţa │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Materialelor │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │nanomateriale │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria polimerilor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │biochimice │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industria │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │chimică şi petrochimică │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în industria chimică şi de │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │materiale │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 12 │ Facultatea de │ Calculatoare │Ingineria informaţiei (în limbile engleză şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie în Limbi │şi tehnologia informaţiei │franceză) │ │ │ │
  │ │ Străine ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie chimică │Inginerie chimică (în limbile engleză şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │franceză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electronică │Electronică aplicată (în limbile engleză, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ şi telecomunicaţii │franceză şi germană) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor (în limbile engleză şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │franceză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Inginerie mecanică (în limbile engleză, franceză │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │şi germană) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic (în │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │limba germană) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic (în limba germană) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 13 │ Facultatea de │ Ştiinţe inginereşti │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Ştiinţe Aplicate │ aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie fizică │ A │ Zi │ 240 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Construcţii Civile, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Industriale şi │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Agricole ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Hidrotehnică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie sanitară şi protecţia mediului │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Căi Ferate, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Drumuri şi Poduri │ │Infrastructura transporturilor metropolitane │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Instalaţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │atmosferei │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Inginerie mecanică │Utilaje tehnologice pentru construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Utilaj Tehnologic │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi managementul resurselor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │tehnologice în construcţii │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Geodezie │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Inginerie civilă (în limbile engleză şi franceză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie în Limbi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Străine │ Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii (în limba franceză) │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Departamentul │ Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ de Limbi Străine │ │ │ │ │ │
  │ │ şi Comunicare │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Arhitectură │Arhitectură │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ de Arhitectură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitectură │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Conservare şi restaurare de arhitectură (la │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Sibiu) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │ Arhitectură │Arhitectură de interior │ A │ Zi │ 300 │
  │ │ de Arhitectură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ de Interior │ │Design de produs │ AP │ Zi │ 300 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Mobilier şi amenajări interioare │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Urbanism │Proiectare şi planificare urbană │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Urbanism │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Amenajarea şi planificarea peisajului │ AP │ Zi │ 240 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 2 de la pct. 3 din anexa 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Biologie │Biologie │ A/ │ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Agricultură │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Agronomie │Agricultură │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ştiinţele solului │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Protecţia plantelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Silvicultură │Silvicultură │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Management, │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Inginerie │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică │ A/ │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Economică în │ │şi agroturism │ AP │ │ │
  │ │ Agricultură şi │ │ │ │ │ │
  │ │ Dezvoltare │ │ │ │ │ │
  │ │ Rurală │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Horticultură │Horticultură │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ de Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Peisagistică │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Silvicultură │Cinegetică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ de Zootehnie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Zootehnie │Zootehnie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Piscicultură şi acvacultură │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria produselor │Tehnologia prelucrării produselor agricole │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ alimentare │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea │ Ingineria produselor │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ de Medicină │ alimentare │ │ │ │ │
  │ │ Veterinară ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Medicină veterinară │Medicină veterinară │ A │ Zi │ 360 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Biotehnologii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biotehnologii medical-veterinare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Biotehnologii industriale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A/ │ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Îmbunătăţiri │ │ │ AP │ │ │
  │ │ Funciare şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ingineria │ Inginerie civilă │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Mediului ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │ A/ │ Zi/FR │ 240 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea │ Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ de Management, │ │ │ │ │ │
  │ │ Inginerie │ │ │ │ │ │
  │ │ Economică │ │ │ │ │ │
  │ │ în Agricultură │ │ │ │ │ │
  │ │ şi Dezvoltare │ │ │ │ │ │
  │ │ Rurală │ │ │ │ │ │
  │ │ din Slatina │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea │ Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Management, │ │ │ │ │ │
  │ │ Inginerie │ │ │ │ │ │
  │ │ Economică │ │ │ │ │ │
  │ │ în Agricultură │ │ │ │ │ │
  │ │ şi Dezvoltare │ │ │ │ │ │
  │ │ Rurală │ │ │ │ │ │
  │ │ din Călăraşi │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 3 de la pct. 4 din anexa 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ A/ │ Zi/FR/ID │ 180 │
  │ │ de Administraţie │ │ │AP/ │ │ │
  │ │ şi Afaceri │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Biologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biochimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Chimie │Chimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Chimie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Chimie (în limba engleză) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Chimie (în limba franceză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biochimie tehnologică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Radiochimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Drept │Drept │ A/ │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ de Drept │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea │ Filosofie │Filosofie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Filosofie │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Fizică │Fizică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică (în limbile franceză şi engleză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică medicală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biofizică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică informatică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Fizică tehnologică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea │ Geografie │Geografie │ A/ │ Zi/FR/ID │ 180 │
  │ │ de Geografie │ │ │AP/ │ │ │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │A/ │ Zi/FR/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │AP/ │ │ │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Călimăneşti) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Cartografie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială (la Măcin) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A/ │ Zi/FR │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea │ Geologie │Geologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Geologie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Geofizică │ Inginerie geologică │Inginerie geologică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geofizică │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea │ Istorie │Istorie │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Istorie │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Istoria artei │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ studii europene │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │ Facultatea │ Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Jurnalism │ │ │ AP │ │ │
  │ │ şi Ştiinţele │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Comunicării │ │Publicitate │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 11 │ Facultatea │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Litere │ │literatură modernă │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Literatură universală şi comparată - O limbă şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Etnologie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Studii europene │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe administrative │Asistenţă managerială şi secretariat │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat (la │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Crevedia) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biblioteconomie şi ştiinţa informării │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 12 │ Facultatea de │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Limbi şi Literaturi │ │română/O limbă şi literatură modernă │ │ │ │
  │ │ Străine │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │O limbă şi literatură modernă - Limba şi │ AP/│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │literatura română/Limba neogreacă │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura neogreacă (A)/Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura modernă (B)/Limba şi literatura română(B)│ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă (B)/Limba rromani │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │coreeană (B) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │catalană (B) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Studii americane │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Studii iudaice │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 13 │ Facultatea │ Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Matematică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Informatică │ │Matematică (în limba franceză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematici aplicate │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematici aplicate (în limba engleză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │AP/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 14 │ Facultatea │ Sociologie │Sociologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Sociologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Asistenţă │ │Antropologie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Socială ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 15 │ Facultatea │ Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Psihologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Ştiinţele │ │Psihopedagogie specială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Educaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Buzău) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Crevedia) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Focşani) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Psihologie │Psihologie │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 16 │ Facultatea │ Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Ştiinţe Politice │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ştiinţe politice (în limbile franceză şi engleză) │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 17 │ Facultatea de │ Teologie │Teologie baptistă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Baptistă │ │Teologie baptistă asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 18 │ Facultatea de │ Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ortodoxă │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artă sacră │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 19 │ Facultatea │ Teologie │Teologie româno-catolică asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Teologie │ │ │ │ │ │
  │ │ Româno-Catolică │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 20 │ Departamentul │ Calculatoare │Tehnologia informaţiei │AP/ │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ de Tehnologii │şi tehnologia informaţiei │ │ AP │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 1, 3, 7, 10 şi 12 de la pct. 5 din anexa 2 au fost modificate de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Sănătate │Medicină*) │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ de Medicină │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Sănătate │Medicină dentară*) │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Medicină Dentară │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Sănătate │Farmacie*) │ A │ Zi │ 300 │
  │ │ de Farmacie │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Sănătate │Asistenţă medicală generală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ de Moaşe şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Asistenţă │ │Moaşe │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Medicală │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Radiologie şi imagistică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Laborator clinic │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă dentară │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă de farmacie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Audiologie şi protezare auditivă │ AP │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘
      * Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Economie │Economie şi comunicare economică în afaceri │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Economie │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Economie │Economie agroalimentară şi a mediului │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Economie │ │ │ │ │ │
  │ │ Agroalimentară şi a │ │ │ │ │ │
  │ │ Mediului │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limbile engleză, │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Administrarea │ │franceză şi germană) │ │ │ │
  │ │ Afacerilor, cu │ │ │ │ │ │
  │ │ predare în limbi │ │ │ │ │ │
  │ │ străine │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor în comerţ, turism, │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Comerţ │ │servicii, merceologie şi managementul calităţii │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Management ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea │ Marketing │Marketing │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Marketing │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea │Cibernetică, statistică şi│Cibernetică economică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Cibernetică, │ informatică economică │ │ │ │ │
  │ │ Statistică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Informatică │ │Informatică economică │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Economică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │ Finanţe │Finanţe şi bănci │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Finanţe, Asigurări, │ │ │ │ │ │
  │ │ Bănci şi Burse de │ │ │ │ │ │
  │ │ Valori │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Contabilitate şi │ │ │ │ │ │
  │ │ Informatică de │ │ │ │ │ │
  │ │ Gestiune │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │Facultatea de Relaţii│ Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Economice │ internaţionale │ │ │ │ │
  │ │ Internaţionale │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 1, 2 şi 7 de la pct. 7 din anexa 2 au fost modificate de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │Muzică │Interpretare muzicală - canto │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Interpretare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Muzicală │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artele spectacolului muzical │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │Muzică │Pedagogie muzicală │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Compoziţie, │ │ │ AP │ │ │
  │ │ Muzicologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Pedagogie │ │Muzică religioasă │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Muzicală │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Muzicologie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Compoziţie muzicală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Dirijat │ A │ Zi │ 240 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │Arte plastice, decorative │Arte plastice (fotografie-videoprocesarea │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Arte Plastice │ şi design │computerizată a imaginii) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │Arte plastice, decorative │Arte decorative │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Arte │ şi design ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Decorative │ │Design │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ şi Design │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artă murală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arte textile - design textil │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Scenografie şi eveniment artistic │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │Arte plastice, decorative │Conservare şi restaurare │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Istoria │ şi design ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Teoria Artei │ │Istoria şi teoria artei │ A │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I.L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Teatru │Artele spectacolului (actorie, regie, păpuşi- │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Teatru │ │marionete, coregrafie) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teatrologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Scenografie │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │ Cinematografie şi media │Cinematografie, fotografie, media (regie de film │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Film │ │şi TV, imagine de film şi TV, multimedia: sunet- │ │ │ │
  │ │ │ │montaj, comunicare audiovizuală: scenaristică, │ │ │ │
  │ │ │ │publicitate media, filmologie) │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI
  --------------
  Denumirea pct. 11 din anexa 2 a fost modificată de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Educaţie Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Sport │ │Sport şi performanţă motrică │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │ Educaţie fizică şi sport │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Kinetoterapie │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Administraţie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Publică │ │Administraţie europeană │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Sociologie │Sociologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Politice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ A │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Relaţii internaţionale │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ şi studii europene │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Comunicare │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Relaţii Publice │ │Publicitate │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Psihologie │Psihologie │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Management │Management │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ de Management │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 2 de la pct. 12 din anexa 2 a fost modificat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ de Istorie şi │ │engleză │ │ │ │
  │ │ Filologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │franceză │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura engleză │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Istorie │Istorie │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arheologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arhivistică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Muzeologie │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │ Informatică │Informatică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ de Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Finanţe │Finanţe şi bănci │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electronică │Electronică aplicată │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ şi telecomunicaţii │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria mediului │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Drept │Drept │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Drept şi Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Sociale │ Sociologie │Sociologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Educaţie fizică şi sport│Educaţie fizică şi sportivă │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ortodoxă │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 3 de la pct. 13 din anexa 2 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria sudării │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia şi designul produselor textile │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Vehicule pentru transportul feroviar │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea │ Biotehnologii │Biotehnologii pentru industria alimentară │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ de Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Alimentară, │ Inginerie chimică │Tehnologie chimică textilă │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Turism ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Protecţia │ Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Mediului │ alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie şi management în alimentaţia publică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │şi agroturism │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ de Ştiinţe │ │engleză │ │ │ │
  │ │ Umaniste ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Sociale │ Istorie │Istorie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Teologie │Teologie penticostală didactică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Poliţie comunitară │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Arte plastice, decorative │Design │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ şi design ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Modă-design vestimentar │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Finanţe │Finanţe şi bănci │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Ştiinţe │ │ │ AP │ │ │
  │ │ Economice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ informatică economică │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea │ Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică informatică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Exacte ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │ A/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ de Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ ale Educaţiei, │ Ştiinţe ale educaţiei │Psihopedagogie specială │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Psihologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Asistenţă │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Socială ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Psihologie │Psihologie │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ de Educaţie │ │ │ │ │ │
  │ │ Fizică şi Sport │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea │Arte plastice, decorative │Design │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ de Design │ şi design │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 4 şi 7 de la pct. 14 din anexa 2 au fost modificate de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  15. UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea │ Calculatoare şi │Tehnologia informaţiei │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ de Inginerie │ tehnologia informaţiei │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie chimică │Inginerie biochimică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie energetică │Energetică industrială │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Design industrial │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │ A │ ZI │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ A │ ZI │ 240 │
  │ │ │ alimentare │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ ZI │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ ZI │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ ZI │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în domeniul electric, │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ ZI │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi │A │ Zi │ 180 │
  │ │ Litere │ │literatură modernă (engleză, franceză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura │A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │franceză │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (engleză, │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │franceză) - Limba şi literatura română │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Istorie │Istorie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Psihologie │Terapie ocupaţională │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ Ştiinţe ale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Mişcării, Sportului │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ şi Sănătăţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Educaţie fizică şi sportivă (la Piatra Neamţ) │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ AP │ ZI │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Economice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Departamentul │ Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ pentru Pregătirea │ │ │ │ │ │
  │ │ Personalului │ │ │ │ │ │
  │ │ Didactic │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 2 şi 4 de la pct. 15 din anexa 2 au fost modificate de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  16. UNIVERSITATEA DE NORD DIN BAIA MARE
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Calculatoare şi │Calculatoare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie │ tehnologia informaţiei │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electrică │Electromecanică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ telecomunicaţii │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Ştiinţa mediului │Ştiinţa mediului │ AP │ ZI │ 180 │
  │ │ Resurse ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Minerale şi │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Mediu ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria materialelor │Ingineria procesării materialelor │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mine, petrol şi gaze │Inginerie minieră │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Prepararea substanţelor minerale utile │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Filosofie │Filosofie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Litere ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă (engleză, franceză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Etnologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Teologie │Teologie greco-catolică pastorală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie greco-catolică didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Arte plastice, decorative │Arte plastice (pictură) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ şi design │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematici aplicate │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Fizică │Fizică │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Chimie │Chimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Economia firmei │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ informatică economică │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ Zi │ 240 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  17. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Mecanică │ │Autovehicule rutiere (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie mecanică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Sisteme şi echipamente termice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Optometrie │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Fizică │Fizică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Tehnologică │ Inginerie aerospaţială │Construcţii aerospaţiale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │franceză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Design industrial │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Design industrial (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi managementul calităţii │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor de energii regenerabile │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Chimie │Chimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţa şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ingineria │ Inginerie chimică │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Materialelor │ │biochimice │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie industrială │Ingineria sudării │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria securităţii în industrie │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria elaborării materialelor metalice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria procesării materialelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria valorificării deşeurilor │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică în industria chimică şi de │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │materiale │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în ingineria materialelor │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematică şi informatică aplicată în inginerie │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Calculatoare şi │Calculatoare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie │ tehnologia informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Electrică şi │ │Tehnologia informaţiei │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Ştiinţa ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Calculatoarelor │ Inginerie electrică │Electrotehnică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Electromecanică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare (în limba │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │engleză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie energetică │Managementul energiei │AP/ │ Zi/FR │ 240 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Informatică aplicată în inginerie electrică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Silvicultură │Silvicultură │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Silvicultură şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Exploatări │ │Exploatări forestiere │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Forestiere │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Cinegetică │AP/ │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Inginerie forestieră │Ingineria prelucrării lemnului │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Industria │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Lemnului │ │Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria produselor finite din lemn │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie şi management forestier │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Construcţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Căi ferate, drumuri şi poduri │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │ Ingineria produselor │Ingineria produselor alimentare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Alimentaţie şi │ alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Turism │ │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │alimentară │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Echipamente pentru procese industriale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie şi management în alimentaţia publică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │şi agroturism │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management în industria turismului │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Informatică │ │Matematici aplicate │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Informatică (în limba germană) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Informatică aplicată (în limba germană) │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │ Facultatea de │ Finanţe │Finanţe şi bănci │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Economice ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (în limba engleză) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ informatică economică │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ internaţionale │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 11 │ Facultatea de │ Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ştiinţele │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Educaţiei ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Psihologie │Psihologie │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 12 │ Facultatea de │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Educaţie Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Sport │ │Sport şi performanţă motrică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 13 │Facultatea de Muzică │ Muzică │Pedagogie muzicală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - canto │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 14 │ Facultatea de │ Sănătate │Medicină │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă medicală generală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 15 │ Facultatea de │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Litere │ │literatură modernă (engleză, franceză, │ │ │ │
  │ │ │ │germană, maghiară) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura engleză - O limbă şi │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă (franceză, germană, │ │ │ │
  │ │ │ │maghiară)/Limba şi literatura română │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (câte două limbi dintre: │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │franceză, engleză, germană) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Studii americane │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Biblioteconomie şi ştiinţa informării │AP/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 16 │ Facultatea de │ Drept │Drept │A/A │ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Drept şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Sociologie │ Sociologie │Sociologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 1, 3 şi 16 de la pct. 17 din anexa 2 au fost modificate de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  18. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Arhitectură │Arhitectură │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Arhitectură şi │ │ │ │ │ │
  │ │ Urbanism │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Calculatoare şi │Calculatoare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Automatică şi │ tehnologia informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Calculatoare │ │Calculatoare (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia informaţiei │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Automatică şi informatică aplicată (în limba │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │engleză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Automatică şi informatică aplicată (la Satu Mare) │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Construcţii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Căi ferate, drumuri şi poduri │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie civilă (în limba engleză) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Construcţii de │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Maşini │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │germană) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Alba Iulia) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Satu Mare) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologia construcţiilor de maşini (la Zalău) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Satu Mare)│ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini-unelte şi sisteme de producţie (la Zalău) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Design industrial │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Inginerie mecanică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică industrială │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (în limba │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │engleză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Alba Iulia) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Satu Mare) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie economică industrială (la Zalău) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Robotică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Robotică (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Inginerie fizică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Electronică, │ telecomunicaţii ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Telecomunicaţii │ │Electronică aplicată (în limba engleză) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ şi Tehnologia │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Informaţiei │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │limba engleză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Inginerie electrică │Sisteme electrice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Electrică │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Instrumentaţie şi achiziţii de date │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Electromecanică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie energetică │Managementul energiei │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Inginerie medicală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Ingineria instalaţiilor │Instalaţii pentru construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Instalaţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Instalaţii şi echipamente pentru protecţia │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │atmosferei │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Mecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Sisteme şi echipamente termice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Mecanică fină şi nanotehnologii │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie│ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │alimentară │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Ştiinţa şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ingineria │ │Ingineria procesării materialelor │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Materialelor │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria procesării materialelor (la Zalău) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Echipamente pentru procese industriale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ A │ Zi │ 240 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 3 de la pct. 18 din anexa 2 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  19. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Biologie │Biologie │A/A │ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Agricultură ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Agronomie │Agricultură │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ştiinţele solului │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Montanologie │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria produselor │Tehnologia prelucrării produselor agricole │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ │ alimentare ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Controlul şi expertiza produselor alimentare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Horticultură │Horticultură │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Horticultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Peisagistică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Silvicultură │Silvicultură │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în agricultură │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie şi management în alimentaţia publică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │şi agroturism │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Zootehnie │Zootehnie │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Zootehnie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Biotehnologii │ │Piscicultură şi acvacultură │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Biotehnologii │Biotehnologii agricole │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biotehnologii pentru industria alimentară │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Biotehnologii │Biotehnologii medical-veterinare │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Medicină ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Veterinară │ Medicină veterinară │Medicină veterinară │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Medicină veterinară (în limba engleză) │ AP │ Zi │ 360 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 1, 2 şi 3 de la pct. 19 din anexa 2 au fost modificate de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  20. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Informatică │ │Matematici aplicate │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Matematică informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Informatică (la Miercurea Ciuc) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Calculatoare şi │Ingineria informaţiei │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ tehnologia informaţiei │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Fizică │Fizică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică medicală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică medicală (la Zalău) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică informatică (în limba maghiară) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Fizica mediului (la Dej) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria materialelor │Ştiinţa materialelor │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Ingineria medicală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică tehnologică │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Chimie │Chimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Chimie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Inginerie Chimică │ Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie chimică │Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │mediului │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Chimia şi ingineria substanţelor organice, │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │petrochimie şi carbochimie │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │nanomateriale │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria şi informatica proceselor chimice şi │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │biochimice │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie biochimică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industria │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │chimică şi petrochimică │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în industria chimică şi de │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │materiale │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Biologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Geologie │ │Biochimie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Geologie │Geologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie geologică │Inginerie geologică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Biotehnologii industriale │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Geografie │Geografie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Geografie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Gheorgheni, la Sighetu │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Marmaţiei) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Zalău) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Geografia turismului (la Bistriţa) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Cartografie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Hidrologie şi meteorologie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Planificare teritorială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie geodezică │Măsurători terestre şi cadastru │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Ştiinţa mediului │Geografia mediului │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţa şi Ingineria│ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Mediului │ │Ştiinţa mediului │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria mediului │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Drept │Drept │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Drept │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Drept comunitar │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - Limba şi literatura │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Litere │ │maghiară/modernă (engleză, germană, │ │ │ │
  │ │ │ │franceză, rusă, italiană, spaniolă) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura română/Limba şi literatura │ AP │ ID │ 180 │
  │ │ │ │franceză sau Limba şi literatura maghiară │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura română/maghiară/modernă │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(engleză, germană, franceză, rusă, italiană, │ │ │ │
  │ │ │ │spaniolă) - O limbă şi literatură modernă │ │ │ │
  │ │ │ │(ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, │ │ │ │
  │ │ │ │japoneză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - │ │ │ │
  │ │ │ │Limba şi literatura română/modernă (engleză, │ │ │ │
  │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura │ AP │ ID │ 180 │
  │ │ │ │română sau franceză │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │română/maghiară/O limbă modernă sau clasică │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura coreeană - Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura română/maghiară/O limbă modernă │ │ │ │
  │ │ │ │sau clasică │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura franceză/Limba şi literatura │ AP │ ID │ 180 │
  │ │ │ │română sau maghiară │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura japoneză - Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura română/maghiară/O limbă modernă │ │ │ │
  │ │ │ │sau clasică │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura ucraineană - Limba şi │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura română/maghiară/modernă (engleză, │ │ │ │
  │ │ │ │germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, │ │ │ │
  │ │ │ │ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura norvegiană - Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură română/maghiară sau o limbă │ │ │ │
  │ │ │ │modernă ori clasică │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Literatură universală şi comparată │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura maghiară │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Filologie clasică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Etnologie (în limba maghiară) │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Filosofie │Filosofie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │Istorie şi Filosofie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Istorie │Istorie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arheologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arheologie (în limba maghiară) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arhivistică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arhivistică (în limba maghiară) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Istoria artei │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Etnologie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe politice │Studii de securitate │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ studii europene ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Relaţii internaţionale şi studii europene (în │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │limba maghiară) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Biblioteconomie şi ştiinţa informării │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biblioteconomie şi ştiinţa informării (în limba │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │maghiară) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │ Facultatea de │ Sociologie │Sociologie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Sociologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Asistenţă Socială │ │Antropologie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 11 │ Facultatea de │ Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Psihologie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ştiinţe ale │ │Psihopedagogie specială │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Educaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │AP/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Târgu Mureş, Năsăud, Oradea, Sighetu │ │ │ │
  │ │ │ │Marmaţiei, Sibiu, Târgu Secuiesc, Odorheiu │ │ │ │
  │ │ │ │Secuiesc şi Satu Mare) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Psihologie │Psihologie │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Psihologie (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 12 │ Facultatea de │ Economie │Economie generală │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţe │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Economice şi │ │Economie agroalimentară │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Gestiunea ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Afacerilor │ Finanţe │Finanţe şi bănci │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Finanţe şi bănci (în limba engleză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Economia firmei │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia firmei (la Sfântu Gheorghe) │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ ID │ 180 │
  │ │ │ │(în limba maghiară) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Sfântu Gheorghe) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (la │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Sighetu Marmaţiei) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Informatică economică (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Statistică şi previziune economică │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ internaţionale ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Afaceri internaţionale (în limba germană) │ A │ ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Management (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Management (în limba engleză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Marketing (în limba maghiară) │ A │ ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 13 │ Facultatea de │ Studii culturale │Studii iudaice │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Studii Europene │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Studii americane │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ studii europene │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe administrative │Administraţie europeană │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Management (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 14 │ Facultatea de │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Business │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Administrarea afacerilor în servicii de │AP/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │ospitalitate │ AP │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 15 │ Facultatea de │ Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Politice, ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Administrative şi │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ale Comunicării │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Administraţie publică (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Administraţie publică (la Satu Mare) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Servicii şi politici de sănătate (Public Health) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Comunicare şi relaţii publice (în limba germană) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Publicitate │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 16 │ Facultatea de │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Educaţie Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │maghiară) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 17 │ Facultatea de │ Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Teologie Ortodoxă │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artă sacră │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 18 │ Facultatea de │ Filosofie │Filosofie (la Oradea) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Teologie Greco - ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Catolică │ Istorie │Istorie (la Oradea) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Teologie │Teologie greco-catolică pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie greco-catolică didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie greco-catolică didactică (la Oradea) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie greco-catolică asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 19 │ Facultatea de │ Istorie │Istorie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Teologie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Reformată │ Teologie │Teologie reformată didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie reformată asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Muzică │Pedagogie muzicală │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 20 │ Facultatea de │ Istorie │Istorie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Teologie Româno - ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Catolică │ Teologie │Teologie româno-catolică pastorală*) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie româno-catolică didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie româno-catolică asistenţă socială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Studii religioase │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 21 │ Facultatea de │ Teatru │Artele spectacolului (actorie, regie) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Teatru şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Televiziune │ │Teatrologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Cinematografie şi media │Cinematografie, fotografie, media │ AP │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  -----------
  *) Se şcolarizează începând cu anul I universitar 2007/2008, în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Româno-Catolic din Alba Iulia.
  --------------
  Nr. crt. 5, 6, 8, 11, 12, 15, 18 şi 20 de la pct. 20 din anexa 2 au fost modificate de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  21. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Sănătate │Medicină │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă medicală generală │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă medicală generală (la Baia Mare) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă medicală generală (la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Moaşe │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Radiologie şi imagistică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Laborator clinic │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Sănătate │Medicină dentară │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Medicină Dentară │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Tehnică dentară │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă dentară │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Sănătate │Farmacie │ A │ Zi │ 300 │
  │ │ Farmacie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă de farmacie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │ AP │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  22. ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Muzică │Interpretare muzicală - instrumente │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Interpretare │ │ │ │ │ │
  │ │ Muzicală │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Muzică │Interpretare muzicală - canto │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Artă Scenică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artele spectacolului muzical │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea │ Muzică │Pedagogie muzicală │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Teoretică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Muzicologie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Compoziţie muzicală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Dirijat │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea │ Muzică │Pedagogie muzicală │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ de Muzică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ din Piatra-Neamţ │ │Interpretare muzicală - canto │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │A/A │ Zi/ID │ 240 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 3 de la pct. 22 din anexa 2 a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  23. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │Arte plastice, decorative │Arte plastice (fotografie-videoprocesarea │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Arte Plastice │ şi design │computerizată a imaginii) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arte plastice (pictură, la Bistriţa) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arte plastice (pictură, la Sighişoara) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arte plastice (pictură, sculptură, grafică) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Conservare şi restaurare │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │Arte plastice, decorative │Arte decorative │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Arte Decorative │ şi design ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Design │ │Design │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artă murală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ceramică - sticlă - metal │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Arte textile - design textil │ A │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  24. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi │ A/ │ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Litere │ │literatură modernă │ AP │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura portugheză │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura modernă (italiană) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura franceză - Limba şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatura modernă (spaniolă) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura engleză - O limbă şi │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă (italiană, franceză, spaniolă) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbi moderne aplicate │Limbi moderne aplicate (engleză, italiană) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Studii culturale │Studii americane │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artă sacră │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă asistenţă socială │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Istorie │Istorie │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Istorie şi Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Politice │ Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Studii de securitate │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ studii europene │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Drept │Drept │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Drept şi Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Administrative │ Sociologie │Sociologie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Poliţie comunitară │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Ştiinţe ale Naturii ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Ştiinţe Agricole │ Geografie │Geografie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Ecologie şi protecţia mediului │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Agronomie │Agricultură │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Horticultură │Horticultură │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Educaţie Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Sport │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Fizică │Fizică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Fizică, Chimie, ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Electronică şi │ Chimie │Chimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Tehnologia ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Petrolului │ Inginerie chimică │Chimie alimentară şi tehnologii biochimice │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Prelucrarea petrolului şi petrochimie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ telecomunicaţii │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Fizică tehnologică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Informatică │ │Matematică informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Finanţe │Finanţe şi bănci │AP/ │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Economice│ │ │AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ internaţionale │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │ Facultatea de │ Sănătate │Medicină │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă medicală generală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Moaşe │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Laborator clinic │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Balneofiziokinetoterapie şi recuperare │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 11 │ Facultatea de │ Sănătate │Medicină dentară │ A │ Zi │ 360 │
  │ │ Medicină │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Dentară │ │Tehnică dentară │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă dentară │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă de profilaxie stomatologică │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 12 │ Facultatea de │ Sănătate │Farmacie │ A │ Zi │ 300 │
  │ │ Farmacie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă de farmacie │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 13 │ Facultatea de │ Inginerie energetică │Energetică industrială │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Inginerie ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Mecanică, │ Inginerie industrială │Ingineria sudării │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Industrială şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Maritimă │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │AP/ │ Zi/FR │ 240 │
  │ │ │ │ │ AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie mecanică │Utilaje şi instalaţii portuare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Arhitectură navală │Sisteme şi echipamente navale │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 14 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Construcţii │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Amenajări şi construcţii hidrotehnice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie urbană şi dezvoltare regională │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria dezvoltării rurale durabile │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria mediului │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în construcţii │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 15 │ Facultatea de │ Teatru │Artele spectacolului (actorie) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Arte │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Artele spectacolului (coregrafie) │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Muzică │Pedagogie muzicală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - canto │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Arte plastice, decorative │Pedagogia artelor plastice şi decorative │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ şi design │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 16 │ Facultatea de │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Psihologie şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Ştiinţe ale │ Ştiinţe ale educaţiei │Psihopedagogie specială │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ Educaţiei │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Psihologie │Psihologie │ A │ Zi │ 180 │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  --------------
  Nr. crt. 1, 7, 8, 10 şi 15 de la pct. 24 din anexa 2 au fost modificate de pct. 20 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.093 din 30 septembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009.
  25. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Inginerie marină şi │Navigaţie şi transport maritim şi fluvial │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Navigaţie şi │ navigaţie │ │ │ │ │
  │ │ Transport Naval ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul transporturilor │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Inginerie electrică │Electrotehnică │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Electromecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Navală │ Inginerie electronică şi │Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ telecomunicaţii │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie marină şi │Electromecanică navală │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ │ navigaţie │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘

  26. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
  *Font 7*
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐
  │Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau │ Forma │ Număr │
  │crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) │ de │de credite│
  │ │ │ │ │învăţământ│ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤
  │ 1 │ Facultatea de │ Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Matematică şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Informatică │ │Matematică informatică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Informatică │Informatică │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 2 │ Facultatea de │ Fizică │Fizică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică medicală │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Fizică informatică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Fizica mediului │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 3 │ Facultatea de │ Chimie │Chimie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Chimie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Biochimie tehnologică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţa mediului │Chimia mediului │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 4 │ Facultatea de │ Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Educaţie Fizică │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ şi Sport │ │Educaţie fizică şi sportivă (la Drobeta-Turnu │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Severin) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate specială (la │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 5 │ Facultatea de │ Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O limbă şi │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Litere │ │literatură modernă │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura română - O limbă şi │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă (franceză, engleză la │ │ │ │
  │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │literatură modernă (B)/Limba şi literatura latină │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Limba şi literatura română - Filologie clasică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(latină) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Limbi moderne aplicate │Traducere şi interpretare │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogie │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Drobeta-Turnu Severin) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Teatru │Artele spectacolului (actorie) │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Muzică │Pedagogie muzicală │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - canto │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Interpretare muzicală - instrumente │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 6 │ Facultatea de │ Geografie │Geografie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ Ştiinţe Sociale ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Filosofie │Filosofie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Istorie │Istorie │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Sociologie │Sociologie │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe politice │Ştiinţe politice │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Relaţii internaţionale şi │Relaţii internaţionale şi studii europene │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ studii europene │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 7 │ Facultatea de │ Teologie │Teologie ortodoxă pastorală │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Teologie │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Teologie ortodoxă didactică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Asistenţă socială │Asistenţă socială │ AP │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 8 │ Facultatea de │ Drept │Drept │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Drept şi Ştiinţe ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Administrative │ Ştiinţe administrative │Administraţie publică │A/AP│ Zi/FR │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Administraţie publică (la Drobeta-Turnu │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │Severin) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Asistenţă managerială şi secretariat (la │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 9 │ Facultatea de │ Economie │Economie generală │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Economie şi │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Administrarea │ │Economie generală şi comunicare economică │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ Afacerilor ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Finanţe │Finanţe şi bănci │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin) │A/AP│ Zi/FR/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │/AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu │ AP │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │Severin) │ │ │ │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Economia comerţului, turismului şi serviciilor │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ │(la Drobeta-Turnu Severin) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Contabilitate │Contabilitate şi informatică de gestiune │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Contabilitate şi informatică de gestiune (la │A/AP│ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ │Drobeta-Turnu Severin) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Cibernetică, statistică şi│Informatică economică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ │ informatică economică ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Statistică şi previziune economică │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Economie şi afaceri │Economie şi afaceri internaţionale │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ internaţionale │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Management │Management │A/A │ Zi/ID │ 180 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Management (la Drobeta-Turnu Severin) │A/AP│ Zi/FR/ID │ 180 │
  │ │ │ │ │/AP │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Marketing │Marketing │ A │ Zi │ 180 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 10 │ Facultatea de │ Inginerie civilă │Construcţii civile, industriale şi agricole │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Mecanică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie industrială │Tehnologia construcţiilor de maşini │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Ingineria autovehiculelor │Autovehicule rutiere │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul mecanic │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │Ingineria transporturilor │Ingineria transporturilor şi a traficului │ AP │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 11 │ Facultatea de │ Inginerie aerospaţială │Echipamente şi instalaţii de aviaţie │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Electrotehnică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electrică │Sisteme electrice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Electronică de putere şi acţionări electrice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Inginerie electrică şi calculatoare (în limba │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │franceză) │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie energetică │Ingineria sistemelor electroenergetice │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Termoenergetică │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Managementul energiei │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie şi management │Inginerie economică în domeniul electric, │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ │electronic şi energetic │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 12 │ Facultatea de │ Inginerie electrică │Electromecanică │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ Inginerie în │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Electromecanică, │ │Electromecanică (în limba franceză) │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Mediu şi ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Informatică │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în industrie │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ Industrială ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ştiinţe inginereşti │Informatică industrială │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ aplicate │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 13 │ Facultatea de │ Calculatoare şi │Calculatoare │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Automatică, │ tehnologia informaţiei ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ Calculatoare şi │ │Calculatoare (în limba engleză) │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ Electronică ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Inginerie electronică şi │Electronică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ telecomunicaţii │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria sistemelor │Automatică şi informatică aplicată │ A │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Ingineria sistemelor multimedia │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Mecatronică şi robotică │Mecatronică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Robotică │ A │ Zi │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 14 │ Facultatea de │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │ 180 │
  │ │ Horticultură ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Horticultură │Horticultură │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Peisagistică │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria produselor │Tehnologia prelucrării produselor agricole │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  │ │ │ alimentare │ │ │ │ │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Ingineria mediului │Ingineria şi protecţia mediului în agricultură │A/AP│ Zi/FR │ 240 │
  ├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ 15 │ Facultatea de │ Agronomie │Agricultură │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ Agricultură │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ │Montanologie │A/AP│ Zi/ID │ 240 │
  │ │ ├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤
  │ │ │ Silvicultură │Silvicultură │ AP │ Zi │ 240 │
  │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────