HOTĂRÂRE nr. 461 din 11 mai 2011 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog
(actualizată la data de 21 iulie 2015*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unei unităţi din Jandarmeria Română, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2011,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Agenţia Naţională Antidrog, denumită în continuare Agenţie, se organizează şi funcţionează la nivel de direcţie, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având personalitate juridică.


  Articolul 2

  (1) Agenţia stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.
  (2) Agenţia este autorizată să difuzeze şi să dea publicităţii date şi informaţii cu caracter oficial, din domeniul său de activitate, în condiţiile legii.
  (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale Agenţia cooperează cu instituţii publice şi organizaţii neguvernamentale, române şi străine, precum şi cu organizaţii internaţionale.


  Articolul 3

  (1) Agenţia are următoarele atribuţii principale:
  a) elaborează, pe baza propunerii instituţiilor cu atribuţii în domeniu, proiectul Strategiei naţionale antidrog şi planul său de acţiune şi le supune spre aprobare Guvernului;
  b) asigură coordonarea activităţii desfăşurate de instituţiile, organizaţiile guvernamentale implicate în realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog;
  c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Strategia naţională antidrog;
  d) monitorizează activităţile desfăşurate de instituţiile publice cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog şi evaluează ori de câte ori se impune stadiul realizării acesteia;
  e) colectează, stochează, procesează şi analizează date şi informaţii cu caracter personal şi statistic în domeniul său de competenţă, în condiţiile legii;
  f) efectuează studii, cercetări şi analize privind evoluţia fenomenului traficului şi consumului ilicit de droguri;
  g) întocmeşte anual, pe baza datelor furnizate, raportul naţional privind evoluţia şi nivelul traficului şi consumului ilicit de droguri, pe care îl înaintează, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernului României şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
  h) îndeplineşte rolul de punct focal naţional în Reţeaua europeană de informaţii privind drogurile şi toxicomania (Reitox), conform Regulamentului (CE) nr. 1.920/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie;
  i) stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor în baza ghidurilor şi recomandărilor europene, în vederea furnizării de informaţii comparabile cu celelalte state membre ale Uniunii Europene;
  j) gestionează anual Acordul de finanţare cu Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanii şi asigură implementarea acestuia;
  k) gestionează sistemul de înregistrare pentru Registrul unic codificat privind consumatorii de droguri;
  l) furnizează, prin structurile teritoriale, servicii integrate de asistenţă medicală, psihologică şi socială, precum şi servicii de prevenire;
  m) elaborează, fundamentează, implementează, finanţează, monitorizează şi evaluează programul naţional şi programul de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri, precum şi alte programe în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri;
  n) monitorizează operaţiunile cu precursori, conform legii, şi constituie punct naţional focal privind precursorii de droguri;
  o) asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale şi europene cu atribuţii în domeniu, precum şi reprezentarea în cadrul acestora;
  p) asigură schimbul de informaţii în cadrul Sistemului european de avertizare rapidă timpurie (EWAS);
  q) propune, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, modificarea legislaţiei în domeniul său de activitate;
  r) elaborează şi implementează, inclusiv prin colaborare cu instituţiile de specialitate, programe de formare pentru personalul propriu, al altor structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi al instituţiilor sau entităţilor partenere cu atribuţii în implementarea Strategiei naţionale antidrog;
  ----------
  Lit. r) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 564 din 15 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015.
  s) participă la aplicarea dispoziţiilor privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, prin personal anume împuternicit, potrivit legii;
  t) exercită şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.
  (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se desfăşoară fără a se produce imixtiuni în competenţele şi activităţile specifice fiecărei instituţii.
  (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Agenţia este condusă de un director ajutat de un director adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
  (2) Directorul Agenţiei este coordonatorul naţional al activităţilor de reducere a cererii şi ofertei de droguri.
  (3) Directorul Agenţiei este ordonator de credite şi reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul Agenţiei emite dispoziţii.


  Articolul 5

  Directorul Agenţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei naţionale antidrog şi a planurilor de acţiune adoptate şi acţionează pentru aplicarea acestora;
  b) urmăreşte aplicarea convenţiilor şi a acordurilor internaţionale la care România este parte şi propune, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, Guvernului măsuri pentru îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aceste documente internaţionale;
  c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor;
  d) propune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor statul de funcţii al Agenţiei, numeşte şi eliberează din funcţie personalul propriu.


  Articolul 6

  (1) În cadrul Agenţiei se înfiinţează structuri regionale, fără personalitate juridică, care pot avea în componenţă unul sau mai multe centre de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, precum şi alte unităţi de acordare a serviciilor pentru consumatorii de droguri prevăzute în acte normative aplicabile în domeniu.
  ----------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 564 din 15 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015.
  (2) Un centru de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog este prevăzut cu minimum 3 posturi, corespunzătoare specializării în unul dintre domeniile: medical, psihosociologic şi al asistenţei sociale pentru asigurarea serviciilor minime de asistenţă integrată pentru consumatorii de droguri şi, după caz, cu posturi corespunzătoare asigurării serviciilor de prevenire a consumului de droguri.
  ----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 564 din 15 iulie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 21 iulie 2015.
  (3) Personalul Agenţiei este format din funcţionari publici cu statut special şi personal contractual.
  (4) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (3) se face potrivit prevederilor legale în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal din cadrul Agenţiei.
  (5) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agenţie este de 325.
  (6) Posturile prevăzute la alin. (5) se asigură prin redistribuire, în limita numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  (7) Statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Agenţiei se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.


  Articolul 7

  Agenţia poate avea în subordine unităţi fără personalitate juridică, de tipul centrelor de acordare a serviciilor de asistenţă pentru consumatorii de droguri, precum şi laboratoare de analiză şi cercetare a drogurilor.


  Articolul 8

  În scopul implementării unui sistem performant de comunicare şi colaborare între Agenţie şi instituţiile/autorităţile implicate în aplicarea Strategiei naţionale antidrog, pe lângă Agenţie se constituie Consiliul ştiinţific.


  Articolul 9

  (1) Consiliul ştiinţific este alcătuit din personalităţi marcante din domeniul ştiinţific sau academic şi asigură cadrul de dezbatere a politicilor, strategiilor sectoriale, proiectelor şi programelor antidrog.
  (2) Componenţa nominală a Consiliului ştiinţific şi modul de lucru al acestuia se stabilesc prin dispoziţie a directorului Agenţiei.


  Articolul 10

  (1) Ministerele şi instituţiile publice centrale şi locale cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi al asistenţei consumatorilor, precum şi furnizorii privaţi de servicii pentru consumatori au obligaţia să furnizeze, la cererea Agenţiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.
  (2) Ministerele şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) informează Agenţia cu privire la datele şi informaţiile referitoare la droguri, pe care le dau publicităţii în ţară şi în străinătate.


  Articolul 11

  (1) Fondurile necesare desfăşurării activităţilor din Agenţie se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse legal constituite.
  (2) Agenţia poate beneficia de donaţii, sponsorizări sau bunuri oferite prin contract de comodat, în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 12

  (1) Agenţia preia pe bază de protocol de predarepreluare, încheiat în 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În vederea asigurării continuităţii activităţii, suportul financiar-contabil, logistic, IT, în domeniul resurselor umane şi al relaţiilor internaţionale se asigură de către Inspectoratul General al Poliţiei Române pe o perioadă de două luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, perioadă în care Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se poate angaja juridic în numele Agenţiei.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Gheorghe Emacu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,
  Emil Boc
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 11 mai 2011.
  Nr. 461.
  ------