LEGE nr. 360 din 2 septembrie 2003 (*actualizată*)
privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
(actualizată până la data de 11 decembrie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------------
  ATENŢIE: Prezentul act normativ va suferi modificări şi completări la data de:
  1 februarie 2014 prin LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005; LEGEA nr. 254 din 5 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Prezenta lege stabileşte cadrul normativ general pentru controlul efectiv şi supravegherea eficienta a regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului împotriva acţiunii negative a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.


  Articolul 2

  Principiile care stau la baza activităţilor ce implica substanţe şi preparate chimice periculoase sunt:
  a) principiul precauţiei în gestionarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase, în vederea prevenirii pagubelor faţă de sănătatea populaţiei şi de mediu;
  b) principiul transparenţei faţă de consumatori, asigurându-se accesul la informaţii privind efectele negative pe care le pot genera substanţele şi preparatele chimice periculoase;
  c) principiul securităţii operaţiunilor de gestionare a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.


  Articolul 2^1

  Substanţele şi preparatele chimice periculoase, în înţelesul prezentei legi, sunt cele prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000
  privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001
  .
  ----------
  Art. 2^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 2^2

  Lista substanţelor şi preparatelor chimice periculoase este prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000
  privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002
  .
  ----------
  Art. 2^2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 3

  Prevederile prezentei legi se referă la:
  a) evaluarea şi controlul riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
  b) restricţii privind introducerea pe piaţa şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase;
  c) controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase;
  d) substanţele care epuizează stratul de ozon;
  e) introducerea pe piaţa a biocidelor;
  f) aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).


  Articolul 4

  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase are atribuţii în următoarele domenii: clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, notificarea substanţelor chimice periculoase şi aplicarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).


  Articolul 5

  (1) În scopul asigurării protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, anumite substanţe şi preparate chimice periculoase se restricţionează la introducerea pe piaţa şi la utilizare.
  (2) Substanţele şi preparatele chimice periculoase care sunt restricţionate la introducerea pe piaţa şi la utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Producătorii, importatorii, distribuitorii şi utilizatorii sunt obligaţi să respecte toate restricţiile privind introducerea pe piaţa şi utilizarea substanţelor şi a preparatelor chimice periculoase prevăzute în actele normative specifice acestui domeniu.


  Articolul 6

  Principiile evaluării riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase existente îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, evaluarea riscului acestor substanţe, raportarea datelor privind evaluarea riscului, controlul riscului, autorităţile responsabile de evaluarea şi controlul riscului şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 7

  Testele experimentale care se fac pentru evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu se efectuează cu respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.).


  Articolul 8

  În scopul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei, unele substanţe şi preparate chimice periculoase care sunt interzise la producere şi utilizare sau a căror utilizare este sever restricţionată de către unele tari sunt supuse unui control special atunci când sunt importate sau exportate de România.


  Articolul 9

  (1) Controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase se face în conformitate cu prevederile Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional, adoptată la Rotterdam la 10 septembrie 1998, la care România a aderat prin Legea nr. 91/2003, precum şi cu prevederile comunitare din acest domeniu.
  (2) Procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţa de cauza pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, denumita în continuare procedura PIC, se aproba prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 10

  Producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţa, utilizarea, recuperarea, distrugerea şi prevenirea emisiilor în atmosfera ale substanţelor care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor legale specifice acestui domeniu.


  Articolul 11

  Cerinţele care trebuie îndeplinite pentru autorizarea introducerii pe piaţa a biocidelor şi recunoaşterea mutuala a acestei autorizări se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 12

  În domeniul reglementării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase au responsabilităţi următoarele ministere şi instituţii:
  a) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului;
  b) Ministerul Sănătăţii;
  c) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  d) Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.


  Articolul 13

  Pentru evaluarea efectelor pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, se înfiinţează Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase, prin hotărâre a Guvernului, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 14

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului are următoarele atribuţii:
  a) este autoritatea naţională competenţa pentru aplicarea procedurii PIC pentru controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase;
  b) iniţiază, împreună cu celelalte autorităţi competente, acte normative specifice referitoare la restricţionarea introducerii pe piaţa a anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; evaluează controlul riscului pentru om şi mediu, reprezentat de substanţele chimice existente, controlul importului şi exportului anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase; evaluează introducerea pe piaţa a biocidelor, cu excepţia produselor utilizate în profilaxia sanitar-umană şi la activităţile referitoare la substanţele care epuizează stratul de ozon;
  c) depozitează, deţine şi difuzează informaţiile specifice referitoare la substanţele care epuizează stratul de ozon; controlează şi supraveghează modul de aplicare pe teritoriul României a prevederilor Convenţiei privind protecţia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, ale Protocolului privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, şi ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal, adoptat la Londra la 27-29 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 84/1993, cu modificările ulterioare, precum şi aplicarea legislaţiei interne specifice acestui domeniu;
  d) inspectează, prin personalul împuternicit din subordinea sa, modul în care sunt aplicate şi respectate prevederile legale referitoare la substanţele şi preparatele chimice periculoase, în vederea prevenirii şi combaterii poluării mediului;
  e) constata şi sancţionează nerespectarea prevederilor referitoare la regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
  f) organizează, separat sau împreună cu alte autorităţi competente, pregătirea personalului din subordine sau din alte ministere şi instituţii, implicat în aplicarea prevederilor legale privind substanţele şi preparatele chimice periculoase.


  Articolul 15

  Ministerul Sănătăţii are următoarele atribuţii:
  a) este autoritatea naţională competenţa în colectarea datelor, stabilirea priorităţilor şi estimarea riscului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase în relaţie cu sănătatea omului;
  b) stabileşte strategiile prin care se îndeplinesc măsurile de limitare a riscurilor pentru populaţia expusă la substanţe şi preparate chimice periculoase care afectează ireversibil sănătatea omului;
  c) monitorizează starea de sănătate a populaţiei expuse la substanţe şi preparate chimice periculoase din mediul înconjurător sau profesional;
  d) realizează baza de date privind proprietăţile toxicologice ale substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
  e) identifica şi evaluează substanţele şi preparatele chimice periculoase care afectează sănătatea umană;
  f) asigura secretariatul Comitetului interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase, înfiinţat în temeiul prevederilor art. 13;
  g) participa la stabilirea principiilor de evaluare a riscului pe care îl reprezintă substanţele şi preparatele chimice periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
  h) participa la elaborarea şi promovarea actelor normative referitoare la evaluarea efectelor pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase le au asupra sănătăţii populaţiei şi mediului;
  i) exercita controlul respectării regimului substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, în scopul prevenirii afectării sănătăţii populaţiei;
  j) participa la stabilirea concentraţiilor maxime admise de substanţe chimice periculoase în sol, apa, aer şi produse alimentare;
  k) coordonează, împreună cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, formarea specialiştilor care realizează evaluarea de risc pentru sănătate în relaţie cu substanţele şi preparatele chimice periculoase;
  l) inspectează respectarea principiilor bunei practici de laborator (B.P.L.) în cazul testării aditivilor alimentari, a celor pentru hrana animalelor şi a pesticidelor, a produselor biologice, contaminanţilor şi a biocidelor;
  m) iniţiază, împreună cu celelalte autorităţi competente, norme specifice pentru reglementarea introducerii pe piaţa a biocidelor din categoria celor utilizate în profilaxia sanitar-umană, dezinfectante şi sanitizante, microbiocide şi prezervative.


  Articolul 16

  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei are următoarele atribuţii:
  a) iniţiază şi promovează, împreună cu celelalte autorităţi competente, acte normative specifice referitoare la protecţia sănătăţii şi securitatea angajaţilor care desfăşoară activităţi sau se afla în locurile de muncă în care sunt prezente substanţe ori preparate chimice periculoase, precum şi la evaluarea şi controlul riscului pe care îl reprezintă pentru om şi mediu substanţele şi preparatele chimice periculoase;
  b) stabileşte, împreună cu celelalte autorităţi competente, reglementări în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, politicile de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale datorate substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
  c) controlează, prin Inspecţia Muncii, modul în care angajatorii aplica şi respecta măsurile de prevenire necesare în cazul prezentei în mediul de muncă a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.


  Articolul 17

  Producătorii şi importatorii au, în principal, următoarele atribuţii şi răspunderi:
  a) se documentează şi/sau efectuează testări privind proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase existente, în vederea evaluării riscului pe care aceste substanţe îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
  b) clasifica, etichetează şi ambalează substanţele şi preparatele chimice periculoase existente, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice care reglementează aceste activităţi;
  c) furnizează Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Sănătăţii şi Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase toate informaţiile despre proprietăţile substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care pot pune în pericol sănătatea populaţiei şi mediul.


  Articolul 18

  Producătorii şi importatorii care introduc pe piaţa substanţe şi preparate chimice periculoase, restricţionate la producere şi utilizare în conformitate cu prevederile actelor normative specifice, au următoarele obligaţii:
  a) să nu producă sau să nu importe, în vederea introducerii pe piaţa şi a utilizării, substanţele şi preparatele chimice periculoase interzise pe baza actelor normative specifice;
  b) să nu producă substanţe şi preparate chimice periculoase, ale căror introducere pe piaţa şi utilizare sunt restricţionate, decât pentru acele utilizări pentru care sunt prevăzute condiţiile de restricţionare în actele normative specifice.


  Articolul 19

  Introducerea pe piaţa a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase care îndeplinesc prevederile legale privind clasificarea, ambalarea, etichetarea şi procedura de notificare nu poate fi interzisă, restricţionată sau împiedicată.


  Articolul 20

  Utilizatorii au obligaţia să folosească substanţele şi preparatele chimice periculoase restricţionate la utilizare numai cu respectarea condiţiilor de restricţionare stabilite de actele normative specifice.


  Articolul 21

  Importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate chimice periculoase al căror import/export este controlat prin procedura PIC sunt obligaţi să efectueze importul/exportul numai pe bază de notificare, conform acestei proceduri.


  Articolul 22

  (1) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii au obligaţia să permită personalului împuternicit conform prezentei legi să efectueze inspecţii asupra modului în care aplica şi respecta reglementările privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase.
  (2) Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii sunt obligaţi să furnizeze inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, înainte de începerea acesteia, lista cu substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le vor deţine, cu precizarea categoriei din care fac parte, care pot pune în pericol sănătatea angajaţilor în mediul de muncă.
  ----------
  Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 23

  Activitatea de inspecţie pentru respectarea prevederilor legale privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase se face de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, inclusiv de personalul împuternicit din cadrul structurilor teritoriale ale acestora.
  ----------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 23^1

  Producătorii, distribuitorii, utilizatorii, importatorii şi exportatorii care desfăşoară activităţi cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice sunt obligaţi să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea şi protejarea sănătăţii oamenilor, animalelor şi a mediului, precum şi pentru prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanţe şi preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal.
  ----------
  Art. 23^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 24

  Modul în care se realizează activitatea de inspecţie la nivel teritorial şi prezentarea rezultatelor inspecţiilor se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului economiei şi comerţului.


  Articolul 24^1

  Producerea, deţinerea sau orice operaţiune privind circulaţia substanţelor şi preparatelor toxice şi foarte toxice fără drept constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.
  ----------
  Art. 24^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.


  Articolul 25

  (1) Constituie contravenţii următoarele fapte ale persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:
  a) furnizarea de către producători, importatori, distribuitori şi utilizatori a unor date nereale sau incomplete despre substanţele şi preparatele chimice periculoase care sunt avute în vedere pentru evaluarea riscului pe care acestea îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu sau a căror introducere pe piaţa ori utilizare este interzisă sau restricţionată;
  b) netransmiterea sau transmiterea cu întârziere de către producători, distribuitori şi utilizatori a datelor necesare pentru evaluarea riscului pe care substanţele şi preparatele chimice periculoase îl reprezintă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;
  c) împiedicarea accesului personalului împuternicit, conform prevederilor art. 23, în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu substanţe şi preparate toxice şi foarte toxice ori refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control datele şi documentele solicitate, referitoare la operaţiunile cu acestea.
  ----------
  Litera c) a alin. (1) al art. 25 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 263 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 7 octombrie 2005.
  (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
  a) pentru persoanele fizice, cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei;
  b) pentru persoanele juridice, cu amendă de la 200.000.000 lei la 600.000.000 lei.


  Articolul 26

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu, precum şi din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al structurilor sale teritoriale, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă, şi de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  ----------
  Art. 26 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 254 din 5 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 august 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 2 septembrie 2003.
  Nr. 360.
  -------------