LEGE nr. 222 din 31 iulie 2018privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 3 august 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 6 din 26 ianuarie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, adoptată în temeiul art. 1 pct. III din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3 articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Definițiile prevăzute la alin. (2) se pot detalia prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință din România și academiilor de ramură, în acord cu legislația Uniunii Europene și bunele practici internaționale.2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 3 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) asigură pentru cercetare-dezvoltare 1% din PIB și instituie structuri organizatorice corespunzătoare pentru administrarea fondurilor respective, conform prevederilor prezentei ordonanțe;
  3. La articolul I punctul 4 articolul 7, literele b)-g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință din România sau a academiilor de ramură;
  c) alte institute, centre sau stațiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituții publice ori de drept public, inclusiv institutele de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică ale instituțiilor de învățământ superior de stat acreditate;
  d) instituții de învățământ superior de stat acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei universitare;
  e) centre internaționale de cercetare-dezvoltare, cu sau fără personalitate juridică, înființate în baza unor acorduri internaționale;
  f) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăților naționale, companiilor naționale și regiilor autonome, cu sau fără personalitate juridică;
  g) alte instituții publice sau de drept public care au ca obiect de activitate și cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite, cu sau fără personalitate juridică.
  4. La articolul I punctul 5 articolul 8, literele a) și b) se modifică și vor avea următorulcuprins:
  a) institute sau centre de cercetare-dezvoltare fără scop patrimonial, recunoscute de utilitate publică;
  b) instituții de învățământ superior particulare acreditate, institute sau structuri de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu sau fără personalitate juridică;
  5. La articolul I punctul 8 articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare de drept public pot desfășura activități de microproducție și pot oferi servicii specifice, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare proprii și prevederilor legale corespunzătoare. Activitățile și serviciile pot fi desfășurate inclusiv prin asociere în participațiune, numai în scopul realizării unor obiective de cercetare, precum și pentru stimularea transferului rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare, potrivit regulamentelor de organizare și funcționare proprii și prevederilor legale corespunzătoare, cu aprobarea organului administrației publice centrale în subordinea sau coordonarea căruia funcționează instituția sau unitatea de drept public.
  6. La articolul I punctul 9 articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Unitățile de cercetare-dezvoltare privatizate nu pot păstra în patrimoniu documentațiile, colecțiile sau bazele de date de interes național acumulate până la data privatizării. Aceste documentații, colecții sau baze de date de interes național, stabilite conform prevederilor art. 75 alin. (3), se depun la institutele naționale sau la instituțiile publice desemnate în acest scop de organul central în subordinea sau coordonarea căruia se găsește instituția sau unitatea de cercetare-dezvoltare ce se privatizează.7. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul brevetelor de invenție cu obiect care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3) sau care conțin informații clasificate, calitatea de titular al acestora se transmite institutelor naționale sau instituțiilor publice de cercetare-dezvoltare desemnate în acest scop de organul central în subordinea sau coordonarea căruia se găsește instituția sau unitatea de cercetare-dezvoltare ce se privatizează.8. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Institutul național are patrimoniu propriu și administrează patrimoniul public și privat al statului pentru asigurarea desfășurării activității și funcționează în coordonarea unui organ de specialitate al administrației publice centrale. Patrimoniul propriu al institutelor naționale nu poate fi înstrăinat decât prin lege.9. La articolul I punctul 11, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) Înființarea institutului național se face prin hotărâre a Guvernului, pe baza rezultatelor evaluării privind îndeplinirea condițiilor pentru acreditare, conform prevederilor art. 33, cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea organului administrației publice centrale coordonator în domeniul de activitate al unității, a Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știință din România și academiilor de ramură.(2) Înființarea și acreditarea unui institut național trebuie să asigure concentrarea resurselor financiare și umane din domeniile de cercetare ale institutului.(3) Evaluarea capacității de cercetare-dezvoltare pentru acreditarea unui institut național se realizează în conformitate cu prevederile art. 33.(4) Institutul național care, în urma evaluării, nu obține acreditarea sau reacreditarea, se reorganizează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau de organul administrației publice centrale în coordonarea căruia funcționează.
  10. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.11. La articolul I punctul 27 articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 49
  (1) Fondurile alocate anual în bugetul de stat pentru activitatea de cercetare-dezvoltare reprezintă o prioritate a României.
  12. La articolul I, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:27^1. La articolul 49, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Cheltuielile necesare pentru realizarea sau achiziționarea de noi instalații și obiective speciale de interes național, precum și cheltuielile necesare pentru dezvoltarea instalațiilor și obiectivelor existente reprezintă cheltuieli de investiții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli se cuprind în proiectele bugetului de stat, pe baza listei de investiții, elaborată de ordonatorii principali de credite, la propunerea academiilor care au în subordine/coordonare institutele și stațiunile de cercetare, a institutelor naționale din coordonarea acestora și cu avizul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare.13. La articolul I punctul 33 articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 67
  (1) Instituțiile și unitățile de cercetare-dezvoltare certificate conform art. 33, din categoriile prevăzute la art. 7 lit. a)-c), e) și g), și universitățile de cercetare avansată și educație, cu excepția celor finanțate pentru cercetare parțial sau integral de la bugetul de stat, beneficiază de finanțare instituțională de bază pentru susținerea funcționării infrastructurii de cercetare-dezvoltare, începând cu data de 1 ianuarie 2012.
  14. La articolul I punctul 35 articolul 68, alineatul (1) se abrogă.15. La articolul I punctul 37, articolul 70^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 70^1

  Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu consultarea Colegiului consultativ, a Academiei Române, a Academiei Oamenilor de Știință din România și a academiilor de ramură, a instituțiilor de învățământ superior, realizează și actualizează periodic baze de date publice cu cercetătorii din România, pe domenii de activitate și pe specializări, cu indicarea rezultatelor lor publice, incluzând publicații și brevete acordate.
  16. La articolul I, după punctul 39 se introduce un nou punct, punctul 39^1, cu următorul cuprins:39^1. La articolul 74 alineatul (1), după litera e) se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:
  f) creații biologice noi în domeniul producției vegetale și producției animale - soiuri, hibrizi, linii, populații, cu performanțe superioare și rezistente la condițiile climatice și la boli, verigi tehnologice.
  17. La articolul I punctul 41 articolul 75, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul desființării persoanei juridice care păstrează în custodie o documentație, colecție sau bază de date de interes național, acestea sunt preluate în custodie de către o altă instituție publică desemnată de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, rămânând în continuare sub controlul autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare, sau sunt repartizate unei alte unități de cercetare științifică cu avizul conform al Academiei Române sau al academiilor de ramură.18. La articolul I, punctul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:53. La anexă, punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. Acreditare - proces prin care autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare recunoaște și garantează că un institut național de cercetare-dezvoltare corespunde unor criterii și standarde de competență în domeniu.19. Articolul III va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  Normele metodologice pentru acordarea finanțării instituționale de bază, prevăzute la art. 67 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.
  20. Articolul V va avea următorul cuprins:

  Articolul V

  Contractele de finanțare pe programe-nucleu aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi se derulează până la finalizarea acestora.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 31 iulie 2018.
  Nr. 222.
  -----