ORDIN nr. 769 din 17 decembrie 2007
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Nr. 769 din 17 decembrie 2007
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Nr. 2.471 din 21 decembrie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008  În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi ministrul economiei şi finanţelor emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A., la care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Karoly Borbely
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat


  Anexa
  Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
  Societatea Naţională de Radiocomunicaţii - S.A.
  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
  rectificat pe anul 2007
  *Font 8*
                                                                                     - mii lei -
  INDICATORI Nr. rd. 2007 APROBAT 2007 RECTIFICAT Diferenţe %
  0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
  I VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) 1 318.591,00 318.591,00 0,00 100,00
  1 Venituri din exploatare - total, din care: 2 305.691,00 305.691,00 0,00 100,00
  a) producţia vândută 3 300.351,00 300.351,00 0,00 100,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri din care: 5 0,00 0,00 0,00 0,00
  - subvenţii, cf. prev. legale în vigoare 5a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - transferuri, conform prevederilor legale în vigoare 5b 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) producţia imobilizată 6 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00
  e) alte venituri din exploatare, din care: 7 2.340,00 2.340,00 0,00 100,00
  - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8 0,00 0,00 0,00 0,00
  - alte venituri din exploatare 9 2.340,00 2.340,00 0,00 100,00
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 12.900,00 12.900,00 0,00 100,00
  a) venituri din interese de participare 11 0,00 0,00 0,00 0,00
  b) venituri din alte investiţi financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12 0,00 0,00 0,00 0,00
  c) venituri din dobânzi 13 2.500,00 2.500,00 0,00 100,00
  d) alte venituri financiare 14 10.400,00 10.400,00 0,00 100,00
  3 Venituri extraordinare 15 0,00 0,00 0,00 0,00
  II CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) 16 312.621,06 312.621,06 0,00 100,00
  1 Cheltuieli de exploatare - total, din care: 17 271.518,06 271.518,06 0,00 100,00
  a) cheltuieli materiale 18 19.000,00 19.000,00 0,00 100,00
  b) alte cheltuieli din afară (energie şi apa) 19 27.000,00 27.000,00 0,00 100,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20 0,00 0,00 0,00 0,00
  d) cheltuieli privind personalul, din care: 21 102.837,52 103.187,52 350,00 100,34
  - salarii 22 68.006,00 68.006,00 0,00 100,00
  - cheltuieli cu asigurarile şi protecţia socială, din care: 23 19.721,52 19.721,52 0,00 100,00
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 13.941,01 13.941,01 0,00 100,00
  - cheltuieli privind contribuţia de asigurări pt. şomaj 25 1.700,15 1.700,15 0,00 100,00
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 4.080,36 4.080,36 0,00 100,00
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 4.110,00 4.460,00 350,00 108,52
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 1.100,00 1.450,00 350,00 131,82
  -tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006 28a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 28b 0,00 350,00 350,00 0,00
  - tichete de masă 29 3.010,00 3.010,00 0,00 100,00
  -cheltuieli aferente disponibilizării 11.000,00 11.000,00 0,00 100,00
  e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30 73.490,00 73.490,00 0,00 100,00
  f) ajustarea valorii activelor circulante 31 0,00 0,00 0,00 0,00
  g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 49.190,54 48.840,54 -350,00 99,29
  - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 40.590,54 40.240,54 -350,00 99,14
  - cheltuieli de protocol, din care: 34 400,00 400,00 0,00 100,00
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 34a 0,00 0,00 0,00 0,00
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate din care: 35 7.200,00 7.200,00 0,00 100,00
  - tichete cadou pentru cheltuieli de reclama şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006) 0,00 0,00 0,00 0,00
  - cheltuieli cu sponsorizarea 36 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00
  - alte cheltuieli, din care: 37 8.600,00 8.600,00 0,00 100,00
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38 0,00 0,00 0,00 0,00
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39 0,00 0,00 0,00 0,00
  - cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat, din care: 40 1.396,00 1.396,00 0,00 100,00
  - transferuri şi/sau subvenţii 41 0,00 0,00 0,00 0,00
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 42 41.103,00 41.103,00 0,00 100,00
  - cheltuieli privind dobânzile 43 37.500,00 37.500,00 0,00 100,00
  - alte cheltuieli financiare 44 3.603,00 3.603,00 0,00 100,00
  3 Cheltuieli extraordinare 45 0,00 0,00 0,00 0,00
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 46 5.969,94 5.969,94 0,00 100,00
  IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 47 298,50 298,50 0,00 100,00
  - fond de rezervă 48 298,50 298,50 0,00 100,00
  V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 49 0,00 0,00 0,00 0,00
  VI IMPOZIT PE PROFIT 50 907,00 907,00 0,00 100,00
  VII PROFITUL CONTABIL RAMĂS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 51 5.062,94 5.062,94 0,00 100,00
  1 Rezerve legale 52 298,50 298,50 0,00 100,00
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 53 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 54 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 55 0,00 0,00 0,00 0,00
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 56 0,00 0,00 0,00 0,00
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 57 476,00 476,00 0,00 100,00
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ./ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 58 2.382,00 2.382,00 0,00 100,00
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 59 1.906,44 1.906,44 0,00 100,00
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 60 261.500,00 261.500,00 0,00 100,00
  1 Surse proprii 61 137.030,00 137.030,00 0,00 100,00
  2 Alocaţii de la buget 62 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Credite bancare 63 124.470,00 124.470,00 0,00 100,00
  - interne 64 124 470,00 124.470,00 0,00 100,00
  - externe 65 0,00 0,00 0,00 0,00
  4 Alte surse 66 0,00 0,00 0,00 0,00
  IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 67 261.500,00 261.500,00 0,00 100,00
  1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 68 214.500,00 214.500,00 0,00 100,00
  2 Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 69 47.000,00 47.000,00 0,00 100,00
  - interne 70 5.750,00 5.750,00 0,00 100,00
  - externe 71 41.250,00 41.250,00 0,00 100,00
  X REZERVE, din care: 72 298,50 298,50 0,00 100,00
  1 Rezerve legale 73 298,50 298,50 0,00 100,00
  2 Rezerve statutare 74 0,00 0,00 0,00 0,00
  3 Alte rezerve 75 0,00 0,00 0,00 0,00
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 76 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 Venituri totale 77 318.591,00 318.591,00 0,00 100,00
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 78 312.621,06 312.621,06 0,00 100,00
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 79 1.970,00 1.970,00 0,00 100,00
  4 Nr. mediu de personal total 80 2.195,00 2.195,00 0,00 100,00
  5 Fond de salarii, din care: 81 68.006,00 68.006,00 0,00 100,00
  a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 82 0,00 0,00
  b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG. nr. 79/2001, din care: 83 159,30 159,30 0,00 100,00
  - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 84 33,50 33,50 0,00 100,00
  - premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr. 79/2001 85 58,70 58,70 0,00 100,00
  c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp 86 69.295,70 67.201,70 -2.094,00 96,98
  d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp 87 345,00 345,00 0,00 100,00
  e) alte cheltuieli cu personalul 88 300,00 300,00 0,00 100,00
  6 Caştigul mediu lunar pe salariat (mii lei)*) 89 30,98 2,58 -28,40 8,33
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în preţuri curente 90 145,14 145,14 0,00 100,00
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/rd.80) - în preţuri comparabile 91 0,00 0,00 0,00 0,00
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/pers.) 92 0,00 0,00 0,00 0,00
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1)x 1000 93 981,00 981,00 0,00 100,00
  11 Plăţi restante - total 94
  - preţuri curente 95 0,00 0,00 0,00 0,00
  - preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
  12 Creanţe restante - total 97
  - preţuri curente 98 4.000,00 4.000,00 0,00 100,00
  - preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) 99 4.172,00 4.172,00 0,00 100,00

  ----------- Notă *) Câştigul mediu lunar aprobat este stabilit pe total an 2007. Câştigul mediu rectificat este calculat pe lună.
  ---------