LEGE nr. 200 din 16 mai 2003
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 26 mai 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 39 din 30 ianuarie 2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, adoptată în temeiul art. 1 lit. E pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - În sensul prezentei ordonanţe, prin transport pe căile ferate române şi pe reţeaua de metrou se înţelege orice deplasare de persoane sau bunuri realizată cu vehicule feroviare de către operatori de transport pe infrastructura feroviara. Transportul feroviar şi cu metroul, precum şi serviciile conexe acestuia sunt considerate activităţi de transport feroviar."
  2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiuni, următoarele fapte ale persoanelor fizice şi juridice care, în desfăşurarea activităţilor de transport feroviar, încalcă normele privind siguranţa circulaţiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor şi a serviciilor, precum şi protecţia mediului:
  1. neasigurarea în staţiile afectate transportului feroviar public din staţiile de cale ferată şi de metrou a cerinţelor tehnice şi de întreţinere impuse instalaţiilor de iluminat, încălzit, informare şi avizare a publicului călător, ventilaţie, distribuţie a apei potabile şi evacuare a apelor uzate, precum şi neintretinerea şi neasigurarea funcţionarii grupurilor sanitare;
  2. punerea în circulaţie a trenurilor de călători sau de metrou fără să fie asigurată în vagoane funcţionarea instalaţiilor sanitare, de încălzire, iluminat şi ventilaţie sau, după caz, fără a fi salubrizate şi dotate cu materiale igienico-sanitare;
  3. efectuarea serviciului de către personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei fără respectarea prevederilor din fişa postului cu privire la: organizarea şi conducerea circulaţiei trenurilor, autorizarea şi efectuarea manevrelor, inclusiv a mijloacelor de intervenţie, conducerea vehiculelor feroviare motoare, manipularea instalaţiilor de control al circulaţiei sau a echipamentelor de siguranţă, efectuarea programelor de control stabilite;
  4. nerespectarea normelor admise la linii, schimbatoare de cale şi poduri, tuneluri, viaducte şi podeţe;
  5. nesemnalizarea trenurilor şi, respectiv, a zonelor unde se efectuează lucrări la liniile de cale ferată;
  6. neasigurarea contra fugirii a materialului rulant aflat în stationare pe liniile de cale ferată;
  7. executarea de lucrări la linie pe calea ferată fără joante în perioada temperaturilor ridicate, fără efectuarea verificărilor temperaturii din sina sau neoprirea acestora la temperatura maxima admisă de lucru;
  8. transportul mărfurilor în mijloace de transport, fără ca acestea să fie fixate şi asigurate;
  9. conducerea trenurilor de către mecanicul de locomotiva fără respectarea înscrisurilor din livretele de mers;
  10. neefectuarea probelor de frana sau efectuarea acestora de către personal neautorizat;
  11. neînscrierea în ordinul de circulaţie a condiţiilor privind efectuarea circulaţiei şi a manevrei;
  12. nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie;
  13. staţionarea mijloacelor de transport în care sunt încărcate mărfuri periculoase în alte locuri decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare a statiei;
  14. nesupravegherea activităţilor privind circulaţia trenurilor şi efectuarea manevrelor, precum şi neintocmirea dosarelor de cercetare privind trenurile de călători şi marfa care au fost indrumate sau au circulat fără a respecta mersul de tren stabilit;
  15. punerea la dispoziţia clienţilor, pentru încărcarea mărfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea şi păstrarea calităţii mărfurilor în timpul derulării contractului de transport;
  16. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri, defectiuni şi degradari care nu sunt notificate;
  17. solicitarea sau ieşirea cu întârziere a mijloacelor de intervenţie în cazul inzapezirilor, precum şi nerespectarea programului de lucru stabilit;
  18. neavizarea sau avizarea cu întârziere a accidentelor sau a evenimentelor de cale ferată;
  19. neintocmirea sau întocmirea fără respectarea instrucţiunilor legale în vigoare a dosarelor de cercetare a accidentelor şi a evenimentelor de cale ferată;
  20. încadrarea eronată a accidentelor sau a evenimentelor de cale ferată sau neefectuarea şi nerespectarea măsurilor şi termenelor stabilite în dosarele de cercetare;
  21. efectuarea de către agenţii economici de activităţi privind operaţiuni de manevra, transpunere, transbordare sau intermediere a transporturilor feroviare prin case de expediţie, fără a deţine licenta;
  22. neaplicarea măsurilor stabilite pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a controalelor sau inspecţiilor de stat efectuate de către personalul autorizat;
  23. refuzul personalului de a da relaţii sau de a rămâne la dispoziţia comisiilor de cercetare a accidentelor sau a evenimentelor de cale ferată şi de metrou;
  24. refuzul accesului organelor competente, potrivit legii, în incinta unităţilor agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar;
  25. refuzul personalului agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport feroviar de a prezenta organelor competente, potrivit legii, datele, informaţiile şi documentele solicitate sau netransmiterea acestora;
  26. neactualizarea planului tematic de exploatare a statiei de cale ferată;
  27. efectuarea de activităţi de transport feroviar în staţiile de cale ferată fără respectarea prevederilor din planul tehnic de exploatare a statiei;
  28. neefectuarea reviziilor tehnice şi a reparaţiilor planificate la materialul rulant de cale ferată şi de metrou la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare;
  29. neefectuarea la termen a lucrărilor de revizie sau întreţinere la infrastructura feroviara, inclusiv la instalaţiile de semnalizare, de control al circulaţiei şi alimentare cu energie electrica aferente caii ferate, precum şi a lucrărilor de reparaţii prevăzute în programele aprobate;
  30. neefectuarea verificării stării tehnice la materialul rulant motor ori tractat sau la elementele infrastructurii feroviare, conform reglementărilor specifice în vigoare;
  31. introducerea în compunerea trenurilor şi punerea în circulaţie a materialului rulant care nu îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare;
  32. menţinerea în exploatare a materialului rulant şi a elementelor infrastructurii feroviare la care nu s-au efectuat reviziile şi reparaţiile planificate la termenele scadente, precum şi a materialului rulant cu durata normata de funcţionare depăşită;
  33. neîndeplinirea condiţiilor tehnice de funcţionare a statiilor de cale ferată şi de metrou;
  34. instruirea profesională şi autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre neautorizate;
  35. punerea în exploatare a elementelor infrastructurii feroviare, inclusiv a componentelor instalaţiilor de semnalizare, de control al circulaţiei şi de alimentare cu energie electrica aferente caii ferate, fără efectuarea recepţiei tehnice sau fără ca acestea să fie autorizate din punct de vedere tehnic cu ocazia construirii, modernizării sau repararii acestora;
  36. utilizarea de personal cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care nu este apt medical, apt psihologic, calificat sau autorizat, după caz, pentru funcţia pe care o îndeplineşte sau activitatea pe care o desfăşoară la întreţinerea, repararea şi exploatarea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;
  37. utilizarea în cadrul desfăşurării activităţilor de transport feroviar a materialului rulant care nu este înmatriculat, inscripţionat sau autorizat, conform reglementărilor în vigoare;
  38. permiterea accesului pe infrastructura feroviara publică a operatorilor de transport feroviar care nu deţin, cumulativ, licenta de transport şi certificat de siguranţă;
  39. furnizarea de produse sau servicii fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii pentru furnizorii feroviari cu privire la autorizarea, omologarea sau agrementarea tehnica;
  40. achiziţionarea sau utilizarea în activităţile de construcţie, modernizare, reparare, întreţinere şi exploatare a materialului rulant şi a infrastructurii feroviare a produselor sau a serviciilor fără respectarea reglementărilor specifice obligatorii cu privire la certificarea de conformitate, omologarea, atestarea sau agrementarea acestora;
  41. utilizarea de laboratoare, standuri şi dispozitive speciale pentru încercarea şi verificarea caracteristicilor determinante pentru siguranţa circulaţiei ale produselor feroviare, fără ca acestea să fie autorizate, atestate sau recunoscute, după caz, de către Autoritatea Feroviara Română - AFER;
  42. nerespectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor, atestatelor sau agrementelor emise de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau de către Autoritatea Feroviara Română - AFER;
  43. executarea de lucrări neautorizate în zona de siguranţă şi de protecţie a caii ferate, fără autorizaţie eliberata de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei sau nerespectarea condiţiilor impuse prin autorizaţie."
  3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane fizice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 800.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-16;
  b) cu amendă de la 2.000.000 lei la 15.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 17-24;
  c) cu amendă de la 4.000.000 lei la 25.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 25-43.
  (2) Contravenţiile prevăzute la art. 2, dacă sunt săvârşite de persoane juridice, se sancţionează după cum urmează:
  a) cu amendă de la 1.600.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 1-16;
  b) cu amendă de la 4.000.000 lei la 30.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 17-24;
  c) cu amendă de la 8.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevăzute la pct. 25-43."
  4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 3 se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei."
  5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Constatarea contravenţiilor, încadrarea acestora şi aplicarea amenzilor, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă, se fac de personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, precum şi de personalul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, posesori ai legitimatiei speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  (2) Forma, modelul şi conţinutul legitimatiei speciale, precum şi personalul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei."
  6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - Dispoziţiile prezentei ordonanţe se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare."
  7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora şi va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul prevăzut la art. 6 alin. (2)."


  Articolul 2

  Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 16 mai 2003.
  Nr. 200.
  -------