HOTĂRÂRE nr. 150 din 27 noiembrie 2023privind bugetul Senatului României pe anul 2024
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1084 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) și ale art. 67 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 35 alin. (1) lit. j) și ale art. 217 alin. (1) din Regulamentul Senatului, republicat,
  Senatul adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Bugetul Senatului României pe anul 2024, finanțat din resurse de la bugetul de stat, se stabilește la suma de 355.025 mii lei credite de angajament și 355.025 mii lei credite bugetare, din care:
  a) Cheltuieli curente
  - credite de angajament269.850 mii lei
  - credite bugetare269.850 mii lei
  din care:
  Cheltuieli de personal
  - credite de angajament205.482 mii lei
  - credite bugetare205.482 mii lei
  Bunuri și servicii
  - credite de angajament52.498 mii lei
  - credite bugetare52.498 mii lei
  Transferuri între unități ale administrației publice
  - credite de angajament7.000 mii lei
  - credite bugetare7.000 mii lei
  Alte transferuri
  - credite de angajament2.900 mii lei
  - credite bugetare2.900 mii lei
  Alte cheltuieli
  - credite de angajament1.970 mii lei
  - credite bugetare1.970 mii lei
  Asistență socială
  - credite de angajament19.800 mii lei
  - credite bugetare19.800 mii lei
  b) Cheltuieli de capital
  - credite de angajament65.375 mii lei
  - credite bugetare65.375 mii lei
  (2) Detalierea bugetului pe anul 2024, pe structura clasificației bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2
  (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii desfășurate pe lângă Senatul României cuprinde, la venituri, suma de 2.740 mii lei, iar la cheltuieli suma de 2.740 mii lei, diferența fiind acoperită din disponibilități înregistrate în anul precedent.(2) Veniturile realizate de Senatul României vor fi reținute integral de către acesta pentru acoperirea unor cheltuieli curente și de capital aferente activităților finanțate din venituri proprii, organizate cu aprobarea Biroului permanent. Disponibilitățile înregistrate la sfârșitul anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleași destinații. Biroul permanent al Senatului poate aproba utilizarea încasărilor și pentru alte destinații, în condițiile legii.(3) Cheltuielile prevăzute în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pot fi depășite numai în cazul obținerii unor venituri suplimentare.(4) Detalierea bugetului de venituri și cheltuieli pentru activități finanțate integral din venituri proprii al Senatului României pe anul 2024, pe structura clasificației bugetului de stat, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 3

  Bugetul Senatului, adoptat prin prezenta hotărâre, va fi transmis Ministerului Finanțelor și inclus în proiectul bugetului de stat pe anul 2024.

  Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 27 noiembrie 2023, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU

  București, 27 noiembrie 2023.
  Nr. 150.

  Anexa nr. 1*)

  *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
  SENATUL ROMÂNIEI
  BUGETUL PENTRU ANUL 2024
  (sume alocate din bugetul de stat)


  Anexa nr. 2*)

  *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  SENATUL ROMÂNIEI
  BUGET PENTRU ANUL 2024
  (sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)

  -----