ORDIN nr. 2.168 din 14 iulie 2008
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 25 iulie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.2, 12.2.3 şi 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
  având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul UNIC

  Capitolul III "Structura Contului general al datoriei publice" din Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Punctul 1 se completează cu următoarea frază:
  "În Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2007, instrumentele noi de datorie introduse în datoria publică în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se raportează cu sold iniţial, ci doar cu tranzacţii în cursul anului 2007, pentru a nu modifica soldul iniţial al datoriei publice care corespunde soldului datoriei publice raportat prin Contul general al datoriei publice la 31 decembrie 2006."
  2. La punctul 3 paragraful al doilea, poziţia E.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "E. Alte finanţări rambursabile, din care:
  1. împrumuturi din contul general al Trezoreriei Statului:
  - în valută tranzacţiei;
  - în euro şi în lei;".
  3. La punctul 7, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Datele din Contul general al datoriei publice locale se completează astfel:
  - coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie, valutele în care se contractează instrumentele de datorie;
  - în coloana 2 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile;
  - coloanele 3 şi 4 cuprind soldul finanţării rambursabile la începutul anului, în valută tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;
  - în coloana 5 se înscriu tragerile efectuate din finanţarea rambursabilă, în valută tranzacţiilor;
  - în coloana 6 se înscriu rambursările de capital din finanţările angajate şi utilizate, în valută tranzacţiilor;
  - în coloana 7 se stabileşte soldul la sfârşitul anului în valută tranzacţiilor, pentru fiecare instrument de datorie publică locală, ca diferenţă între suma soldului de la începutul anului (coloana 3) cu tragerile (coloana 5) şi rambursările (coloana 6);
  - în coloana 8 se înscrie contravaloarea în lei a soldului instrumentului de datorie publică locală la sfârşitul anului, stabilită la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
  - lit. A «Titluri de valoare - obligaţiuni municipale», din care:
  - în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
  - în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;
  - lit. B «Împrumuturi de la instituţii financiare şi de credit», din care:
  - în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
  - în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;
  - lit. C «Alte tipuri de finanţare», din care:
  - în lei, în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
  - în valută, în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;
  - lit. D «Totalul în valutele tranzacţiilor», se completează astfel:
  - în coloanele 3 şi 7 se înscrie soldul finanţărilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari SUA, euro etc.;
  - în coloanele 4 şi 8 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;
  - lit. E «Total în euro şi în lei» se completează la coloanele 3 şi 7 în euro, iar la coloanele 4 şi 8 în lei, astfel:
  - totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro;
  - totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare."
  4. La punctul 8, paragraful al doilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Situaţia garanţiilor locale se întocmeşte în structura prezentată în anexa nr. 7, astfel:
  - coloana 1 se completează cu denumirea judeţului, a tipului de instrument de datorie pentru care s-a emis garanţia (împrumuturi contractate şi/sau bilete la ordin avalizate), valutele în care se contractează instrumentele de datorie;
  - în coloana 2 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei;
  - coloanele 3 şi 4 cuprind valoarea garanţiei emise în valută de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculează la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
  - coloanele 5-10 se completează cu informaţii referitoare la împrumut, astfel:
  - coloanele 5 şi 6 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valută tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;
  - în coloana 7 se înscriu tragerile efectuate în cursul anului de raportare, în valută tranzacţiilor;
  - în coloana 8 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valută tranzacţiilor;
  - în coloana 9 se stabileşte soldul împrumutului la sfârşitul anului, în valută tranzacţiilor, ca diferenţă între suma soldului de la începutul anului (coloana 5) cu tragerile efectuate (coloana 7) şi rambursările de rate de capital (coloana 8);
  - în coloana 10 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului la sfârşitul anului, calculată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea;
  - lit. A «Total în valută» se completează astfel:
  - în coloanele 3, 5 şi 9 se înscrie valoarea împrumuturilor, totalizată pe feluri de valute, şi anume: dolari SUA, euro etc.;
  - în coloanele 4, 6 şi 10 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea valorilor respective;
  - lit. B «Totalul în euro şi în lei» se completează în coloanele 3, 5 şi 9 în euro, iar în coloanele 4, 6 şi 10 în lei, astfel:
  - totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformă în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, cu excepţia împrumuturilor pentru care împrumutătorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric;
  - totalul în lei se calculează utilizându-se cursul valutar leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare."
  5. Anexele nr. 6 şi 7 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  p. Ministrul economiei şi finanţelor,
  Eugen Teodorovici,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 iulie 2008.
  Nr. 2.168.


  Anexa 1
  -------
  (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  -------------------------------------
  CONTUL GENERAL
  al datoriei publice locale la data de 31 decembrie .......
  *Font 7*
  Denumire judeţ, instrument de datorie, valută Valuta tranzacţiei Soldul la începutul anului în valuta tranzacţiei (mil.) Soldul la începutul anului (mil. lei) Rulajul anului ... în valuta tranzacţiei (mil.) Trageri Rulajul anului ... în valută tranzacţiei (mil.) Rambursări Soldul la finele anului în valută tranzacţiei (mil.) Soldul la finele anului (mil. lei)
  1 2 3 4 5 6 7=3+5-6 8
  A. Titluri de valoare - obligaţiuni municipale a) în lei b) în valută B. Împrumuturi de la bănci a) în lei b) în valută C. Alte tipuri de finanţare a) în lei b) în valută D. Total în valutele tranzacţiilor E. Total în euro şi în lei


  Anexa 2
  --------
  (Anexa nr. 7 la normele metodologice)
  --------------------------------------
  SITUAŢIA
  garanţiilor locale la data de 31 decembrie .......
  *Font 7*
  Denumire judeţ, instrument de datorie, valută Valuta de contract sau a tranzacţiei Valoarea garanţiei emise în valută (mil.) Valoarea garanţiei emise (mil. lei) Soldul finanţării garantate la începutul anului în valută (mil.) Soldul finanţării garantate la începutul anului (mil. lei) Rulajul finanţării garantate în anul ....... în valută (mil.) Trageri Rulajul finanţării garantate în anul ....... în valută (mil.) Rambursări Soldul finanţării garantate la finele anului în valută (mil.) Soldul finanţării garantate la finele anului (mil. lei)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  A. Total în valută B. Total în euro şi în lei

  ------------