HOTĂRÂRE nr. 133 din 23 februarie 2010
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 155 din 10 martie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "l) registru naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră, denumit în continuare registru naţional - baza de date electronică unică, standardizată şi securizată, care înregistrează şi urmăreşte toate operaţiunile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în aplicarea prezentei hotărâri, şi cu unităţi de emisii de gaze cu efect de seră prevăzute prin Protocolul de la Kyoto. Toate operaţiunile se realizează pe cale electronică;".
  2. La articolul 6 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) materia primă şi materialele auxiliare a căror utilizare este posibil să conducă la emisii de dioxid de carbon;
  .........................................................................
  d) planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, elaborat potrivit prevederilor Deciziei Comisiei nr. 2007/589/CE din 18 iulie 2007 de stabilire a unor orientări privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 229/2007, cu modificările şi completările ulterioare."
  3. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Operatorul are obligaţia să asigure autorităţii competente pentru protecţia mediului corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2)."
  4. La articolul 8, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) cerinţele de monitorizare, cu specificarea metodologiei utilizate, şi frecvenţa de monitorizare, prevăzute în planul de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobat anual de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;".
  5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Operatorul are obligaţia să asigure autorităţii competente pentru protecţia mediului corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (1)."
  6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 14^1. - (1) Operatorii care deţin instalaţii în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, care sunt incluse în schema de comercializare începând cu anul 2013, au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, până la 30 aprilie 2010, datele privind emisiile de gaze cu efect de seră, argumentate corespunzător şi verificate de către verificatori acreditaţi sau de institute de cercetare acreditate ori atestate, după caz, în domeniile pentru care se realizează verificarea datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră.
  (2) Formatul de raportare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră, prevăzute la alin. (1), precum şi metodologia de calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră se stabilesc prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.
  (3) În cazul în care datele privind emisiile de gaze cu efect de seră transmise de operatori sunt argumentate în mod corespunzător, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului le transmite Comisiei Europene până la 30 iunie 2010."
  7. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Administratorul registrului naţional întocmeşte lista operatorilor care nu au respectat prevederile alin. (2), pe care o publică prin afişare pe pagina proprie de internet şi o transmite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului."
  8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Operatorul care deţine autorizaţie privind emisiile de gaze cu efect de seră are obligaţia să monitorizeze şi să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile planului de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
  (2) În primul trimestru al anului în curs fiecare operator are obligaţia să prezinte la autoritatea competentă pentru protecţia mediului raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul precedent, verificat de un verificator acreditat.
  (3) Operatorul are obligaţia să asigure autorităţii competente pentru protecţia mediului corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (2).
  (4) Operatorul are obligaţia să arhiveze rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru o perioadă de 10 ani, însoţite de toate documentele întocmite de către verificatorii acreditaţi potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) şi să le predea noului operator, în cazul schimbării operatorului."
  9. La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului se asigură că rapoartele de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră prevăzute la art. 21 alin. (2) sunt verificate potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5 de către verificatorii acreditaţi.
  (2) În cazul în care, până la data de 31 martie a anului în curs, raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră din anul precedent nu este declarat satisfăcător, potrivit criteriilor prevăzute în anexa nr. 5, operatorul nu poate transfera certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, ca urmare a suspendării accesului la cont de către administratorul registrului naţional. Ridicarea suspendării accesului la cont se face la data la care raportul de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră este declarat satisfăcător şi predat la autoritatea competentă pentru protecţia mediului."
  10. La articolul 28, alineatele (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (2), pentru perioada prevăzută la art. 14, constituie contravenţie şi se sancţionează cu plata sumei de 100 euro, exprimată în echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României din data emiterii deciziei prevăzute la alin. (3), pentru fiecare tonă de dioxid de carbon echivalent emisă de instalaţia respectivă pentru care operatorul nu a restituit certificate, iar suma rezultată se face venit la Fondul pentru mediu, potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Suma calculată potrivit prevederilor alin. (2) se comunică operatorului prin decizia conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în termen de 15 zile de la data prevăzută la art. 18 alin. (2).
  (4) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu exonerează operatorul de la obligaţia de a restitui până la 30 aprilie a anului următor numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu emisiile instalaţiei respective verificate pentru anul precedent."
  11. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 28^1. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi ale art. 9 alin. (4), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;
  c) nerespectarea de către operatori a obligaţiilor de a depune anual la autoritatea competentă pentru protecţia mediului a planului de măsuri, conţinând cerinţele prevăzute la art. 8 lit. c), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;
  d) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (1), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;
  e) nerespectarea prevederilor art. 21, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 28 alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume desemnat din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu."
  12. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - Prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 28^1 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  13. Articolul 31 se abrogă.


  Articolul II

  Prevederile art. 14^1 şi 28^1 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră intră în vigoare la 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  *
  Prezenta hotărâre transpune prevederile articolului 1 pct. 10 al Directivei 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Şeful Departamentului
  pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 23 februarie 2010.
  Nr. 133.
  _________