ORDIN nr. 800 din 6 mai 2016
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 10 mai 2016  Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 126.725 din 5 mai 2016,
  în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) prezintă la APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de procesare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;".
  2. La articolul 52 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) prezintă la APIA, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, contractul/contractele încheiat/încheiate cu o unitate de industrializare înregistrată pentru siguranţa alimentelor;".
  3. La articolul 64^3, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 64^3. - Fermierii crescători de bovine aflaţi în situaţia prevăzută la art. 64^2, ulterior obţinerii dreptului la primă, trebuie să aibă unul dintre următoarele documente:".
  4. La articolele 71-73, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;".
  5. La articolul 74 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;".
  6. La articolul 75 litera c), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(iv) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) paragraful al doilea din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare;".
  7. La articolul 78^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Condiţia de eligibilitate prevăzută la art. 72 lit. g) şi la art. 73 lit. g) trebuie să fie îndeplinită până la data de 1 septembrie 2016."
  8. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

  Achim Irimescu

  Bucureşti, 6 mai 2016.
  Nr. 800.

  Anexă

  (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 619/2015)
  Ciclul maxim de recoltă, cerinţele privind utilizarea produselor
  de protecţie a plantelor şi a îngrăşămintelor minerale pentru
  speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie, conform
  art. 86 alin. (4) din ordin
  Ciclul maxim de recoltă
  - Salcia (Salix L) - 6 ani
  - Plopul alb (Populus alb) şi Plopul negru (Populus nigra) - 6 ani
  Cerinţe privind utilizarea îngrăşămintelor minerale şi/sau a produselor de protecţie a plantelor
  În conformitate cu art. 45 alin. (8) din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu modificările şi completările ulterioare, utilizarea îngrăşămintelor minerale şi/sau a produselor de protecţie a plantelor este interzisă

  -----------