LEGE nr. 313 din 7 decembrie 2015
pentru modificarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 9 decembrie 2015  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Operatorii furnizori/prestatori de servicii de utilităţi publice, indiferent de modul de organizare, de forma de proprietate, de natura capitalului sau ţara de origine, au, pentru aceste servicii de utilităţi, drept de trecere asupra terenurilor afectate de sistemele de utilităţi publice. Dreptul de trecere se exercită cu titlu gratuit asupra terenurilor aparţinând statului sau unităţilor administrativ-teritoriale pe toată durata furnizării/ prestării serviciilor de utilităţi publice."
  2. La articolul 10, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(8) Prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele şi pe seama acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor judeţene, care sunt reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale asociaţiei; primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

  IOAN CHELARU

  Bucureşti, 7 decembrie 2015.
  Nr. 313.
  ----