HOTĂRÂRE nr. 862 din 29 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și a Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 11 decembrie 2017
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare, precum și ale Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) de administrare financiară a fondurilor PHARE, ISPA și SAPARD, Facilitatea de tranziție, a instrumentelor structurale și a instrumentului de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, a fondului european de dezvoltare regională, fondului social european, fondului de coeziune, fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru perioada de programare 2014-2020, acordate de Uniunea Europeană, inclusiv a asistenței financiare acordate de statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb prin Mecanismul financiar al Spațiului Economic European și Mecanismul financiar norvegian;
  2. La articolul 2 alineatul (2), după litera cc) se introduce o nouă literă, litera dd), cu următorul cuprins:
  dd) de autoritate de audit pentru Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian și Programul de cooperare elvețiano-român, conform regulamentelor proprii aferente fiecărui mecanism.
  3. La articolul 3 alineatul (1), punctele 55 și 90 se modifică și vor avea următorul cuprins:55. transferă fondurile nerambursabile primite de România atât de la Uniunea Europeană prin programele de preaderare, Facilitatea de tranziție, programele finanțate din instrumente structurale, instrumentul de asistență pentru preaderare, pentru perioada de programare 2007-2013, din fondul european de dezvoltare regională, fondul social european, fondul de coeziune și din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane pentru perioada de programare 2014-2020, cât și de la statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb către agențiile de implementare/autoritățile de management/ operatorii de program/beneficiarii finali;
  ...............................................................................................90. elaborează și implementează strategia în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru îmbunătățirea serviciilor din sfera finanțelor publice;
  4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 90 se introduc patru noi puncte, punctele 90^1-90^4, cu următorul cuprins:90^1. operează și dezvoltă sistemul informatic pentru a asigura serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor Ministerului Finanțelor Publice și instituțiilor din subordine, atât în relațiile dintre acestea, cât și în relațiile cu contribuabilii, precum și serviciile tehnice necesare pentru interoperabilitate în administrația publică aferente acestora;90^2. asigură suportul de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor necesare pentru implementarea proiectului derulat de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în baza acordului de împrumut ratificat prin Legea nr. 212/3013 privind ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administrației fiscale) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 8 mai 2013, cu modificările ulterioare;90^3. poate pune la dispoziția entităților publice, cu titlu gratuit, servicii de tehnologia informației și comunicațiilor, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) destinatarii sunt entitățile publice definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  b) serviciile se asigură în domeniul finanțelor publice;
  c) Centrul Național pentru Informații Financiare are resursele necesare pentru asigurarea serviciilor respective;
  90^4. coordonează în mod direct activitatea persoanelor și structurilor de tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice;
  5. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 109 se introduce un nou punct, punctul 109^1, cu următorul cuprins:109^1. inițiază și derulează, în condițiile legii, în mod centralizat, achizițiile publice pentru echipamente, bunuri și servicii din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și Comisia Națională de Prognoză, în baza referatelor de necesitate și a specificațiilor tehnice întocmite de către Centrul Național pentru Informații Financiare;6. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 129 se introdu copt noi puncte, punctele 130-137, cu următorul cuprins:130. evaluează conformitatea sistemelor de management și control și verifică modul în care funcționează sistemele de management și control la nivelul instituțiilor implicate în derularea programelor aferente Mecanismului financiar SEE, Mecanismului financiar norvegian și Programului de cooperare elvețiano-român;131. desfășoară misiuni de audit operațional al proiectelor aprobate în cadrul programelor finanțate prin Mecanismul financiar SEE, Mecanismul financiar norvegian și Programul de cooperare elvețiano-român;132. derulează activități de închidere a programelor și transmite către Comitetul Mecanismului financiar, pentru Mecanismul financiar SEE, și Ministerul Afacerilor Externe norvegian, pentru Mecanismul financiar norvegian, o declarație de închidere care să evalueze valabilitatea cererii de plată a soldului final solicitat în raportul final al programului;133. elaborează strategia de audit pentru Mecanismul financiar SEE și pentru Mecanismul financiar norvegian;134. elaborează raportul anual de audit aferent programelor auditate în anul de referință și emite o opinie cu privire la funcționarea eficace a sistemului de management și control, astfel încât să ofere o asigurare că declarațiile de cheltuieli efectuate sunt corecte și tranzacțiile ce stau la baza acestora sunt legale și corecte;135. fundamentează, elaborează și propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare funcționării ministerului;136. monitorizează execuția bugetară pentru activitățile din domeniul său de activitate și ia măsuri operative pentru achitarea tuturor obligațiilor de plată, în limita fondurilor aprobate;137. întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale pentru activitatea aparatului propriu al ministerului și centralizate la nivel de ordonator principal de credite.7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.884, exclusiv demnitarii.8. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, litera l) va avea următorul cuprins:
  l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiare și materiale, de reprezentare juridică, de audit public intern, precum și de comunicare internă și externă;
  2. La articolul 7 litera A, punctele 1 și 30 vor avea următorul cuprins:1. contribuie în domeniul său de activitate la implementarea Programului de guvernare și a altor documente programatice prin elaborarea și aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, generale sau sectoriale;
  ..................................................................................................30. aplică împreună cu structurile subordonate, conform competențelor stabilite de lege, legislația în domeniul: trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară, tehnologia informației și comunicațiilor.
  3. La articolul 7 litera A, punctul 31 se abrogă.4. La articolul 7 litera C, punctele 25, 27 și 29 se abrogă.5. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 27.590, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.6. La articolul 13, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Organizarea și funcționarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, precum și a structurilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice în cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriu al ministerului, respectiv structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor.7. La articolul 14, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Statele de funcții pentru structurile subordonate se aprobă de către președintele Agenției, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor.(2) Atribuțiile și competențele structurilor subordonate se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției, pe baza propunerilor Ministerului Finanțelor Publice pentru structurile de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor.
  8. La articolul 25, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică, ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, inspecție economico-financiară și tehnologia informației și comunicațiilor din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice, mobilitatea pentru eficientizarea activității se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b). Avizul consultativ, respectiv avizul conform pentru personalul din cadrul structurilor de trezorerie și contabilitate publică poate fi acordat de directorul executiv trezorerie sau de trezorierul-șef, dacă prin fișele de post ale acestora se stabilesc atribuții în acest sens.9. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 25 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al A.N.A.P. este de 433, exclusiv demnitarul.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.


  Articolul IV

  Preluarea de către Ministerul Finanțelor Publice de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, Agenția Națională pentru Achiziții Publice și de la Comisia Națională de Prognoză, pe bază de protocol de predare-preluare, a numărului de posturi și a personalului, a patrimoniului, a arhivei și a creditelor bugetare corespunzătoare activității preluate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2017 privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare se realizează în condițiile prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul V

  Lista acțiunilor, proiectelor, programelor și a altor acte juridice preluate de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 sunt prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul VI

  Încadrarea personalului preluat de către Ministerul Finanțelor Publice conform art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017 se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica

  București, 29 noiembrie 2017.
  Nr. 862.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Finanțelor Publice


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2009)
  Unitățile aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
  și societățile la care Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar


  Numărul maxim de posturi

  A. Unități care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor Publice

  I. Cu finanțare de la bugetul de stat

  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală

  27.590*

  2. Comisia Națională de Prognoză

  135 **

  3. Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  433***

  II. Cu finanțare din venituri proprii și, în completare, subvenții de la bugetul de stat

  1. Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar****

  25****

  B. Instituții și activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice

  1. Tipărirea și difuzarea publicației „Revista Finanțe Publice și
  Contabilitate“ *****

  C. Companii naționale, societăți naționale și societăți aflate în administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar

  1. Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A.

  2. Compania Națională „Loteria Română“ - S.A.

  3. CEC BANK - S.A.

  4. Societatea Comercială Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

  5. Fondul Român de Contragarantare - S.A.******

  6. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. - IFN și filialele sale*******
  Notă
  * În numărul maxim de posturi sunt incluși președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
  ** În numărul maxim de posturi nu sunt incluși demnitarul și posturile aferente cabinetului acestuia.
  *** În numărul maxim de posturi nu este inclus demnitarul.
  **** Conform Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative; în numărul maxim de posturi este inclus președintele.
  ***** Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii, cu modificările și completările ulterioare.
  ****** Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 312/2009, cu modificările ulterioare.
  ******* Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. - IFN, republicată, cu modificările ulterioare.


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 520/2013)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Administrare Fiscală


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 634/2015)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice


  Anexa nr. 5

  CONDIȚIILE
  în care se încheie protocolul de predare-preluare între Ministerul Finanțelor Publice
   și Agenția Națională de Administrare Fiscală și Agenția Națională pentru Achiziții Publice
  1. Pentru numărul de posturi și personalul aferent, protocolul cuprinde și statul de funcții, cu încadrarea nominală pe posturi a personalului, și elementele sistemului de salarizare corespunzătoare acestuia, dosarele profesionale/personale și orice alte documente și evidențe în legătură cu cariera personalului preluat.2. Predarea-preluarea bunurilor corporale se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
  a) numărul de inventar, numele echipamentului;
  b) producătorul, vânzătorul;
  c) valoarea de achiziție, amortizarea aferentă;
  d) locul în care este folosit sau depozitat, respectiv: localitate, oraș, arteră și număr poștal, cameră;
  e) mod de utilizare, cum ar fi: server, stație de lucru, stocare date, comunicații, securitate;
  f) numărul seriei de fabricație sau numerele seriilor de fabricație ale componentelor asociate numărului de inventar;
  g) caracteristici tehnice minimale hardware, cum ar fi: tip și număr de procesoare, tip și cantitate memorie, tip și capacitate de stocare;
  h) caracteristici tehnice minimale software încorporat, echivalentul acronimului din limba engleză OEM, cum ar fi: sistem de operare, sistem de gestiune fișiere nume și versiune, cantitate de licențe;
  i) numele persoanei care îl utilizează;
  j) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcțiune;
  k) starea, cum ar fi: în perioada de garanție de bună funcționare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreținere asigurată prin contractul de întreținere, postgaranție fără asigurarea întreținerii;
  l) numărul și data contractului de achiziție, copia contractului de achiziție;
  m) copia contractului de întreținere în vigoare (dacă echipamentul este în întreținere);
  n) componente asociate, cum ar fi: cabluri, genți, documentație, livrate de vânzător.
  3. Pentru bunurile necorporale, respectiv licențe software, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
  a) numărul de inventar, numele produsului, respectiv software-ului, versiunea;
  b) numele proprietarului;
  c) numele vânzătorului;
  d) cantitatea, respectiv număr de licențe;
  e) mod de utilizare, cum ar fi: gestiune de baze de date relaționale, server de aplicații;
  f) data preluării în patrimoniul celui ce predă, data punerii în funcțiune, valoarea, amortizarea aferentă;
  g) starea, cum ar fi: în perioada de garanție de bună funcționare asigurată prin contractul de vânzare, în perioada de întreținere asigurată prin contractul de întreținere, fără asigurarea întreținerii;
  h) numărul și data contractului de achiziție, copia contractului de achiziție;
  i) copia contractului de întreținere în vigoare, dacă este în întreținere;
  j) componente asociate, cum ar fi: instruire, aducere la zi.
  4. Pentru aplicațiile informatice și depozitele de date, predarea-preluarea depozitelor de date, a codului sursă sau a formatului executabil al aplicațiilor se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
  a) numele depozitului de date sau numele aplicației plus tipul formatului, sursa sau executabil;
  b) platforma de producție, test, dezvoltare și altele, cum ar fi: tip echipament, tip și număr procesoare, dimensiune memorie RAM, spațiu stocare disc, software de bază, middleware;
  c) tehnologia utilizată pentru salvare/copiere pe suport;
  d) instrucțiunile de configurare ale sistemului pe care se face restaurarea și instrucțiunile pentru efectuarea restaurării;
  e) dimensiune în kiloocteți a depozitului de date sau aplicației;
  f) tip suport extern și cantitatea, respectiv număr de suporți;
  g) date de identificare a suportului extern, cum ar fi: număr de inventar, serie de fabricație.
  5. Pentru proiectele cu componente din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, în curs de derulare, predarea-preluarea se efectuează pe bază de procese-verbale de predare-preluare, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia, și care trebuie să conțină cel puțin următoarele date:
  a) numele proiectului, scopul, beneficiarul, data începerii și terminării, valoarea;
  b) sursa de finanțare, cheltuieli angajate și plăți efectuate;
  c) documentația: fișe de proiect, angajamente legale, însoțite de documentele aferente acestora, ce constituie anexe ale angajamentelor legale;
  d) echipa de proiect: ordin numire, nume persoane, funcții, atribuții;
  e) raport privind stadiul proiectului;
  f) lista problemelor și situațiilor din domeniul TIC cu care se confruntă proiectul și care trebuie soluționate cu prioritate;
  g) recomandări;
  h) litigii.
  6. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă situația soldurilor conturilor contabile predate-preluate.7. Protocolul de predare-preluare va cuprinde în anexă materialele consumabile, respectiv rechizite și birotică, achiziționate pentru desfășurarea activității salariaților ce vor deservi Centrul Național pentru Informații Financiare.8. Predarea-preluarea arhivei se efectuează în baza proceselor-verbale de predare-primire și a inventarelor arhivistice, întocmite conform prevederilor art. 9 și ale art. 18 alin. (2) din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, semnate de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau și care se constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia.9. Predarea-preluarea acordurilor-cadru/contractelor de utilități, prestări de servicii și lucrări se va efectua pe bază de proces-verbal, semnat de către reprezentanții instituțiilor care predau/preiau, care se constituie anexe ale protocolului, părți integrante ale acestuia. Ministerul Finanțelor Publice va achita contravaloarea furnizării/prestării serviciilor/utilităților ce se prestează/furnizează după data preluării efective.


  Anexa nr. 6

  Lista acțiunilor, proiectelor, programelor și a altor acte juridice care se preiau de către
   Ministerul Finanțelor Publice în condițiile art. 8 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2017
  privind înființarea Centrului Național pentru Informații Financiare
  1. SIPOCA 29 Îmbunătățirea capacității procesului decizional la nivelul sectorului financiar din România - TREZOR, finanțat în baza contractului încheiat cu AM POCA2. SIPOCA 48 Creșterea performanței activității vamale pentru facilitarea comerțului legitim, finanțat în baza contractului încheiat cu AM POCA3. SIPOCA 49 Facilitarea formalităților vamale în contextul Codului vamal al Uniunii Europene, finanțat în baza contractului încheiat cu AM POCA4. Crearea cadrului pentru implementarea unui sistem electronic eficient de management al documentelor - EDMS - în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, finanțat în cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - PCER - aria de concentrare 6 - Îmbunătățirea reglementărilor în sectorul financiar și întărirea piețelor financiare și a instituțiilor5. Contractul multianual de furnizare software suplimentar pentru EMCS faza 3.2, în completarea EMCS 3.1, asigurarea mentenanței corective, adaptive și evolutive a sistemului EMCS_RO nr. A_APS 11.064/16.08.2016, încheiat cu Societatea Comercială Intrasoft International - S.A.6. Acordul-cadru nr. A_APS 10.881/29.09.2015 încheiat cu asocierea formată din Societatea Comercială Siveco Romania - S.A. și Societatea Comercială Master Technology Systems - S.R.L. și contractele subsecvente încheiate în baza acestuia7. Acordul-cadru nr. A_APS 14.323/04.11.2016 încheiat cu Garanti Bank, Banca Transilvania și BCR și contractele subsecvente încheiate în baza acestuia

  ----