LEGE nr. 245 din 21 decembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 22 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 24 iulie 1996 privind actualizarea şi completarea regimului general al contabilităţii, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 2, fraza a doua a alineatului (1) devine alineatul (1^1) cu următorul cuprins:
  "(1^1) Prin excepţie, funcţiile respective pot fi îndeplinite şi de persoane cu studii medii care au calificare corespunzătoare în domeniu, cu avizul Ministerului Finanţelor, la solicitarea justificată a ordonatorilor principali de credite."
  2. La articolul I punctul 3, articolul 11 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
  "(2) Contabilitatea persoanelor prevăzute la art. 1 poate fi organizată şi ţinuta şi de persoane juridice autorizate sau de persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat ori de expert contabil, care răspund potrivit legii."
  3. La articolul I punctul 4, ultima fraza a alineatului (7) al articolului 11 devine alineatul (8) cu următorul cuprins:
  "(8) În cazul în care instituţiile publice nu pot încadra personal de execuţie în condiţiile alineatului precedent, contabilitatea se poate tine şi de către societăţi comerciale de expertiza contabila sau de persoane fizice autorizate potrivit legii, pe bază de contracte pentru prestări de servicii. Încheierea contractelor se face pe bază de licitaţii pentru achiziţii publice de bunuri şi servicii, organizate în conformitate cu reglementările legale. Plata serviciilor respective se face din credite bugetare cu aceasta destinaţie şi numai în limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de unitate, în condiţiile în care aceasta ar avea angajat personal de specialitate cu contract individual de muncă."
  4. La articolul I punctul 8, articolul 38 punctul 4 literele e)-g) vor avea următorul cuprins:
  "e) întocmirea şi depunerea raportarilor periodice stabilite de Ministerul Finanţelor;
  f) prezentarea de bilanţuri contabile şi de raportări contabile periodice, care conţin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea unităţii raportoare;
  g) depunerea declaraţiei din care să rezulte ca persoanele juridice şi fizice prevăzute la art. 1 nu au desfăşurat activitate."
  5. La articolul I punctul 9, articolul 39 alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Contravenţiile prevăzute la art. 38 pct. 1 şi 2 se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la pct. 3 şi 4 lit. a)-f), cu amendă de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 4 lit. g), cu amendă de 500.000 lei. Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor, poate modifica nivelul acestor amenzi în funcţie de rata inflaţiei."
  6. La articolul I punctul 10, articolul 39 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27."
  7. La articolul I punctul 12, articolul 43 va avea următorul cuprins:
  "Art. 43. - (1) Unităţile din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala vor conduce contabilitatea, cantitativ şi valoric, pentru toate bunurile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor proprii avizate de Ministerul Finanţelor.
  (2) Trecerea la evidenta cantitativ-valorică se va realiza până la data de 31 decembrie 1999, pe baza programelor elaborate de unităţile respective, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  ----------------