REGULAMENTUL-CADRU din 11 octombrie 1996 (**republicat**)(*actualizat*)
al asociaţiilor de proprietari*)
(actualizat până la data de 27 martie 2006*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul republicat al regulamentului a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 noiembrie 1998 respinsă de LEGEA nr. 603 din 6 noiembrie 2002; LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999; ORDONANŢA nr. 73 din 27 august 1999 abrogată de ORDONANŢA nr. 7 din 19 iulie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 127 din 10 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999 respinsă de LEGEA nr. 285 din 5 iunie 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 14 martie 2000 abrogată de LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 98 din 29 iunie 2000 respinsă de LEGEA nr. 330 din 28 iunie 2001; ORDONANŢA nr. 76 din 30 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 510 din 24 aprilie 2003; HOTĂRÂREA nr. 496 din 1 aprilie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005; LEGEA nr. 62 din 22 martie 2006.
  ----------------
  **) Republicat în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.
  Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996 şi a mai fost modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40 din 10 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 14 iulie 1997 şi prin Legea nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997.
  ---------
  ***) A se vedea şi Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului nr. 139/N din 11 noiembrie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 bis din 2 decembrie 1997.

  Capitolul I Dispozitii generale, definitii


  Articolul 1

  Prezentul regulament-cadru stabileste modul de înfiinţare şi de functionare a asociaţiilor de proprietari, precum şi modul de administrare şi de exploatare a unor cladiri aflate în proprietate.


  Articolul 2

  Regulamentul-cadru se aplică tuturor cladirilor cu mai multe apartamente în proprietate privată sau mixta, inclusiv în cazul celor având spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta.


  Articolul 3

  Termenii utilizati în prezentul regulament au urmatorul înţeles:
  a) prin bloc de locuinţe-clădire-condominiu se înţelege o proprietate imobiliară din care unele părţi sunt proprietăţi individuale, reprezentate din apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, iar restul, proprietate comuna indiviză.
  Prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson, cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comuna.
  Proprietatea imobiliară nu este un condominiu decât dacă cota-parte indiviză de proprietate comuna revine proprietarilor şi nu poate fi separată de proprietatea asupra apartamentelor sau spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta;
  --------------
  Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  b) Prin spatiu, respectiv apartament, se înţelege o parte dintr-o cladire destinata locuirii, în regim de proprietate individuala, care, împreună cu cota-parte indiviza din proprietatea comuna, constituie o unitate de proprietate imobiliara.
  Cu excepţia unor situaţii pentru care exista alte prevederi exprese în acest regulament-cadru sau în acordul de asociere, drepturile de proprietate asupra unui apartament dintr-un bloc de locuinte/condominiu trebuie considerate în acelasi mod ca şi drepturile de proprietate asupra altor proprietăţi imobiliare.
  c) Prin proprietate comuna se înţelege toate părţile dintr-o cladire aflata în proprietate, care nu sunt apartamente şi care sunt destinate folosirii în comun de către toţi proprietarii din acea cladire.
  Proprietatea comuna este indivizibila şi este deţinută de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.
  Proprietatea comuna include toate părţile proprietăţii care sunt în folosinţă comuna, ca: terenul pe care este construita cladirea, curtea inclusa, fundatia, structura de rezistenta, acoperisul, terasele, cosurile de fum, scarile, holurile, pivnitele, subsolurile, casa scarii, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apa, ascensoarele.
  Proprietatea comuna include instalaţii ale cladirii aflate în folosinţă comuna cu care a fost inzestrata cladirea în timpul construcţiei sau cu care a fost dotata mai tarziu de către proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrasnete, antene, instalaţii de telefonie, instalaţii electrice, conducte de apa, sisteme de incalzire şi conducte de gaze care pot trece prin proprietatea comuna până la punctele de distribuţie din apartamentele individuale.
  d) Prin cota-parte se înţelege cota de proprietate care îi revine fiecarui apartament proprietate individuala, din proprietatea comuna, şi este înscrisă în actul de proprietate.
  În situaţia în care cotele-părţi nu sunt inscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafaţa locativa a fiecarui apartament şi totalul suprafeţelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil.
  e) Prin fondatori se înţelege orice persoană juridica, inclusiv statul, o institutie a administraţiei publice locale, o persoană sau un grup de persoane care acţionează împreună, care sau în numele careia se infiinteaza un condominiu şi care prin vanzare sau orice alta forma de transfer ofera spatii, respectiv apartamente într-un bloc de locuinte pentru proprietarii individuali.
  f) Prin proprietar al spatiului, respectiv al apartamentului, se înţelege persoana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spatiu, respectiv apartament, într-un bloc de locuinte/condominiu.
  g) Prin asociaţie de proprietari se înţelege organizaţia proprietarilor tuturor apartamentelor dintr-o cladire cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixta.
  h) Prin acord de asociere se înţelege actul care consfinteste hotărârea proprietarilor de a se asocia, după inregistrarea proprietăţii în Cartea funciara.
  i) prin cheltuieli comune se înţelege cheltuielile sau obligaţiile financiare ale asociaţiei, care sunt legate de exploatarea, reparaţia sau întreţinerea proprietăţii comune sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare proprietate individuală.
  --------------
  Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Capitolul II Înfiinţarea şi inregistrarea asociaţiei de proprietari


  Articolul 4

  Asociaţia de proprietari se constituie pe baza hotărârii a cel puţin jumătate plus unul din numărul proprietarilor apartamentelor şi spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, din cadrul unei clădiri.
  În clădirile de locuit cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociaţii de proprietari pe fiecare tronson sau scara în parte, dacă proprietatea comuna aferentă tronsonului sau scării poate fi delimitata şi dacă este posibila repartizarea cheltuielilor comune pe tronsoane sau scări.
  --------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 5

  Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice a asociaţiei de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere şi procesul-verbal al adunării constitutive se înregistrează la organul financiar local în a cărui raza teritorială se afla clădirea.
  Asociaţia de proprietari dobândeşte personalitate juridică în baza încheierii judecătorului delegat la organul financiar local de către preşedintele judecătoriei în a carei circumscripţie teritorială se afla imobilul.
  Încheierea se da fără citarea părţilor şi este executorie.
  Încheierea este supusă recursului în termen de 5 zile de la comunicare. Recursul se judeca cu citarea părţilor.
  --------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 6

  -------------
  Alin. 1 al art. 6 a fost abrogat de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 noiembrie 1998. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 26 noiembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 30 noiembrie 1998 a fost respinsă de LEGEA nr. 603 din 6 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 18 noiembrie 2002.
  Alin. 1 al art. 6 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  Statutul asociaţiei de proprietari se întocmeşte în baza prezentei legi şi a prezentului regulament-cadru al asociaţiilor de proprietari.

  ------------
  Art. 7 a fost abrogat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Capitolul III Acordul de asociere


  Articolul 8

  Acordul de asociere trebuie să conţină menţiuni privind: numele, prenumele şi domiciliul proprietarilor, individualizarea proprietăţii potrivit titlului de proprietate.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 9

  La intrunirea constitutiva a asociaţiei de proprietari, proprietarii apartamentelor vor alege un comitet executiv şi o comisie de cenzori şi vor hotari numărul membrilor acestora şi durata mandatelor lor.
  Membrii comisiei de cenzori trebuie să aibă cunoştinţe de specialitate şi experienta în domeniile economic, financiar şi juridic.
  Asociaţia de proprietari poate delega atribuţiile comisiei de cenzori, de control financiar şi contabil, unor persoane fizice sau juridice, asociaţii sau agenti economici specializati.
  Candidatul care va obtine cel mai mare numar de voturi va deveni preşedintele asociaţiei de proprietari.


  Articolul 10

  Stabilirea cotei-părţi din cheltuielile de reparatie a proprietăţii comune ce revine fiecărui proprietar din cadrul condominiului se face proporţional cu cota-parte din proprietatea comuna aferentă proprietăţii individuale. Cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii legate de proprietăţile individuale din condominiu şi care nu pot fi înregistrate pe fiecare dintre acestea sau pentru servicii legate de exploatarea şi întreţinerea proprietăţii comune se repartizează în conformitate cu normele şi normativele avute în vedere la facturarea comuna a acestora şi/sau în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii respectivelor servicii.
  ------------
  Art. 10 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 11

  În cazul spaţiilor, respectiv al apartamentelor cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate vor fi reglementate potrivit dreptului comun.
  ------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 12

  Acordul de asociere şi statutul pot fi modificate în aceleaşi condiţii prevăzute pentru constituirea asociaţiei.
  Modificările prevăzute la alin. 1 se înregistrează în condiţiile stabilite pentru dobândirea personalităţii juridice.
  ------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 13

  Înscrierea ulterioară în asociaţia de proprietari a proprietarilor care nu au fost prezenţi la adunarea de constituire se face la cererea acestora, fără alte formalităţi.
  ------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Capitolul IV Drepturile şi indatoririle proprietarilor de apartamente


  Articolul 14

  Proprietarul unui apartament este obligat sa menţină apartamentul în stare buna, pe propria sa cheltuiala. Nici un proprietar nu poate încalcă sau prejudicia dreptul de proprietate comuna sau individuala.


  Articolul 15

  Cu un preaviz de 15 zile, proprietarul este obligat sa accepte accesul în apartamentul sau al unui reprezentant al asociaţiei, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare sau să se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna la care se poate avea acces numai din respectivul apartament. Fac excepţie cazurile de urgenta când nu este necesar nici un preaviz.


  Articolul 16

  Administrarea, întreţinerea şi reparatiile proprietăţii comune cad în sarcina asociaţiei, iar cheltuielile legate de acestea vor reprezenta cheltuieli comune.
  Asociaţia de proprietari poate angaja alte persoane sau poate incheia contracte pentru realizarea, respectiv furnizarea acestor servicii.


  Articolul 17

  Asociaţia de proprietari, cu intrunirea majorităţii voturilor, poate intreprinde măsuri vizand îmbunătăţirea confortului şi a eficientei cladirii. Instalatiile mai importante ca: boilere cu apa calda, incalzire centrala, rezervoare de apa, ascensoare, alte dotari de amploare similara pot fi schimbate de asociaţie numai cu aprobarea a cel puţin două treimi din numărul voturilor proprietarilor.
  Persoanele fizice sau juridice, proprietari de locuinte în cladiri afectate de seisme, sunt obligate sa ia măsuri pentru consolidarea acestora, potrivit prevederilor legale.
  Indiferent de natura interventiilor, se va avea în vedere menţinerea aspectului armonios şi unitar al intregii cladiri.


  Articolul 18

  Proprietarul poate aduce imbunatatiri sau modificari apartamentului sau, fără a pune în pericol integritatea structurala a cladirii sau a altor apartamente.
  Proprietarul nu poate schimba aspectul proprietăţii comune, fără a obtine mai întâi acceptul din partea asociaţiei de proprietari.


  Articolul 19

  Zidurile dintre apartamentele alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate prin acord între proprietarii apartamentelor respective şi cu instiintarea asociaţiei de proprietari.
  Zidurile dintre apartamente şi proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a cladirii, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere.


  Articolul 20

  Dacă proprietarul unui apartament sau oricare altă persoană care acţionează în numele sau provoaca daune oricarei părţi din proprietatea comuna sau unui alt apartament, respectivul proprietar trebuie să repare stricaciunile sau sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.


  Capitolul V Organizarea şi functionarea asociaţiei de proprietari


  Articolul 21

  După prima intrunire organizatorica, de constituire a asociaţiei de proprietari, va avea loc cel puţin o dată pe an o adunare generală a membrilor asociaţiei.
  Adunarea generală este alcatuita din toţi membrii asociaţiei de proprietari.
  Pentru situaţii speciale, întrunirea asociaţiei poate fi convocată oricând de către comitetul executiv sau de către membri ai asociaţiei care deţin în total cel puţin 20% din cotele de proprietate.
  ------------
  Alin. 3 al art. 21 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  Toţi proprietarii trebuie anuntati asupra oricarei intruniri a asociaţiei de proprietari cu cel puţin 10 zile înainte ca aceasta să aibă loc.


  Articolul 22

  Asociaţia de proprietari poate adopta hotărâri, dacă majoritatea membrilor sunt prezenţi personal sau prin reprezentant.
  Dacă nu este întrunit cvorumul, adunarea va fi suspendată şi reconvocata.
  La adunarea reconvocata, dacă exista dovada ca toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate prin votul majorităţii membrilor prezenţi.
  Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari privind buna întreţinere şi exploatare a clădirii de locuit sunt obligatorii şi pentru proprietarii din aceeaşi clădire care nu sunt membri ai asociaţiei.
  ------------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 23

  Pentru adoptarea hotărârilor asociaţiei de proprietari se vor avea în vedere următoarele:
  ------------
  Partea introductivă a alin. 1 al art. 23 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  a) votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna;
  b) proprietarul poate fi reprezentat de către un membru al familiei sau de către un alt reprezentant care are o imputernicire semnata de către proprietarul în numele caruia voteaza;
  c) un membru al asociaţiei de proprietari poate reprezenta cel mult inca un membru absent, prin imputernicire scrisa;
  d) în cazul unui vot paritar, votul presedintelui este decisiv.
  Hotărârile asociaţiei de proprietari vor fi luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei prezenţi la lucrările adunării.
  ------------
  Alin. 2 al art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 24

  Asociaţia de proprietari indeplineste urmatoarele atribuţii:
  a) adopta şi amendeaza bugetele de venituri şi cheltuieli, precum şi fondul de rulment; încasează cotele obisnuite şi speciale pentru cheltuielile comune de la proprietarii de apartamente şi de la proprietarii spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta;
  b) angajează şi eliberează din funcţie pe cel care administrează proprietatea sau pe ceilalţi funcţionari sau angajaţi, în vederea administrării şi bunei funcţionari a clădirii; personalul necesar bunei gospodariri a părţilor şi a instalaţiilor de folosinţă comuna ale clădirilor poate fi angajat prin contract individual de muncă sau prin convenţie civilă;
  -------------
  Lit. b) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  c) acţionează sau susţine în justiţie, în nume propriu sau în numele proprietarilor asociaţi, interesele legate de clădire;
  -------------
  Lit. c) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  d) încheie contracte şi îşi asuma obligaţii în nume propriu sau în numele proprietarilor asociaţi, în interesele legate de clădire;
  -------------
  Lit. d) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  e) reglementează folosirea, întreţinerea, repararea, înlocuirea şi modificarea părţilor proprietăţii comune;
  -------------
  Lit. e) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  f) impune penalizari pentru intarzierea platii cotelor de întreţinere;
  g) adopta sau amendeaza deciziile, regulile şi regulamentele;
  h) asigura completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei;
  -------------
  Lit. h) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  i) asigura urmărirea comportării în timp a construcţiei, pe toată durata de existenta a acesteia;
  -------------
  Lit. i) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  j) exercita alte atribuţii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul proprietarilor asociaţi.
  -------------
  Lit. j) a art. 24 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Articolul 25

  Dacă o hotărâre a asociaţiei de proprietari este contrară legii sau acordului de asociere sau este de natura sa producă daune considerabile intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotărâre, în termen de 60 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justiţie nu trebuie să intrerupa executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia.
  -------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Capitolul VI Comitetul executiv


  Articolul 26

  Cu excepţia atribuţiilor rezervate exclusiv proprietarilor de apartamente, comitetul executiv poate reprezenta asociaţia de proprietari în administrarea şi exploatarea cladirii.
  Comitetul executiv poate angaja personal specializat sau poate numi alte persoane pentru indeplinirea sarcinilor ce îi revin.


  Articolul 27

  Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor şi îşi asuma obligaţii în numele acesteia. El reprezintă asociaţia de proprietari împotriva unui terţ, inclusiv în acţiunile iniţiate de asociaţie împotriva unui proprietar sau chiriaş care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie sau în procesele iniţiate de un proprietar care contesta o hotărâre a asociaţiei de proprietari.
  -------------
  Art. 27 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.


  Capitolul VII Cheltuieli comune; incasarea cotelor de întreţinere


  Articolul 28

  Anul fiscal al asociaţiei de proprietari va fi anul calendaristic.
  Înainte de inceputul urmatorului an fiscal şi pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati şi va prezenta proprietarilor în adunarea generală un buget anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate de întreţinere şi functionare a proprietăţii comune.
  Dacă membrii asociaţiei de proprietari sunt de acord, se aproba şi un fond pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune. Comitetul executiv va pregati şi va prezenta adunarii generale suma necesară pentru alimentarea acestui fond.
  Bugetul anual va trebui să fie adoptat prin votul majoritar al adunarii generale a asociaţiei de proprietari.
  Asociaţia de proprietari îşi va putea deschide cont la oricare unitate bancara sau filiala C.E.C.


  Articolul 29

  Toţi proprietarii de apartamente trebuie să plateasca în avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune.
  Plata se va face conform hotărârii luate în adunarea generală.


  Articolul 30

  Cu aprobarea data prin votul a două treimi din numărul membrilor asociaţiei de proprietari, poate fi perceputa o sumă speciala, în afara cheltuielilor comune prevăzute în buget, destinata achitarii cheltuielilor comune neprevazute, dar necesare. Astfel de sume se vor plati la termenele stabilite de adunarea generală a asociaţiei de proprietari.


  Articolul 31

  Asociaţia de proprietari poate impune o penalizare pentru neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, şi a altor cheltuieli restante, oricărui proprietar care se va face vinovat de neplata acestora, timp de mai mult de 30 de zile de la termenul stabilit.
  Asociaţia de proprietari are dreptul de a actiona în justiţie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, inclusiv a celor neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.
  Actiunea este scutita de taxa de timbru.
  Sentinta data în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusa în aplicare prin orice modalitate permisa de Codul de procedură civila, pentru acoperirea datoriilor.


  Articolul 31^1

  Dispoziţiile cuprinse în prezentul regulament-cadru referitoare la proprietarii de apartamente se aplică şi proprietarilor spaţiilor cu alta folosinţă decât aceea de locuinta, situate în clădiri destinate locuirii.
  -------------
  Art. 31^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 145 din 27 iulie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 9 septembrie 1999.
  -----------