LEGE nr. 191 din 18 aprilie 2001
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 18 aprilie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea structurii veniturilor şi destinaţiilor cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pentru anul 2001, regimul acestora, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul de execuţie a acestor bugete.


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, detaliată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Sinteza cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole şi alineate de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 se stabileşte, atât la venituri, cat şi la cheltuieli, în suma de 83.476,5 miliarde lei.
  (2) În bugetul asigurărilor sociale de stat, la partea de cheltuieli sunt prevăzute şi intrari de credite externe în suma de 114,2 miliarde lei.
  (3) În anul 2001, din bugetul asigurărilor sociale de stat se plătesc dobânzile datorate trezoreriei statului pentru sumele utilizate din trezorerie în vederea acoperirii deficitelor temporare înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat, în suma de 500,0 miliarde lei.
  (4) Taxele poştale percepute de Compania Naţionala "Posta Română" - S.A. pentru prestaţiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de asigurări sociale de stat în anul 2001 sunt stabilite în suma de 1.004,0 miliarde lei şi nu pot fi majorate prin virari de credite de la alte naturi de cheltuieli.
  (5) Fişele obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 sunt anexate la acesta.


  Articolul 4

  (1) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001 se stabileşte la venituri în suma de 13.339,7 miliarde lei, iar la cheltuieli, în suma de 12.668,6 miliarde lei, cu un excedent de 671,1 miliarde lei.
  (2) În bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj sunt prevăzute şi intrari de credite externe în suma de 786,6 miliarde lei.
  (3) Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni şi pe articole de cheltuieli, este prevăzut în anexa nr. 3.
  (4) În anul 2001, din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se plătesc dobânzile aferente împrumutului contractat de la trezoreria generală a statului în anul 2000 pentru acoperirea deficitului temporar înregistrat de acest buget, conform Hotărârii Guvernului nr. 358/2000 privind acordarea unui împrumut de la trezoreria generală a statului Agenţiei Naţionale pentru Ocupare şi Formare Profesională.
  (5) Pentru centrele de pregătire şi perfecţionare profesională din cadrul fundaţiilor româno-germane din Arad, Sibiu şi Timişoara, stabilite prin protocolul româno-german semnat la Bonn la 20 ianuarie 1992, în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, la cheltuieli este cuprinsă şi suma de 4,8 miliarde lei, reprezentând contribuţia părţii române la finanţarea fundaţiilor româno-germane, potrivit Înţelegerii dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la continuarea proiectului "Promovarea calificării profesionale".
  (6) Pentru cheltuielile de investiţii de natura celor prevăzute la art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice se prevede suma de 847,5 miliarde lei, din care 584,5 miliarde lei cu finanţare din credite externe contractate şi aprobate pentru aceasta destinaţie.


  Articolul 5

  (1) Încasarea contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj se efectuează în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează aceste contribuţii, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
  (2) În anul 2001 persoanele juridice care angajează personal, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor, şi documentele pentru plata contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, plăţile efectuandu-se simultan, sub control bancar.
  (3) În cazul neachitarii la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului Fondului pentru plata ajutorului de şomaj Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale sau, după caz, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă vor proceda la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite acestor bugete şi a majorărilor de întârziere şi vor dispune încasarea sumelor respective prin aplicarea dispoziţiilor legale.
  (4) Cheltuielile ocazionate de măsurile de executare silită a creanţelor bugetare se suporta din bugetele menţionate la alin. (3).


  Articolul 6

  (1) În anul 2001 din bugetul asigurărilor sociale de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea biletului de tratament balnear sau de odihnă şi contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru un număr de până la 435.000 de locuri, din care 375.000 de locuri la tratament balnear şi 60.000 de locuri la odihna.
  (2) În anul 2001 se pot acorda gratuit 35.000 de bilete, conform reglementărilor în vigoare, pensionarilor I.O.V.R., veteranilor de război, persoanelor cu drepturi stabilite în baza Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, şi salariaţilor care lucrează în mediu radioactiv, iar începând cu data de 1 aprilie 2001 şi categoriilor de asiguraţi prevăzuţi la art. 109 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
  (3) Locurile vor fi asigurate în unităţile de tratament balnear din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil, diferenţiat în funcţie de gradul de solicitare al staţiunilor şi de categoria de confort oferită.
  (4) Tarifele pentru serviciile acordate beneficiarilor biletelor de tratament de către unităţile de tratament aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, neputând depăşi tarifele unităţilor similare cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii.
  (5) În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, având prioritate persoanele cu pensii, respectiv cu salarii mici.
  (6) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament, precum şi nivelul cotei de participare individuală a asiguraţilor se stabilesc de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale conform prevederilor art. 117 alin. (5) din Legea nr. 19/2000.
  (7) Biletele de tratament balnear şi odihnă se distribuie asiguraţilor sistemului public şi pensionarilor de către casele teritoriale de pensii.
  (8) Biletele de odihnă finanţate din fondurile asigurărilor sociale de stat sunt destinate salariaţilor din unităţile bugetare.
  (9) Contravaloarea biletelor de odihnă este decontată de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu prestatorii de servicii.
  (10) Criteriile şi modul de distribuire a biletelor de odihnă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (11) Pentru biletele de odihnă beneficiarii plătesc o contribuţie egala cu 50% din preţul integral al acestora.


  Articolul 7

  (1) Până la stabilirea criteriilor, potrivit art. 6 alin. (6), contribuţia ce urmează să fie plătită de beneficiarii biletelor de tratament sau odihna este egala cu:
  a) 70% din pensia de baza cuvenită pe luna anterioară procurării biletelor, pentru pensionării din sistemul asigurărilor sociale de stat sau pentru pensionării agricultori;
  b) 70% din venitul lunar asigurat, pentru asiguraţii agricultori;
  c) 70% din pensiile cumulate, în cazul pensionarilor care cumulează pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat cu pensia din agricultura;
  d) 50% din valoarea biletului la data procurării lui, pentru salariaţii bugetari;
  e) 50% din contribuţia titularului, în cazul soţului (sotiei), al copiilor sau al insotitorului invalidului de gradul I de invaliditate, în cazul în care aceştia nu au venit propriu;
  f) valoarea integrală a biletului, în cazul în care contribuţia datorată de beneficiar este mai mare decât valoarea biletului sau în cazul în care soţul (sotia) titularului nu face parte din categoriile de persoane îndreptăţite sa beneficieze de bilet.
  (2) Pensia de baza utilizata pentru calculul contribuţiei datorate de beneficiarii biletelor de tratament şi odihnă, potrivit prevederilor alin. (1), nu cuprinde contribuţia care se plăteşte potrivit legii pentru asigurările sociale de sănătate.
  (3) Biletele de odihnă şi tratament, acordate în condiţiile prezentului articol, pot fi atribuite şi membrilor de familie (soţ sau sotie, după caz, şi copii minori care urmează cursurile de zi ale unei instituţii de învăţământ acreditate sau autorizate temporar, potrivit legii), dacă însoţesc titularii de drept.
  (4) În perioada aplicării prevederilor prezentului articol Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate stabili, împreună cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Roman de Informaţii, numărul de bilete ce pot fi eliberate pensionarilor militari, contribuţia plătită de aceştia fiind stabilită în mod similar cu cea pentru pensionării asigurărilor sociale de stat, iar diferenţa fiind suportată din bugetele respectivilor ordonatori de credite.


  Articolul 8

  În anul 2001, de la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, în condiţiile prevederilor art. 196, cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc în baza prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din legea menţionată, după cum urmează:
  - 35% pentru condiţii normale de muncă;
  - 40% pentru condiţii deosebite de muncă;
  - 45% pentru condiţii speciale de muncă.


  Articolul 9

  Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate, drept ce se acordă potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, se stabileşte în anul 2001 la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara.


  Articolul 10

  De la data intrării în vigoare a prezentei legi cuantumul ajutorului de deces se stabileşte la:
  - 4.500.000 lei în cazul asiguratului sau al pensionarului;
  - 2.250.000 lei în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.


  Articolul 11

  Valoarea unui punct de pensie la data de 1 aprilie 2001 se stabileşte de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe baza unui coeficient de 38,5% din salariul mediu brut pe economie prognozat pe anul 2001, de 4.148.653 lei lunar.


  Articolul 12

  Fondul de rezerva reglementat la art. 13 din Legea nr. 19/2000 nu se constituie în anul 2001.


  Articolul 13

  În vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001, ordonatorii principali de credite bugetare au următoarele obligaţii:
  a) în termen de 20 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor prezenta Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, având în vedere asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii potrivit atribuţiilor stricte ale acestora până la sfârşitul anului;
  b) lunar vor raporta plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele şi în structura stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, ce se va emite în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  c) vor asigura ca drepturile stabilite şi plăţile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la începutul anului, sa nu depăşească sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva.


  Articolul 14

  Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a prevederilor prezentei legi, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a măsurilor de protecţie socială şi a adoptării unor noi acte normative.


  Articolul 15

  Guvernul poate aproba modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe, cuprinse în anexele nr. 1, 2 şi 3, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.


  Articolul 16

  (1) Încasarea contribuţiilor şi a celorlalte venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001 se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.
  (2) Lista cuprinzând contribuţiile şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 2001 la bugetul asigurărilor sociale de stat, este prezentată în anexa nr. 4.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta lege.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU


  Anexa 1
     
    BUGETUL asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
     
    - mii lei -
                 
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolDenumirea indicatoruluiProgram 2001
    Bugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
    AB123=1+2
          VENITURI83.476.533.292   83.476.533.292
          I. VENITURI CURENTE81.976.533.292   81.976.533.292
          A. VENITURI FISCALE78.122.623.243   78.122.623.243
          A1. IMPOZITE DIRECTE78.122.623.243   78.122.623.243
    0904     CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE78.122.623.243   78.122.623.243
      01   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat11.849.629.564   11.849.629.564
      02   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de angajatori39.078.912.604   39.078.912.604
      03   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de salariaţi şi de alte persoane asimilate19.195.913.459   19.195.913.459
      04   Contribuţii pentru pensia suplimentară2.017.325.416   2.017.325.416
      05   Contribuţia agricultorilor asiguraţi14.007.000   14.007.000
      07   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de alte persoane asigurate4.260.202.779   4.260.202.779
      08   Contribuţii pentru asigurări sociale datorate de persoanele aflate în şomaj1.706.632.421   1.706.632.421
          B. VENITURI NEFISCALE3.853.910.049   3.853.910.049
    2204     DIVERSE VENITURI3.853.910.049   3.853.910.049
      13   Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă466.816.772   466.816.772
      30   Încasări din alte surse3.387.093.277   3.387.093.277
          V. SUBVENŢII      
    3704     SUBVENŢII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT1.500.000.000   1.500.000.000
      04   Subvenţii primite de bugetul asigurărilor sociale de stat1.500.000.000   1.500.000.000
          CHELTUIELI - TOTAL83.476.533.292114.200.00083.590.733.292
        01A. CHELTUIELI CURENTE82.934.279.29251.818.25082.986.097.542
        02CHELTUIELI DE PERSONAL256.973.0212.569.500259.542.521
        20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.906.408.65149.248.7502.955.657.401
        38TRANSFERURI79.270.897.620   79.270.897.620
        49DOBÂNZI500.000.000   500.000.000
        70B. CHELTUIELI DE CAPITAL522.840.00062.381.750585.221.750
        78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE19.414.000   19.414.000
        84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE19.414.000   19.414.000
          Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE81.007.897.620   81.007.897.620
    6004     ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII80.858.133.740   80.858.133.740
        01A. CHELTUIELI CURENTE80.858.133.740   80.858.133.740
        20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.740.000.000   1.740.000.000
        38TRANSFERURI79.118.133.740   79.118.133.740
        40Transferuri neconsolidabile79.118.133.740   79.118.133.740
          din total cheltuieli capitol:      
      22   Pensii de asigurări sociale de stat68.635.371.168   68.635.371.168
      45   Pensii de asigurări sociale pentru agricultori5.738.011.188   5.738.011.188
      23   Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă din cauză de boală sau accident780.040.800   780.040.800
      24   Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor615.060.000   615.060.000
      26   Ajutoare acordate asiguraţilor pentru decese şi proteze108.200.000   108.200.000
      27   Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese şi proteze649.000.000   649.000.000
      28   Tratament balnear şi odihnă1.740.000.000   1.740.000.000
      29   Concediu plătit pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani2.521.075.584   2.521.075.584
      31   Compensaţii pentru pensiile refugiaţilor greci repatriaţi 71.375.000   71.375.000
    6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE149.763.880   149.763.880
        01A. CHELTUIELI CURENTE149.763.880   149.763.880
        38TRANSFERURI149.763.880   149.763.880
        39Transferuri consolidabile149.763.880   149.763.880
      10   Contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical149.763.880   149.763.880
          Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI1.968.635.672114.200.0002.082.835.672
    7204     ALTE ACŢIUNI3.000.000   3.000.000
        01A. CHELTUIELI CURENTE3.000.000   3.000.000
        38TRANSFERURI3.000.000   3.000.000
        40Transferuri neconsolidabile3.000.000   3.000.000
      08   Executarea silită a creanţelor bugetare3.000.000   3.000.000
    7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI1.965.635.672114.200.0002.079.835.672
        01A. CHELTUIELI CURENTE1.423.381.67251.818.2501.475.199.922
        02CHELTUIELI DE PERSONAL256.973.0212.569.500259.542.521
        20CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.166.408.65149.248.7501.215.657.401
        70B. CHELTUIELI DE CAPITAL522.840.00062.381.750585.221.750
        78C. OPERAŢIUNI FINANCIARE19.414.000   19.414.000
        84RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE19.414.000   19.414.000
          din total cheltuieli capitol:      
      03   Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor1.004.040.662   1.004.040.662
      50   Alte cheltuieli961.595.010114.200.0001.075.795.010
          Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI500.000.000   500.000.000
    8904     PLĂŢI DE DOBÂNZI500.000.000   500.000.000
        01A. CHELTUIELI CURENTE500.000.000   500.000.000
        49DOBÂNZI500.000.000   500.000.000
      02   Dobânda datorată trezoreriei statului500.000.000   500.000.000
          EXCEDENT/DEFICIT0-114.200.000-114.200.000


  Anexa 2


                                      BUGETUL
                     asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
                      - detalierea pe articole de cheltuieli -

                                                           - mii lei -
                 
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolDenumirea indicatoruluiProgram 2001
    Bugetul asigurărilor sociale de statIntrări de credite externeTotal
    AB123=1+2
          CHELTUIELI - TOTAL83.476.533.292114.200.00083.590.733.292
      01   A. CHELTUIELI CURENTE82.934.279.29251.818.25082.986.097.542
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL256.973.0212.569.500259.542.521
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.906.408.65149.248.7502.955.657.401
      38   TRANSFERURI79.270.897.620   79.270.897.620
      49   DOBÂNZI500.000.000   500.000.000
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL522.840.00062.381.750585.221.750
      78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE19.414.000   19.414.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE19.414.000   19.414.000
    6004     ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII80.858.133.740   80.858.133.740
      01   A. CHELTUIELI CURENTE80.858.133.740   80.858.133.740
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.740.000.000   1.740.000.000
      21   Drepturi cu caracter social1.740.000.000   1.740.000.000
      38   TRANSFERURI79.118.133.740   79.118.133.740
      40   Transferuri neconsolidabile79.118.133.740   79.118.133.740
      4005Pensii de asigurări sociale de stat68.635.371.168   68.635.371.168
      4025Pensii de asigurări sociale pentru agricultori5.738.011.188   5.738.011.188
      4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii4.673.376.384   4.673.376.384
      4020Alte transferuri71.375.000   71.375.000
    6104     ALTE CHELTUIELI SOCIALE149.763.880   149.763.880
      01   A. CHELTUIELI CURENTE149.763.880   149.763.880
      38   TRANSFERURI149.763.880   149.763.880
      39   Transferuri consolidabile149.763.880   149.763.880
      3917Contribuţia persoanelor aflate în concediu medical pentru asigurările sociale de sănătate149.763.880   149.763.880
    7204     ALTE ACŢIUNI3.000.000   3.000.000
      01   A. CHELTUIELI CURENTE3.000.000   3.000.000
      38   TRANSFERURI3.000.000   3.000.000
      40   Transferuri neconsolidabile3.000.000   3.000.000
        28Executarea silită a creanţelor bugetare3.000.000   3.000.000
    7304     CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI1.965.635.672114.200.0002.079.835.672
      01   A. CHELTUIELI CURENTE1.423.381.67249.248.7501.472.630.422
      02   CHELTUIELI DE PERSONAL256.973.0212.569.500259.542.521
      10   Cheltuieli cu salariile183.963.019   183.963.019
      11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat45.070.940   45.070.940
      12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj9.198.151   9.198.151
      14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate12.877.411   12.877.411
      13   Deplasări, detaşări, transferări5.863.5002.569.5008.433.000
      20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.166.408.65149.248.7501.215.657.401
      24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie64.601.267   64.601.267
      26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.100.000   1.100.000
      27   Reparaţii curente55.003.208   55.003.208
      28   Reparaţii capitale11.000.000   11.000.000
      29   Cărţi şi publicaţii220.000   220.000
      3004Transmiterea drepturilor1.004.040.662   1.004.040.662
      3007Alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale30.443.51449.248.75079.692.264
      70   B. CHELTUIELI DE CAPITAL522.840.00062.381.750585.221.750
      72   Investiţii ale instituţiilor publice522.840.00062.381.750585.221.750
      78   C. OPERAŢIUNI FINANCIARE19.414.000   19.414.000
      84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE19.414.000   19.414.000
      85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite19.414.000   19.414.000
      8501Rambursări de credite externe7.708.500   7.708.500
      8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.705.500   11.705.500
    8904     PLĂŢI DE DOBÂNZI500.000.000   500.000.000
      01   A. CHELTUIELI CURENTE500.000.000   500.000.000
      51   Plăţi de dobânzi500.000.000   500.000.000
      5102Dobânda datorată trezoreriei statului500.000.000   500.000.000

         
    Cod capitolDenumirea capitolului de cheltuieliNumărul maxim de posturi
    012
    73.04Cheltuieli de administrare a fondului4.200

  MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE


                            LISTA-SINTEZA
                  a cheltuielilor de investiţii*)
  - mii lei -
                     
      TOTAL, din care:Surse propriiCredite interneCredite externeFond specialBuget de statAlte surse
    12345678
    TOTAL:871.673.363637.467.731   62.381.750   101.243.93470.579.948
    -cheltuieli până la 31.12.199926.132.029         26.132.029  
    -cheltuieli în anul 2000 (program)26.266.5121.630.019       10.029.40014.607.093
    -program 2001627.812.462522.840.000   62.381.750   16.454.26526.136.447
    -estimări 2002102.900.16059.435.512       27.628.24015.836.408
    -estimări 200388.562.20053.562.200       21.000.00014.000.000
    A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total
        125.033.51639.174.282       48.115.69437.743.540
    -cheltuieli până la 31.12.199926.132.029         26.132.029  
    -cheltuieli în anul 2000 (program)26.266.5121.630.019       10.029.40014.607.093
    -program 200172.634.97537.544.263       11.954.26523.136.447
    B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI - Total
        206.962.360120.997.712       53.128.24032.836.408
    -program 200115.500.0008.000.000       4.500.0003.000.000
    -estimări 2002102.900.16059.435.512       27.628.24015.836.408
    -estimări 200388.562.20053.562.200       21.000.00014.000.000
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        539.677.487477.295.737   62.381.750      
    -program 2001539.677.487477.295.737   62.381.750      
    CAP. 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII - Total
        871.673.363637.467.731   62.381.750   101.243.93470.579.948
    -cheltuieli până la 31.12.199926.132.029         26.132.029  
    -cheltuieli în anul 2000 (program)26.266.5121.630.019       10.029.40014.607.093
    -program 2001627.812.462522.840.000   62.381.750   16.454.26526.136.447
    -estimări 2002102.900.16059.435.512       27.628.24015.836.408
    -estimări 200388.562.20053.562.200       21.000.00014.000.000
    A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII ÎN CONTINUARE - Total
        125.033.51639.174.282       48.115.69437.743.540
    -cheltuieli până la 31.12.199926.132.029         26.132.029  
    -cheltuieli în anul 2000 (program)26.266.5121.630.019       10.029.40014.607.093
    -program 200172.634.97537.544.263       11.954.26523.136.447
    B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII NOI - Total
        206.962.360120.997.712       53.128.24032.836.408
    -program 200115.500.0008.000.000       4.500.0003.000.000
    -estimări 2002102.900.16059.435.512       27.628.24015.836.408
    -estimări 200388.562.20053.562.200       21.000.00014.000.000
    C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII - Total
        539.677.487477.295.737   62.381.750      
    -program 2001539.677.487477.295.737   62.381.750    

  ------------
      *) Obţinută din centralizarea a 9 fise ale obiectivelor de investiţii.
      Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
      Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0003
    FIŞA  obiectivului de investiţii "Amenajarea şi extinderea sediului Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Mehedinţi"
    Tip: A. Obiective de investiţii în continuare
         
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/SectorMehedinţi
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăDrobeta-Turnu Severin
    1.3.AmplasamentStr. Republicii nr. 3, în incinta sediului actual
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:  
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor1.672/11 septembrie 1995
    2.2 .Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateOrdinul ministrului nr. 332/1995
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii iunie 1995)3.567.400
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3.356 m2
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)22
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii octombrie 1996)3.607.490
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)14
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/1996
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2001
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei),11.393.782
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.19994.189.382
    3.2.prevăzută în programul pe anul 20007.204.400
    4.Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:15.283.563
    4.1.Program 200115.283.563
    4.2.Estimare 2002
    4.3.Estimare 2003
    4.4.Estimare 2004
    4.5.Estimare anii ulteriori
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,26.677.3454.189.3827.204.40015.283.563        
      din care:                
    1.1.Surse proprii7.783.563     7.783.563        
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat10.768.7824.189.3823.079.4003.500.000        
    1.6.Alte surse8.125.000   4.125.0004.000.000        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)210.000     210.000        
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0004
    FIŞA  obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Sibiu"
    Tip: A. Obiective de investiţii în continuare
         
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/SectorSibiu
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăSibiu
    1.3.AmplasamentCalea Dumbrăvii, în zona centrală a municipiului
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:  
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor685/30 mai 1994
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateHotărârea Guvernului nr. 473/1994
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii mai 1994)2.070.000
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4.875 m2
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii noiembrie 1994)2.484.180
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)24
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/1994
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)12/2001
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei),22.172.875
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.199914.677.991
    3.2.prevăzută în programul pe anul 20007.494.884
    4.Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:41.336.447
    4.1.Program 200141.336.447
    4.2.Estimare 2002  
    4.3.Estimare 2003  
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,63.509.32214.677.9917.494.88441.336.447        
      din care:                
    1.1.Surse proprii19.000.000     19.000.000        
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat24.040.78214.677.9912.962.7916.400.000        
    1.6.Alte surse20.468.540   4.532.09315.936.447        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)584.593     584.593        
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.

     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0005
    FIŞA
    obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Tulcea"
    Tip: A. Obiective de investiţii în continuare
         
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorTulcea
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăTulcea
    1.3.AmplasamentStr. Babadag f.n., în zona instituţiilor publice
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:  
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor1.143/19 iunie 1995
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateHotărârea Guvernului nr. 612/1995
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii aprilie 1995)2.543.000
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)2.840 m2
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii octombrie 1996)3.383.216
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)15
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)12/1996
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)10/2001
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei),17.201.865
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.19997.264.656
    3.2.prevăzută în programul pe anul 20009.937.209
    4.Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:10.354.265
    4.1.Program 200110.354.265
    4.2.Estimare 2002  
    4.3.Estimare 2003  
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei, din care:27.556.1307.264.6569.937.20910.354.265        
    1.1.Surse proprii5.100.000     5.100.000        
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat13.306.1307.264.6563.987.2092.054.265        
    1.6.Alte surse9.150.000   5.950.0003.200.000        
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)278.000     278.000        
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.

     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0008
    FIŞA
    obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Galaţi"
    Tip: B. Obiective de investiţii noi
         
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorGalaţi
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăGalaţi
    1.3.AmplasamentStr. Regimentului 11 Siret nr. 3 la faleza Dunării
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:  
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor241/1997
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateOrdinul ministrului nr. 466/1997
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii ianuarie 1997)6.666.100
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3.600 m2
        160 salariaţi
        2.200 persoane/zi
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii decembrie 2000)46.584.000
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)11/2003
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei),  
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.1999  
    3.2.prevăzută în programul pe anul 2000  
    4.Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:46.584.000
    4.1.Program 20014.000.000
    4.2.Estimare 200220.584.000
    4.3.Estimare 200322.000.000
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,46.584.000     4.000.00020.584.00022.000.000    
      din care:                
    1.1.Surse proprii22.400.000     2.000.0008.400.00012.000.000    
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat12.092.000     1.000.0006.092.0005.000.000    
    1.6.Alte surse12.092.000     1.000.0006.092.0005.000.000    
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.

     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0009
    FIŞA
    obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Iaşi"
    Tip: B. Obiective de investiţii noi
           
    A.DATE GENERALE  
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorIaşi
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăIaşi
    1.3.Amplasamentstr. Bărboi f.n.
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:  
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor237/1997
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateOrdinul ministrului nr. 465/1997
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii ianuarie 1997)9.450.000
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4.486 m2
        200 salariaţi
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii decembrie 2000)58.048.840
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)11/2003
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei), din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.1999  
    3.2.prevăzută în programul pe anul 2000  
    4.Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:58.048.840
    4.1.Program 20013.500.000
    4.2.Estimare 200233.548.840
    4.3.Estimare 200321.000.000
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,58.048.840     3.500.00033.548.84021.000.000    
      din care:                
    1.1.Surse proprii37.200.000     2.000.00021.200.00014.000.000    
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat20.848.840     1.500.00012.348.8407.000.000    
    1.6.Alte surse                
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0013
    FIŞA
    obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Bacău"
           
    Tip: B. Obiective de investiţii noi
    A.DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/SectorBacău
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăBacău
    1.3.Amplasamentstr. Ioniţă Sandu Sturza nr. 63A
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor2.076/14 octombrie 1996
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateOrdinul ministrului nr. 463/1997
    B.DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii aprilie 1996)4.156.300
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)3.550 m2
        175 salariaţi
        1.800 persoane/zi
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii decembrie 2000)45.937.000
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)  
    C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR  
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)11/2003
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei),  
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.1999
    3.2.prevăzută în programul pe anul 2000
    4.Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:45.937.000
    4.1.Program 20014.000.000
    4.2.Estimare 200221.374.800
    4.3.Estimare 200320.562.200
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,45.937.000     4.000.00021.374.80020.562.200    
    din care:                
    1.1.Surse proprii27.562.200     2.000.00013.000.00012.562.200    
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat9.187.400     1.000.0004.187.4004.000.000    
    1.6.Alte surse9.187.400     1.000.0004.187.4004.000.000    
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0018
    FIŞA
    obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Teleorman"
    Tip: B. Obiective de investiţii noi
           
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:
    1.1.Judeţ/SectorTeleorman
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăAlexandria
    1.3.AmplasamentStr. Dunării nr. 1
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului Finanţelor1.996/18 noiembrie 1997
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitateOrdinul ministrului nr. 115/2001
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii iunie 1997)15.816.000
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)4.358 m2
      209 salariaţi
      1.750 persoane/zi
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)24
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii decembrie 2000)56.392.520
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)  
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)10/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)11/2003
    3.Valoarea decontată până în 2000 (mii lei), din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.1999
    3.2.prevăzută în programul pe anul 2000
    4. Valoarea rămasă de executat (mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:56.392.520
    4.1.Program 20014.000.000
    4.2.Estimare 200227.392.520
    4.3.Estimare 200325.000.000
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,56.392.520     4.000.00027.392.52025.000.000    
    din care:                
    1.1.Surse proprii33.835.512     2.000.00016.835.51215.000.000    
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat11.000.000     1.000.0005.000.0005.000.000    
    1.6.Alte surse11.557.008     1.000.0005.557.0085.000.000    
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0024 CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE
    FIŞA
    Alte cheltuieli de investiţii
     
    Tipul cheltuielii: achiziţii de imobile, dotări independente, cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate aferente obiectivelor noi de investiţii
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A CHELTUIELILOR DE INVESTIŢII
     
    - mii lei -
           
    Surse de finanţare a cheltuielilor de investiţiiProgram 2001
    1.Total surse de finanţare,539.677.487
    din care:  
    1.1.Surse proprii477.295.737
    1.2.Credite interne  
    1.3.Credite externe62.381.750
    1.4.Fond special  
    1.5.Buget de stat  
    1.6.Alte surse  
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.
     
    MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
    Capitol 60.04 ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
    Cod 20.60.04.0025
    FIŞA
    obiectivului de investiţii "Sediul Direcţiei muncii şi solidarităţii sociale Călăraşi"
    Tip: A. Obiective de investiţii în continuare
           
    A. DATE GENERALE
    1.Date geografice:  
    1.1.Judeţ/SectorCălăraşi
    1.2.Municipiu/Oraş/ComunăCălăraşi
    1.3.Amplasamentstr. Flacăra f.n.
    2.Date de promovare a studiului de fezabilitate:  
    2.1.Numărul şi data Acordului Ministerului FinanţelorPreluat conform art. 106 din Legea nr. 64/1995, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 99/1999
    2.2.Numărul şi data aprobării hotărârii Guvernului/ordinului/deciziei de aprobare a studiului de fezabilitate  
    B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI APROBAŢI ŞI DIN DOCUMENTELE DE DESCHIDERE A FINANŢĂRII
    1.Valoarea totală a obiectivului (mii lei) (în preţurile lunii decembrie 2000)7.290.719
    2.Capacităţi aprobate (în unităţi fizice)2.730,36 m2
    3.Durata de realizare aprobată (număr de luni)6
    4.Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) (în preţurile lunii decembrie 2000)7.290.719
    5.Durata de realizare contractată (număr de luni)  
    C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR
    1.Data începerii investiţiei (lună/an)3/2001
    2.Data programată a terminării PIF (lună/an)10/2001
    3.Valoarea decontată până în anul 2000 (mii lei),1.630.019
      din care:  
    3.1.executată până la data de 31.12.1999  
    3.2.prevăzută în programul pe anul 20001.630.019
    4.Valoarea rămasă de executat (în mii lei) la data de 31.12.2000, eşalonată astfel:5.660.700
    4.1.Program 20015.660.700
    4.2.Estimare 2002  
    4.3.Estimare 2003  
    4.4.Estimare 2004  
    4.5.Estimare anii ulteriori  
     
    D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE A INVESTIŢIEI ŞI COSTURILE DE FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE
     
    - mii lei -
                         
    Surse de finanţare şi costuri de funcţionareTOTALdin care:
    Cheltuieli până la 31.12.1999 (C3.1)Cheltuieli (preliminat) 2000 (C3.2)Program 2001 (C4.1)Estimare 2002 (C4.2)Estimare 2003 (C4.3)Estimare 2004 (C4.4)Estimare anii ulteriori (C4.5)
    1.Total surse de finanţare a investiţiei,7.290.719   1.630.0195.660.700        
    din care:                
    1.1.Surse proprii7.290.719   1.630.0195.660.700        
    1.2.Credite interne                
    1.3.Credite externe                
    1.4.Fond special                
    1.5.Buget de stat                
    1.6.Alte surse                
    2.Proiecţia costurilor de funcţionare şi de întreţinere după PIF (preliminări)                
     
    Surse proprii = Bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Alte surse = Venituri extrabugetare ale Inspecţiei Muncii.


      ANEXA 3
     
    BUGETUL
    Fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe anul 2001
     
    - mii lei -
                                   
    Capi- tolSub- capi- tolTitlu/ Ar- ticolAlineatDenumirea indicatoruluiProgram 2001
    Bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomajIntrări de credite externeTotal
    AB123=1+2
            VENITURI - TOTAL13.339.652.909   13.339.652.909
              VENITURI CURENTE12.859.652.909   12.859.652.909
              A. VENITURI FISCALE12.276.405.186   12.276.405.186
              A1. IMPOZITE DIRECTE12.276.405.186   12.276.405.186
    1006         CONTRIBUŢII LA FONDUL PENTRU PLATA AJUTORULUI DE ŞOMAJ12.276.405.186   12.276.405.186
      01       Contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată10.639.054.672   10.639.054.672
      02       Contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi1.637.350.514   1.637.350.514
              B. VENITURI NEFISCALE583.247.723   583.247.723
    2206         DIVERSE VENITURI583.247.723   583.247.723
      30       Încasări din alte surse583.247.723   583.247.723
    4006       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI400.000.000   400.000.000
      01       Donaţii400.000.000   400.000.000
    4206       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE80.000.000   80.000.000
      06       Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii,80.000.000   80.000.000
              din care:      
            RESURSE PENTRU FINANŢAREA PLĂŢILOR COMPENSATORII ŞI SERVICIILOR DE PRECONCEDIERE COLECTIVĂ1.212.653.671   1.212.653.671
    480601       Cota din contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează munca salariată812.653.671   812.653.671
    400601       Donaţii400.000.000   400.000.000
            CHELTUIELI - TOTAL12.668.568.516786.627.55813.455.196.074
        01   CHELTUIELI CURENTE11.308.568.270202.114.70011.510.682.970
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL227.927.6602.264.700230.192.360
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII742.559.334199.850.000942.409.334
        38     TRANSFERURI10.268.071.187   10.268.071.187
        39     Transferuri consolidabile1.706.632.421   1.706.632.421
        40     Transferuri neconsolidabile8.561.438.766   8.561.438.766
        49     DOBÂNZI70.010.089   70.010.089
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL263.025.000584.512.858847.537.858
        78   OPERAŢIUNI FINANCIARE1.096.975.246   1.096.975.246
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE975.352.246   975.352.246
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE121.623.000   121.623.000
            Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE8.833.704.766   8.833.704.766
    5706       ÎNVĂŢĂMÂNT277.101.479   277.101.479
        01     CHELTUIELI CURENTE274.076.479   274.076.479
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL6.741.000   6.741.000
        10     Cheltuieli cu salariile6.300.000   6.300.000
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate441.000   441.000
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII262.500.000   262.500.000
        21     Drepturi cu caracter social10.000.000   10.000.000
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.000.000   10.000.000
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional200.000.000   200.000.000
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.000.000   3.000.000
        27     Reparaţii curente2.000.000   2.000.000
        28     Reparaţii capitale32.000.000   32.000.000
        29     Cărţi şi publicaţii500.000   500.000
        30     Alte cheltuieli5.000.000   5.000.000
        38   TRANSFERURI4.835.479   4.835.479
        40     Transferuri neconsolidabile4.835.479   4.835.479
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.025.000   3.025.000
        72     Investiţii ale instituţiilor publice3.025.000   3.025.000
              Din total cheltuieli capitol:      
      20       Centre de calificare şi recalificare52.025.000   52.025.000
      50       Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ225.076.479   225.076.479
    6006       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII,      
            AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII8.556.603.287   8.556.603.287
        01     CHELTUIELI CURENTE8.556.603.287   8.556.603.287
        38     TRANSFERURI8.556.603.287   8.556.603.287
        40     Transferuri neconsolidabile8.556.603.287   8.556.603.287
              Din total cheltuieli capitol:      
      33       Ajutor de şomaj3.551.839.200   3.551.839.200
      34       Alocaţii de sprijin2.304.842.400   2.304.842.400
      35       Ajutor de integrare profesională693.814.440   693.814.440
      36       Indemnizaţii pentru personalul agenţilor economici a căror activitate este întreruptă temporar554.028.930   554.028.930
      39       Plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ246.369.646   246.369.646
      40       Plăţi compensatorii1.205.708.671   1.205.708.671
    6106       ALTE CHELTUIELI SOCIALE1.706.632.421   1.706.632.421
        01     CHELTUIELI CURENTE1.706.632.421   1.706.632.421
        38     TRANSFERURI1.706.632.421   1.706.632.421
        39     Transferuri consolidabile1.706.632.421   1.706.632.421
        3922   Transferuri din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat1.706.632.421   1.706.632.421
              Din total cheltuieli capitol:      
      11       Contribuţia pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri1.706.632.421   1.706.632.421
    7206       ALTE ACŢIUNI256.945.00048.535.000305.480.000
        01     CHELTUIELI CURENTE256.945.00048.535.000305.480.000
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII256.945.00048.535.000305.480.000
        30     Alte cheltuieli256.945.00048.535.000305.480.000
      18     Măsuri active pentru combaterea şomajului250.000.00048.535.000298.535.000
      21     Servicii de preconcediere colectivă6.945.000   6.945.000
    7306       CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI825.923.994738.092.5581.564.016.552
        01     CHELTUIELI CURENTE444.300.994153.579.700597.880.694
        02     CHELTUIELI DE PERSONAL221.186.6602.264.700223.451.360
        10     Cheltuieli cu salariile161.422.842   161.422.842
        11     Contribuţii pentru asigurări sociale de stat35.670.266   35.670.266
        12     Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.279.646   7.279.646
        14     Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate11.299.599   11.299.599
        13     Deplasări, detaşări, transferări5.514.3072.264.7007.779.007
        20     CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII223.114.334151.315.000374.429.334
        24     Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie37.613.2584.266.51241.879.770
        25     Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional15.000.000   15.000.000
        26     Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.000.0001.838.6205.838.620
        27     Reparaţii curente10.000.000   10.000.000
        28     Reparaţii capitale14.000.000   14.000.000
        29     Cărţi şi publicaţii1.427.50020.413.25021.840.750
        30     Alte cheltuieli141.073.576124.796.618265.870.194
        70     CHELTUIELI DE CAPITAL260.000.000584.512.858844.512.858
        72     Investiţii ale instituţiilor publice260.000.000584.512.858844.512.858
        84     RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE121.623.000   121.623.000
        85     Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite121.623.000   121.623.000
        8501   Rambursări de credite externe48.249.500   48.249.500
        8502   Plăţi de dobânzi şi comisioane73.373.500   73.373.500
              Din total cheltuieli capitol:      
      03       Cheltuieli cu transmiterea şi plata drepturilor137.744.076   137.744.076
      50       Alte cheltuieli688.179.918738.092.5581.426.272.476
    8606       ÎMPRUMUTURI975.352.246   975.352.246
        79     ÎMPRUMUTURI ACORDATE975.352.246   975.352.246
        80     Împrumuturi975.352.246   975.352.246
      04       Împrumuturi acordate pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii975.352.246   975.352.246
    8906       PLĂŢI DE DOBÂNZI70.010.089   70.010.089
        49     DOBÂNZI70.010.089   70.010.089
        51     Plăţi de dobânzi70.010.089   70.010.089
      04       Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului70.010.089   70.010.089
            Partea a XVII-a - EXCEDENT/DEFICIT671.084.393-786.627.558-115.543.165
    9806         EXCEDENT671.084.393-786.627.558-115.543.165
     
    NOTĂ:
    În totalul cheltuielilor este cuprins şi bugetul de cheltuieli al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, astfel:
                     
            CHELTUIELI TOTALE A.N.O.F.M., din care:618.581.918   618.581.918
            CHELTUIELI CURENTE355.556.918   355.556.918
              CHELTUIELI DE PERSONAL221.186.660   221.186.660
              CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII134.370.258   134.370.258
            CHELTUIELI DE CAPITAL263.025.000   263.025.000
         
    Cod capitolDenumirea capitolului de cheltuieliNumărul maxim de posturi
    012
    73.06Cheltuieli de administrare a fondului3.695


  Anexa 4
     
    LISTA  cuprinzând veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2001
             
    Denumirea veniturilorActele normative care reglementează veniturile
    I. Pentru bugetul asigurărilor sociale de stat
    I. VENITURI CURENTE  
      A.VENITURI FISCALE  
      A1. IMPOZITE DIRECTE  
    Contribuţii pentru asigurări sociale:  
    -contribuţii pentru asigurări sociale de statDecretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia de asigurări sociale de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr. 49/1992 pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale; Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
    -contribuţii pentru pensia suplimentarăLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraţilor din unităţile cu atribuţii în domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale
    -contribuţia agricultorilor asiguraţiLegea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare
    SUBVENŢII  
    Subvenţii primite din bugetul de statLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările ulterioare; Legea nr. 80/1992 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

  -------