HOTĂRÂRE nr. 83 din 3 februarie 2005 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
(actualizată până la data de 15 septembrie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • --------
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigură elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiei şi a programului de guvernare în vederea bunei funcţionări a justiţiei ca serviciu public şi veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.
  (2) Ministerul Justiţiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.


  Articolul 2

  Relaţiile Ministerului Justiţiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public sunt stabilite prin lege.


  Capitolul II Funcţiile şi principalele atribuţii ale Ministerului Justiţiei


  Articolul 3

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) elaborează strategia prin care se asigură fundamentarea şi elaborarea programului de guvernare în domeniul justiţiei;
  b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură realizarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicări a dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de celelalte acte normative;
  c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;
  d) de autoritate centrală română în domeniul cooperării şi asistenţei judiciare internaţionale, potrivit tratatelor internaţionale la care România este parte;
  e) de autoritate de stat, prin care se asigură controlul asupra aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;
  f) de administrare, prin care se asigură administrarea patrimoniului său potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 4

  În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 şi pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  I. în domeniul elaborării de strategii şi programe şi al prevenirii şi combaterii criminalităţii şi corupţiei:
  1. stabileşte măsurile ce urmează a fi cuprinse în programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei;
  2. elaborează, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire a criminalităţii şi corupţiei; analizează şi evaluează rezultatele, efectele şi impactul produs de strategiile, programele şi planurile de prevenire a criminalităţii şi corupţiei;
  3. iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii criminalităţii şi corupţiei;
  4. elaborează strategii şi programe în concordanţă cu documentele Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar, precum şi cu procedurile jurisdicţiilor internaţionale acceptate;
  5. negociază, implementează şi monitorizează programele internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru sistemul justiţiei, prevenirea criminalităţii şi corupţiei;
  II. în domeniul elaborării, avizării proiectelor de acte normative şi sintetizării practicii instanţelor judecătoreşti:
  1. elaborează proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei; participă la susţinerea proiectelor de legi în cadrul comisiilor parlamentare şi în plenul celor două Camere;
  2. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, fiind autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale acestora;
  3. participă, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;
  4. analizează concordanţa actelor normative cu acquisul comunitar, în special sub aspectul garantării accesului liber la justiţie şi al respectării drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;
  5. analizează şi avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005;
  6. examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin convenţii internaţionale la care România este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei în procesul de integrare europeană şi euroatlantică;
  7. efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative din domeniul justiţiei; organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul său de activitate;
  8. organizează şi efectuează lucrările de statistică judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii şi întocmeşte, în acest sens, studii de practică judiciară;
  9. realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept şi pe instituţii ale dreptului, în vederea informării specialiştilor, dar şi a opiniei publice cu privire la modul de interpretare şi de aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes;
  10. editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate;
  III. în domeniul dreptului internaţional şi al cooperării judiciare internaţionale:
  1. îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;
  2. elaborează studii privind dezvoltarea cadrului juridic bilateral şi multilateral în domeniul justiţiei;
  3. îndeplineşte formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobării, negocierii şi semnării tratatelor bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei;
  4. elaborează proiectele actelor normative prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea ratificării/aderării/aprobării tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, încheiate la nivel de stat, guvernamental sau departamental;
  5. participă la reuniunile internaţionale în domeniul său de competenţă;
  6. urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate de România prin convenţiile adoptate sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite, Consiliului Europei, Conferinţei Internaţionale de Drept Internaţional Privat şi altor organizaţii internaţionale, precum şi a înţelegerilor bilaterale interesând domeniul justiţiei, la care România este parte;
  7. examinează modul în care se respectă drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului în administrarea justiţiei şi în care sunt duse la îndeplinire obligaţiile asumate de România prin instrumentele juridice internaţionale în această materie şi face, când este cazul, propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei;
  8. realizează studii privind jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene;
  IV. în domeniul integrării europene şi euroatlantice:
  1. asigură coordonarea unitară a procesului de stabilire a obiectivelor ce intră în competenţa sa, specifice aderării la Uniunea Europeană, urmăreşte realizarea acestora, întocmind documentele programatice în relaţia cu structurile Uniunii Europene;
  2. asigură relaţia cu structura juridică a NATO, participând la negocierea documentelor cu caracter normativ ce se elaborează sub egida Alianţei Nord-Atlantice;
  3. asigură pregătirea exercitării competenţei de reprezentare a statului român în faţa Curţii Europene de Justiţie de la Luxemburg;
  V. în domeniul protecţiei victimelor şi reintegrării sociale a infractorilor:
  1. coordonează, în condiţiile legii, activitatea serviciilor de protecţie a victimelor infracţiunilor şi reintegrare socială a infractorilor şi exercită controlul asupra acestor activităţi;
  2. exercită atribuţiile care îi revin în ceea ce priveşte selecţia, recrutarea şi pregătirea profesională a personalului serviciilor de protecţie a victimelor infracţiunilor şi reintegrare socială a infractorilor, precum şi cariera acestuia;
  3. elaborează metodologii necesare punerii în aplicare a legislaţiei în vigoare, formulează standarde şi modele de bune practici în domeniu;
  VI. în domeniul supravegherii executării pedepselor:
  1. conduce, îndrumă şi verifică activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a unor măsuri educative aplicate minorilor şi asigură condiţiile pentru respectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de lege pentru aceste categorii de persoane;
  2. verifică modul de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-au luat măsuri de siguranţă cu caracter medical;
  3. întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătură cu cererile de graţiere şi de comutare a pedepselor;
  4. efectuează lucrările necesare pentru informarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor, în condiţiile stabilite de lege;
  VII. în domeniul asigurării şi perfecţionării personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate:
  1. exercită atribuţiile care îi revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistenţilor judiciari, a personalului Institutului Naţional de Criminologie, al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acestuia şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;
  ------------
  Poziţia 1 de la punctul VII al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.
  2. organizează, coordonează şi îndrumă, în condiţiile legii, activitatea de selectare, formare, pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din aparatul propriu şi din unităţile subordonate;
  3. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezervă şi menţinerea în funcţie a personalului militar din sistemul justiţiei;
  4. propune, în condiţiile legii, acordarea de decoraţii civile şi militare;
  5. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege în legătură cu funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  VIII. în domeniul organizării, coordonării şi controlului, potrivit legii, al unor profesii liberale şi activităţi conexe:
  1. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin lege cu privire la notarii publici, executorii judecătoreşti, executorii bancari şi executorii organizaţiilor cooperatiste de credit;
  2. autorizează operatorii şi agenţii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare şi îndeplineşte atribuţiile stabilite prin lege, în calitate de autoritate de supraveghere a Arhivei;
  3. autorizează interpreţii şi traducătorii folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti, organele de urmărire penală, birourile notarilor publici şi de avocaţi;
  4. coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizei criminalistice;
  5. coordonează, îndrumă şi controlează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiză tehnică judiciară; organizează examenele pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testează specialiştii, în condiţiile legii; asigură perfecţionarea pregătirii profesionale a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor;
  6. coordonează, îndrumă şi controlează activitatea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;
  7. gestionează Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi îndeplineşte atribuţiile privind verificarea disponibilităţii de denumire, în condiţiile legii;
  IX. în domeniul informatizării:
  1. elaborează Strategia de informatizare a sistemului judiciar şi ia măsuri pentru actualizarea periodică şi implementarea acesteia;
  2. implementează programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar;
  3. coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea informatică a instanţelor şi unităţilor subordonate;
  4. evaluează activitatea profesională a conducerii compartimentelor informatice din instituţiile subordonate, precum şi a personalului informatic din instanţe, în condiţiile legii;
  5. organizează colective de lucru în domeniul informatic la instanţe şi unităţile subordonate, stabileşte scopul şi sarcinile acestora, verifică şi controlează modul de îndeplinire al obiectivelor;
  6. asigură introducerea metodelor moderne în materie de documentare, în concordanţă cu cerinţele actuale ale tehnicii în domeniul informaţional;
  7. emite norme tehnice obligatorii pentru instanţele judecătoreşti şi instituţiile subordonate ministerului;
  X. în domeniul gestionării patrimoniului:
  1. asigură buna organizare şi administrare a justiţiei ca serviciu public;
  2. asigură condiţiile materiale necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului;
  3. fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a instituţiilor aflate sub autoritatea sa şi a unităţilor subordonate; repartizează alocaţiile bugetare ordonatorilor secundari de credite şi controlează modul de folosire a acestora;
  4. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului, putând emite norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
  --------------
  Poziţia 4 de la punctul X al art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.
  4^1. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte.
  --------------
  Poziţia 4^1 de la punctul X al art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.
  5. organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern;
  6. asigură tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;
  XI. alte atribuţii:
  1. asigură secretariatul comisiei pentru analiza cererilor privind acordarea cetăţeniei române şi a celor privind renunţarea la cetăţenia română;
  2. ia măsuri şi asigură condiţiile necesare acordării asistenţei medicale, potrivit legii, magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei; coordonează şi controlează activitatea de asistenţă medicală la locurile de deţinere;
  3. asigură condiţiile de odihnă, tratament şi de recuperare a stării de sănătate a magistraţilor, a familiilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei; asigură gestionarea bazei materiale aflate în administrare, formată din case de odihnă, de tratament, cluburi, unităţi hoteliere şi alte dotări destinate acestui scop; execută lucrări de întreţinere şi reparaţii;
  4. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la Regia Autonomă "Multiproduct", aflată în coordonarea sa;
  5. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de primul-ministru.


  Articolul 5

  În exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte autorităţi publice, cu asociaţiile magistraţilor şi alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale.


  Capitolul III Conducerea Ministerului Justiţiei


  Articolul 6

  (1) Conducerea Ministerului Justiţiei se exercită de către ministrul justiţiei.
  (2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001
  privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004
  privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, în Legea nr. 304/2004
  privind organizarea judiciară, republicată, şi în Legea nr. 317/2004
  privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată.
  --------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.
  (3) Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţară şi din străinătate.
  (3^1) Ministrul justiţiei controlează activitatea Ministerului Justiţiei, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei şi de unităţile aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei.
  --------------
  Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.
  (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 7

  Ministrul justiţiei este ordonator principal de credite. Preşedinţii curţilor de apel sunt ordonatori secundari de credite, iar preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori terţiari de credite.


  Articolul 8

  (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 3 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii.
  (2) Secretarii de stat coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc prin ordin de către ministrul justiţiei.


  Articolul 9

  (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi în condiţiile legii.
  (2) Secretarul general coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministru şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate. De asemenea, îndeplineşte şi celelalte atribuţii prevăzute de art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Secretarul general poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul justiţiei.
  (4) Responsabilităţile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.


  Articolul 10

  (1) Ministrul justiţiei poate delega, în condiţiile legii, unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat ori secretarului general sau secretarului general adjunct.
  (2) Pentru lucrările din activitatea curentă ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuţii din competenţa ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări.


  Articolul 11

  (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
  (2) Componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul justiţiei.
  (4) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea ministrului justiţiei, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.
  (5) În lipsa ministrului justiţiei, atribuţiile preşedintelui Colegiului ministerului se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul justiţiei.


  Articolul 11^1

  (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, pe lângă ministrul justiţiei funcţionează Corpul de inspecţie al ministrului, organizat la nivel de serviciu.
  (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de inspecţie al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  --------------
  Art. 11^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.


  Articolul 11^2

  (1) În subordinea ministrului justiţiei funcţionează 3 consilieri ai ministrului, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, trimişi în misiune permanentă în străinătate ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, cu funcţia de consilier diplomatic clasa I.
  (2) Dispoziţiile Legii nr. 269/2003
  privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 495/2004
  privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995
  cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi consilierilor diplomatici trimişi ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei în misiune în străinătate.
  --------------
  Art. 11^2 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.


  Capitolul IV Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei


  Articolul 12

  (1) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Ministerul Justiţiei dispune de un aparat propriu organizat pe compartimente de activitate.
  (2) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1.
  (3) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora, în condiţiile legii.


  Articolul 12^1

  (1) În structura Ministerului Justiţiei funcţionează Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999
  privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001
  , cu modificările ulterioare.
  (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Ministrul justiţiei numeşte personalul direcţiei, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului acesteia.
  (4) Salarizarea personalului direcţiei se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999
  , aprobată prin Legea nr. 172/2001
  , cu modificările ulterioare.
  --------------
  Art. 12^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.


  Articolul 13

  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 412, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.
  --------------
  Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006.
  (2) Personalul aferent fiecărui compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 14

  (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Ministerului Justiţiei se stabilesc prin fişele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare.


  Articolul 15

  Instituţiile publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.


  Articolul 15^1

  (1) Pentru asigurarea posturilor necesare de judecător sau procuror la încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere la instanţe sau parchete, la încetarea activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ori în Direcţia Naţională Anticorupţie, la încetarea detaşării de la o instanţă sau parchet pe o perioadă mai mare de un an, precum şi la încetarea funcţiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii se constituie, prin bugetul de stat, un fond de rezervă de 70 de posturi de judecător şi 90 de posturi de procuror, constituit în limita posturilor aprobate şi finanţate de la bugetul de stat.
  (2) Posturile prevăzute la alin. (1) vor fi repartizate instanţelor şi parchetelor prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, în situaţia în care la instanţele sau parchetele unde judecătorul sau procurorul a solicitat revenirea pe post nu există posturi vacante.
  (3) În cazul vacantării ulterioare a unor posturi la instanţa sau parchetul respectiv, posturile de judecător sau procuror repartizate în condiţiile alin. (2) se reinclud în fondul de rezervă, iar judecătorul sau procurorul care a ocupat un astfel de post este considerat încadrat pe postul care se vacantează.
  (4) Sumele de bani corespunzătoare finanţării posturilor neocupate prevăzute la alin. (1) vor fi virate la bugetul de stat la sfârşitul fiecărui an calendaristic.
  --------------
  Art. 15^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006.


  Capitolul V Unităţile subordonate şi cele aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei


  Articolul 16

  Unităţile aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3.


  Articolul 17

  (1) Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1998.
  (2) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi a laboratoarelor interjudeţene se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Condiţiile şi modul în care se efectuează expertiza criminalistică, precum şi competenţa teritorială a laboratoarelor interjudeţene se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 18

  (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 293/2004, funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei.
  (2) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Repartizarea posturilor prevăzute pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi pentru unităţile sale subordonate pe categorii, grade profesionale şi coeficienţi de ierarhizare se face prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 19

  (1) Spitalul «Prof. dr. Constantin Angelescu» funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii.
  (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii.
  (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  --------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.

  --------------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 2 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.

  Articolul 21

  (1) În scopul asigurării pe baze ştiinţifice a prevenirii şi controlului criminalităţii funcţionează, în subordinea Ministerului Justiţiei, Institutul Naţional de Criminologie, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanţat de la bugetul de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti.
  (2) Directorul şi directorul adjunct ai Institutului Naţional de Criminologie sunt numiţi prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Funcţiile de director şi director adjunct al Institutului Naţional de Criminologie pot fi ocupate de magistraţi sau de personal asimilat magistraţilor, detaşat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (4) Pe perioada detaşării persoanele prevăzute la alin. (3) îşi păstrează calitatea de judecători şi procurori sau de asimilat al acestuia.
  ---------------
  Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005, prin înlocuirea noţiunii de "magistrat" cu sintagma "judecători şi procurori".
  (5) Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Criminologie se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
  (6) Personalul de specialitate al Institutului Naţional de Criminologie este format din consilieri juridici şi specialişti în domeniul sociologiei, psihologiei, informaticii, statisticii, precum şi din specialişti din alte domenii.


  Articolul 22

  (1) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor funcţionează pe lângă fiecare tribunal şi sunt coordonate de către direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor.
  (2) Serviciile de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor sunt finanţate din bugetul Ministerului Justiţiei, prin ordonatorii terţiari de credite.


  Articolul 23

  (1) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Structura organizatorică şi modul de funcţionare ale Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi ale oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi numărul maxim de posturi ale acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 24

  (1) În subordinea Ministerului Justiţiei funcţionează Centrul de Pregătire Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 pct. XI poz. 3. Finanţarea centrului se face din venituri proprii, constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate.
  (2) Conducătorul centrului se numeşte prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Numărul de posturi, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale centrului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (4) Sursele de venituri proprii din activităţile pe care centrul le desfăşoară, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
  (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi Complexului «Flamingo» din Eforie-Sud, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei.
  --------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.


  Articolul 25

  Ministerul Justiţiei coordonează activitatea Regiei Autonome "Multiproduct".


  Capitolul VI Dispoziţii finale


  Articolul 26

  Ministerul Justiţiei are în dotare un parc auto propriu, precum şi un parc auto pentru activităţile specifice, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 26^1

  Datele de la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii.
  --------------
  Art. 26^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005.


  Articolul 27

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 28

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 3 februarie 2005.
  Nr. 83.

  Anexa 1

                                MINISTERUL JUSTIŢIEI
    Nr. maxim de posturi: 412 (exclusiv demnitarii
    şi posturile aferente cabinetului ministrului)
     ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
     │ CORPUL DE INSPECŢIE AL │ ┌─┤ COLEGIUL MINISTERULUI │
     │ MINISTRULUI ├─┐ │ └───────────────────────┘
     │ │ │ │ ┌───────────────────────┐
     └─────────────────────────┘ │ ├─┤ CABINET DEMNITAR │
     ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘
     │ DIRECTIA PENTRU RELATIA │ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────────────────┐
     │ CU MINISTERUL PUBLIC ŞI │ ├───┤ MINISTRU ├────┼──┤ CONSILIERII │
     │ DE PREVENIRE A ├─┤ └───┬──────┘ │ └─────────────────────┘
     │ CRIMINALITATII ŞI A │ │ │ │ ┌───────────────────────┐
     │ CORUPTIEI │ │ │ ├─┤CONSILIERI DIPLOMATICI │
     └─────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘
     ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐
     │ DIRECTIA CONTENCIOS ├─┤ │ │ │ DEPARTAMENT DE PRESA │
     └─────────────────────────┘ │ │ └─┤ ŞI COOPERARE CU O.N.G.│
     ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘
     │DIRECTIA AUDIT PUBLIC ├─┘ │
     │ INTERN │ │
     └─────────────────────────┘ │
                                         │
  ┌─────┬────────────────────────────────┼─────────┬────────────────────┬────────┐
  │ │ │ │ │ │
  │ │ ┌────┘ │ │ │
  │ ┌───┴───────────────────┐ │ ┌───────┴─────────┐┌─────────┴───────┐│
  │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT ││
  │ └─────┬─────────────────┘ │ └─────┬───────────┘└─────┬───────────┘│
  │ │ │ │ │ │
  │ ┌───┴────────┐ │ ┌────┴───────┐ ┌────┴───────┐ │
  │ │ CABINETUL │ │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │
  │ │DEMNITARULUI│ ┌───────────┴────┐ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ │
  │ └────────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └────────────┘ └────────────┘ │
  │ └─────┬─────┬────┘ │
  │ ┌─────┴─────┴────┐ │
  │ │SECRETAR GENERAL│ │
  │ │ ADJUNCT │ │
  │ └───┬───────┬────┘ │
  │ │ │ │
  └───┬──┬──┬──┬───────┬───┬┴──┬───┬┴──┬──────┬────┬────┬────┬───────┬───┬───┬───┘
      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐
     │A││B││C││D│ │E│ │F│ │G│ │H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│ │P│
     └─┘└─┘└─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘
      LEGENDA
      --------
      A = DIRECTIA DREPT INTERNATIONAL ŞI TRATATE
      B = DIRECTIA PROGRAME EUROPENE
      C = DIRECTIA AFACERI EUROPENE
      D = DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
      E = DIRECTIA PENTRU RELATII CU PUBLICUL ŞI EVIDENTA O.N.G.
      F = DIRECTIA BUGET - INVESTITII
      G = DIRECTIA ECONOMIC - ADMINISTRATIV
      H = BIROUL STATISTICA JUDICIARA
      I = SERVICIUL DE ASISTENŢA MEDICALĂ
      J = DIRECTIA PUBLICITATE MOBILIARA, NOTARI PUBLICI, EXECUTORI, TRADUCATORI
          ŞI INTERPREŢI
      K = DIRECTIA DE PROBATIUNE
      L = DIRECTIA PENTRU RESURSE UMANE ŞI RELATII CU CONSILIUL SUPERIOR AL
          MAGISTRATURII
      M = DIRECTIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANTATE DIN IMPRUMUTURI
          EXTERNE*)
      N = DIRECTIA ELABORARE ACTE NORMATIVE, STUDII ŞI DOCUMENTARE
      O = DIRECTIA AVIZARE ACTE NORMATIVE
      P = SERVICIUL CETATENIE
  __________
    *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  ------------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006, conform pct. 3 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  INSTITUŢIILE PUBLICE
  din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat
      A. Curţile de apel, circumscripţiile acestora şi localităţile de reşedinţă*)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Tribunalele cuprinse
  crt. Curtea de apel în circumscripţia Localitatea de reşedinţă
                                   curţii de apel
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Curtea de Apel Alba Iulia Alba Municipiul Alba Iulia
                                      Sibiu
                                      Hunedoara
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Curtea de Apel Piteşti Argeş Municipiul Piteşti
                                      Vâlcea
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   3. Curtea de Apel Bacău Bacău Municipiul Bacău
                                      Neamţ
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   4. Curtea de Apel Oradea Bihor Municipiul Oradea
                                      Satu Mare
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   5. Curtea de Apel Suceava Suceava Municipiul Suceava
                                      Botoşani
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   6. Curtea de Apel Braşov Braşov Municipiul Braşov
                                      Covasna
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   7. Curtea de Apel Bucureşti Bucureşti Municipiul Bucureşti
                                      Călăraşi
                                      Giurgiu
                                      Ialomiţa
                                      Ilfov
                                      Teleorman
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   8. Curtea de Apel Cluj Cluj Municipiul Cluj-Napoca
                                      Bistriţa-Năsăud
                                      Maramureş
                                      Sălaj
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   9. Curtea de Apel Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa
                                      Tulcea
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  10. Curtea de Apel Craiova Dolj Municipiul Craiova
                                      Gorj
                                      Mehedinţi
                                      Olt
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  11. Curtea de Apel Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi
                                      Brăila
                                      Vrancea
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  12. Curtea de Apel Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi
                                      Vaslui
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  13. Curtea de Apel Târgu Mureş Mureş Municipiul Târgu Mureş
                                      Harghita
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  14. Curtea de Apel Ploieşti Prahova Municipiul Ploieşti
                                      Buzău
                                      Dâmboviţa
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  15. Curtea de Apel Timişoara Timiş Municipiul Timişoara
                                      Arad
                                      Caraş-Severin
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  B. Tribunalele şi localităţile de reşedinţă ale acestora**)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Judeţul Tribunalul Localitatea de reşedinţă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Alba Alba Iulia Municipiul Alba Iulia
    Arad Arad Municipiul Arad
    Argeş Argeş Municipiul Piteşti
    Bacău Bacău Municipiul Bacău
    Bihor Bihor Municipiul Oradea
    Bistriţa-Năsăud Bistriţa-Năsăud Municipiul Bistriţa
    Botoşani Botoşani Municipiul Botoşani
    Braşov Braşov Municipiul Braşov
    Brăila Brăila Municipiul Brăila
    Buzău Buzău Municipiul Buzău
    Caraş-Severin Caraş-Severin Municipiul Reşiţa
    Călăraşi Călăraşi Municipiul Călăraşi
    Cluj Cluj Municipiul Cluj-Napoca
    Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa
    Covasna Covasna Municipiul Sfântu Gheorghe
    Dâmboviţa Dâmboviţa Municipiul Târgovişte
    Dolj Dolj Municipiul Craiova
    Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi
    Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu
    Gorj Gorj Municipiul Târgu Jiu
    Harghita Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc
    Hunedoara Hunedoara Municipiul Deva
    Ialomiţa Ialomiţa Municipiul Slobozia
    Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi
    Ilfov Ilfov Oraşul Buftea
    Maramureş Maramureş Municipiul Baia Mare
    Mehedinţi Mehedinţi Municipiul Drobeta-Turnu Severin
    Mureş Mureş Municipiul Târgu Mureş
    Neamţ Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ
    Olt Olt Municipiul Slatina
    Prahova Prahova Municipiul Ploieşti
    Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare
    Sălaj Sălaj Municipiul Zalău
    Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu
    Suceava Suceava Municipiul Suceava
    Teleorman Teleorman Municipiul Alexandria
    Timiş Timiş Municipiul Timişoara
    Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea
    Vaslui Vaslui Municipiul Vaslui
    Vâlcea Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea
    Vrancea Vrancea Municipiul Focşani
    Bucureşti Bucureşti Municipiul Bucureşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  C. Tribunalele specializate şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Tribunalul Localitatea
       specializat de reşedinţă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Tribunalul Comercial Mureş Municipiul Târgu Mureş
   2. Tribunalul Comercial Argeş Municipiul Piteşti
   3. Tribunalul Comercial Cluj Municipiul Cluj-Napoca
   4. Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov Municipiul Braşov
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  D. Judecătoriile şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Judeţul Judecătoria Localitatea
                                                 de reşedinţă
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Alba Alba Iulia Municipiul Alba Iulia
                       Câmpeni Oraşul Câmpeni
                       Aiud Municipiul Aiud
                       Blaj Municipiul Blaj
                       Sebeş Municipiul Sebeş
  Arad Arad Municipiul Arad
                       Ineu Oraşul Ineu
                       Lipova Oraşul Lipova
                       Gurahonţ Comuna Gurahonţ
                       Chişineu-Criş Oraşul Chişineu-Criş
  Argeş Piteşti Municipiul Piteşti
                       Câmpulung Municipiul Câmpulung
                       Curtea de Argeş Municipiul Curtea de Argeş
                       Costeşti Oraşul Costeşti
                       Topoloveni Oraşul Topoloveni
  Bacău Bacău Municipiul Bacău
                       Oneşti Municipiul Oneşti
                       Moineşti Municipiul Moineşti
                       Podu Turcului Comuna Podu Turcului
                       Buhuşi Oraşul Buhuşi
  Bihor Oradea Municipiul Oradea
                       Beiuş Municipiul Beiuş
                       Marghita Municipiul Marghita
                       Aleşd Oraşul Aleşd
                       Salonta Municipiul Salonta
  Bistriţa-Năsăud Bistriţa Municipiul Bistriţa
                       Năsăud Oraşul Năsăud
                       Beclean Oraşul Beclean
  Botoşani Botoşani Municipiul Botoşani
                       Dorohoi Municipiul Dorohoi
                       Săveni Oraşul Săveni
                       Darabani Oraşul Darabani
  Braşov Braşov Municipiul Braşov
                       Făgăraş Municipiul Făgăraş
                       Rupea Oraşul Rupea
                       Zărneşti Oraşul Zărneşti
  Brăila Brăila Municipiul Brăila
                       Făurei Oraşul Făurei
                       Însurăţei Oraşul Însurăţei
  Buzău Buzău Municipiul Buzău
                       Râmnicu Sărat Municipiul Râmnicu Sărat
                       Pătârlagele Oraşul Pătârlagele
                       Pogoanele Oraşul Pogoanele
  Caraş-Severin Reşiţa Municipiul Reşiţa
                       Caransebeş Municipiul Caransebeş
                       Oraviţa Oraşul Oraviţa
                       Moldova Nouă Oraşul Moldova Nouă
                       Bozovici Comuna Bozovici
                       Bocşa Oraşul Bocşa
  Călăraşi Călăraşi Municipiul Călăraşi
                       Olteniţa Municipiul Olteniţa
                       Lehliu-Gară Oraşul Lehliu-Gară
  Cluj Cluj-Napoca Municipiul Cluj-Napoca
                       Turda Municipiul Turda
                       Dej Municipiul Dej
                       Huedin Oraşul Huedin
                       Gherla Municipiul Gherla
  Constanţa Constanţa Municipiul Constanţa
                       Medgidia Municipiul Medgidia
                       Hârşova Oraşul Hârşova
                       Mangalia Municipiul Mangalia
                       Cernavodă Oraşul Cernavodă
                       Băneasa Oraşul Băneasa
  Covasna Sfântu Gheorghe Municipiul Sfântu Gheorghe
                       Târgu Secuiesc Municipiul Târgu Secuiesc
                       Întorsura Buzăului Oraşul Întorsura Buzăului
  Dâmboviţa Târgovişte Municipiul Târgovişte
                       Găeşti Oraşul Găeşti
                       Pucioasa Oraşul Pucioasa
                       Răcari Oraşul Răcari
                       Moreni Municipiul Moreni
  Dolj Craiova Municipiul Craiova
                       Băileşti Municipiul Băileşti
                       Filiaşi Oraşul Filiaşi
                       Segarcea Oraşul Segarcea
                       Calafat Municipiul Calafat
                       Bechet Oraşul Bechet
  Galaţi Galaţi Municipiul Galaţi
                       Tecuci Municipiul Tecuci
                       Târgu Bujor Oraşul Târgu Bujor
                       Lieşti Comuna Lieşti
  Giurgiu Giurgiu Municipiul Giurgiu
                       Bolintin-Vale Oraşul Bolintin-Vale
                       Comana Comuna Comana
  Gorj Târgu Jiu Municipiul Târgu Jiu
                       Târgu Cărbuneşti Oraşul Târgu Cărbuneşti
                       Novaci Oraşul Novaci
                       Motru Municipiul Motru
  Harghita Miercurea-Ciuc Municipiul Miercurea-Ciuc
                       Odorheiu Secuiesc Municipiul Odorheiu Secuiesc
                       Topliţa Municipiul Topliţa
                       Gheorgheni Municipiul Gheorgheni
  Hunedoara Deva Municipiul Deva
                       Hunedoara Municipiul Hunedoara
                       Petroşani Municipiul Petroşani
                       Orăştie Municipiul Orăştie
                       Brad Municipiul Brad
                       Haţeg Oraşul Haţeg
  Ialomiţa Slobozia Municipiul Slobozia
                       Urziceni Municipiul Urziceni
                       Feteşti Municipiul Feteşti
  Iaşi Iaşi Municipiul Iaşi
                       Paşcani Municipiul Paşcani
                       Hârlău Oraşul Hârlău
                       Răducăneni Comuna Răducăneni
  Ilfov Buftea Oraşul Buftea
                       Cornetu Comuna Cornetu
  Maramureş Baia Mare Municipiul Baia Mare
                       Sighetu Marmaţiei Municipiul Sighetu Marmaţiei
                       Vişeu de Sus Oraşul Vişeu de Sus
                       Târgu Lăpuş Oraşul Târgu Lăpuş
                       Dragomireşti Oraşul Dragomireşti
                       Şomcuta Mare Oraşul Şomcuta Mare
  Mehedinţi Drobeta-Turnu Severin Municipiul Drobeta-Turnu Severin
                       Strehaia Oraşul Strehaia
                       Orşova Municipiul Orşova
                       Vânju Mare Oraşul Vânju Mare
                       Baia de Aramă Oraşul Baia de Aramă
  Mureş Târgu Mureş Municipiul Târgu Mureş
                       Sighişoara Municipiul Sighişoara
                       Reghin Municipiul Reghin
                       Târnăveni Municipiul Târnăveni
                       Luduş Oraşul Luduş
                       Sângeorgiu de Pădure Oraşul Sângeorgiu de Pădure
  Neamţ Piatra-Neamţ Municipiul Piatra-Neamţ
                       Roman Municipiul Roman
                       Târgu-Neamţ Oraşul Târgu-Neamţ
                       Bicaz Oraşul Bicaz
  Olt Slatina Municipiul Slatina
                       Caracal Municipiul Caracal
                       Corabia Oraşul Corabia
                       Balş Oraşul Balş
                       Scorniceşti Oraşul Scorniceşti
  Prahova Ploieşti Municipiul Ploieşti
                       Câmpina Municipiul Câmpina
                       Vălenii de Munte Oraşul Vălenii de Munte
                       Mizil Oraşul Mizil
                       Sinaia Oraşul Sinaia
                       Urlaţi Oraşul Urlaţi
  Satu Mare Satu Mare Municipiul Satu Mare
                       Carei Municipiul Carei
                       Negreşti-Oaş Oraşul Negreşti-Oaş
  Sălaj Zalău Municipiul Zalău
                       Şimleu Silvaniei Oraşul Şimleu Silvaniei
                       Jibou Oraşul Jibou
  Sibiu Sibiu Municipiul Sibiu
                       Mediaş Municipiul Mediaş
                       Agnita Oraşul Agnita
                       Avrig Oraşul Avrig
                       Sălişte Oraşul Sălişte
  Suceava Suceava Municipiul Suceava
                       Câmpulung Moldovenesc Municipiul Câmpulung Moldovenesc
                       Rădăuţi Municipiul Rădăuţi
                       Fălticeni Municipiul Fălticeni
                       Vatra Dornei Municipiul Vatra Dornei
                       Gura Humorului Oraşul Gura Humorului
  Teleorman Alexandria Municipiul Alexandria
                       Roşiori de Vede Municipiul Roşiori de Vede
                       Turnu Măgurele Municipiul Turnu Măgurele
                       Videle Oraşul Videle
                       Zimnicea Oraşul Zimnicea
  Timiş Timişoara Municipiul Timişoara
                       Lugoj Municipiul Lugoj
                       Deta Oraşul Deta
                       Sânnicolau Mare Oraşul Sânnicolau Mare
                       Făget Oraşul Făget
                       Jimbolia Oraşul Jimbolia
  Tulcea Tulcea Municipiul Tulcea
                       Babadag Oraşul Babadag
                       Măcin Oraşul Măcin
  Vaslui Vaslui Municipiul Vaslui
                       Bârlad Municipiul Bârlad
                       Huşi Municipiul Huşi
                       Murgeni Oraşul Murgeni
  Vâlcea Râmnicu Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea
                       Drăgăşani Municipiul Drăgăşani
                       Horezu Oraşul Horezu
                       Brezoi Oraşul Brezoi
                       Bălceşti Oraşul Bălceşti
  Vrancea Focşani Municipiul Focşani
                       Panciu Oraşul Panciu
                       Adjud Municipiul Adjud
  Bucureşti Judecătoria Sectorului 1 Municipiul Bucureşti
                       Judecătoria Sectorului 2 Municipiul Bucureşti
                       Judecătoria Sectorului 3 Municipiul Bucureşti
                       Judecătoria Sectorului 4 Municipiul Bucureşti
                       Judecătoria Sectorului 5 Municipiul Bucureşti
                       Judecătoria Sectorului 6 Municipiul Bucureşti
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -------
  *) Ordonator secundar de credite.
  **) Ordonator terţiar de credite.
  ***) Nu sunt ordonatori de credite.
  NOTĂ:
  Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.701 de posturi*).
  --------------
  --------------
  Nota din anexa 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006.
  --------------
  Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3

  UNITĂŢILE
  subordonate Ministerului Justiţiei
  -----------
      Lit. A a Cap. I din anexa 3 a fost modificată conform pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006, începând cu data de 10 mai 2006.
      *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
      Conform pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006, la împlinirea termenului prevăzut la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 127/2006 privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 9 februarie 2006, numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3 la punctul I litera A pentru Institutul Naţional de Expertize Criminalistice este de 63, iar cel prevăzut în anexa nr. 3 la punctul I litera B pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor este de 15.619.
      a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti
      b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj
      c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi
      d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara

      B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor:                        15.619*)

  -----------
      Lit. B a Cap. I din anexa 3 a fost modificată conform pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 376 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 3 aprilie 2006, începând cu data de 10 mai 2006.
      a) 25 de penitenciare de maximă siguranţă
      b) 7 penitenciare cu regim închis
      c) 1 penitenciar cu regim semideschis
      d) 2 penitenciare pentru minori şi tineri
      e) 3 centre de reeducare pentru minori
      f) Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din
  Administraţia Penitenciară
      g) Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din
  Administraţia Penitenciară
      h) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii
      i) Subunitatea de Acces, Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi
      j) 6 penitenciare-spital*)
      II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin
  sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii
  şi din bugetul de stat, în condiţiile legii
      - Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu" 219
      - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu 80
      III. Instituţie publică finanţată integral din bugetul de stat:
      - Institutul Naţional de Criminologie 32

  -------------
      Cap. III din anexa 3 a fost modificat de pct. 4 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.
      IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii
      A. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
      a) 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale
      B. Centrul de Pregătire Sovata
      C. Complexul "Flamingo" din Eforie Sud
                            UNITATE
              în coordonarea Ministerului Justiţiei
  - Regia Autonomă "Multiproduct"

  --------
  *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
  -------------
  A doua notă de subsol din anexa 3 a fost abrogată de pct. 5 al art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.
  --------------
  Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa 3 din HOTĂRÂREA nr. 1.125 din 22 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005, conform pct. 12 al art. I din acelaşi act normativ.
  -------------