ORDIN nr. 847 din 20 mai 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 20 mai 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 2.726/2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere:– dispozițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care indică necesitatea unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus;– dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;– prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internațional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009,
  ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru toate persoanele care intră pe teritoriul României din străinătate se instituie măsura carantinării/izolării la locuință/locația declarată de persoana în cauză, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii după caz.2. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (2), persoanele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru carantină/izolarea la locuință/altă locație sau care solicită acest lucru pentru a nu își expune familia pot opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. Persoanele au obligația de a completa declarația al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.3. La articolul 1, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^2) Persoanele aflate în carantină instituționalizată rămân în carantină în spațiile respective până la expirarea perioadei de 14 zile de la data intrării în carantină.(2^3) Pe durata măsurii de izolare/carantină la locuință/altă locație sau carantină instituționalizată, persoanele care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pot participa la ceremonialul de înmormântare în cazul decesului soțului/soției, unei/unui rude/afin de gradul 1-3, cu acordul direcției de sănătate publică și avizul centrelor județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.4. Articolul 1^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1^1
  (1) Fac excepție de la prevederile art. 1 următoarele categorii de persoane:
  a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
  b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19;
  c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și b) care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu;
  d) membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;
  e) piloții de aeronave și personalul navigant;
  f) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
  g) personalul navigant român, maritim și fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, care prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
  h) personalul navigant maritim și fluvial care efectuează schimbul de echipaj la bordul navelor aflate în porturile românești, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, dacă la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă prezintă autorităților competente «certificatul pentru lucrătorii din sectorul transporturilor internaționale», al cărui model este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 096 I din 24 martie 2020;
  i) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
  j) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Republica Moldova;
  k) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;
  l) reprezentanții companiilor străine care au filiale/ sucursale/reprezentanțe sau agenții pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;
  m) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României, precum și inspectorii organismelor internaționale;
  n) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, precum și membrii familiilor acestora;
  o) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării;
  p) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni ai statelor vecine României, cu domiciliul sau reședința în afara României și înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
  q) personalul medical, ambulanțier și personalul paramedical aflați în misiune sau care se întorc din misiune.
  (2) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă sau persoane pot tranzita teritoriul României dacă respectă următoarele condiții minimale:
  a) utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
  b) tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
  c) staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
  (3) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. (2), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în carantină 14 zile în spațiile special destinate în acest scop, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.
  5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1

  Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 se constată, conform competențelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecției Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătății și al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, în conformitate cu prevederile art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.7. Anexele nr. 4 și 5 se abrogă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Nelu Tătaru

  București, 20 mai 2020.
  Nr. 847.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 414/2020)
  DECLARAȚIE


  Măsura dispusă de D.S.P.:
   trimitere spre spital  carantinare instituționalizată
   izolare la adresa declarată
  Semnătură DSP:

  Nume Prenume
  C.N.P. Data nașterii (pentru cetățeni străini): ziua luna anul
  Țara de plecare

  Declar pe propria răspundere că:– am luat cunoștință de faptul că, pentru a preveni răspândirea pe teritoriul României a virusului COVID-19, am obligația de a mă supune procedurilor de izolare/carantinare/internare, după caz;– pentru punerea în aplicare a măsurii izolării/carantinării, după părăsirea perimetrului punctului de trecere a frontierei, mă voi deplasa pe cea mai scurtă rută la următoarea adresă:
  localitatea ...................... str. .................... nr. ...., bl. ...., ap. ...., sectorul/județul ...................;
  – sunt de acord ca datele cu caracter personal și informațiile furnizate să fie prelucrate de către autoritățile competente;– am luat cunoștință de prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații și cele ale art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.

  Pe perioada șederii în România pot fi contactat la:
  telefon: …...........................

  Semnătura
  …..................
  Data
  …..................

  ------