LEGE nr. 102 din 26 aprilie 2021privind completarea art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 27 aprilie 2021
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare prevăzute la art. 5, în exercitarea activității sale profesionale.2. După alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și infracțiunilor de spălare a banilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită.

  *
  * *

  Prezenta lege transpune dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) și ale art. 10 alin. (1) lit. b) din Directiva (UE) 2018/1.673 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2018 privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 284 din 12 noiembrie 2018.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  LAURENȚIU-DAN LEOREANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  ANCA DANA DRAGU

  București, 26 aprilie 2021.
  Nr. 102.
  ----