LEGE nr. 128 din 12 iulie 1997 (*actualizată*)
privind Statutul personalului didactic
(actualizată până la data de 1 ianuarie 2011*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Titlul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi de conducere din întregul sistem de învăţământ de stat şi particular, personalului didactic care îndeplineşte funcţii de îndrumare şi de control, precum şi celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate în statut.


  Articolul 2

  Prezenta lege reglementează:
  a) funcţiile, competentele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile specifice personalului didactic şi didactic auxiliar, precum şi ale celui de conducere, de îndrumare şi de control;
  b) condiţiile şi modalităţile de ocupare a posturilor şi funcţiilor didactice, didactice auxiliare, a funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi condiţiile şi modalităţile de eliberare din aceste posturi şi funcţii, de încetare a activităţii şi de pensionare a personalului didactic şi didactic auxiliar;
  c) sistemul de perfecţionare şi de evaluare;
  d) criteriile de normare şi de salarizare, de acordare a distincţiilor şi a premiilor, de aplicare a sancţiunilor.


  Articolul 3

  (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de învăţământ responsabile cu instrucţia şi educaţia.
  (2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conformă deontologiei profesionale şi sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei.


  Articolul 4

  (1) Încadrarea şi menţinerea într-o funcţie didactica sau didactica auxiliară, precum şi într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control sunt condiţionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu Ministerul Sănătăţii. Incompatibilităţile de ordin medical cu funcţia didactica sunt stabilite prin protocol între cele doua ministere menţionate.
  --------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Nu pot ocupa posturile menţionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept, pe durata stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitiva de condamnare penală.
  (3) În situaţii de inaptitudine profesională de natura psihocomportamentală, conducerea unităţii sau a instituţiei de învăţământ poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultăţii, un nou examen medical complet. Aceeaşi prevedere se aplica, în mod similar, funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi personalului din unităţile conexe învăţământului.
  (4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de îndrumare şi de control în învăţământ persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt:
  a) prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă;
  b) comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;
  c) practicarea, în public, a unor activităţi cu componenta lubrică sau altele care implica exhibarea, în maniera obscenă, a corpului.
  (5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de îndrumare, de conducere şi de control, care se considera nedreptăţit, poate solicita o expertiza a capacităţii de muncă.


  Titlul II Învăţământul preuniversitar


  Capitolul I Funcţiile didactice şi didactice auxiliare. Condiţiile pentru ocuparea acestora


  Secţiunea 1 Funcţiile didactice şi didactice auxiliare


  Articolul 5

  (1) Funcţiile didactice sunt:
  a) în învăţământul preşcolar: educator/educatoare; institutor/institutoare; profesor pentru învăţământul preşcolar; profesor;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  b) în învăţământul primar: învăţător/învăţătoare; institutor/ institutoare; profesor pentru învăţământul primar; profesor.
  -----------
  Litera b) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  c) în învăţământul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, profesor-pedagog social, profesor corepetitor/acompaniament, maistru-instructor;
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 215 din 26 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006.
  d) în învăţământul special şi în comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, învăţător, învăţător itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educaţie specială, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog şcolar, profesor-logoped, profesor-pedagog social, maistru-instructor, învăţător-educator, profesor-educator.
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 195 din 20 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999.
  e) în centrele de documentare şi informare: profesor documentarist;
  ------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  f) în unităţile de învăţământ preuniversitar, pentru asigurarea formării iniţiale şi a inserţiei profesionale: cadre didactice-mentori şi cadre didactice-tutori.
  ------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 5 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  f) eliminată;
  -------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 5 a fost eliminată prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001.
  (2) În unităţile conexe şi în cele cu activităţi extraşcolare ale învăţământului preuniversitar funcţiile didactice sunt:
  ------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  a) în centrele de plasament: educatoare/educator, institutor-educator, învăţător-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;
  ------------
  Litera a) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  b) în centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog, profesor-pedagog social;
  ------------
  Litera b) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de articolul unic din LEGEA nr. 195 din 20 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 decembrie 1999.
  c) în centrele logopedice interşcolare şi în cabinetele şcolare: profesor-logoped, cu calificarea în psihopedagogie specială, psihologie sau pedagogie, profesor-pedagog social;
  ------------
  Litera c) a alin. (2) al art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  d) în casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;
  e) în cluburile sportive şcolare: profesor, antrenor;
  f) în unităţile cu activităţi extraşcolare: educator/educatoare, învăţător, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.


  Articolul 6

  (1) Funcţiile didactice auxiliare sunt:
  a) bibliotecar, documentarist, redactor;
  b) informatician;
  c) laborant;
  d) tehnician;
  e) pedagog-şcolar;
  f) instructor-animator, instructor de educaţie extraşcolară;
  g) asistent social;
  h) corepetitor pentru cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor;
  ------------
  Litera h) a alin. (1) al art. 6 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 215 din 26 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 mai 2006.
  (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, este autorizat ca, în funcţie de dinamica învăţământului, să stabilească noi funcţii didactice auxiliare*).
  -----------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007.


  Secţiunea a 2-a Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice şi didactice auxiliare


  Articolul 7

  (1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:
  a) pentru funcţia de educator/educatoare în învăţământul preşcolar - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, ori absolvirea cu diploma de licenţa sau de absolvire, urmată de un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific;
  b) pentru funcţia de învăţător - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic, secţia pentru învăţători, sau a secţiei educatoare-învăţători ori a unei şcoli echivalente;
  c) pentru funcţia de institutor - absolvirea cu examen de diplomă a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei şcoli echivalente, urmată de absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată ori de absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă ori absolvirea cu diplomă de licenţă sau de absolvire, urmată de un curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic; prevederile prezentei litere nu se aplică absolvenţilor de Pedagogia Învăţământului Preşcolar şi Primar, care beneficiază de aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d);
  ------------
  Litera c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^1.
  d) pentru funcţia de profesor pentru învăţământul preşcolar şi profesor pentru învăţământul primar - absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul postului sau absolvirea liceului pedagogic, urmată de absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de scurtă sau de lungă durată în profilul pedagogic;
  ------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^1.
  d^1) pentru funcţia de profesor în învăţământul gimnazial şi şcoala de arte şi meserii - absolvirea, cu examen de licenţă ori examen de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studiu transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
  ------------
  Litera d^1) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^2.
  d^2) pentru funcţia de profesor la anul de completare - absolvirea cu examen de licenţă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată ori a unui colegiu pedagogic în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
  ------------
  Litera d^2) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^2.
  e) pentru funcţia de profesor în învăţământul liceal şi postliceal - absolvirea cu examen de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată sau echivalentă acesteia în profilul postului sau absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei cerute de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 60 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii unui liceu pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic şi deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
  ------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^1.
  f) pentru funcţia de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diplomă a unei şcoli postliceale în domeniu sau absolvirea, cu examen de licenţă sau de absolvire, a unei instituţii de învăţământ superior în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;
  ------------
  Litera f) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^1.
  g) pentru funcţiile de profesor documentarist, cadru didactic-tutore şi cadru didactic-mentor - absolvirea cu examen de licenţă, examen de diplomă ori examen de absolvire a unei instituţii de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori absolvirea cu diplomă a cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, în profilul postului -, precum şi îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau absolvirea cu diplomă a ciclului I de studii universitare de licenţă sau a ciclului II de studii universitare de masterat, în profilul postului, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic sau a absolvirii liceului pedagogic ori a unui colegiu universitar pedagogic;.
  ------------
  Litera g) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care completează art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009, cu pct. 1^1.
  h) abrogată;
  ------------
  Litera h) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  i) abrogată;
  ------------
  Litera i) a alin. (1) al art. 7 a fost abrogată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), în învăţământul special trebuie îndeplinite, după caz, condiţiile de studii menţionate la alin. (1), precum şi un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practica în educaţia specială.
  (3) Pentru ocuparea funcţiilor didactice din unităţile conexe învăţământului preuniversitar trebuie îndeplinite, în mod corespunzător, condiţiile de studii prevăzute la alin. (1).
  (4) Pentru ocuparea funcţiei de antrenor în cluburile sportive şcolare, în palatele şi în cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diploma a unui liceu şi a unei şcoli de antrenori ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil, cu specializarea în ramura de sport respectiva şi îndeplinirea condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995.
  (5) Personalul didactic titular care, ulterior titularizării, dobândeşte prin studii şi alte specializări didactice poate solicita trecerea în noua specializare, cu păstrarea statutului de personal didactic titular. Au prioritate cadrele didactice aflate în restrângere de activitate.
  ------------
  Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (6) Antrenorii de la cluburile sportive şcolare pot fi angajaţi cu contract de muncă, de regulă, pe o perioadă de 4 ani, un ciclu olimpic.
  ------------
  Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.


  Articolul 8

  Pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare trebuie îndeplinite următoarele condiţii de studii:
  a) pentru funcţia de bibliotecar, de documentarist şi de redactor - absolvirea cu examen de diploma a unei instituţii de învăţământ, secţia de biblioteconomie, sau a altor instituţii de învăţământ ai căror absolvenţi au studiat în timpul şcolarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa funcţia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor şi alţi absolvenţi ai învăţământului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada determinata, dacă au urmat un curs de iniţiere în domeniu;
  b) pentru funcţia de informatician - absolvirea cu diploma a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar, de profil;
  c) pentru funcţia de laborant şi de tehnician - absolvirea cu examen de diploma, în profilul postului, a unei şcoli postliceale sau a liceului, urmată de un curs de iniţiere în domeniu, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Litera c) a art. 8 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  d) pentru funcţia de pedagog şcolar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;
  e) pentru funcţia de instructor-animator - absolvirea cu diploma a unei instituţii de învăţământ superior, a unei şcoli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu şi absolvirea cursurilor speciale pentru obţinerea atestatului de aptitudini pentru aceasta funcţie;
  f) pentru funcţia de instructor de educaţie extraşcolară - absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic, cu diploma de bacalaureat;
  g) pentru funcţia de asistent social - absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurta durata, cu examen de licenţa sau de absolvire, sau a unei şcoli sanitare postliceale ori a unei şcoli postliceale de conducători puericultori;
  h) pentru funcţia de corepetitor - absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil, de lungă sau de scurta durata, ori a unui liceu de specialitate.
  i) funcţiile didactice auxiliare prevăzute la lit. a), b), e), g) şi h) se pot ocupa şi de persoanele care au absolvit cu diplomă ciclul I de studii universitare de licenţă sau ciclul II de studii universitare de masterat în profilul postului.
  -----------
  Litera i) a art. 8 a fost introdusă de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.


  Secţiunea a 3-a Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice şi didactice auxiliare


  Articolul 9

  (1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular şi cel asociat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 7 şi 8.
  (2) Posturile didactice se ocupă prin concurs. Concursul constă în probe scrise, la angajarea titularilor, în probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, în interviu şi în prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizează în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Coordonarea metodologică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iar organizarea şi desfăşurarea acestora de către inspectoratele şcolare şi de directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar.
  --------------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul particular se organizează de către unitatea şcolară respectiva, în conformitate cu prevederile alin. (2).


  Articolul 10

  (1) Ordinea ocupării posturilor didactice din învăţământul de stat este:
  a) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare; transferul se efectuează respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător;
  -----------
  Litera a) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  b) pretransferarea personalului didactic, la cerere, în aceeaşi localitate sau în localitatea unde îşi are domiciliul, respectând prevederile art. 7, care se aplică în mod corespunzător;
  -----------
  Litera b) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 4 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  b^1) pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi din mediul rural în cel urban, dacă persoana respectivă a obţinut media minim 7 la concursul de titularizare sau dacă avea media minim 7 la repartiţia guvernamentală;
  -----------
  Litera b^1) a alin. (1) al art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  b^2) pretransferarea la cerere şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin desfiinţarea unor unităţi şcolare se realizează şi între nivelurile de învăţământ, cu condiţia suplimentară a parcurgerii unui program de perfecţionare/formare continuă în ultimii 5 ani;
  ------------
  Litera b^2) a alin. (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 387 din 17 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 22 decembrie 2009, care modifică pct. 5 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 22 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.
  c) detaşarea în interesul învăţământului, prin concurs specific;
  d) ocuparea, prin concurs, a posturilor declarate vacante;
  e) detaşarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;
  f) ocuparea, prin concurs, a posturilor rezervate şi a posturilor rămase vacante în urma operaţiunilor prevăzute la lit. a)-e), prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personal suplinitor, titular sau asociat.
  (2) Anual, posturile declarate vacante din învăţământul preuniversitar de stat şi particular se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate, cu cel puţin 30 de zile înaintea concursului, prin publicare în presa centrala, locală şi prin afişare la inspectoratele şcolare şi la unităţile de învăţământ respective.
  (3) Calendarul activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), tematica şi condiţiile de concurs se fac publice în fiecare an şcolar, până la 15 noiembrie.


  Articolul 11

  (1) Lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numita de inspectorul şcolar general, având ca preşedinte un inspector şcolar general adjunct. Componenta comisiei şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.
  --------------
  Alin. (1) al art. 11 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele şcolare se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Subiectele pentru concursurile organizate de unităţile de învăţământ particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de către acestea.
  --------------
  Alin. (2) al art. 11 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) La concursurile organizate de inspectoratele şcolare, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar de stat se evaluează de comisii, pe specialităţi, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfecţionarea personalului din judeţele arondate.
  (4) La concursurile organizate de unităţile de învăţământ, lucrările scrise pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar de stat sau particular se evaluează de comisii, pe specialităţi, instituite la nivelul unităţii şcolare respective.
  (5) În învăţământul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de către inspectoratul şcolar. Angajarea pe post se face de directorul unităţii de învăţământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul şcolar general. În învăţământul particular validarea concursurilor şi angajarea pe post se fac de către conducerea unităţii de învăţământ şi se comunică în scris inspectoratului şcolar.
  ------------
  Alin. (5) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (6) Reprezentanţii sindicatelor recunoscute la nivel naţional au drept de acces la documentele comisiei prevăzute la alin. (1), după finalizarea acestora.
  (7) Cheltuielile pentru lucrările concursurilor sunt suportate de către organizatori.


  Articolul 12

  (1) Contestaţiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învăţământul de stat se adresează inspectoratului şcolar, în termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.
  (2) Contestaţiile se soluţionează prin reevaluarea lucrărilor în cauza de către o comisie stabilită de rectorul instituţiei de învăţământ superior unde a fost făcută evaluarea lucrărilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrărilor. Hotărârea acestei comisii este definitiva.
  (3) Contestaţiile privind rezultatele concursului în învăţământul particular se adresează unităţii organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alcătuită din alţi membri decât cei care au corectat în concurs lucrările în cauza. Hotărârea comisiei de contestaţii este definitiva.


  Articolul 13

  (1) Prin restrângere de activitate se înţelege situaţia în care postul de educatoare, învăţător, institutor şi învăţător-educator nu se mai încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preşcolari sau de elevi prevăzute de lege.
  (2) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publică, prin afişare la inspectorat şi la unităţile de învăţământ vizate, lista posturilor supuse restrângerii de activitate, cu cel puţin 30 de zile înaintea declanşării procedurilor prevăzute la alin. (4) şi (5).
  (3) În cazul profesorilor şi al maiştrilor-instructori, restrângerea activităţii consta în diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăţi de norma, fără posibilităţi de completare, în aceeaşi şcoala sau într-o şcoala apropiată, cu ore de specialitate sau de specialităţi înrudite, care pot fi predate de cadrul didactic în cauza.
  (4) În cazul restrângerii activităţii unei unităţi de învăţământ, se renunţa, în ordine, la:
  a) activitatea prestată prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;
  b) activitatea prestată de personalul didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare;
  c) activitatea prestată de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrângerii postului în specialitate.
  (5) În cazul în care restrângerea de activitate vizează două sau mai multe persoane de aceeaşi specialitate, în afara situaţiei prevăzute la alin. (3), se procedează la evaluarea obiectivă sau la organizarea unui concurs, conform hotărârii consiliului de administraţie, la propunerea directorului adjunct. Evaluarea, respectiv concursul, este realizată de o comisie, numită de inspectorul şcolar general, al cărei preşedinte este inspectorul şcolar de specialitate. Din comisia de evaluare/concurs face parte, în mod obligatoriu, directorul unităţii de învăţământ. Evaluarea obiectivă, convertită în punctaj unitar stabilit de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, constă într-o inspecţie şcolară la clasă, cumulată cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul şcolar al elevilor, activitatea didactico-ştiinţifică, lucrări ştiinţifice, studii, articole, programe şi manuale şcolare, material didactic omologat, experimente didactice. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii socio-umanitare: soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii, alte cauze obiective dovedite cu acte. Concursul se organizează conform prevederilor art. 9. Contestaţiile se rezolvă potrivit dispoziţiilor art. 12. Reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură participă ca observatori la toate etapele restrângerii de activitate.
  --------------
  Alin. (5) al art. 13 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 14

  (1) Detaşarea în interesul învăţământului, prevăzută la art. 10 alin (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unităţi de învăţământ: grădiniţe, şcoli sau clase constituite din elevi capabili de performanţe, la grupe, inclusiv de preşcolari, sau clase alcătuite din copii cu cerinţe speciale de educaţie, unităţi-pilot, unităţi de aplicaţie, unităţi deficitare în personal didactic şi pentru asigurarea conducerii unităţilor de învăţământ, precum şi în funcţiile de îndrumare şi de control.
  (2) Detaşarea personalului titular în învăţământ, în posturile menţionate la alin. (1), se poate efectua conform legii şi cu acordarea drepturilor prevăzute în contractul individual de muncă, supus revizuirii anuale.
  (3) Detaşarea în posturile didactice prevăzute la alin. (1) poate fi efectuată pe o durata de 1-4 ani, corespunzătoare unui ciclu de învăţământ, iar pentru funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfârşitul anului şcolar respectiv.
  (4) Persoana detaşată îşi păstrează calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detaşată.
  (5) Detaşarea pe postul didactic rezervat încetează la revenirea titularului pe post.


  Articolul 15

  Detaşarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al carei soţ este cadru didactic. Detaşarea se face pe o perioada de cel mult doi ani şcolari consecutivi, cu păstrarea calităţii de titular pe postul şi la unitatea de unde a fost detaşată.


  Articolul 16

  (1) Posturile rămase vacante în urma operaţiunilor prevăzute la art. 10 lit. a)-e), precum şi cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs de către suplinitorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 şi 7, pe o perioada de cel mult un an şcolar, respectiv până la revenirea titularului pe post.
  (2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupă de către candidaţii care au participat la concursul organizat conform art. 10 alin. (1) lit. c), în ordinea mediilor obţinute, pe o perioadă de an şcolar.
  ------------
  Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (3) Posturile prevăzute la alin. (1), rămase vacante după operaţiunile menţionate la alin. (2), se ocupa printr-un nou concurs organizat de inspectoratul şcolar, la care pot participa candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.
  (4) Orele rămase neocupate se atribuie de către directorul şcolii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.
  (5) Personalul didactic titular aflat în concediu fără plata nu poate fi încadrat în activităţi de suplinire, cumul sau plata cu ora.
  (6) În mod excepţional, în lipsa personalului didactic calificat, după epuizarea situaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4), pot fi încadraţi, pe o durata de cel mult un an şcolar, suplinitori fără studii corespunzătoare, care au absolvit cel puţin liceul, cu diploma de bacalaureat, şi care sunt testaţi prin interviu şi lucrare scrisă, în profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele în curs de calificare pentru învăţământ, cărora li se asigura continuitatea pe post, dacă acesta nu se ocupa prin concurs, şi persoanele care au funcţionat în anul precedent cu statut de suplinitori, primind cel puţin calificativul "bine". Personalul didactic necalificat este obligat să participe periodic la cursuri de iniţiere în profilul postului şi în metodica predării disciplinei respective, organizate de inspectoratul şcolar.


  Articolul 17

  Eliberarea din învăţământ a personalului didactic titular, prin transfer în alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de muncă, se face de către organul care a dispus angajarea, potrivit legii.


  Articolul 18

  Contestaţiile privind mobilitatea personalului didactic, cu excepţia prevederilor art. 12, se rezolva de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, cu respectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (6). Hotărârile acestuia sunt definitive şi pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.


  Articolul 19

  (1) Personalul didactic auxiliar din învăţământ se angajează prin concurs, potrivit prevederilor art. 8.
  (2) Angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului didactic auxiliar în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se fac de către directorul unităţii, cu aprobarea consiliului de administraţie.
  (3) Abrogat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 19 a fost abrogat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (4) Structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul de stat se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru fiecare categorie de personal.
  --------------
  Alin. (4) al art. 19 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (5) Eliberarea din învăţământ a personalului didactic auxiliar se face conform art. 17.


  Articolul 19^1

  Eliminat.
  -------------
  Art. 19^1 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001.


  Capitolul II Funcţiile de conducere, de îndrumare şi de control


  Secţiunea 1 Funcţiile de conducere


  Articolul 20

  (1) Funcţiile de conducere din unităţile de învăţământ sunt: director şi director adjunct.
  (2) Funcţiile de conducere din inspectoratele şcolare sunt: inspector şcolar general şi inspector şcolar general adjunct.
  ------------
  Alin. (2) al art. 20 a revenit la forma iniţială prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001.
  (3) Funcţiile de conducere din unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementări ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (3) al art. 20 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 21

  (1) Funcţiile de director şi de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, având cel puţin gradul didactic II şi vechime la catedră de cel puţin 5 ani, care se distinge prin calităţi profesionale, manageriale şi morale.
  (2) Ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct se face în urma câştigării concursului desfăşurat pe baza criteriilor de competenţă profesională şi managerială, cu avizul consultativ al consiliului de administraţie. Metodologia concursului se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi se aprobă prin ordin al ministrului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 21 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Directorii unităţilor de învăţământ preşcolar, ai unităţilor de învăţământ gimnazial şi ai unităţilor de învăţământ cu clasele I-X sunt numiţi, în urma câştigării concursului, de către inspectorul şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani.
  (4) Directorii unităţilor din învăţământul liceal, postliceal şi ai şcolilor de arte şi meserii sunt numiţi, în urma câştigării concursului, prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, la propunerea inspectorului şcolar general, pentru o perioadă de 4 ani.
  --------------
  Alin. (4) al art. 21 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (5) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, potrivit legii, directorul încheie un contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general.
  (6) Directorul adjunct este numit prin decizie a directorului unităţii de învăţământ, pe baza hotărârii consiliului de administraţie al acesteia, cu consultarea consiliului profesoral, dintre persoanele care au promovat concursul de ocupare a acestui post.
  (7) Activitatea managerială curentă a structurilor unităţilor de învăţământ este asigurată de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unităţii de învăţământ.
  (8) Directorii unităţilor destinate activităţilor extraşcolare sunt numiţi de ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului la unităţile direct subordonate Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi de către inspectorul şcolar general, la unităţile din subordinea inspectoratului şcolar.
  --------------
  Alin. (8) al art. 21 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (9) Directorii unităţilor din învăţământul particular sunt numiţi de conducerea persoanei juridice finanţatoare, la propunerea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. Actul de numire se aduce la cunoştinţă inspectoratului şcolar pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea unitatea şcolară.
  --------------
  Alin. (9) al art. 21 a fost introdus de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 296 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.


  Articolul 22

  (1) În unităţile de învăţământ în a căror structura sunt incluse şi clase ale învăţământului primar sau grupe de învăţământ preşcolar, unul dintre directorii adjuncţi este, după caz, institutor, învăţător sau educatoare.
  (2) Abrogat.
  ------------
  Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (3) Abrogat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 22 a fost abrogat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.


  Articolul 23

  (1) În unităţile distincte de învăţământ cu predare în limba unei minorităţi naţionale, funcţiile de conducere se ocupa de personal didactic aparţinând acestei minorităţi sau de personal didactic bun cunoscător al limbii respective.
  (2) În unităţile de învăţământ cu secţii de predare în limba unei minorităţi naţionale, se recomanda ca unul dintre directori să fie şi cunoscător al limbii respective.
  (3) În unităţile de învăţământ prevăzute la alin. (2), cu un singur post de conducere, prin excepţie se numeşte şi un director adjunct de la alta secţie decât cea din care provine directorul.
  (4) Directorii şi directorii adjuncţi, numiţi conform prevederilor prezentului articol, trebuie să fie buni cunoscători ai limbii române.


  Articolul 24

  (1) Funcţia de inspector şcolar general se ocupa prin concurs de către personalul didactic titular, cu diploma de licenţa sau echivalenta, care îndeplineşte criteriile de competenta profesională, managerială şi de prestigiu moral, evaluate prin:
  a) curriculum vitae;
  b) calităţi dovedite în activitatea didactica şi în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control, anterioare, în sistemul de învăţământ;
  c) titlul de doctor sau gradul didactic I;
  d) interviu în faţă unei comisii ministeriale, privind inspecţia şcolară, legislaţia şcolară, managementul educaţional şi deontologia profesională.
  (2) Funcţiile de inspector şcolar general adjunct şi de director al casei corpului didactic se ocupa prin concurs, în conformitate cu prevederile alin. (1).
  (3) Comisia ministerială pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general şi de inspector şcolar general adjunct, numita prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, este alcătuită din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru învăţământul preuniversitar, în calitate de preşedinte; 3 inspectori şcolari generali din teritoriu şi un director din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu competente în domeniu. În comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general adjunct sau de director al casei corpului didactic va fi inclus şi inspectorul şcolar general al judeţului respectiv.
  --------------
  Alin. (3) al art. 24 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (4) Eventualele contestaţii la hotărârile comisiei se adresează ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotărârea acestuia este definitiva.
  --------------
  Alin. (4) al art. 24 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (5) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de conducere menţionate la alin. (1) şi (2) se desfăşoară la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (5) al art. 24 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (6) Numirea inspectorului şcolar general, a inspectorului şcolar general adjunct şi a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. Inspectorul şcolar general încheie un contract de management educaţional cu ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, care cuprinde strategia şi direcţiile de dezvoltare a învăţământului din judeţ, în concordanţă cu obiectivele reformei în plan naţional. Reevaluarea condiţiilor contractuale se face o dată la 4 ani.
  --------------
  Alin. (6) al art. 24 a revenit la forma modificată prin HOTĂRÂREA nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007, ca urmare a abrogării art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 105 din 6 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 6 octombrie 2009 de către pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 264 din 22 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 872 din 28 decembrie 2010.


  Secţiunea a 2-a Funcţiile de îndrumare şi de control


  Articolul 25

  Funcţiile de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar sunt:
  a) la inspectoratele şcolare: inspector şcolar de specialitate, inspector şcolar;
  b) la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării: inspector general, inspector principal de specialitate, alte funcţii stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Lit. b) a art. 25 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 26

  (1) Funcţiile de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare, prevăzute la art. 25 lit. a), se ocupa prin concurs de către personalul didactic titular în învăţământ, cu diploma de licenţa sau echivalenta, care îndeplineşte criteriile de competenta profesională şi de moralitate, având cel puţin gradul didactic II şi o vechime la catedra, în specialitate, de cel puţin 8 ani.
  (2) Funcţia de inspector şcolar de specialitate pentru învăţământul preşcolar şi primar se poate ocupa, prin excepţie de la reglementările prevăzute la alin. (1) privind condiţiile de studii, de către personalul didactic cu pregătire pentru treptele de învăţământ menţionate, care a desfăşurat activităţi metodice în cadrul liceului pedagogic şi al casei corpului didactic ori a condus activităţi metodice la nivel şcolar sau interşcolar.
  (3) În judeţele cu învăţământ în limbile minorităţilor naţionale, structura inspectoratelor şcolare cuprinde şi un număr corespunzător de inspectori şcolari pentru acest învăţământ, în condiţiile stabilite la alin. (1) şi (2).


  Articolul 27

  Funcţiile de îndrumare şi de control din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, prevăzute la art. 25 lit. b), se ocupa prin concurs, cu respectarea condiţiilor stabilite la art. 26 alin. (1).
  --------------
  Art. 27 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 28

  (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor de îndrumare şi de control prevăzute la art. 25 consta în:
  a) curriculum vitae, analiza şi evaluarea acestuia;
  b) aprecierea consiliului de administraţie din unitatea în care lucrează;
  c) inspecţie specială la clasa;
  d) proba practica (asistenţa la ore, analiza de lecţii, întocmirea procesului-verbal de inspecţie);
  e) interviu în faţă unei comisii de concurs, privind legislaţia şcolară, managementul educaţional şi deontologia profesională.
  (2) Candidatul la o funcţie de îndrumare şi de control, prevăzută la art. 25 lit. b), susţine şi o proba scrisă în profilul postului pentru care candidează.


  Articolul 29

  (1) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de îndrumare şi de control, prevăzute la art. 25 lit. a), este formată din: inspectorul şcolar general - în calitate de preşedinte; inspectorul principal de specialitate din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sau un delegat al acestui minister; un profesor sau conferenţiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregătirea personalului didactic, desemnat de rectorul instituţiei de învăţământ superior la care acesta este titular.
  (2) Comisia pentru concursul de ocupare a funcţiilor de îndrumare şi de control, prevăzute la art. 25 lit. b), este formată din: secretarul de stat al departamentului în care se afla postul scos la concurs - în calitate de preşedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferenţiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.
  (3) Contestaţiile la hotărârile comisiilor se adresează ministrului educaţiei, cercetării şi inovării şi se soluţionează conform art. 24 alin. (4).
  --------------
  Art. 29 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 30

  Numirea personalului didactic reuşit la concurs, în funcţiile prevăzute la art. 25 lit. a), se face de către inspectorul şcolar general, cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, iar în funcţiile prevăzute la art. 25 lit. b), prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 30 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 31

  Eliberarea din funcţiile de conducere, prevăzute la art. 20, şi din funcţiile de îndrumare şi de control, prevăzute la art. 25, se face de către cei care au dispus numirea, în condiţiile legii.


  Capitolul III Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar


  Articolul 32

  (1) Perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează prin forme şi programe, în raport cu exigenţele învăţământului, cu evoluţia diferitelor discipline de studiu, cicluri de învăţământ şi profiluri, precum şi în funcţie de necesităţile şi de interesele de perfecţionare a diferitelor categorii de cadre didactice.
  (2) Activitatea de perfecţionare a personalului didactic este coordonată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi se realizează în:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 32 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  a) instituţii de învăţământ superior, prin facultăţi, departamente şi catedre, pentru perfecţionarea pregătirii de specialitate a profesorilor;
  b) instituţii de învăţământ superior, prin departamentele sau catedrele de pregătire a personalului didactic, pentru perfecţionarea pregătirii metodice şi psihopedagogice a profesorilor;
  c) colegii pedagogice şi licee pedagogice, pentru perfecţionarea de specialitate, metodica şi psihopedagogică a personalului didactic din învăţământul preşcolar şi primar;
  d) unităţi de învăţământ de profil, pentru maiştri-instructori;
  e) case ale corpului didactic, pentru formarea continua a personalului didactic şi a personalului didactic auxiliar;
  f) centre, institute şi alte forme instituţionalizate, pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului de conducere, de îndrumare şi de control;
  g) Palatul Naţional al Copiilor, pentru perfecţionarea personalului didactic din palate şi cluburi ale copiilor, precum şi tabere şcolare.
  (3) Inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, împreună cu instituţiile şi unităţile prevăzute la alin. (2), asigura organizarea şi realizarea perfecţionării personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (3) al art. 32 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (4) Principalele forme de organizare a perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt:
  a) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi (comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice);
  b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţa pe probleme de specialitate şi psihopedagogice;
  c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;
  d) forme de perfecţionare prin corespondenta (învăţământ la distanta);
  e) cursuri fără frecventa, organizate de instituţii de învăţământ superior, combinate cu consultaţii periodice, potrivit opţiunilor participanţilor;
  f) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;
  g) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice sau pentru obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legii;
  h) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor programe specifice;
  i) burse de perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare, realizate în ţara şi în străinătate;
  j) cursuri postuniversitare;
  k) doctorat.
  (5) Programele de perfecţionare cuprind:
  a) informare ştiinţifică de specialitate;
  b) informare pedagogica, psihologică şi sociologică;
  c) informare metodica;
  d) informare în domeniul legislaţiei generale şi şcolare;
  e) activităţi practice în domeniul specialităţii.


  Articolul 33

  (1) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control participa, o data la 5 ani, la un program de perfecţionare prevăzut în metodologia menţionată la art. 41.
  (1^1) Eliminată.
  ------------
  Alin. (1^1) al art. 33 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001.
  (2) Intervalul prevăzut la alin. (1) poate fi redus în următoarele situaţii:
  a) când se produc schimbări esenţiale la nivelul programelor şcolare sau când se introduc noi metode ori tehnologii de instruire şi de evaluare;
  b) la preluarea funcţiei, pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control care nu are pregătire atestată în domeniul managementului educaţional;
  c) la solicitarea consiliului de administraţie al şcolii sau al inspectoratului şcolar, în cazul în care se constata lacune în pregătirea ştiinţifică, metodica şi psihopedagogică a persoanei respective;
  d) la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral.
  (3) Condiţia prevăzută la alin. (1) se considera îndeplinită, dacă persoana în cauza a obţinut, în intervalul amintit, definitivarea în învăţământ sau un grad didactic.


  Articolul 34

  (1) Definitivarea în învăţământ se poate obţine de către personalul didactic de predare care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. 7 şi care are un stagiu de cel puţin 2 ani la catedra, având în aceasta perioada funcţia de baza în învăţământ.
  (2) Personalul didactic asociat, ce cel puţin 1/2 norma didactica în specialitate, care îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare în învăţământ, după un stagiu efectiv de cel puţin 3 ani la catedra.
  (3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea în învăţământ este obligatorie după 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevăzut la alin. (1).
  (1^) Eliminată.
  ------------
  Alin. (3^1) al art. 34 a fost eliminat prin respingerea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 91 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 4 iulie 2000 de către LEGEA nr. 269 din 28 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 31 mai 2001.
  (4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen în trei sesiuni, în cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obţine definitivarea în învăţământ pierde calitatea de titular şi, ca urmare, contractul individual de muncă al acestuia se desface, potrivit legii.
  (5) Examenul pentru definitivarea în învăţământ consta într-o inspecţie şcolară specială, precum şi în susţinerea unor probe scrise şi orale care evaluează pregătirea de specialitate, metodica şi pedagogica, pe baza unor programe aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (5) al art. 34 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (6) Personalului didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ i se recunoaşte definitivatul pentru oricare dintre celelalte funcţii didactice prevăzute la art. 5, în cazul în care îndeplineşte condiţiile de studii necesare pentru ocuparea acelor funcţii.
  (7) Asistenţilor universitari şi preparatorilor universitari cu o vechime la catedra de cel puţin 3 ani, care trec în învăţământul preuniversitar, li se acorda, pe baza unei inspecţii speciale, definitivarea în învăţământ.
  (8) Preparatorilor universitari care trec în învăţământul preuniversitar li se recunoaşte ca stagiu la catedra perioada în care au funcţionat în aceasta calitate.


  Articolul 35

  (1) Gradul didactic II se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel puţin 4 ani de la definitivarea în învăţământ şi care demonstrează competenta în activitatea instructiv-educativă, consemnată în fişa de evaluare anuala.
  (2) Probele pentru obţinerea gradului didactic II constau în:
  a) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin doua inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani;
  b) un test de specialitate şi de metodica specialităţii, cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, elaborat pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru fiecare specialitate în parte;
  --------------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 35 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  c) o proba orală de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care cuprinde şi elemente de psihologie şi de sociologie educaţională.
  --------------
  Lit. c) a alin. (2) al art. 35 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Lectorilor universitari/şefilor de lucrări, care au avut funcţia de baza în învăţământul superior şi o vechime la catedra de cel puţin 6 ani, la încadrarea în învăţământul preuniversitar li se acorda gradul didactic II, pe baza unei inspecţii şcolare speciale.


  Articolul 36

  (1) Gradul didactic I se poate obţine de către personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel puţin 4 ani de la acordarea gradului didactic II, cu rezultate deosebite în activitatea instructiv-educativă şi de inovare pedagogica, evidenţiate în fişa de evaluare anuala.
  (2) Probele pentru obţinerea gradului didactic I constau în:
  a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru fiecare specialitate în parte;
  --------------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 36 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  b) o inspecţie şcolară specială, precedată de cel puţin doua inspecţii şcolare curente, eşalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;
  c) elaborarea unei lucrări metodico-ştiinţifice, sub îndrumarea unui conducător ştiinţific stabilit de instituţia cu competente în domeniu;
  d) susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice, în faţa comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Lit. d) a alin. (2) al art. 36 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Personalului didactic încadrat în învăţământul preuniversitar, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care a obţinut titlul ştiinţific de doctor în domeniul specialităţii pe care o predă sau în domeniul fundamental, i se acordă gradul didactic I, pe baza unei inspecţii şcolare speciale.
  -------------
  Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 12 din 15 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 17 ianuarie 2008.


  Articolul 37

  (1) Personalul didactic care a obţinut definitivarea în învăţământ sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, după caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme faţă de perioada prevăzută de lege.
  (2) În cazul în care profesorii au dobândit două sau mai multe specialităţi, definitivarea în învăţământ şi gradele didactice II şi I obţinute la una dintre acestea sunt recunoscute pentru oricare dintre specialităţile înscrise pe diplome.
  ------------
  Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (3) Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, i se recunosc gradele didactice obţinute în această calitate şi în cazul absolvirii ulterioare, cu diplomă de licenţă, a unei instituţii de învăţământ superior de lungă durată.
  ------------
  Alin. (3) al art. 37 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (4) Personalului didactic de predare, cu diplomă de absolvire a învăţământului universitar de scurtă durată, care, ulterior obţinerii gradelor didactice în această calitate, a absolvit, cu diplomă de licenţă, o instituţie de învăţământ superior de lungă durată şi care a trecut prin concurs în învăţământul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice.
  ------------
  Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (5) Educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi maiştrilor-instructori care au obţinut gradele didactice II şi I şi ulterior au absolvit, cu diplomă de licenţă sau de absolvire, o instituţie de învăţământ superior li se recunosc aceste grade.
  ------------
  Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (6) Educatoarele şi învăţătorii care au obţinut în aceasta calitate grade didactice beneficiază de acestea şi după numirea lor ca institutori.
  (7) Gradele didactice obţinute de maiştri-instructori în aceasta calitate sunt recunoscute pentru orice treapta de învăţământ preuniversitar în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
  (8) Definitivarea în învăţământ şi gradele didactice se acorda prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
  --------------
  Alin. (8) al art. 37 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (9) Personalul didactic care ocupa funcţii cu drept de rezervare a catedrei, înscris la gradul II sau la gradul I, trebuie să aibă cel puţin 4 ore de predare săptămânal, în anul în care li se efectuează inspecţia şcolară specială.
  (10) În caz de nepromovare, examenul pentru obţinerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel puţin 2 ani şcolari, iar cel pentru gradul didactic I, la un interval de cel puţin 3 ani şcolari.


  Articolul 38

  (1) Inspecţiile şcolare speciale în vederea obţinerii definitivării în învăţământ şi a gradelor didactice se pot efectua de către personalul didactic din instituţii de învăţământ superior (lectori universitari/şefi de lucrări, conferenţiari şi profesori), de către profesori din licee pedagogice, de către inspectori şcolari, precum şi de către alte cadre didactice din învăţământul preuniversitar, delegate în acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (1) al art. 38 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Inspectorii şcolari şi cadrele didactice delegate pentru a efectua inspecţii şcolare speciale trebuie să aibă un grad didactic cel puţin egal cu acela pentru care fac inspecţia şi să fie în specialitatea corespunzătoare.


  Articolul 39

  Perfecţionarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează, după caz, în casele corpului didactic sau în alte unităţi stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Art. 39 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 40

  Pentru personalul didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în învăţământul preuniversitar se organizează stagii de pregătire şi de perfecţionare în domeniul managementului educaţional. La aceste cursuri pot participa şi alţi membri ai personalului didactic interesaţi, în limita locurilor stabilite de către organizatori, pe baza unor teste de aptitudini manageriale.


  Articolul 41

  Modalităţile de organizare, de desfăşurare, de evaluare şi de finanţare a activităţilor de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi de obţinere a definitivării şi a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Art. 41 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Capitolul IV Norma didactica şi condiţiile de salarizare a personalului didactic


  Secţiunea 1 Norma didactica


  Articolul 42

  (1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:
  a) activităţi didactice de predare-învăţare, de instruire practica şi de evaluare, conform planurilor de învăţământ;
  b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică şi activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ.
  (2) Activităţile concrete, corespunzătoare prevederilor alin. (1), sunt prevăzute în fişa postului, tipizată la nivel naţional, elaborata de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu federaţiile sindicale din învăţământ recunoscute la nivel naţional şi inclusă ca anexa la contractul colectiv de muncă. În fişa individuală a postului sunt incluse activităţile concrete cuprinse la alin. (1) lit. a) şi sunt selectate acele activităţi prevăzute la alin. (1) lit. b) care corespund profilului, specializării şi aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv. Fişa individuală a postului, revizuită anual, constituie anexa la contractul individual de muncă.
  --------------
  Alin. (2) al art. 42 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Atribuţiile concrete prevăzute la alin. (1) lit. b), cuprinse în fişa individuală a postului, se referă la activităţi specifice sistemului naţional de învăţământ.


  Articolul 43

  Norma didactica de predare-învăţare, de instruire practica şi de evaluare curenta a preşcolarilor şi a elevilor în clasa reprezintă numărul de ore corespunzătoare activităţilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după cum urmează:
  a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupa de preşcolari sau pentru grupe combinate, în unităţile în care nu se pot constitui grupe separate; la grădiniţele cu program prelungit şi la cele cu program săptămânal, posturile se normează pe ture;
  b) un post de învăţător (institutor) pentru fiecare clasa din învăţământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
  c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învăţământul preuniversitar;
  d) 24 de ore pe săptămână pentru maiştrii-instructori;
  e) pentru personalul didactic din unităţile şi clasele învăţământului de arta, de educaţie fizica, precum şi din unităţile cu activităţi extraşcolare şi din centrele sau cabinetele de asistenţa psihopedagogică, norma didactica se stabileşte potrivit prevederilor de la lit. a)-d);
  f) pentru personalul didactic din învăţământul special şi casele de copii, norma didactica se stabileşte astfel: profesori şi învăţători la predare şi profesori pentru activităţi specifice - terapia tulburărilor de limbaj, educaţia auditiv-perceptivă compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea şi educaţia senzorială, educaţia vizual-perceptivă compensatorie, psihodiagnoză, orientarea şcolară şi profesională, psihoterapia şi consilierea, cultura fizica medicală, kinetoterapia, educaţia psihomotrică şi altele de acest tip - 16 ore pe săptămână; învăţător-educator, institutor-educator, profesor-educator şi maistru-instructor - 20 de ore pe săptămână;
  g) pentru personalul didactic din învăţământul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interşcolare, pentru personalul didactic itinerant, precum şi pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactica este de 16 ore pe săptămână.


  Articolul 44

  (1) Norma didactica cuprinde ore prevăzute în planurile de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau specializărilor înscrise pe diploma de licenţa sau de absolvire.
  (2) Prin excepţie, în norma didactica prevăzută la alin. (1) se pot include şi ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu menţinerea drepturilor salariale.
  --------------
  Alin. (2) al art. 44 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2^1) Învăţătorii/institutorii care predau în învăţământul primar din şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale au aceeaşi normă didactică prevăzută în planurile de învăţământ pentru şcolile cu limba de predare română. Pentru orele efectuate în plus faţă de normă, aceştia sunt remuneraţi prin plata cu ora*).
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 148 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.
  (3) În învăţământul preşcolar şi primar, orele de limbi străine, prevăzute în planurile de învăţământ, nu se includ în norma educatoarei, a învăţătorului sau a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul.
  (4) Orele de limbi străine din învăţământul preşcolar şi din cel primar pot fi predate, în condiţiile alin. (3), şi de educatoare, de învăţători ori de institutori de la grupa sau clasa respectiva, dacă fac dovada calificării prin diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectiva, validat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (4) al art. 44 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (4^1) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul.
  ---------------
  Alin. (4^1) al art. 44 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 149 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.
  (4^2) În situaţia în care predarea orelor de educaţie fizică nu se poate face de profesor cu studii de specialitate, acestea sunt predate de învăţătorul/institutorul clasei.
  ---------------
  Alin. (4^2) al art. 44 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 149 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.
  (5) În palatele şi în cluburile copiilor, norma didactica cuprinde activităţile prevăzute în planurile de educaţie corespunzătoare profilurilor cercurilor şi atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în limitele normelor stabilite la art. 43.
  --------------
  Alin. (5) al art. 44 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 45

  (1) Personalul didactic de predare şi de instruire practica, cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei didactice cu doua ore săptămânal, fără diminuarea salariului.
  (2) În învăţământul gimnazial din mediul rural, unde norma didactica nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 şi 44, aceasta poate fi diminuată, pentru personalul didactic titular, la 16 ore pe săptămână, fiind constituită din ore de la specializarea sau specializările de baza şi din ore de la disciplinele stabilite la art. 44 alin. (2), fără diminuarea salariului.
  (3) Activitatea de dirigenţie, inclusă în planurile de învăţământ, nu se cuprinde în norma didactica de predare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2).


  Articolul 46

  (1) Personalul de îndrumare şi control şi directorii unităţilor de învăţământ sunt degrevaţi, total sau parţial, de norma didactică de predare.
  (2) Directorii adjuncţi au obligaţia de a preda efectiv între 2 şi 6 ore săptămânal.
  (3) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) şi (2) nu poate desfăşura activităţi didactice în regim de cumul sau plata cu ora.
  -------------
  Art. 46 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.


  Articolul 47

  Timpul săptămânal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevăzute în fişa individuală a postului. Prevederile art. 42 se aplica în mod corespunzător.


  Secţiunea a 2-a Condiţiile de salarizare a personalului didactic şi didactic auxiliar


  Articolul 48

  (1) Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit căruia învăţământul constituie o prioritate naţională, ţinând seama de responsabilitatea şi complexitatea muncii, de pregătirea şi experienţa profesională, de rolul şi importanta activităţii prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de baza, stabilit conform legii, şi o parte variabila, constând în adaosuri, sporuri şi alte drepturi salariale suplimentare.
  (2) Drepturile salariale suplimentare, drepturile cu caracter social, alte drepturi şi facilităţi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, al căror cuantum este stabilit de lege între limite minime şi maxime, se negociază, în limitele legii, prin contracte colective de muncă încheiate între angajatori şi organizaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, potrivit legii.
  -------------
  Alin. (2) al art. 48 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (3) Salariile de baza pentru personalul didactic şi didactic auxiliar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
  a) valoarea coeficientului de multiplicare 1,000;
  b) coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.
  ----------
  Alin. (3) al art. 48 a fost introdus de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.
  (4) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului, după aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor şi proiectelor stabilite.
  ----------
  Alin. (4) al art. 48 a fost introdus de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.
  (5) Indemnizaţiile de conducere specifice din activitatea de învăţământ sunt prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta lege.
  ----------
  Alin. (5) al art. 48 a fost introdus de art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 8 din 23 februarie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 23 februarie 2000.


  Articolul 49

  (1) Salarizarea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar se stabileşte diferenţiat, în raport cu:
  a) funcţia şi norma didactica îndeplinită;
  b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea funcţiei didactice, potrivit art. 7;
  c) gradul didactic;
  d) titlul ştiinţific;
  e) vechimea recunoscută în învăţământ;
  f) calitatea activităţii instructiv-educative;
  g) locul şi condiţiile specifice im care se desfăşoară activitatea.
  (2) Abrogat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 49 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (3) Abrogat.
  -------------
  Alin. (3) al art. 49 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (4) Personalul didactic prevăzut la art. 44 alin. (2^1) şi (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) şi ale art. 43.
  -------------
  Alin. (4) al art. 49 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 148 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.


  Articolul 50

  (1) Abrogat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 50 a fost abrogat de lit. a) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
  (2) Abrogat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (3) Abrogat.
  -------------
  Alin. (3) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (4) Abrogat.
  -------------
  Alin. (4) al art. 50 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  Alin. (4) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (5) Procedura de atribuire a gradaţiei de merit, prin concurs, cuprinde următoarele faze:
  a) candidatul întocmeşte şi depune la conducerea unităţii de învăţământ raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate;
  b) consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, pe baza dezbaterilor acestui raport, formulează o apreciere sintetică asupra candidatului;
  c) directorul unităţii şcolare transmite inspectoratului şcolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum şi propria apreciere; în urma consultării consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate întocmeşte un raport motivat;
  d) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar primeşte spre analiza raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral şi a directorului unităţii, precum şi raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotărârea asupra rezultatului concursului, precum şi ponderea pe diferite specialităţi şi unităţi de învăţământ aparţine inspectorului şcolar general;
  e) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar alcătuieşte lista candidaţilor admişi, pe care o înaintează Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru emiterea ordinului ministrului.
  --------------
  Lit. e) a alin. (5) al art. 50 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (6) Abrogat.
  -------------
  Alin. (6) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (7) Abrogat.
  -------------
  Alin. (7) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (8) Abrogat.
  -------------
  Alin. (8) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (9) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării elaborează metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit, consultând federaţiile sindicale din învăţământ recunoscute la nivel naţional.
  --------------
  Alin. (9) al art. 50 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (10) Abrogat.
  -------------
  Alin. (10) al art. 50 a fost abrogat de litera m) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.
  (11) Abrogat.
  -------------
  Alin. (11) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (12) Abrogat.
  -------------
  Alin. (12) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (13) Abrogat.
  -------------
  Alin. (13) al art. 50 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  -------------


  Articolul 51

  (1) Abrogat.
  -------------
  Alin. (1) al art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (1^1) Remunerarea directorului unităţii de învăţământ este asigurată printr-un salariu de bază, al cărui cuantum se stabileşte în condiţiile alin. (1), la care se adaugă o indemnizaţie de conducere de până la 50%.
  -------------
  Alin. (1^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (2) Abrogat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (3) Stabilirea diferenţiată a indemnizaţiei de conducere se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Indemnizaţia se revizuieşte, după caz, anual, în funcţie de performanţele manageriale evidenţiate prin evaluare obiectivă. Aceasta indemnizaţie se include în salariul de baza.
  --------------
  Alin. (3) al art. 51 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3^1) Salarizarea personalului de conducere al unităţilor conexe se face în mod corespunzător salarizării directorilor adjuncţi din unitatea de învăţământ.
  -------------
  Alin. (3^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (4) Abrogat.
  -------------
  Alin. (4) al art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (4^1) Nivelul indemnizaţiilor acordate personalului de conducere, de îndrumare şi control de la inspectoratele şcolare judeţene, precum şi de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti se stabileşte de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în funcţie de amploarea şi complexitatea sarcinilor cerute de mărimea şi specificul judeţului şi de performanţele manageriale ale acestuia.
  --------------
  Alin. (4^1) al art. 51 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (5) Abrogat.
  -------------
  Alin. (5) al art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (5^1) Nivelul indemnizaţiilor directorului şi directorului adjunct, prevăzute la alin. (1^1) şi (2), se înscrie în contractul de management educaţional şi poate fi revizuit anual, în funcţie de modificările volumului şi gradului de complexitate ale activităţii şi de performanţele individuale manageriale.
  -------------
  Alin. (5^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (6) Personalul didactic de predare beneficiază de o prima de instalare, o singura data, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii.
  (6^1) Nivelul indemnizaţiilor de conducere acordate directorilor şi directorilor adjuncţi din unităţile de învăţământ se stabileşte de către inspectoratul şcolar, cu avizul consiliului de administraţie al şcolii, în funcţie de numărul de elevi, numărul de clase, volumul şi gradul de complexitate ale activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ şi de performanţele manageriale ale acestora. Criteriile pe baza cărora se stabileşte mărimea acestor indemnizaţii sunt formulate în metodologia de numire şi salarizare a directorilor unităţilor de învăţământ, elaborată de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, aprobată prin hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Alin. (6^1) al art. 51 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (6^2) Veniturile salariale şi extrasalariale ale directorilor şi directorilor adjuncţi, precum şi salarizarea personalului didactic din unităţile de învăţământ privat se stabilesc prin negociere între conducerea persoanei juridice finanţatoare şi persoana în cauză, cu avizul consiliului de administraţie al unităţii şcolare.
  --------------
  Alin. (6^2) al art. 51 a fost introdus de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 296 din 14 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  (7) Abrogat.
  -------------
  Alin. (7) al art. 51 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (8) Personalul didactic poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1). Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevăzută la art. 43. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile băneşti cuvenite pentru invenţii şi inovaţii, activităţi productive sau de alta natura, desfăşurate în interesul învăţământului, se defalca, în vederea impunerii, pe lunile la care se referă, şi se impozitează distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.
  (9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de către personalul didactic existent, încadrat cu norma maxima, de către cadrele didactice pensionate, precum şi de specialişti din alte sectoare de activitate, în condiţiile prezentei legi.
  (10) Abrogat.
  -------------
  Alin. (10) al art. 51 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (11) Liderii sindicatelor din învăţământ, cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remuneraţi prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore săptămânal.
  (12) Salarizarea activităţilor didactice care nu pot fi normate în posturi didactice se cuantifica în ore fizice şi se face prin plata cu ora, în condiţiile stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (12) al art. 51 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 52

  (1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de îndrumare şi de control se face anual, conform fisei de evaluare elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (1) al art. 52 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Fişa de evaluare, corelată cu fişa individuală a postului, se notează prin punctaj de la 1 la 100.
  (3) Procedura de evaluare se declanşează prin autoevaluare, consemnată în fişa individuală a postului.
  (4) Pentru personalul didactic de predare, fişa de evaluare, vizată, după caz, de către şeful de catedra sau de către responsabilul comisiei metodice şi de către directorul unităţii şcolare, este analizata în consiliul de administraţie, care, în prezenta persoanei în cauza, decide asupra punctajului final.
  (5) În fişa de evaluare se punctează şi activităţile realizate în afară fisei individuale a postului în domeniul învăţământului, precum şi alte activităţi solicitate de conducerea unităţii sau de organele ierarhic superioare.
  (6) Fişa de evaluare constituie un document de baza pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare şi accesul la programele de perfecţionare.


  Titlul III Învăţământul superior


  Capitolul I Funcţiile didactice şi de cercetare. Condiţiile pentru ocuparea acestora


  Secţiunea 1 Funcţiile didactice şi de cercetare


  Articolul 53

  (1) Funcţiile didactice sunt: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar şi profesor universitar consultant.
  (2) În învăţământul superior poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele funcţii prevăzute la alin. (1): asistent universitar, lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar şi profesor universitar.
  (3) Profesorii din învăţământul superior, pensionaţi pentru muncă depusa şi limita de vârsta, pot continua, potrivit legii, unele activităţi didactice şi ştiinţifice, ca profesori consultanţi. Aceştia sunt atestaţi în aceasta funcţie de senatele universitare.
  (4) În raport cu necesităţile academice proprii, instituţiile de învăţământ superior pot chema la catedra specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţara sau din străinătate, în calitate de profesori asociaţi invitaţi, pe o durata determinata.


  Articolul 54

  (1) Personalul didactic prevăzut la art. 53 desfăşoară şi activitate de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, activitate de proiectare şi de creaţie artistică, potrivit specificului.
  (2) În catedre, departamente, unităţi sau în centre de cercetare şi microproducţie pot funcţiona pe posturi distincte şi personal de cercetare, personal de cercetare asociat, inclusiv doctoranzi şi studenţi, precum şi alte categorii de personal, potrivit legii. Acestora li se întocmeşte, după caz, carnet de muncă.


  Secţiunea a 2-a Condiţiile pentru ocuparea funcţiilor didactice


  Articolul 55

  (1) Pentru ocuparea funcţiilor didactice menţionate la art. 53 se cere absolvirea cu diploma de licenţa a unei instituţii de învăţământ superior sau cu diploma echivalenta acesteia, ori a unei instituţii academice postuniversitare, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995.
  (2) Pentru ocuparea funcţiilor didactice de profesor universitar şi de conferenţiar universitar, candidaţii trebuie să deţină titlul ştiinţific de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare postului sau într-o ramura înrudită. Pentru ocuparea funcţiei didactice de lector universitar/şef de lucrări, candidaţii trebuie să fie doctori sau doctoranzi în ramura de ştiinţa corespunzătoare postului ori într-o ramura înrudită.
  (3) Personalului didactic existent în învăţământul superior, cu o vechime efectivă la catedra de cel puţin 5 ani, i se considera îndeplinite condiţiile cerute de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995.
  (4) Pentru ocuparea funcţiei de preparator universitar, se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (8).
  (5) Pentru ocuparea funcţiei de asistent universitar, se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (8), precum şi o vechime minima la catedra de 2 ani în învăţământul superior sau în cercetarea ştiinţifică de profil, respectiv de 4 ani în învăţământul preuniversitar. Pentru candidaţii care provin din afară învăţământului sau a cercetării ştiinţifice, se cere o vechime de minimum 5 ani în profilul postului pentru care concurează.
  (6) Pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări, se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (8), precum şi:
  a) pentru candidaţii care provin din învăţământul superior sau din cercetarea ştiinţifică de profil, o vechime minima de 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
  b) pentru candidaţii care provin din învăţământul preuniversitar, o vechime minima de 8 ani sau de 6 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor;
  c) pentru candidaţii care provin din afară învăţământului sau a cercetării ştiinţifice, o vechime minima de 10 ani sau de 8 ani, în cazul candidaţilor care deţin titlul de doctor.
  (7) Pentru ocuparea funcţiei de conferenţiar universitar sau de profesor universitar se cer îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (8), precum şi o vechime minima la catedra de 9 ani în învăţământul superior sau în cercetarea ştiinţifică de profil. Pentru candidaţii care provin din afară învăţământului sau a cercetării ştiinţifice, se cere o vechime de cel puţin 15 ani de activitate în profilul postului pentru care concurează.
  (8) Posturile didactice din învăţământul superior pot fi ocupate numai de cetăţeni români, de cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, precum şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, în condiţiile prezentei legi. Prin excepţie, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de muncă pe o perioadă determinată şi de cetăţeni din state terţe, în calitate de personal didactic asociat, conform legii.
  -------------
  Alin. (8) al art. 55 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 88 din 24 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008.
  (9) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare în alta limba decât cea în care şi-a făcut studiile superioare susţine proba practica sau, după caz, prelegerea publică în limba în care urmează să facă predarea. Aceasta condiţie rămâne în vigoare şi în cazul în care un cadru didactic este propus, ulterior titularizării prin concurs, să desfăşoare activităţi didactice în alta limba decât cea în care şi-a făcut studiile.


  Articolul 56

  (1) Candidatul pentru ocuparea unui post didactic de lector universitar/şef de lucrări, de conferenţiar universitar sau de profesor universitar, care provine din afară învăţământului superior, trebuie să facă dovada aptitudinilor didactice prin prelegere publică sau prin probe similare, după caz.
  (2) Persoanele din învăţământul superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 55 alin. (1), (2) şi (8), cu o activitate deosebita în domeniul postului pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare naţională sau internaţională, pot să se prezinte, cu aprobarea senatului universitar, la concursul pentru ocuparea unui post didactic în învăţământul superior, fără îndeplinirea condiţiilor de vechime stabilite la art. 55 alin. (6) sau (7), după caz.


  Articolul 57

  (1) În învăţământul superior medical, candidaţii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie să aibă cel puţin titlul de medic rezident, cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea postului. Fac excepţie posturile de la disciplinele care nu au corespondent în reţeaua Ministerului Sănătăţii.
  (2) În învăţământul superior medical, la disciplinele cu corespondenta în reţeaua Ministerului Sănătăţii, candidaţii la concursul pentru ocuparea posturilor de şef de lucrări, de conferenţiar universitar sau de profesor universitar trebuie să aibă şi titlu de medic primar.
  --------------
  Art. 57 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 862 din 28 iunie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 7 iulie 2006.


  Secţiunea a 3-a Ocuparea şi eliberarea posturilor didactice


  Articolul 58

  (1) Posturile didactice prevăzute la art. 53 alin. (1) se ocupa prin concurs organizat de instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu. Concursul este valabil numai pentru instituţia de învăţământ superior respectiva.
  (2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentul statut şi de Legea învăţământului nr. 84/1995.
  (3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din instituţia respectiva sau din afară acesteia.
  (4) Anunţarea publică a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face, de către instituţia de învăţământ superior, în Monitorul Oficial al României şi cel puţin într-un ziar de circulaţie naţională, precum şi prin afişare la sediu, în cel mult 45 de zile de la data începerii semestrului universitar.
  (5) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile de la data publicării postului în Monitorul Oficial al României.
  (6) Probele de concurs şi conţinutul acestora sunt stabilite de catedre sau de departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia şi programul desfăşurării acestuia se pun la dispoziţia candidaţilor o data cu înscrierea la concurs.
  (7) Dosarul de înscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde obligatoriu următoarele:
  a) cerere-tip de înscriere;
  b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, de pe diploma de licenţa sau echivalenta, însoţite de foaia matricola, precum şi o adeverinţa doveditoare a vechimii în muncă;
  c) diploma de doctor în ramura de ştiinţa corespunzătoare postului, precum şi alte diplome sau titluri ştiinţifice ori academice, după caz;
  d) curriculum vitae;
  e) lista lucrărilor publicate, însoţită de câte un exemplar din titlurile reprezentative;
  f) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 55 şi 56, precum şi aprobarea senatului universitar, după caz;
  g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementările Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Lit. g) a alin. (7) al art. 58 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (8) Probele de concurs se programează şi se susţin o singura data.
  (9) Durata concursului şi finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se încadrează în 30 de zile de la data încheierii înscrierii.
  (10) Finalizarea concursului la nivelul instituţiei de învăţământ superior este obligatorie în termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs.


  Articolul 59

  (1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de preparator universitar sau de asistent consta în probe scrise, orale şi practice, specifice postului, stabilite conform art. 58 alin. (6).
  (2) Comisia de concurs este formată din şeful catedrei sau din reprezentantul acestuia, în calitate de preşedinte, şi din 2 membri, având funcţia didactica de cel puţin lector universitar/şef de lucrări ori funcţii superioare din profilul postului.
  (3) Comisia de concurs se propune de către şeful catedrei şi se aproba de consiliul facultăţii.
  (4) Rezultatul probelor de concurs se apreciază de către fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezintă media aritmetica a acestora. Comisia întocmeşte, în termen de 5 zile de la susţinerea ultimei probe, un raport asupra desfăşurării concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care a obţinut cea mai mare medie. Pot fi recomandaţi candidaţii care au obţinut cel puţin media 8 şi nici o nota sub 7. Raportul se supune consiliului facultăţii, de către decan, care aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.
  (5) Hotărârea consiliului facultăţii se supune validării senatului universitar, referitor la respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs.
  (6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor.


  Articolul 60

  (1) Concursul pentru ocuparea funcţiei de lector universitar/şef de lucrări consta în verificarea îndeplinirii condiţiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere, precum şi din susţinerea unei prelegeri publice, în prezenta comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabileşte de către o comisie şi se anunţa candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere.
  (2) Comisia de concurs este formată din şeful catedrei sau al departamentului ori din reprezentantul acestuia, în calitate de preşedinte, şi din 3 membri specialişti în profilul postului, cu funcţie didactica de lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar sau profesor universitar. Comisia de concurs se propune de către şeful catedrei, se aproba de către consiliul facultăţii şi trebuie să includă cel puţin un conferenţiar sau un profesor.
  (3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de lector universitar/şef de lucrări se face prin punctaj, în baza unei grile, adaptată specificului catedrei sau departamentului şi aprobată de senatul universitar. În raportul comisiei se evaluează activitatea didactica şi ştiinţifică a candidatului, activitatea extradidactică în interesul învăţământului, precum şi aprecierea asupra prelegerii publice.
  (4) Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia în consiliul facultăţii, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. Consiliul facultăţii aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.
  (5) Hotărârea consiliului facultăţii se prezintă de către decan sau de un reprezentant al acestuia şi se supune de către rector confirmării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor şi procedurii de concurs, care se pronunţa prin vot nominal deschis.
  (6) Numirea pe postul de lector universitar/şef de lucrări se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor. Numirea lectorului universitar/şefului de lucrări, care este doctorand, se face pentru o perioada de 4 ani. Numirea devine definitiva, dacă în aceasta perioada lectorul universitar obţine titlul ştiinţific de doctor în specialitatea respectiva.


  Articolul 61

  (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de conferenţiar universitar sau de profesor universitar consta în verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, prin analiza dosarului de înscriere la concurs, iar pentru cei care nu provin din învăţământul superior, şi din susţinerea unei prelegeri publice, în faţa studenţilor, în prezenta comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabileşte de către comisie şi se anunţa candidatului cu 48 de ore înainte de susţinere.
  (2) Comisia de concurs este formată din decanul facultăţii sau un reprezentant al acestuia, membru în senatul universitar, în calitate de preşedinte, din 4 membri, dintre care cel puţin 2 din afară instituţiei de învăţământ superior respective. Comisia de concurs este alcătuită din conferenţiari universitari şi din profesori universitari, pentru postul de conferenţiar universitar, respectiv din profesori universitari, pentru postul de profesor universitar. Comisia de concurs se aproba de către senatul universitar, la propunerea consiliului facultăţii.
  (3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de conferenţiar universitar sau de profesor universitar se face prin punctaj, în baza unei grile adaptate specificului catedrei sau departamentului, aprobată de senatul universitar. Raportul comisiei cuprinde evaluarea activităţii didactice şi a celei ştiinţifice a candidatului, activitatea extradidactică în interesul învăţământului, precum şi aprecierea asupra prelegerii publice.
  (4) Preşedintele comisiei de concurs prezintă raportul acesteia în consiliul facultăţii, nominalizând candidatul cu cele mai bune performanţe. Consiliul facultăţii aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.
  (5) Hotărârea consiliului facultăţii se prezintă de către decan sau de către un reprezentant al acestuia şi se supune de către rector validării senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor şi a procedurii de concurs, care se pronunţa prin vot nominal deschis.
  (6) Dosarul de concurs, împreună cu raportul comisiei şi cu documentele însoţitoare, se înaintează Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, care, pe baza analizei acestora, se pronunţa prin vot nominal deschis, în termen de cel mult 90 de zile. În cazul în care un conferenţiar universitar sau profesor universitar susţine concurs pentru un post didactic în aceeaşi specialitate şi pentru acelaşi titlu didactic, dobândit printr-un concurs anterior, nu mai este necesară confirmarea de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.
  (7) În urma ordinului emis de către ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, numirea pe postul de conferenţiar universitar, respectiv de profesor universitar, se face prin decizia rectorului, începând cu prima zi a semestrului următor celui în care a avut loc validarea concursului în senatul universitar.
  --------------
  Alin. (7) al art. 61 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 62

  (1) Contestaţiile se adresează, după caz, senatului universitar sau Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în termen de cel mult 10 zile, şi se soluţionează în termen de cel mult 60 de zile de la data expirării termenului de contestaţie.
  --------------
  Alin. (1) al art. 62 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat, cu respectarea procedurii complete.


  Articolul 63

  Funcţiile şi gradele de cercetător ştiinţific în reţeaua învăţământului superior se obţin potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 64

  (1) Profesorii universitari pensionaţi pot funcţiona în continuare în învăţământul superior, în calitate de profesori universitari consultanţi, la recomandarea catedrei, cu avizul consiliului facultăţii şi cu aprobarea senatului universitar, obţinute prin vot nominal deschis.
  (2) Pot fi recomandaţi pentru ocuparea acestei funcţii profesorii universitari care, prin activitatea ştiinţifică şi pedagogica, s-au remarcat la nivel naţional şi internaţional.
  (3) Atribuţiile profesorului universitar consultant sunt stabilite de catedra prin fişa individuală a postului.


  Articolul 65

  (1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuala, de personal didactic titular din instituţia de învăţământ superior respectiva sau de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora.
  (2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat, din afară instituţiei de învăţământ superior, se face prin concurs, organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constând cel puţin în curriculum vitae şi interviu.
  (3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se aproba de senatul universitar.
  (4) Angajarea temporară a personalului didactic asociat se face prin decizie a rectorului.


  Articolul 66

  Angajarea specialiştilor cu valoare recunoscută în domeniu, din ţara sau din străinătate, în calitate de profesori asociaţi invitaţi, se avizează de consiliul departamentului sau al facultăţii şi se aproba de senatul universitar.


  Capitolul II Conducerea instituţiilor de învăţământ superior


  Articolul 67

  Structurile de conducere în instituţia de învăţământ superior sunt: senatul universitar, consiliul facultăţii, consiliul colegiului, consiliul departamentului şi biroul catedrei. Prin Carta universitară se pot înfiinţa şi alte organisme colective specializate.


  Articolul 68

  (1) Instituţia de învăţământ superior este condusă de senatul universitar, prezidat de rector. Fiecare facultate din structura instituţiei desemnează reprezentanţi în senatul universitar, cadre didactice, cercetători şi studenţi, potrivit legii şi Cartei universitare. Decanii facultăţilor, directorii de departamente şi de colegii, direct subordonate instituţiei de învăţământ superior, fac parte de drept din senatul universitar. La şedinţele senatului universitar pot participa, ca invitaţi ai biroului acestuia, reprezentanţi ai sindicatelor din instituţia respectiva, precum şi orice alta persoana din instituţie sau din afară acesteia.
  (2) Conducerea operativă a instituţiei de învăţământ superior este asigurată de biroul senatului universitar, alcătuită din rector, în calitate de preşedinte, prorector/prorectori, secretar ştiinţific, director general administrativ şi dintr-un reprezentant al studenţilor sau al organizaţiilor studenţeşti legal constituite la nivel de institut, membru al senatului. Membrii biroului senatului universitar, cu excepţia directorului general administrativ, sunt aleşi pe funcţii de senatul universitar. Rectorul poate invita la şedinţa biroului decani, reprezentanţi ai sindicatelor şi ai asociaţiilor studenţeşti sau orice alta persoana din instituţie sau din afară acesteia. Prin Carta universitară, senatul universitar poate include în biroul sau decani sau directori de departamente ori de colegii.


  Articolul 69

  (1) Facultatea este condusă de consiliul facultăţii, prezidat de decan. Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare, arondate facultăţii, şi a cercetătorilor ştiinţifici cu titlu de doctor din catedrele şi din departamentele subordonate facultăţii. În consiliul facultăţii, studenţii sunt reprezentaţi în proporţie de 1/4 din numărul membrilor acestuia.
  (2) În consiliul facultăţii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular şi de cercetare, cuprinse în statele de funcţii.


  Articolul 70

  Departamentul este condus de consiliu, prezidat de director. Modul de constituire a consiliului departamentului se stabileşte prin hotărâre a senatului universitar sau, după caz, a consiliului facultăţii. Aceleaşi prevederi se aplica şi unităţilor de cercetare, proiectare, microproducţie.


  Articolul 71

  Catedra, ca unitate structurală de baza a facultăţii sau a departamentului, funcţionează cu cel puţin 15 posturi didactice. Conducerea catedrei este asigurată de biroul catedrei, alcătuit din şeful de catedra şi din cel puţin 2 membri aleşi dintre cadrele didactice din catedra respectiva. Conducerea operativă revine şefului de catedra. Şeful unei catedre cu mai puţin de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 91 alin. (1) lit. a).


  Articolul 72

  (1) Structurile şi funcţiile de conducere din instituţia de învăţământ superior sunt alese prin vot secret pe o perioada de 4 ani, conform Cartei universitare şi în condiţiile legii. Cadrele didactice din aceste structuri şi funcţii trebuie să fie titulare în instituţia de învăţământ superior respectiva.
  Orice discriminare privind alegerea în structurile şi în funcţiile de conducere este interzisă. În cazul eliberării unui loc în funcţiile de conducere, se procedează la alegeri parţiale, potrivit Cartei universitare. Aceeaşi prevedere se aplica şi în situaţia descompletării cu mai mult de 1/3 a structurilor de conducere.
  (2) Funcţiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament, de director de colegiu sau de unitate de cercetare, proiectare, microproducţie şi de şef de catedra nu se cumulează. Aceste funcţii pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de conferenţiari universitari titulari.
  (3) O persoana nu poate ocupa funcţia de rector mai mult de doua mandate succesive. Aceeaşi prevedere se aplica şi pentru funcţia de decan.
  (4) Numărul de prorectori şi de prodecani din instituţiile de învăţământ superior de stat se stabileşte în funcţie de numărul de studenţi şi de domeniul de învăţământ, conform normelor unitare de structura, aprobate de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.
  --------------
  Alin. (4) al art. 72 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (5) Atribuţiile şi competentele structurilor şi ale funcţiilor de conducere din învăţământul superior sunt stabilite prin Carta universitară a instituţiei, potrivit legii. Hotărârile senatelor universitare, ale consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor, cu excepţia prevederilor de la art. 74 alin. (3), se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal*).


  Articolul 73

  În senatele universitare şi în consiliile facultăţilor, la votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice participa numai cadrele didactice.


  Articolul 74

  (1) Funcţiile de conducere din instituţia de învăţământ superior, cu excepţia rectorului, se confirma de senatul universitar. Rectorul, ales de senatul universitar, se confirma prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării. În caz de neconfirmare, se aplica în mod corespunzător prevederile alin. (3) din prezentul articol.
  --------------
  Alin. (1) al art. 74 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Persoana aflată într-o funcţie de conducere poate fi revocată din funcţie prin procedura folosită pentru alegere, la initiativa unei treimi din numărul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie.
  (3) Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării îl poate suspenda din funcţie pe rectorul unei instituţii de învăţământ superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Suspendarea, temeinic justificată în scris, se aduce la cunoştinţa senatului universitar, care are obligaţia de a valida sau de a invalida aceasta decizie în termen de 30 de zile. Se considera invalidare, având drept consecinţa menţinerea persoanei respective în funcţie de rector, dacă votează împotriva suspendării cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor senatului universitar. În caz contrar, se declanşează procedura de alegere a noului rector. Procedura de suspendare nu se poate declanşa în perioada vacantelor universitare.
  --------------
  Alin. (3) al art. 74 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (4) Postul de director general administrativ se ocupa prin concurs, organizat de instituţia de învăţământ superior. Preşedintele comisiei de concurs este rectorul instituţiei. Din comisie face parte, în mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Validarea concursului se face de senatul universitar, iar numirea pe post, de către rector.
  --------------
  Alin. (4) al art. 74 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Capitolul III Perfecţionarea pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar


  Articolul 75

  Perfecţionarea pregătirii personalului didactic din învăţământul superior se realizează, în principal, prin formele prevăzute la art. 164 din Legea învăţământului nr. 84/1995:
  a) programe de documentare şi schimburi de experienţa la nivel naţional şi internaţional;
  b) programe de specializare şi de cooperare interuniversitară, în ţara şi în străinătate;
  c) învăţământ postuniversitar, organizat potrivit legii;
  d) programe de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, realizate în ţara sau prin cooperare internaţională;
  e) inovare educaţională, creaţie ştiinţifică, tehnica şi artistică.


  Articolul 76

  Perfecţionarea pregătirii personalului didactic auxiliar se realizează în cadrul unui sistem de grade profesionale, pe baza unei metodologii specifice, aprobată de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării. Formele de perfecţionare, prevăzute la art. 75, pot fi utilizate, după caz, şi pentru perfecţionarea personalului didactic auxiliar.
  --------------
  Art. 76 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 77

  Finanţarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul superior de stat este asigurată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prin bugetele repartizate instituţiilor de învăţământ. Fondurile repartizate pot fi suplimentate prin contribuţii ale agenţilor economici interesaţi, din fondurile unor organisme ştiinţifice, precum şi prin sponsorizări interne sau internaţionale, potrivit legii.
  --------------
  Art. 77 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 78

  Evaluarea activităţii de perfecţionare se face de către catedra, departament sau de alte structuri instituţionale, potrivit criteriilor stabilite în Carta universitară.


  Capitolul IV Norma didactica şi condiţiile de salarizare a personalului didactic


  Secţiunea 1 Norma didactica şi de cercetare


  Articolul 79

  (1) În atribuţiile personalului didactic din învăţământul superior intra:
  a) activităţi didactice de predare, de seminarizare şi lucrări practice, de instruire practica şi de evaluare, conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice;
  b) activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodica şi alte activităţi în interesul învăţământului;
  c) activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare şi creaţie artistică, potrivit specificului.
  (2) Activităţile corespunzătoare menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în fişa postului, tipizată la nivel naţional. Fişa, elaborata de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu federaţiile sindicale din învăţământul superior, pe baza propunerilor senatelor universitare, constituie anexa la contractul colectiv de muncă.
  --------------
  Alin. (2) al art. 79 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Fişa individuală a postului nominalizează activităţile din fişa tipizată, stabilite, cu acordul cadrului didactic, de catedra sau de către departament. Fişa individuală, revizuită în fiecare an universitar, constituie anexa la contractul individual de muncă.


  Articolul 80

  (1) Norma didactica, potrivit art. 79 alin. (1) lit. a), poate cuprinde:
  a) activităţi de predare;
  b) activităţi de seminar, proiecte de an, lucrări practice şi de laborator;
  c) îndrumare de proiecte, de lucrări de licenţa şi de absolvire, de practica pedagogica, productiva şi de cercetare ştiinţifică;
  d) activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, înscrise în planurile de învăţământ, pentru învăţământul universitar de doctorat, precum şi îndrumarea elaborării tezelor de doctorat;
  --------------
  Litera d) a alin. (1) al art. 80 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  e) activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică, înscrise în planurile de învăţământ, pentru învăţământul universitar de masterat, precum şi îndrumarea elaborării disertaţiei de masterat.
  --------------
  Litera e) a alin. (1) al art. 80 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  f) conducerea activităţilor didactico-artistice sau sportive;
  g) activităţi de evaluare;
  h) consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, a studenţilor în cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la consilii şi în comisii în interesul învăţământului.
  (2) Norma didactica săptămânală în învăţământul superior se cuantifica în ore convenţionale. Aceasta norma este de cel mult 16 ore săptămânal, reprezentând activităţi prevăzute la alin. (1).
  (3) Norma didactica se stabileşte conform planului de învăţământ şi se calculează ca norma medie săptămânală, indiferent de perioada anului universitar în care este efectuată. Norma medie săptămânală se stabileşte prin împărţirea numărului de ore convenţionale din fişa individuală a postului la numărul de săptămâni înscris în planul de învăţământ, pentru activitatea didactica de predare şi de seminarizare din întregul an universitar.
  (4) Ora convenţională este ora didactică de seminar, de laborator, de lucrări practice sau de activităţi similare acestora, din învăţământul universitar de licenţă.
  --------------
  Alin. (4) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  (5) În învăţământul universitar de licenţă, ora de curs reprezintă două ore convenţionale.
  --------------
  Alin. (5) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  (6) În învăţământul universitar de masterat, în învăţământul universitar de doctorat, în învăţământul postuniversitar, inclusiv în cel de perfecţionare a personalului didactic, ora de curs reprezintă 2,5 ore convenţionale, iar ora de seminar sau de activităţi similare acesteia reprezintă 1,5 ore convenţionale. Pentru conducătorii de doctorat se normează 0,5 ore convenţionale săptămânal, pentru fiecare doctorand în stagiu.
  --------------
  Alin. (6) al art. 80 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 119 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  (7) În cazul predării integrale în limbi de circulaţie internaţională, la ciclurile de licenţă, masterat şi doctorat, orele de curs, seminar sau alte activităţi pot fi normate cu un coeficient suplimentar de 1,25. Fac excepţie de la această prevedere cadrele didactice care predau o limbă de circulaţie internaţională, pentru care se aplică prevederile alin. (4) şi (5).
  --------------
  Alin. (7) al art. 80 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 119 din 24 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2009, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 167 din 19 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 25 noiembrie 2008.
  (8) În învăţământul postuniversitar medical, forma rezidenţiat, normarea personalului didactic se face în baza prevederilor art. 79 din Legea învăţământului nr. 84/1995.
  (9) Activităţile de evaluare prevăzute la alin. (1) lit. g), cuprinse în norma didactica, se cuantifica în ore convenţionale, printr-o metodologie aprobată de senatul universitar, în funcţie de profil şi de specializare.


  Articolul 81

  (1) Norma didactica săptămânală medie, calculată în ore convenţionale, pentru activităţile prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-f) se stabileşte după cum urmează:
  a) profesor universitar: 5-7 ore, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de curs;
  b) conferenţiar universitar: 7-9 ore, dintre care cel puţin 4 ore convenţionale de curs;
  c) lector universitar/şef de lucrări: 9-11 ore, dintre care cel puţin 2 ore convenţionale de curs;
  d) asistent universitar: 10-11 ore, cuprinzând activităţi menţionate la art. 80 alin. (1) lit. b) şi c);
  e) preparator universitar: 4-6 ore, cuprinzând activităţi menţionate la art. 80 alin. (1) lit. b) şi c); preparatorul universitar va efectua săptămânal 6 ore de asistenţă.
  (2) Prin excepţie, norma personalului didactic prevăzut la alin. (1) lit. a)-c), care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs, se majorează cu 2 ore convenţionale. Norma personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalenta acesteia se majorează cu până la 4 ore convenţionale, fără a depăşi 15 ore convenţionale. Aceste excepţii se aproba de consiliul facultăţii.
  (3) Norma asistentului universitar cu titlul ştiinţific de doctor poate cuprinde, cel mult, 2 ore convenţionale de curs.
  (4) În situaţia în care norma didactica nu poate fi alcătuită conform alin. (1)-(3), aceasta se completează cu activităţi de cercetare ştiinţifică, la propunerea şefului de catedra, cu acordul consiliului facultăţii. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectiva, iar ora de cercetare este echivalenta cu 0,5 ore convenţionale. Cadrul didactic îşi menţine calitatea de titular în funcţia didactica obţinută prin concurs.
  (5) Cadrele didactice titulare, a căror norma didactica nu poate fi constituită conform prevederilor alin. (1)-(4), pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu norma integrala de cercetare ştiinţifică finanţată de la bugetul de stat, în cadrul catedrei sau al departamentului, menţinându-şi calitatea de titular în funcţia didactica obţinută prin concurs. În aceasta perioada, cadrul didactic are obligaţiile personalului de cercetare din învăţământul superior.
  (6) În limitele prevăzute de prezentul articol, senatul universitar stabileşte, diferenţiat, norma didactica efectivă, în funcţie de profil, specializare, ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu.


  Articolul 82

  Personalul didactic auxiliar din învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice stabilite în fişa individuală a postului. Timpul săptămânal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu funcţii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii.


  Articolul 83

  Personalul de cercetare şi de proiectare din învăţământul superior desfăşoară activităţi specifice, stabilite în fişa individuală a postului de către conducerea catedrei sau a departamentului, cu acordul persoanei în cauza.


  Articolul 84

  (1) Statele de funcţii ale personalului didactic se întocmesc anual.
  (2) Funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinând seama de:
  a) planurile de învăţământ;
  b) formaţiunile de studiu;
  c) normele didactice şi de cercetare.
  (3) În statul de funcţii sunt înscrise, în ordine ierarhică, posturile didactice ocupate sau vacante, specificându-se funcţiile didactice corespunzătoare şi numărul săptămânal de ore convenţionale repartizate pe ore de curs, seminarii, laboratoare, lucrări practice sau proiecte, practica de specialitate şi activităţi echivalente acestora, la disciplinele din planul de învăţământ.
  (4) Statele de funcţii se întocmesc la catedre sau la departamente, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizării sarcinilor didactice de către consiliul facultăţii. La catedrele sau la departamentele cu discipline la mai multe facultăţi sau colegii, statele de funcţii se completează pe baza notelor de comanda, avizate de conducerea instituţiei de învăţământ superior.
  (5) Formaţiunile de studiu şi dimensiunile acestora se stabilesc de senatele universitare, la propunerea consiliilor facultăţilor, în următoarele condiţii:
  a) în învăţământul universitar: grupa de studii cuprinde în medie 20 de studenţi, dar nu mai puţin de 13 şi nu mai mult de 25; subgrupa de studii pentru aplicaţii şi lucrări practice cuprinde în medie 10 studenţi, dar nu mai puţin de 7 şi nu mai mult de 13;
  b) prin excepţie de la prevederile stabilite la lit. a), formaţiunile de studiu pentru practica pedagogica, învăţământul medical clinic, de arta, sportiv, precum şi pentru învăţământul postuniversitar pot fi mai mici, la propunerea senatelor universitare şi cu acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Prevederea de mai sus se poate aplica şi la alte domenii, în funcţie de specific şi de situaţie;
  --------------
  Lit. b) a alin. (5) al art. 84 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  c) la disciplinele opţionale şi facultative, formaţiunile de studiu cuprind cel puţin 5 studenţi.
  (6) Statul de funcţii al personalului didactic se avizează de consiliul facultăţii şi se aproba de senatul universitar.


  Articolul 85

  Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul titular ori de personal didactic asociat, prin cumul sau prin plata cu ora, conform prezentei legi.


  Secţiunea a 2-a Condiţiile de salarizare a personalului didactic


  Articolul 86

  Salarizarea personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior se face în conformitate cu prevederile art. 48 din prezenta lege.


  Articolul 87

  (1) Salarizarea personalului didactic se stabileşte în raport cu:
  a) funcţia didactica;
  b) titlul ştiinţific;
  c) norma didactica;
  d) calitatea activităţii didactico-ştiinţifice stabilite pe baza procedurii de evaluare anuala;
  e) vechimea recunoscută în învăţământ;
  f) condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.
  (2) Cadrul didactic aflat în situaţiile prevăzute la art. 81 alin. (4) şi (5) este salarizat corespunzător postului deţinut ca titular.


  Articolul 88

  Salarizarea personalului de cercetare din instituţiile de învăţământ superior se stabileşte în raport cu:
  a) funcţia de cercetare;
  b) titlul ştiinţific;
  c) calitatea activităţii de cercetare, stabilită pe baza procedurii de evaluare anuala;
  d) vechimea recunoscută în cercetare;
  e) contribuţia adusă în procesul de învăţământ;
  f) aportul financiar şi material rezultat din activitatea proprie;
  g) condiţiile specifice în care îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 89

  Abrogat.
  ------------
  Art. 89 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 90

  (1) Abrogat.
  ----------
  Alin. (1) al art. 90 a fost abrogat de lit. a) a art. 39 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010.
  (2) Abrogat.
  ------------
  Alin. (2) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (3) Abrogat.
  ------------
  Alin. (3) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (4) Abrogat.
  ------------
  Alin. (4) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (5) Abrogat.
  -------------
  Alin. (5) al art. 90 a fost abrogat de litera m) a art. 14 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 1 din 25 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 27 ianuarie 2010.
  (6) Abrogat.
  ------------
  Alin. (6) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (7) Abrogat.
  ------------
  Alin. (7) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (8) Atribuirea gradaţiei de merit se face prin concurs, care cuprinde următoarele faze:
  a) candidatul întocmeşte şi depune, la conducerea catedrei sau a departamentului, raportul de autoevaluare a activităţii desfăşurate;
  b) raportul de autoevaluare se supuse dezbaterii catedrei sau departamentului, care formulează o apreciere sintetică asupra activităţii candidatului;
  c) conducerea catedrei sau a departamentului înaintează consiliului facultăţii raportul de autoevaluare şi aprecierea sintetică; acesta analizează şi transmite senatului universitar lista candidaţilor recomandaţi, potrivit numărului de gradaţii de merit atribuite de către senat facultăţii respective;
  d) senatul universitar analizează recomandările consiliilor facultăţilor şi hotărăşte acordarea gradaţiilor de merit;
  e) rectorul emite decizie de acordare a gradaţiei de merit.
  (9) Abrogat.
  ------------
  Alin. (9) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (10) Abrogat.
  ------------
  Alin. (10) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (11) Abrogat.
  ------------
  Alin. (11) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (12) Abrogat.
  ------------
  Alin. (12) al art. 90 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 91

  (1) Abrogat.
  ------------
  Alin. (1) al art. 91 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
  (2) Stabilirea cuantumului indemnizaţiilor între limitele prevăzute la alin. (1) se face în funcţie de specificul instituţiei de învăţământ superior, de numărul posturilor didactice şi de numărul studenţilor. Criteriile de diferenţiere între instituţiile de învăţământ superior, precum şi în interiorul acestora se stabilesc de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (2) al art. 91 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Prin echivalare, pentru funcţiile din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării se aplica în mod corespunzător prevederile alin. (1).
  --------------
  Alin. (3) al art. 91 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 92

  Preparatorii şi asistenţii universitari beneficiază de prima de instalare o singura data, la angajarea în învăţământ prin concurs, în primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileşte potrivit legii.


  Articolul 93

  (1) Personalul didactic poate fi salarizat şi prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevăzută la art. 81 alin. (1)-(5) la nivelul postului, cu respectarea drepturilor de vechime a persoanei în cauza, la care se adauga şi sporurile cuvenite. Personalul didactic din învăţământul superior beneficiază de prevederile art. 51 alin. (8).
  (2) Calculul salariului cuvenit pentru cumul se face, potrivit alin. (1), pe o durata de 10 luni din anul universitar.
  (3) Cadrul didactic care efectuează ore din normele vacante trebuie să îndeplinească condiţiile minimale cerute de prezentul statut pentru activitatea respectiva.
  (4) Personalul didactic din învăţământul de stat, precum şi cel al instituţiilor de învăţământ privat autorizate sau acreditate, poate îndeplini cel mult doua norme didactice, cu acordul conducerii unităţii de învăţământ unde este titular cu carnet de muncă.
  (5) Condiţiile pentru suplinire colegială se stabilesc în Carta universitară.


  Articolul 94

  (1) Numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se stabileşte de senatul universitar, în funcţie de bugetul şi specificul instituţiei, al facultăţii, al specializării, al departamentului şi al catedrei. Nomenclatorul general de funcţii didactice auxiliare din învăţământul superior, precum şi nivelul studiilor cerute pentru aceste funcţii se elaborează de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  -----------
  Alin. (1) al art. 94 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 381 din 25 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2007.
  (2) Angajarea personalului didactic auxiliar se face prin concurs organizat de catedra, de facultate sau de departament, potrivit legii.
  (3) Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt stabilite în fişa individuală a postului, aprobată, după caz, de decan, de directorul departamentului sau de şeful catedrei, şi este anexa la contractul individual de muncă.
  (4) Abrogat.
  ------------
  Alin. (4) al art. 94 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Titlul IV Drepturile şi obligaţiile personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control


  Capitolul I Drepturile şi obligaţiile personalului didactic


  Articolul 95

  (1) Personalul didactic de la toate nivelurile învăţământului are drepturi şi obligaţii care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul statut, din Carta universitară, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă.
  (2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natura profesională, materială şi morala, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.


  Articolul 96

  Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal la:
  a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;
  b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;
  c) punerea în practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;
  d) organizarea, cu elevii sau cu studenţii, a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţifică;
  e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;
  f) înfiinţarea în unităţile şi în instituţiile de învăţământ a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, publicaţii, conform legii şi Cartei universitare;
  g) evaluarea performantelor la învăţătura ale elevilor sau ale studenţilor în baza unui sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii;
  h) participarea la viaţa şcolară şi universitară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, conform Cartei universitare, deontologiei profesionale şi, după caz, contractului colectiv de muncă.


  Articolul 97

  (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nici o autoritate şcolară sau publică.
  (2) Înregistrarea magnetică sau prin procedee echivalente a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care o conduce.
  (3) Multiplicarea, sub orice forma, a înregistrărilor activităţii didactice de către elevi, studenţi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv.


  Articolul 98

  În spaţiile şcolare sau universitare, ori în vecinătatea acestora, cadrul didactic este protejat de către autorităţile responsabile cu ordinea publică. Protecţia se asigura împotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrului didactic sau care împiedica exercitarea drepturilor şi a obligaţiilor sale. Protecţia este solicitată de persoana autorizata prin regulamentul şcolar, respectiv, prin Carta universitară.


  Articolul 99

  (1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti.
  (2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, în conformitate cu prevederile legii.
  (3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar sau universitar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afară acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de educator.


  Articolul 100

  Cadrele didactice au obligaţia morala să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.


  Articolul 101

  (1) Cadrele didactice titulare, alese în Parlament, numite în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului, al Preşedenţiei, al Guvernului şi în Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii.
  --------------
  Alin. (1) al art. 101 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplica şi cadrelor didactice titulare care îndeplinesc funcţia de prefect, subprefect, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean, primar, viceprimar, precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în sistemul de învăţământ, de cultura, de tineret şi sport. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la casa corpului didactic, precum şi cadrele didactice titulare numite ca personal de conducere sau în funcţii de specialitate specifice la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedenţiei, a Parlamentului sau a Guvernului.
  (3) Liderii sindicatelor din învăţământ au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului, conform Legii cu privire la sindicate şi contractului colectiv de muncă la nivel de ramura.
  (4) De prevederile alin. (1) beneficiază şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat, cel care lucrează în organisme internaţionale, precum şi însoţitorii acestora, dacă sunt cadre didactice titulare.
  (5) Personalului didactic titular, solicitat în străinătate pentru predare, cercetare, activitate artistică sau sportiva, pe baza de contract, ca urmare a unor acorduri, convenţii guvernamentale, interuniversitare sau între instituţii, ori trimis pentru specializare, i se rezerva postul didactic sau catedra, pentru perioada respectiva.
  (6) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, în condiţiile prezentului articol, se considera vechime la catedra.


  Articolul 102

  (1) Personalul didactic titular, care din proprie iniţiativă solicita să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţara sau în străinătate, are dreptul la concedii fără plata. Durata totală a acestora nu poate depăşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenta conducerii instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a inspectoratului şcolar, dacă se face dovada activităţii respective.
  (2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fără plata pe timp de un an şcolar sau universitar, o data la 10 ani, cu aprobarea instituţiei de învăţământ superior sau, după caz, a inspectoratului şcolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectiva.
  (3) Personalul didactic, care se afla în situaţia prevăzută la alin. (1), beneficiază de prevederile art. 101 alin. (6). Personalul didactic aflat în condiţiile alin. (2) nu beneficiază de prevederile art. 101 alin. (6), cu excepţia celui care a desfăşurat activităţi de învăţământ sau în interesul învăţământului.


  Articolul 103

  Cadrele didactice beneficiază de dreptul la concediu astfel:
  a) concediul anual cu plata, în perioada vacantelor şcolare, respectiv universitare, cu o durata de cel puţin 62 de
  zile, exclusiv duminicile şi sărbătorile legale; în cazuri bine justificate, conducerea instituţiei de învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauza urmând a fi remunerate pentru muncă depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării împreună cu sindicatele recunoscute pe plan naţional;
  --------------
  Lit. a) a art. 103 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  b) perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de către consiliul de administraţie sau senatul universităţii şi de sindicatele de la nivelul unităţilor şcolare sau universitare, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauza;
  c) 12 luni de concediu plătit, la fiecare 7 ani de predare efectivă la catedra, pentru conferenţiarii şi profesorii universitari care finalizează cercetări, tratate, studii cuprinse în programele de cercetare ale instituţiilor de învăţământ superior; eşalonarea efectuării acestui concediu este aprobată de senatul universitar;
  d) 6 luni de concediu plătit, o singura data, pentru cadrele didactice aflate la catedra, care redactează teza de doctorat sau lucrări în interesul învăţământului pe baza de contract de cercetare sau de editare, cu aprobarea senatului universitar, respectiv a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar;
  e) neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant în vacanţele anului şcolar sau universitar următor;
  f) personalul de cercetare şi personalul didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de concediu de odihna stabilit prin lege, la care se adauga un supliment de până la 10 zile lucrătoare, în funcţie de calitatea activităţii desfăşurate; pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectuează în afară perioadelor de activitate didactica;
  g) personalul didactic aflat în situaţiile prevăzute la lit. c) şi d) nu poate fi încadrat în activităţi de cumul sau plata cu ora.


  Articolul 104

  (1) Cadrele didactice titulare care funcţionează în mediul rural şi îşi stabilesc domiciliul în localitatea respectiva pot beneficia, la cerere, de 0,1-1 ha pământ în folosinţa. Acestora li se asigura locuinţa de către administraţia locală pentru perioada de timp cât lucrează în acea localitate.
  (2) Personalul didactic titular, în vârsta de până la 35 de ani, va fi sprijinit, după caz, în construirea locuinţei proprietate personală, în localitatea rurală unde este titular, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobânda minima, în condiţiile legii.
  (3) Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:
  a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;
  b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ*).
  --------------
  Alin. (3) al art. 104 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 108 din 19 aprilie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007.
  (3^1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare*).
  --------------
  Alin. (3^1) al art. 104 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.
  (4) Instituţiile de învăţământ superior pot asigura, integral sau parţial, din surse proprii, transportul şi cazarea cadrelor didactice care domiciliază în alte localităţi.


  Articolul 105

  (1) Personalul din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală în cabinete medicale şi psihologice şcolare sau în policlinici şi unităţi spitaliceşti stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi Ministerul Sănătăţii.
  --------------
  Alin. (1) al art. 105 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensaţie de la bugetul asigurărilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazării, a mesei şi a tratamentului în bazele de odihna şi de tratament ale învăţământului şi ale sindicatelor, precum şi în alte spaţii contractate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Contractele colective de muncă pot cuprinde compensări din alte surse referitoare la cheltuielile menţionate anterior.
  ------------
  Alin. (2) al art. 105 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 737 din 3 iulie 2003, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 7 iulie 2003.


  Articolul 106

  (1) Personalul didactic are dreptul la întreruperea activităţii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârsta de până la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul dintre părinţi sau susţinătorii legali.
  (2) Abrogat.
  ------------
  Alin. (2) al art. 106 a fost abrogat de pct. 40 al alin. (1) al art. 48 din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 107

  (1) Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul de cercetare integrat în catedre, trimis de unitatea sau de instituţia de învăţământ la activităţi de perfecţionare sau la manifestări ştiinţifice, beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul aflat în deplasare, precum şi de plata taxei de participare, în limita fondurilor bugetare alocate acestor activităţi şi din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări.
  (2) Personalul didactic şi personalul de cercetare integrat în catedre beneficiază, în limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare ştiinţifică sau sponsorizări, de acoperirea integrala sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la manifestări ştiinţifice organizate în străinătate, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, respectiv al biroului senatului universitar.
  (3) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) va înainta instituţiei de învăţământ, respectiv unităţii, în termenul prevăzut de regulament sau de Carta universitară, propuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.
  (4) Personalul didactic beneficiază de reducere cu 50%, pentru 6 călătorii pe an dus-întors, pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne*).
  (5) Personalul didactic care se deplasează în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiază de reducere cu 50% pe mijloacele de transport interne.


  Articolul 108

  (1) Cadrele didactice şi copiii acestora în vârsta de până la 14 ani, care însoţesc preşcolari, elevi sau studenţi în tabere şi excursii, beneficiază de gratuitate privind transportul, cazarea şi masa, în condiţiile legii.
  (2) Copiii personalului didactic aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine şi internate.
  ------------
  Alin. (2) al art. 108 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 150 din 1 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 8 iunie 2007.
  (3) Unităţile şi instituţiile de învăţământ, precum şi organizaţiile profesionale şi sindicale ale cadrelor didactice beneficiază de gratuitate pentru corespondenta oficială şi expedierea de materiale ştiinţifice şi metodice.


  Capitolul II Drepturile şi obligaţiile personalului de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar


  Articolul 109

  (1) Directorul este conducătorul unităţii şcolare şi o reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia şi comunitatea locală.
  (2) Directorul îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi controlul inspectoratului şcolar, faţă de care este subordonat.
  (3) Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi al consiliului de administraţie, în faţa cărora prezintă rapoarte trimestriale şi anuale.
  (4) Deciziile directorului se iau în concordanta cu hotărârile consiliului profesoral şi cu cele ale consiliului de administraţie, potrivit regulamentelor de funcţionare a acestor consilii şi Legii învăţământului nr. 84/1995.
  (5) Contractul managerial, deciziile directorului, precum şi rapoartele trimestriale şi anuale sunt publice.
  (6) Directorul coordonează şi răspunde de întreaga activitate de învăţământ şi, după caz, de activitatea unităţii subordonate, în faţa consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a autorităţilor şcolare supraordonate.
  (7) Directorul proiectează şi coordonează activitatea de dezvoltare a resurselor umane din unitatea şcolară respectiva şi, după caz, din unităţile subordonate.
  (8) Directorul coordonează utilizarea raţională şi eficienta a bazei materiale şi financiare a unităţii, asigura dezvoltarea şi modernizarea acesteia.
  (9) În comunele şi oraşele mici, cu mai multe unităţi şcolare, directorul uneia dintre acestea poate primi din partea inspectoratului şcolar atribuţii de coordonare a unor activităţi din cadrul celorlalte şcoli.


  Articolul 110

  (1) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin regulamentul de organizare şi de funcţionare a unităţii respective.
  (2) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului şi răspunde în faţa acestuia, precum şi a consiliului profesoral, a consiliului de administraţie şi a organelor de control, pentru activitatea proprie, conform fisei postului.


  Articolul 111

  (1) Funcţia de inspecţie şcolară este asigurată de corpul inspectorilor şcolari ai inspectoratului şcolar şi de cel al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi vizează:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 111 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  a) realizarea inspecţiei şcolare generale, pe obiective, şi a inspecţiei de specialitate;
  b) evaluarea procesului de învăţământ, precum şi a activităţilor auxiliare şi extraşcolare;
  c) efectuarea analizei de diagnoza şi stabilirea prognozei resurselor umane şi materiale specifice;
  d) evaluarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice;
  e) evaluarea îndeplinirii contractului de management al directorului unităţii şcolare.
  (2) Constatările şi aprecierile inspecţiei şcolare în unităţile de învăţământ se consemnează în documente de inspecţie, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecţiei şcolare, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Aceste documente se aduc la cunoştinţa personalului didactic din unitatea respectiva.
  --------------
  Alin. (2) al art. 111 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) Procesele-verbale consemnate de inspectorii şcolari în registrele unice de inspecţie sunt considerate documente oficiale, cu toate consecinţele prevăzute de lege.
  (4) Inspecţia şcolară se finalizează, periodic, cu studii de diagnoza şi de prognoza asupra stării învăţământului, cu concluzii şi propuneri pentru executiv şi legislativ.
  (5) Inspectorii şcolari îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de inspecţie şcolară şi a normelor metodologice, potrivit conştiinţei profesionale proprii.
  (6) Drepturile inspectorilor de la inspectoratele şcolare şi din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării sunt cele stabilite în titlul IV cap. I din prezenta lege, precum şi cele care decurg din regulamentele proprii de organizare şi funcţionare, conform legii.
  --------------
  Alin. (6) al art. 111 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Titlul V Distincţii şi premii


  Articolul 112*)

  (1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente în activitatea didactica, educativă şi ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, precum şi premii, potrivit legii.
  (2) Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:
  a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer; ordinul se acorda personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler şi Ofiţer; ordinul se acorda personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior;
  c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebita în învăţământ.


  Articolul 113

  În afară distincţiilor prevăzute la art. 112, ministrul educaţiei, cercetării şi inovării este autorizat să acorde personalului didactic şi de cercetare din învăţământ următoarele distincţii şi premii:
  --------------
  Partea introductivă a art. 113 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  a) Adresa de mulţumire publică;
  b) Diploma Gheorghe Lazăr, clasele I, a II-a şi a III-a, cu acordarea unui premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
  c) Diploma Titu Maiorescu, clasele I, a II-a şi a III-a, cu acordarea unui premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior;
  d) Diploma Alexandru Rosetti, clasele I, a II-a şi a III-a, cu acordarea unui premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni; diploma se acorda bibliotecarilor din învăţământul superior;
  e) Diploma de excelenta se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebita în învăţământ; diploma este însoţită de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite în ultimele 12 luni*).


  Articolul 114

  Distincţiile şi premiile prevăzute la art. 113 din prezenta lege se acorda în baza unui regulament aprobat de ministrul educaţiei, cercetării şi inovării.
  --------------
  Art. 114 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Titlul VI Răspunderea disciplinară şi materială a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de conducere, de îndrumare şi de control


  Articolul 115

  Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.


  Articolul 116

  Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului prevăzut la art. 115, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
  a) observaţie scrisă;
  b) avertisment;
  c) diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;
  d) suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
  e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
  f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.


  Articolul 117

  (1) În unităţile învăţământului preuniversitar, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie ori ai consiliului profesoral. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare.
  (2) Pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi din unităţile din subordine, propunerea de sancţionare se face de inspectorul şcolar general sau de cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Acelaşi drept îl au şi organele ierarhic superioare.
  (3) Pentru personalul din Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării prevăzut la art. 25 lit. b), precum şi pentru cel din unităţile direct subordonate, propunerea de sancţionare se face, după caz, de către ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, secretarul de stat sau şeful ierarhic al persoanei în cauza.
  --------------
  Alin. (3) al art. 117 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 118

  În instituţiile de învăţământ superior, propunerea de sancţionare se face de către şeful de catedra, directorul de departament sau de unitatea de cercetare, de proiectare, microproducţie, de către decan sau rector, ori de către cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor catedrei, ai departamentului ori ai structurilor de conducere.


  Articolul 119

  (1) Sancţiunea disciplinară se aplica numai după efectuarea cercetării faptei sesizate în scris, audierea celui în cauza şi verificarea susţinerilor făcute de acesta, în apărare.
  (2) Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic prevăzut la art. 115 se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicala din care face parte persoana aflată în discuţie sau un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didactica cel puţin egala cu a celui care a săvârşit abaterea. În comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari.
  (3) Comisiile de cercetare sunt numite de:
  a) consiliul profesoral al unităţii respective, pentru învăţământul preuniversitar;
  b) consiliul facultăţii sau consiliul departamentului, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a) şi b);
  c) senatul universitar, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. c)-f);
  d) consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, pentru aparatul propriu şi pentru conducerile unităţilor direct subordonate;
  e) ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, pentru funcţiile prevăzute la art. 25 lit. b) şi pentru conducerile unităţilor direct subordonate.
  --------------
  Lit. e) a alin. (3) al art. 119 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 120

  În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenta sau inexistenta vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.


  Articolul 121

  Normele privind componenta, organizarea şi funcţionarea, precum şi atribuţiile colegiului de disciplina de pe lângă inspectoratul şcolar, ale colegiului central de disciplina al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ale colegiului de onoare al instituţiei de învăţământ superior şi ale colegiului central de onoare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.
  --------------
  Art. 121 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 122

  (1) Cercetarea propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării abaterii, consemnată în condica de inspecţii sau la registratura generală a unităţii şcolare ori a instituţiei de învăţământ superior, după caz. Persoanei nevinovate i se comunica în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetată.
  (2) În învăţământul preuniversitar, persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe lângă inspectoratul şcolar, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a)-c), şi la colegiul central de disciplina al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. d)-f).
  --------------
  Alin. (2) al art. 122 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (3) În învăţământul superior, persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva, la colegiul de onoare al instituţiei, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a)-d), şi la colegiul central de onoare al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. e)-f).
  --------------
  Alin. (3) al art. 122 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (4) Hotărârea acestor colegii se comunica persoanei în cauza în termen de 20 de zile de la sesizare.
  (5) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.


  Articolul 123

  (1) Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea prevăzută la art. 119 alin. (3), care a numit aceasta comisie.
  (2) În învăţământul preuniversitar, sancţiunile prevăzute la art. 116 lit. a)-c) se comunica celui în cauza, printr-o decizie scrisă, de către directorul unităţii de învăţământ, iar cele de la art. 116 lit. d)-f), de către inspectorul şcolar general.
  (3) Sancţiunile prevăzute la art. 116, aplicate personalului de conducere, de îndrumare şi de control, se comunica acestuia de autoritatea care a făcut numirea în funcţie.
  (4) În învăţământul superior, sancţiunile prevăzute la art. 116 se comunica, în scris, personalului didactic, personalului de cercetare şi personalului didactic auxiliar din subordine, de către:
  a) şeful de catedra, pentru sancţiunea de la lit. a);
  b) decan sau director, pentru sancţiunile prevăzute la lit. a)-c);
  c) rector, pentru sancţiunile de la lit. a)-f).
  (5) Pentru funcţiile de conducere eligibile din instituţiile de învăţământ superior se aplica, fără drept de contestaţie, prevederile art. 74 alin. (2) şi (3)*).


  Articolul 124

  În cazul în care cel sancţionat nu a mai săvârşit abateri disciplinare în cursul unui an de la aplicarea sancţiunii, îmbunătăţindu-şi activitatea şi comportamentul, autoritatea care a aplicat sancţiunea prevăzută la art. 116 lit. a)-c) poate dispune ridicarea şi radierea sancţiunii, făcându-se menţiunea corespunzătoare în statul personal de serviciu al celui în cauza.


  Articolul 125

  Răspunderea materială a personalului didactic prevăzut la art. 115 se stabileşte potrivit legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de către conducerea unităţii sau a instituţiei cu personalitate juridică al carei salariat este cel în cauza, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.


  Titlul VII Pensionarea personalului didactic


  Articolul 126

  (1) Personalul didactic beneficiază de pensie pentru muncă depusa şi limita de vârsta, de pensie pentru pierderea capacităţii de muncă, de pensie suplimentară şi de alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legii.
  (2) Membrii de familie pot beneficia, în condiţiile legii, de pensie de urmaş.


  Articolul 127

  (1) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data încheierii anului şcolar sau universitar.
  (2) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se poate face şi în timpul anului şcolar sau universitar, cu aprobarea inspectoratului şcolar, respectiv a senatului universitar.
  (3) Abrogat.
  --------------
  Alin. (3) al art. 127 a fost abrogat de lit. k) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010.
  (4) Cadrele didactice pensionate pot desfăşura activităţi didactice, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, după împlinirea vârstei de pensionare.


  Articolul 128

  Personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat, cu gradul didactic I sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenta profesională deosebita, poate fi menţinut ca titular în funcţia didactica până la 3 ani peste vârsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral al unităţii de învăţământ, exprimat în urma votului nominal deschis şi cu aprobarea anuala a inspectoratului şcolar.


  Articolul 129

  (1) Profesorii universitari şi conferenţiarii universitari cu titlul ştiinţific de doctor pot rămâne în activitate până la vârsta de 65 de ani.
  (2) La împlinirea vârstei de pensionare, profesorii universitari şi conferenţiarii universitari cu titlul ştiinţific de doctor, cu excepţiile prevăzute în titlul VIII - Dispoziţii tranzitorii şi finale, care dovedesc competenta profesională deosebita, pot fi menţinuţi ca titulari în funcţia didactica, la cerere, cu acordul consiliului facultăţii şi cu aprobarea anuala a senatului universitar, prin vot nominal deschis, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.
  (3) Încetat efectele juridice.
  ---------------
  Alin. (3) al art. 129 şi-a încetat efectele juridice conform DECIZIEI CURŢII CONSTITUŢIONALE nr. 599 din 14 aprilie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 18 mai 2009.


  Articolul 130

  Abrogat.
  --------------
  Art. 130 a fost abrogat de lit. k) a art. 196 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010.


  Titlul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 131

  Personalului didactic titular în învăţământ i se rezerva postul în perioada în care frecventează, la cursurile de zi, o forma de învăţământ postuniversitar.


  Articolul 132*)

  Maiştrii-instructori titulari în învăţământ, care au dobândit definitivarea în învăţământ, dar nu îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute la art. 7, pot să-şi păstreze postul numai dacă în timp de 8 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi completează studiile şi pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995.


  Articolul 133

  Absolvenţii instituţiilor de învăţământ universitar de lungă durata, titulari în învăţământul preuniversitar, care nu au promovat examenul de licenţa sau echivalentul acestuia, pierd calitatea de titular, dacă nu obţin diploma de licenţa. Aceştia, prin excepţie de la prevederile art. 67 alin. (4) din Legea învăţământului nr. 84/1995, se pot prezenta la examenul de licenţa în cel mult doua sesiuni, în decurs de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 134

  Personalul didactic de la disciplina "Coregrafie", titular în învăţământul preuniversitar, care a dobândit definitivarea în învăţământ, poate fi menţinut în funcţie fără a îndeplini condiţiile de studii prevăzute la art. 7 din prezenta lege. Acesta este obligat să parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995. Salarizarea acestui personal se face la nivelul studiilor absolvenţilor de colegiu.


  Articolul 135

  Pentru instituţiile de învăţământ militar şi învăţământ de ordine şi securitate publică prevăzute în cap. X al titlului II din Legea învăţământului nr. 84/1995
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prevăd următoarele:
  a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar/de ordine şi securitate publică se face prin ordine, regulamente şi instrucţiuni proprii;
  b) personalul didactic militar/de ordine şi securitate publică şi civil se constituie din personalul didactic prevăzut în prezentul statut şi din corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică;
  c) personalul didactic militar/de ordine şi securitate publică are drepturile şi îndatoririle care decurg din prezenta lege şi din calitatea de cadru militar în activitate, respectiv de funcţionar public cu statut special;
  d) funcţiile didactice pentru corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică, condiţiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competenţele şi responsabilităţile se stabilesc prin instrucţiuni proprii;
  e) conducerea instituţiilor de învăţământ se realizează de către comandanţi/directori, care se numesc în funcţii conform reglementărilor interne; comandantul instituţiei de învăţământ superior militar/de ordine şi securitate publică poate îndeplini şi atribuţiile de rector al acestora;
  f) perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează conform prevederilor prezentului statut şi reglementărilor specifice militare/de ordine şi securitate publică;
  g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari/de ordine şi securitate publică, poate obţine definitivarea în învăţământ şi gradele didactice, în condiţiile stabilite de prezenta lege.
  ----------
  Art. 135 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 349 din 14 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 iulie 2004.


  Articolul 136

  (1) Disciplina "Religie" poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cultele religioase recunoscute oficial de stat.
  --------------
  Alin. (1) al art. 136 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Personalul de cult, absolvent al învăţământului superior ori al seminarului teologic, cu o vechime de cel puţin 5 ani în profesie, care preda în învăţământul preuniversitar disciplina "Religie", este salarizat la nivelul studiilor de profesor, respectiv de învăţător, categoria personalului didactic definitiv, cu obligaţia ca în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi să promoveze examenul de definitivare în învăţământ şi să parcurgă pregătirea prevăzută la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995.


  Articolul 137

  (1) Datele privind situaţia profesională a personalului didactic se consemnează într-un stat personal de serviciu. Statul personal de serviciu cuprinde date privind starea civilă, curriculum vitae, evoluţia profesională şi evaluările periodice. Statul personal de serviciu se actualizează, la solicitarea titularului sau al conducerii instituţiei ori a unităţii respective. Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului şi conducătorului instituţiei sau al unităţii de învăţământ. În învăţământul preuniversitar, statul personal de serviciu poate fi consultat şi de personalul de îndrumare şi de control al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Alin. (1) al art. 137 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  (2) Statul personal de serviciu se păstrează după cum urmează:
  a) la inspectoratele şcolare, pentru inspectorii şcolari; la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru inspectorul şcolar general, pentru inspectorul şcolar general adjunct, precum şi pentru personalul didactic de îndrumare şi de control din minister;
  --------------
  Lit. a) a alin. (2) al art. 137 a fost modificată conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.
  b) la inspectoratele şcolare, pentru directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor subordonate;
  c) la unităţile de învăţământ sau la unităţile de învăţământ conexe, pentru personalul didactic şi personalul didactic auxiliar din aceste unităţi;
  d) la instituţiile de învăţământ superior, pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din aceste instituţii.


  Articolul 138

  Personalul didactic angajat pe durata determinata beneficiază de aceleaşi drepturi cu personalul didactic titular, corespunzător perioadei lucrate.


  Articolul 139

  (1) Persoanele angajate în învăţământ, provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada ca au profesat în specialitatea înscrisă pe diploma de studii şi care ocupa un post didactic în aceasta specialitate, beneficiază de vechimea în muncă, ca vechime recunoscută în învăţământ, în vederea stabilirii drepturilor salariale.
  (2) Cetăţenilor români care au lucrat în străinătate în învăţământ sau în cercetare li se echivalează integral vechimea în învăţământ. Includerea perioadelor lucrate în străinătate ca vechime în muncă se va face conform legislaţiei muncii în vigoare.
  (3) Pentru personalul didactic care a fost salarizat din alte sectoare de activitate, reconstituirea vechimii în învăţământ se face pe baza evidentelor instituţiilor de învăţământ unde a lucrat efectiv.


  Articolul 140

  Se recunosc ca vechime în învăţământ şi perioadele determinate de legislaţia pensiilor, în care personalul didactic, datorită unor cauze pe care nu le putea înlătura, precum boala, condamnări casate ulterior sau alte situaţii, a fost împiedicat să desfăşoare acele activităţi care se considera vechime în învăţământ.


  Articolul 141*)

  (1) Profesorii universitari şi conferenţiarii universitari fără titlul ştiinţific de doctor pot să-şi continue activitatea pe posturile pe care le ocupa cel mult 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu excepţiile prevăzute la titlul VIII - Dispoziţii tranzitorii şi finale.
  (2) Lectorii universitari/şefii de lucrări fără titlul ştiinţific de doctor îşi păstrează postul pe care îl ocupa timp de 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Dacă în acest interval nu obţin titlul de doctor, pierd calitatea de titular.


  Articolul 142*)

  Sunt exceptate de la prevederile art. 55 alin. (2), art. 60 alin. (6), art. 129 şi ale art. 141 specializările nominalizate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, la care nu se organizează doctorat.
  --------------
  Art. 142 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 143

  Prin excepţie de la prevederile prezentei legi, pentru facultăţile autorizate provizoriu, funcţiile de şef de catedra şi de prodecan pot fi ocupate, temporar, şi de cadre didactice titulare, cu funcţia didactica de lector universitar/şef de lucrări, având titlul ştiinţific de doctor.


  Articolul 144

  Bibliotecarii cu un stagiu mai mic de 3 ani în funcţie, care nu au absolvit un curs în domeniul biblioteconomiei, pentru menţinerea în funcţie sunt obligaţi ca, în următorii 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, să participe la un asemenea curs şi să promoveze examenele de finalizare după o metodologie stabilită de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  --------------
  Art. 144 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.


  Articolul 145

  Personalul didactic pensionat din învăţământ beneficiază de asistenţă medicală şi de acces în casele de odihna şi în bazele de tratament ale cadrelor didactice.


  Articolul 146

  În măsura în care prezentul statut nu dispune altfel, personalului didactic i se aplica celelalte dispoziţii din legislaţia muncii.


  Articolul 147

  (1) Prezenta lege intra în vigoare la data de 1 septembrie 1997.
  (2) Pe aceeaşi data, Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, publicată în Buletinul Oficial nr. 33 din 15 martie 1969, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abroga.
  (3) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va elabora normele metodologice, regulamentele şi instrucţiunile ce decurg din aplicarea legii, care, de asemenea, se vor publica în Monitorul Oficial al României.
  --------------
  Alin. (3) al art. 147 a fost modificat conform HOTĂRÂRII nr. 366 din 18 aprilie 2007, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 25 aprilie 2007.

  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  ANDREI IOAN CHILIMAN

  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

  p. PREŞEDINTELE SENATULUI

  MIRCEA IONESCU-QUINTUS


  Anexa I

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 lei

      Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar

  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./x │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │ │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │ 5,591 │ 6,753 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 │
  │ │ţiar │ │ - │ - │ 9,717 │11,471 │11,501 │11,611 │11,718 │12,125 │12,555 │13,004 │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 2 │Şef │ S │ - │ 5,203 │ 5,286 │ 5,868 │ 5,978 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - │
  │ │lucrări │ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │
  │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 3 │Asistent │ S │ 4,716 │ 4,788 │ 4,871 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - │
  │ │universi-│ │ 6,185 │ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 4 │Prepara- │ S │ 4,328 │ 4,405**)│ 4,483**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tor │ │ 6,085 │ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘

  __________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
  ------------
  Anexa I a fost înlocuită cu anexa 1.2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.2a

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei

  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./x │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │ │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Conferen-│ S │ - │ - │ 5,591 │ 6,753 │ 7,253 │ 7,529 │ 7,945 │ 8,193 │ 8,691 │ 8,857 │
  │ │ţiar │ │ - │ - │ 9,717 │11,471 │11,501 │11,611 │11,718 │12,125 │12,555 │13,004 │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 2 │Şef │ S │ - │ 5,203 │ 5,286 │ 5,868 │ 5,978 │ 6,034 │ 6,161 │ 6,576 │ 6,854 │ - │
  │ │lucrări │ │ - │ 7,848 │ 7,992 │ 8,92 │ 9,017 │ 9,047 │ 9,086 │ 9,494 │ 9,966 │ - │
  │ │(lector │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 3 │Asistent │ S │ 4,716 │ 4,788 │ 4,871 │ 5,453 │ 5,480 │ 5,507 │ 5,536 │ 5,563 │ 5,591 │ - │
  │ │universi-│ │ 6,185 │ 6,231 │ 6,24 │ 6,954 │ 7,047 │ 7,088 │ 7,179 │ 7,477 │ 7,792 │ - │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 4 │Prepara- │ S │ 4,328 │ 4,405**)│ 4,483**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tor │ │ 6,085 │ 6,190**)│ 6,243**)│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │universi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘

  __________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  **) Pentru preparatorii din domeniul medical.
  ------------
  Anexa 1.2a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 1.2a din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.2b

  Abrogată
  -------------
  Anexa 1.2b a fost abrogată de pct. 3 al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.


  Anexa Ic

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 230,247 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 244,061 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 266,026 lei

  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965 │ 11,678 │ 12,311 │ 13,073 │ 14,066 │ 15,127 │ 16,257 │
  │ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607 │ 22,366 │ 23,436 │ 24,427 │ 26,284 │ 28,267 │ 30,379 │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

  _________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
  ------------
  Anexa Ic a fost înlocuită cu anexa 1.1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.1a

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 266,026 lei
  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul universitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechime în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬──────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │ │ Monedă │până la│ 3-6 │ 6-10 │10-15 │15-20 │20-25 │25-30 │30-35 │35-40 │peste │
  │ │ │ │ 3 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ - │ - │ - │ 10,965 │ 11,678 │ 12,311 │ 13,073 │ 14,066 │ 15,127 │ 16,257 │
  │ │universi-│ │ - │ - │ - │ 21,607 │ 22,366 │ 23,436 │ 24,427 │ 26,284 │ 28,267 │ 30,379 │
  │ │tar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┘

  _________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.
  ------------
  Anexa 1.1a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 1.1a din acelaşi act normativ.


  Anexa 1.1b

  Abrogată
  -------------
  Anexa 1.1b a fost abrogată de pct. 3 al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.


  Anexa II

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-martie 2008 = 259,593 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie-septembrie 2008 = 275,168 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie-decembrie 2008 = 299,933 lei

  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechimea în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
  │ │ │ │până la│ 2-6 │ 6-10 │10-14 │14-18 │18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │ 35-40 │peste │
  │ │ │ │ 2 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,722 │ 5,373│ 5,593│ 5,718 │ 6,031│ 6,308│ 6,620│ 6,965 │ 7,315│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,965 │ 4,043 │ 4,610│ 4,703│ 4,891 │ 5,146│ 5,407│ 5,601│ 5,852 │ 6,097│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,808 │ 3,855 │ 4,374│ 4,437│ 4,562 │ 4,912│ 5,057│ 5,314│ 5,553 │ 5,789│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,782│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 2 │Profesor │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,043 │ 4,510│ 4,682│ 4,808 │ 5,063│ 5,376│ 5,595│ 5,877 │ 6,190│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,636 │ 3,709 │ 4,173│ 4,361│ 4,456 │ 4,758│ 4,985│ 5,238│ 5,489 │ 5,716│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,625 │ 3,652 │ 4,017│ 4,079│ 4,173 │ 4,298│ 4,466│ 4,659│ 4,857 │ 5,170│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,600│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 3 │Institu- │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,965 │ 4,431│ 4,604│ 4,730 │ 4,985│ 5,298│ 5,517│ 5,799 │ 6,112│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,568 │ 3,604 │ 4,064│ 4,127│ 4,315 │ 4,502│ 4,732│ 4,956│ 5,207 │ 5,431│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,401 │ 3,443 │ 3,939│ 4,001│ 4,095 │ 4,315│ 4,387│ 4,568│ 4,813 │ 5,063│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,338│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 4 │Institu- │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,840 │ 4,291│ 4,416│ 4,578 │ 4,859│ 5,141│ 5,424│ 5,643 │ 5,955│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,459 │ 3,526 │ 3,939│ 4,001│ 4,127 │ 4,315│ 4,544│ 4,732│ 5,019 │ 5,243│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,355 │ 3,380 │ 3,876│ 3,939│ 4,001 │ 4,220│ 4,262│ 4,456│ 4,654 │ 4,873│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,235│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 5 │Învăţător│ M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,714 │ 4,103│ 4,291│ 4,385 │ 4,688│ 4,954│ 5,236│ 5,485 │ 5,705│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,396 │ 3,505 │ 3,891│ 3,939│ 4,022 │ 4,127│ 4,382│ 4,565│ 4,783 │ 5,055│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,281 │ 3,307 │ 3,782│ 3,829│ 3,923 │ 4,064│ 4,121│ 4,287│ 4,528 │ 4,743│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,229│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 6 │Profesor,│ M │ 2,242│ 2,321 │ 2,373 │ 2,817│ 2,869│ 2,921 │ 2,973│ 3,026│ 3,078│ 3,182 │ 3,350│
  │ │învăţător│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ceal, fă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ră pregă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

  ____________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  ------------
  Anexa II a fost modificată de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008.


  Anexa 2a

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei

  Coeficienţii de multiplicare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Funcţia*)│Nivelul │ Vechimea în învăţământ │
  │crt.│ │studiilor├───────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┤
  │ │ │ │până la│ 2-6 │ 6-10 │10-14 │14-18 │18-22 │22-25 │25-30 │30-35 │ 35-40 │peste │
  │ │ │ │ 2 ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │ ani │40 ani │
  │ │ │ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │ │ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │min./ │
  │ │ │ │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │max │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 1 │Profesor │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,722 │ 5,373│ 5,593│ 5,718 │ 6,031│ 6,308│ 6,620│ 6,965 │ 7,315│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,965 │ 4,043 │ 4,610│ 4,703│ 4,891 │ 5,146│ 5,407│ 5,601│ 5,852 │ 6,097│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,808 │ 3,855 │ 4,374│ 4,437│ 4,562 │ 4,912│ 5,057│ 5,314│ 5,553 │ 5,789│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,782│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 2 │Profesor │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 4,043 │ 4,510│ 4,682│ 4,808 │ 5,063│ 5,376│ 5,595│ 5,877 │ 6,190│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,636 │ 3,709 │ 4,173│ 4,361│ 4,456 │ 4,758│ 4,985│ 5,238│ 5,489 │ 5,716│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,625 │ 3,652 │ 4,017│ 4,079│ 4,173 │ 4,298│ 4,466│ 4,659│ 4,857 │ 5,170│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,600│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 3 │Institu- │ S │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,965 │ 4,431│ 4,604│ 4,730 │ 4,985│ 5,298│ 5,517│ 5,799 │ 6,112│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,568 │ 3,604 │ 4,064│ 4,127│ 4,315 │ 4,502│ 4,732│ 4,956│ 5,207 │ 5,431│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,401 │ 3,443 │ 3,939│ 4,001│ 4,095 │ 4,315│ 4,387│ 4,568│ 4,813 │ 5,063│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,338│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 4 │Institu- │ SSD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,840 │ 4,291│ 4,416│ 4,578 │ 4,859│ 5,141│ 5,424│ 5,643 │ 5,955│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,459 │ 3,526 │ 3,939│ 4,001│ 4,127 │ 4,315│ 4,544│ 4,732│ 5,019 │ 5,243│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,355 │ 3,380 │ 3,876│ 3,939│ 4,001 │ 4,220│ 4,262│ 4,456│ 4,654 │ 4,873│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,235│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 5 │Învăţător│ M │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educa- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │toare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │educator,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │- cu grad│ │ - │ - │ 3,714 │ 4,103│ 4,291│ 4,385 │ 4,688│ 4,954│ 5,236│ 5,485 │ 5,705│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- cu grad│ │ - │ 3,396 │ 3,505 │ 3,891│ 3,939│ 4,022 │ 4,127│ 4,382│ 4,565│ 4,783 │ 5,055│
  │ │didactic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │II │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- defini-│ │ - │ 3,281 │ 3,307 │ 3,782│ 3,829│ 3,923 │ 4,064│ 4,121│ 4,287│ 4,528 │ 4,743│
  │ │tiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─────────┤ ├───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ │- debu- │ │ 3,229│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
  │ │tant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┤
  │ 6 │Profesor,│ M │ 2,242│ 2,321 │ 2,373 │ 2,817│ 2,869│ 2,921 │ 2,973│ 3,026│ 3,078│ 3,182 │ 3,350│
  │ │învăţător│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │maistru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │instruc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tor, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │studii de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │nivel li-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ceal, fă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ră pregă-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │speciali-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │tate*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┘

  ____________
  *) Funcţiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  ------------
  Anexa 2a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 2a din acelaşi act normativ.


  Anexa 2b

  Abrogată
  -------------
  Anexa 2b a fost abrogată de pct. 3 al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.


  Anexa III

      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2008 = 259,593 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2008 = 275,168 lei
      Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2008 = 299,933 lei

  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬──────
  Nr. Funcţia │Nivelul│ minim│ maxim
  crt. │studii-├──────┼──────
                                                            │lor**) │ │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴──────
                Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

    1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,621 5,327
    2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172
    3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967
    4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820
    5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368
    6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488
    7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029
    8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533
    9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332
   10 Informatician gradul IA S 3,823 5,467
   11 Informatician gradul I S 3,440 5,310
   12 Informatician gradul II S 3,004 5,058
   13 Informatician gradul III S 2,531 3,928
   14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557
   15 Informatician debutant S 2,368
   16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488
   17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029
   18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533
   19 Informatician debutant SSD 2,332
   20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780
   21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275
   22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995
   23 Instructor-animator debutant S 2,368
   24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478
   25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025
   26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644
   27 Instructor-animator debutant SSD 2,332
   28 Asistent social gradul I S 3,023 4,082
   29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427
   30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043
   31 Asistent social debutant S 2,368
   32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416
   33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955
   34 Asistent social debutant SSD 2,322
   35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780
   36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275
   37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995
   38 Corepetitor debutant S 2,368
   39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478
   40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025
   41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762
   42 Corepetitor debutant SSD 2,332
   43 Secretar IA ****) S 3,716 5,467
   44 Secretar I ******) S 3,337 5,310
   45 Secretar II ******) S 2,849 5,058
   46 Secretar III ******) S 2,531 3,928
   47 Secretar IV ******) S 2,415 3,557
   48 Secretar debutant ******) S 2,368
   49 Secretar I ******) SSD 2,637 4,609
   50 Secretar II ******) SSD 2,495 4,121
   51 Secretar III ******) SSD 2,414 3,601
   52 Secretar IV ******) SSD 2,368 2,938
   53 Secretar debutant ******) SSD 2,322
   54 Secretar I A ******) M 2,388 3,954
   55 Secretar I ******) M 2,347 3,603
   56 Secretar II ******) M 2,305 3,192
   57 Secretar III ******) M 2,262 2,860
   58 Secretar debutant ******) M 2,217
   59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,325 3,851
   60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506
   61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105
   62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217
   63 Informatician IA PL/M 2,388 3,954
   64 Informatician I PL/M 2,347 3,603
   65 Informatician II PL/M 2,305 3,192
   66 Informatician III PL/M 2,262 2,860
   67 Informatician debutant PL/M 2,217
   68 Instructor-animator IA M 2,325 2,996
   69 Instructor-animator I M 2,283 2,599
   70 Instructor-animator II M 2,241 2,358
   71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000
   72 Instructor de educaţie extraşcolară IA M 2,388 3,077
   73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,347 2,822
   74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,305 2,475
   75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,262 2,351
   76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,217
   77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445
   78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943
   79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504
   80 Asistent social debutant PL/M 2,217
   81 Corepetitor I M 2,325 2,645
   82 Corepetitor II M 2,283 2,402
   83 Corepetitor III M 2,241 2,329
   84 Corepetitor debutant M 2,217
   85 Tehnician IA*****) M 2,388 3,628
   86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463
   87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144
   88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927
   89 Tehnician debutant*****) M 2,217
   90 Laborant IA S 3,465 4,704
   91 Laborant I S 3,104 4,235
   92 Laborant II S 2,592 3,892
   93 Laborant I SSD 2,349 4,166
   94 Laborant II SSD 2,337 3,834
   95 Laborant III SSD 2,322 3,395
   96 Laborant I PL/M 2,262 3,235
   97 Laborant II PL/M 2,220 2,871
   98 Laborant debutant PL/M 2,197
   99 Pedagog şcolar IA S 3,465 4,704
  100 Pedagog şcolar I S 3,104 4,235
  101 Pedagog şcolar II S 2,592 3,892
  102 Pedagog şcolar I SSD 2,349 4,166
  103 Pedagog şcolar II SSD 2,337 3,834
  104 Pedagog şcolar III SSD 2,322 3,395
  105 Pedagog şcolar IA M 2,262 3,028
  106 Pedagog şcolar I M 2,220 2,711
  107 Pedagog şcolar II M 2,197
  108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959
  109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644
  110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940
  111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247
  112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779
  113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,368
  114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954
  115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603
  116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192
  117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860
  118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217
  119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666
  120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250
  121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913
  122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589
  123 Operator, controlor date; debutant M 2,217
  124 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; I S 3,026 6,053
  125 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; II S 2,522 5,043
  126 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; III S 2,368 4,284
  127 Comandant S 2,439 5,661
  128 Şef mecanic S 2,316 4,576
  129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,316 3,644
  130 Căpitan M 2,168 3,394
  131 Şef mecanic M 2,168 3,320
  132 Ofiţer punte M 2,168 3,094
  133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 2,168 3,017
  134 Şef echipaj M 2,168 3,169
  135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 2,168 2,205
  136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934
  137 Inginer gradul I S 2,495 4,628
  138 Inginer gradul II S 2,461 4,243
  139 Inginer gradul III S 2,415 3,848
  140 Inginer gradul debutant S 2,368
  141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241
  142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924
  143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463
  144 Subinginer debutant SSD 2,322
  145 Medic primar S 3,080 6,163
  146 Medic specialist S 2,967 5,657
  147 Medic S 2,659 5,320
  148 Medic stagiar S 2,368
  149 Farmacist primar S 3,080 6,163
  150 Farmacist specialist S 2,686 5,374
  151 Farmacist S 2,415 4,480
  152 Farmacist stagiar S 2,368
  153 Dentist principal SSD 2,349 4,166
  154 Dentist SSD 2,337 3,834
  155 Dentist debutant SSD 2,322
  156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746
  157 Tehnician dentar M 2,220 3,410
  158 Tehnician dentar debutant M 2,197
  159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163
  160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374
  161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480
  162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368
  163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277
  164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695
  165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368
  166 Cercetător ştiinţific principal I S 3,080 6,163
  167 Cercetător ştiinţific principal II S 2,967 5,657
  168 Cercetător ştiinţific principal III S 2,659 5,320
  169 Cercetător ştiinţific S 2,413 4,665
  170 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2,372 4,401
  171 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 2,326
  172 Asistent I M 2,325 3,851
  173 Asistent II M 2,283 3,506
  174 Asistent III M 2,241 3,105
  175 Asistent stagiar M 2,217
  176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic I S 3,245 6,493
  177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic II S 3,117 5,942
  178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic III S 2,759 5,522
  179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic IV S 2,531 4,893
  180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic V S 2,415 4,129
  181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic debutant S 2,368
  182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine sunet I S 3,047 5,808
  183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496
  184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851
  185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129
  186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368
  187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; I 2,207 3,319
  188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; II 2,186 2,872
  189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; III 2,165 2,554
  190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; debutant 2,054
  191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I S 2,580 5,162
  192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II S 2,439 4,414
  193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III S 2,415 4,129
  194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant S 2,368
  195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I 2,325 3,851
  196 Artist plastic, mechior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II 2,283 3,506
  197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III 2,241 3,105
  198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant 2,217
  199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic I S 2,580 5,162
  200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic II S 2,439 4,525
  201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic III S 2,415 4,371
  202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic debutant S 2,368
  203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241
  204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924
  205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463
  206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322
  207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851
  208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,283 3,506
  209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,241 3,105
  210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,217
  211 Regizor scenă (culise) I M 2,325 3,851
  212 Regizor scenă (culise) II M 2,283 3,506
  213 Regizor scenă (culise) III M 2,241 3,105
  214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,217
  215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,372 4,293
  216 Ofiţer aspirant S 2,326
  217 Şef staţie RTG M 2,168 3,590
  218 Ofiţer RTG I M 2,290 3,133
  219 Ofiţer RTG II M 2,262 2,860
  220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor, aspirant M 2,168
  221 Medic veterinar I S 2,966 5,656
  222 Medic veterinar II S 2,487 4,808
  223 Medic veterinar III S 2,415 4,129
  224 Medic veterinar debutant S 2,368
  225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,486 4,805
  226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205
  227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129
  228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368
  229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163
  230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821
  231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371
  232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368
  233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241
  234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924
  235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463
  236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322
  237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,325 3,851
  238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,283 3,506
  239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,241 3,105
  240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,217
  241 Mânuitor carte M/G 2,168 2,422
  242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,730 5,387
  243 Administrator financiar grad I - director
      gen. adm. al univ. S 5,460 10,775
  244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,682 4,310
  245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,607 3,966
  246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,368
  247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,418 4,241
  248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,392 3,924
  249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,368 3,463
  250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,322
  251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,609 3,628
  252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,515 3,463
  253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,425 2,862
  254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) M 2,217
  255 Antrenor categoria I 2,695 5,388
  256 Antrenor categoria II 2,410 4,532
  257 Antrenor categoria III 2,368 4,281
  258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889
  259 Antrenor categoria V 2,282 3,402
  260 Antrenor debutant 2,238
  261 Şef atelier-şcoală I M 2,477 2,871
  262 Şef atelier-şcoală II M 2,442 2,767
  263 Şef atelier-şcoală III M 2,432 2,582
  264 Instructor I M 2,476 2,688
  265 Instructor II M 2,454 2,550
  266 Model I M 2,476 2,582
  267 Model II M 2,454 2,550
  268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467
  269 Medic primar învăţământ special S 3,600 7,096
  270 Medic specialist învăţământ special S 2,967 5,657
  271 Medic învăţământ special S 2,659 5,320
  272 Medic stagiar învăţământ special S 2,368
  273 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,523 4,127
  274 Asistent medical învăţământ special SSD 2,337 3,694
  275 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,322
  276 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,545 4,070
  277 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,283 3,636
  278 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,217
  279 Infirmieră învăţământ special G 2,168 2,422
  280 Mediator şcolar I M/G 2,241 2,422
  281 Mediator şcolar II M/G 2,217 2,351
  282 Mediator şcolar debutant M/G 2,168
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  --------
  *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
  **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997
  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
  ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate
  *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-şcoală.
  ******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005
  .
  *******) Se utilizează şi pentru funcţiile: ec., ing., referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005
  .
  NOTĂ:
  Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
  ------------
  Anexa III a fost înlocuită cu anexa 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 3a

  Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie-februarie 2009 = 299,933 lei
  Coeficienţi de multiplicare pentru funcţiile didactice auxiliare din învăţământ*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────┬─────
  Nr. Funcţia │Nivelul │minim │maxim
  crt. │studii- ├──────┼─────
                                                            │lor**) │ │
  ──────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴─────
                Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale

    1 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA***) S 3,621 5,327
    2 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I S 3,249 5,172
    3 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II S 2,695 4,967
    4 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III S 2,571 3,820
    5 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant S 2,368
    6 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I SSD 3,054 4,488
    7 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II SSD 2,624 4,029
    8 Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III SSD 2,568 3,533
    9 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant SSD 2,332
   10 Informatician gradul IA S 3,823 5,467
   11 Informatician gradul I S 3,440 5,310
   12 Informatician gradul II S 3,004 5,058
   13 Informatician gradul III S 2,531 3,928
   14 Informatician gradul IV S 2,415 3,557
   15 Informatician debutant S 2,368
   16 Informatician gradul I SSD 2,902 4,488
   17 Informatician gradul II SSD 2,692 4,029
   18 Informatician gradul III SSD 2,405 3,533
   19 Informatician debutant SSD 2,332
   20 Instructor-animator gradul I S 2,772 3,780
   21 Instructor-animator gradul II S 2,487 3,275
   22 Instructor-animator gradul III S 2,415 2,995
   23 Instructor-animator debutant S 2,368
   24 Instructor-animator gradul I SSD 2,601 3,478
   25 Instructor-animator gradul II SSD 2,431 3,025
   26 Instructor-animator gradul III SSD 2,378 2,644
   27 Instructor-animator debutant SSD 2,332
   28 Asistent social gradul I S 3,023 4,082
   29 Asistent social gradul II S 2,521 3,427
   30 Asistent social gradul III S 2,415 3,043
   31 Asistent social debutant S 2,368
   32 Asistent social gradul I SSD 2,523 3,416
   33 Asistent social gradul II SSD 2,337 2,955
   34 Asistent social debutant SSD 2,322
   35 Corepetitor gradul I S 2,772 3,780
   36 Corepetitor gradul II S 2,487 3,275
   37 Corepetitor gradul III S 2,415 2,995
   38 Corepetitor debutant S 2,368
   39 Corepetitor gradul I SSD 2,601 3,478
   40 Corepetitor gradul II SSD 2,431 3,025
   41 Corepetitor gradul III SSD 2,378 2,762
   42 Corepetitor debutant SSD 2,332
   43 Secretar IA ****) S 3,716 5,467
   44 Secretar I ******) S 3,337 5,310
   45 Secretar II ******) S 2,849 5,058
   46 Secretar III ******) S 2,531 3,928
   47 Secretar IV ******) S 2,415 3,557
   48 Secretar debutant ******) S 2,368
   49 Secretar I ******) SSD 2,637 4,609
   50 Secretar II ******) SSD 2,495 4,121
   51 Secretar III ******) SSD 2,414 3,601
   52 Secretar IV ******) SSD 2,368 2,938
   53 Secretar debutant ******) SSD 2,322
   54 Secretar I A******) M 2,388 3,954
   55 Secretar I ******) M 2,347 3,603
   56 Secretar II ******) M 2,305 3,192
   57 Secretar III ******) M 2,262 2,860
   58 Secretar debutant ******) M 2,217
   59 Bibliotecar, documentarist, redactor IA PL/M 2,325 3,851
   60 Bibliotecar, documentarist, redactor I PL/M 2,283 3,506
   61 Bibliotecar, documentarist, redactor II PL/M 2,241 3,105
   62 Bibliotecar, documentarist, redactor debutant PL/M 2,217
   63 Informatician IA PL/M 2,388 3,954
   64 Informatician I PL/M 2,347 3,603
   65 Informatician II PL/M 2,305 3,192
   66 Informatician III PL/M 2,262 2,860
   67 Informatician debutant PL/M 2,217
   68 Instructor-animator IA M 2,325 2,996
   69 Instructor-animator I M 2,283 2,599
   70 Instructor-animator II M 2,241 2,358
   71 Instructor-animator debutant M 2,217 0,000
   72 Instructor de educaţie extraşcolară IA M 2,388 3,077
   73 Instructor de educaţie extraşcolară I M 2,347 2,822
   74 Instructor de educaţie extraşcolară II M 2,305 2,475
   75 Instructor de educaţie extraşcolară III M 2,262 2,351
   76 Instructor de educaţie extraşcolară debutant M 2,217
   77 Asistent social I PL/M 2,545 3,445
   78 Asistent social II PL/M 2,283 2,943
   79 Asistent social III PL/M 2,241 2,504
   80 Asistent social debutant PL/M 2,217
   81 Corepetitor I M 2,325 2,645
   82 Corepetitor II M 2,283 2,402
   83 Corepetitor III M 2,241 2,329
   84 Corepetitor debutant M 2,217
   85 Tehnician IA*****) M 2,388 3,628
   86 Tehnician I*****) M 2,347 3,463
   87 Tehnician II*****) M 2,305 3,144
   88 Tehnician III*****) M 2,262 2,927
   89 Tehnician debutant*****) M 2,217
   90 Laborant IA S 3,465 4,704
   91 Laborant I S 3,104 4,235
   92 Laborant II S 2,592 3,892
   93 Laborant I SSD 2,349 4,166
   94 Laborant II SSD 2,337 3,834
   95 Laborant III SSD 2,322 3,395
   96 Laborant I PL/M 2,262 3,235
   97 Laborant II PL/M 2,220 2,871
   98 Laborant debutant PL/M 2,197
   99 Pedagog şcolar IA S 3,465 4,704
  100 Pedagog şcolar I S 3,104 4,235
  101 Pedagog şcolar II S 2,592 3,892
  102 Pedagog şcolar I SSD 2,349 4,166
  103 Pedagog şcolar II SSD 2,337 3,834
  104 Pedagog şcolar III SSD 2,322 3,395
  105 Pedagog şcolar IA M 2,262 3,028
  106 Pedagog şcolar I M 2,220 2,711
  107 Pedagog şcolar II M 2,197
  108 Analist, programator, inginer sistem; IA S 3,126 5,959
  109 Analist, programator, inginer sistem; I S 2,820 5,644
  110 Analist, programator, inginer sistem; II S 2,555 4,940
  111 Analist, programator, inginer sistem; III S 2,483 4,247
  112 Analist, programator, inginer sistem; IV S 2,415 3,779
  113 Analist, programator, inginer sistem; deb. S 2,368
  114 Analist (programator) ajutor; IA M 2,388 3,954
  115 Analist (programator) ajutor; I M 2,347 3,603
  116 Analist (programator) ajutor; II M 2,305 3,192
  117 Analist (programator) ajutor; III M 2,262 2,860
  118 Analist (programator) ajutor; debutant M 2,217
  119 Operator, controlor date; I M 2,388 3,666
  120 Operator, controlor date; II M 2,347 3,250
  121 Operator, controlor date; III M 2,305 2,913
  122 Operator, controlor date; IV M 2,262 2,589
  123 Operator, controlor date; debutant M 2,217
  124 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; I S 3,026 6,053
  125 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; II S 2,522 5,043
  126 Maestru (balet-dans,corepetit.), dirij.cor; III S 2,368 4,284
  127 Comandant S 2,439 5,661
  128 Şef mecanic S 2,316 4,576
  129 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician S 2,316 3,644
  130 Căpitan M 2,168 3,394
  131 Şef mecanic M 2,168 3,320
  132 Ofiţer punte M 2,168 3,094
  133 Ofiţer mecanic, ofiţer electrician M 2,168 3,017
  134 Şef echipaj M 2,168 3,169
  135 Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic M 2,168 2,205
  136 Inginer gradul IA S 2,552 4,934
  137 Inginer gradul I S 2,495 4,628
  138 Inginer gradul II S 2,461 4,243
  139 Inginer gradul III S 2,415 3,848
  140 Inginer gradul debutant S 2,368
  141 Subinginer gradul I SSD 2,403 4,241
  142 Subinginer gradul II SSD 2,392 3,924
  143 Subinginer gradul III SSD 2,368 3,463
  144 Subinginer debutant SSD 2,322
  145 Medic primar S 3,080 6,163
  146 Medic specialist S 2,967 5,657
  147 Medic S 2,659 5,320
  148 Medic stagiar S 2,368
  149 Farmacist primar S 3,080 6,163
  150 Farmacist specialist S 2,686 5,374
  151 Farmacist S 2,415 4,480
  152 Farmacist stagiar S 2,368
  153 Dentist principal SSD 2,349 4,166
  154 Dentist SSD 2,337 3,834
  155 Dentist debutant SSD 2,322
  156 Tehnician dentar principal M 2,262 3,746
  157 Tehnician dentar M 2,220 3,410
  158 Tehnician dentar debutant M 2,197
  159 Biolog, biochimist, chimist, fizician principal S 3,080 6,163
  160 Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist S 2,686 5,374
  161 Biolog, biochimist, chimist, fizician S 2,415 4,480
  162 Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant S 2,368
  163 Psiholog, sociolog principal S 2,637 5,277
  164 Psiholog, sociolog S 2,428 4,695
  165 Psiholog, sociolog debutant S 2,368
  166 Cercetător ştiinţific principal I S 3,080 6,163
  167 Cercetător ştiinţific principal II S 2,967 5,657
  168 Cercetător ştiinţific principal III S 2,659 5,320
  169 Cercetător ştiinţific S 2,413 4,665
  170 Asistent de cercetare ştiinţifică S 2,372 4,401
  171 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 2,326
  172 Asistent I M 2,325 3,851
  173 Asistent II M 2,283 3,506
  174 Asistent III M 2,241 3,105
  175 Asistent stagiar M 2,217
  176 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic I S 3,245 6,493
  177 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic II S 3,117 5,942
  178 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic III S 2,759 5,522
  179 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic IV S 2,531 4,893
  180 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic V S 2,415 4,129
  181 Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf,
      consultant artistic debutant S 2,368
  182 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine sunet I S 3,047 5,808
  183 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet II S 2,747 5,496
  184 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet III S 2,509 4,851
  185 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet IV S 2,415 4,129
  186 Maestru de studii (balet, canto, secretar literar
      muzical), operator imagine, sunet debutant S 2,368
  187 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; I 2,207 3,319
  188 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; II 2,186 2,872
  189 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; III 2,165 2,554
  190 Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru
      de studii balet; debutant 2,054
  191 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I S 2,580 5,162
  192 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II S 2,439 4,414
  193 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III S 2,415 4,129
  194 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant S 2,368
  195 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine I 2,325 3,851
  196 Artist plastic, mechior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine II 2,283 3,506
  197 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine III 2,241 3,105
  198 Artist plastic, machior, peruchier, monteur
      imagine, editor imagine debutant 2,217
  199 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic I S 2,580 5,162
  200 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic II S 2,439 4,525
  201 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic III S 2,415 4,371
  202 Secretar tehnic de redacţie, traducător, tehnoredactor,
      corector, desenator artistic debutant S 2,368
  203 Muzeograf, bibliograf I SSD 2,403 4,241
  204 Muzeograf, bibliograf II SSD 2,392 3,924
  205 Muzeograf, bibliograf III SSD 2,368 3,463
  206 Muzeograf, bibliograf debutant SSD 2,322
  207 Secretar de redacţie, tehnoredactor IA M 2,325 3,851
  208 Secretar de redacţie, tehnoredactor I M 2,283 3,506
  209 Secretar de redacţie, tehnoredactor II M 2,241 3,105
  210 Secretar de redacţie, tehnoredactor debutant M 2,217
  211 Regizor scenă (culise) I M 2,325 3,851
  212 Regizor scenă (culise) II M 2,283 3,506
  213 Regizor scenă (culise) III M 2,241 3,105
  214 Regizor scenă (culise) debutant M 2,217
  215 Căpitan secund, şef electrician, şef mecanic secund S 2,372 4,293
  216 Ofiţer aspirant S 2,326
  217 Şef staţie RTG M 2,168 3,590
  218 Ofiţer RTG I M 2,290 3,133
  219 Ofiţer RTG II M 2,262 2,860
  220 Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer, dragor, aspirant M 2,168
  221 Medic veterinar I S 2,966 5,656
  222 Medic veterinar II S 2,487 4,808
  223 Medic veterinar III S 2,415 4,129
  224 Medic veterinar debutant S 2,368
  225 Inginer agronom, zootehnist, pedolog I S 2,486 4,805
  226 Inginer agronom, zootehnist, pedolog II S 2,439 4,205
  227 Inginer agronom, zootehnist, pedolog III S 2,415 4,129
  228 Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant S 2,368
  229 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA S 3,080 6,163
  230 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I S 2,487 4,821
  231 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II S 2,415 4,371
  232 Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant S 2,368
  233 Conservator, restaurator I SSD 2,418 4,241
  234 Conservator, restaurator II SSD 2,392 3,924
  235 Conservator, restaurator III SSD 2,368 3,463
  236 Conservator, restaurator debutant SSD 2,322
  237 Conservator, restaurator, custode sală I M 2,325 3,851
  238 Conservator, restaurator, custode sală II M 2,283 3,506
  239 Conservator, restaurator, custode sală III M 2,241 3,105
  240 Conservator, restaurator, custode sală debutant M 2,217
  241 Mânuitor carte M/G 2,168 2,422
  242 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) S 2,730 5,387
  243 Administrator financiar grad I - director
      gen. adm. al univ. S 5,460 10,775
  244 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) S 2,682 4,310
  245 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) S 2,607 3,966
  246 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) S 2,368
  247 Administrator financiar (patrimoniu) grad I*******) SSD 2,418 4,241
  248 Administrator financiar (patrimoniu) grad II*******) SSD 2,392 3,924
  249 Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******) SSD 2,368 3,463
  250 Administrator financiar (patrimoniu) debutant*******) SSD 2,322
  251 Administrator financiar (patrimoniu) treapta I*******) M 2,609 3,628
  252 Administrator financiar (patrimoniu) treapta II*******) M 2,515 3,463
  253 Administrator financiar (patrimoniu) treapta III*******) M 2,425 2,862
  254 Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******) M 2,217
  255 Antrenor categoria I 2,695 5,388
  256 Antrenor categoria II 2,410 4,532
  257 Antrenor categoria III 2,368 4,281
  258 Antrenor categoria IV 2,326 3,889
  259 Antrenor categoria V 2,282 3,402
  260 Antrenor debutant 2,238
  261 Şef atelier-scoală I M 2,477 2,871
  262 Şef atelier-scoală II M 2,442 2,767
  263 Şef atelier-scoală III M 2,432 2,582
  264 Instructor I M 2,476 2,688
  265 Instructor II M 2,454 2,550
  266 Model I M 2,476 2,582
  267 Model II M 2,454 2,550
  268 Supraveghetor noapte G 2,374 2,467
  269 Medic primar învăţământ special S 3,600 7,096
  270 Medic specialist învăţământ special S 2,967 5,657
  271 Medic învăţământ special S 2,659 5,320
  272 Medic stagiar învăţământ special S 2,368
  273 Asistent medical principal învăţământ special SSD 2,523 4,127
  274 Asistent medical învăţământ special SSD 2,337 3,694
  275 Asistent medical debutant învăţământ special SSD 2,322
  276 Asistent medical I învăţământ special PL/M 2,545 4,070
  277 Asistent medical II învăţământ special PL/M 2,283 3,636
  278 Asistent medical debutant învăţământ special PL/M 2,217
  279 Infirmieră învăţământ special G 2,168 2,422
  280 Mediator şcolar I M/G 2,241 2,422
  281 Mediator şcolar II M/G 2,217 2,351
  282 Mediator şcolar debutant M/G 2,168

  --------
  *) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, este autorizat ca în funcţie de dinamica învăţământului să stabilească noi funcţii didactice auxiliare.
  **) Alte cerinţe pentru ocuparea funcţiilor didactice auxiliare din învăţământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997
  privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
  ****) Se utilizează numai pentru secretar şef de universitate
  *****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor şi al atelierelor-scoală.
  ******) Se utilizează şi pentru funcţia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005
  .
  *******) Se utilizează şi pentru funcţiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator şi funcţionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005
  .
  Notă: Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficienţii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.
  ------------
  Anexa 3a a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, având conţinutul anexei 3a din acelaşi act normativ.


  Anexa 3b

  Abrogată
  ------------
  Anexa 3b a fost abrogată de pct. 3 al art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 28 aprilie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 30 aprilie 2009.


  Anexa V*)

  Indemnizaţii de conducere specifice
  1. Funcţiile didactice din învăţământul superior*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                  ──────────────────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Rector 35 45
   2. Prorector 25 30
   3. Director general administrativ al universităţii 25 30
   4. Decan 20 30
   5. Secretar ştiinţific al senatului universitar 20 25
   6. Prodecan 15 20
   7. Administrator-şef al facultăţii 15 20
   8. Secretar ştiinţific al consiliului facultăţi 10 15
   9. Director de departament 20 25
  10. Şef de catedră 20 25
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Indemnizaţia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea
  nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. Funcţiile didactice din învăţământul gimnazial, profesional, liceal, de maiştri şi alte unităţi*)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                  ──────────────────────────────
                                                               minim maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Director de şcoală sau de liceu 25 35
   2. Director adjunct de şcoală sau de liceu 20 25
   3. Director (educatoare, învăţător sau institutor) 15 25
   4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  -----------
      *) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice.
      **) Se calculează la salariul de bază al funcţiei didactice şi se aplică
  inclusiv la judeţele-pilot.

  3. Funcţiile didactice din unităţile de învăţământ ale judeţelor-pilot *)
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                  Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază**)
  crt. Funcţia - % -
                                                 ──────────────────────────────
                                                                  maxim
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Director al unităţii de învăţământ până la 50
   2. Director adjunct al unităţii de învăţământ până la 40
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Indemnizaţia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1^1)
  şi (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
      **) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea
  nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  4. Alte funcţii specifice din instituţiile de învăţământ
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                   Indemnizaţia de conducere în
  Nr. procente din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                  ──────────────────────────────
                                                           limita maximă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Secretar-şef instituţie învăţământ superior 30
   2. Secretar-şef facultate 25
   3. Secretar-şef*) 20
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ---------
      *) Se utilizează la centre bugetare, grupuri şcolare sau la unităţile
  şcolare stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

  ------------
  Anexa V a fost înlocuită cu anexa 4 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa VI*)

  Indemnizaţii şi sporuri pentru îndeplinirea unor activităţi specifice învăţământului
  1. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997
  , privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
  Învăţământul gimnazial, profesional, liceal şi de maiştri
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                        Indemnizaţia în procente
  Nr. din salariul de bază
  crt. Funcţia - % -
                                                        ───────────────────────
                                                               limita maximă
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  1. Diriginte, învăţător, institutor şi educatoare*) 10% din salariul de bază
                                                          al funcţiei didactice
                                                                 deţinute
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ------------
      *) Cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) şi (3) din
  Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

  2. Indemnizaţii şi sporuri pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Indemnizaţiile pentru activitatea preşedinţilor comisiilor de bacalaureat
      se stabilesc prin ordin al ministrului, fără a depăşi salariul de bază
      al funcţiei didactice (grilă).
      Preşedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar
      care deţine titlul ştiinţific de doctor, inspector şcolar, director de
      liceu, cu gradul didactic I

   2. Personalul didactic desemnat să conducă un spor de 10-25% din salariul
   şi să realizeze practica pedagogică de bază lunar al funcţiei
                                                 didactice în care este încadrat,
                                                 calculat în raport cu numărul
                                                 elevilor sau al studenţilor
                                                 practicanţi
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ------------
  Anexa VI a fost înlocuită cu anexa 5 la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 151 din 10 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 11 noiembrie 2008, conform pct. 10 al art. I din acelaşi act normativ.
  -----