HOTĂRÎRE nr. 530 din 1 august 1991
privind înfiinţarea de regii autonome şi societăţi comerciale în domeniul cinematografiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 2 septembrie 1991  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se înfiinţează, în domeniul cinematografiei, prin reorganizarea unităţilor de stat prevăzute în anexe, care se desfiinţează, următoarele regii autonome şi societăţi comerciale:
  a) Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" Bucureşti;
  b) Regia autonomă a distribuţiei şi exploatării filmelor "România film" Bucureşti;
  c) Societatea comercială de producţie şi prestaţii în domeniul filmului "Studioul cinematografic" Bucureşti - S.A.;
  d) Societatea comercială pentru realizarea de filme de animatie "Animafilm" - S.A.;
  e) Societatea comercială pentru producerea şi executarea de diafilme şi diapozitive "Ion Creanga" - S.A.


  Articolul 2

  Regiile autonome şi societăţile comerciale prevăzute la art. 1 sînt unităţi cu personalitate juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.
  Sediul şi obiectul de activitate, împreună cu subunitatile din structura celor două regii autonome şi a celor trei societăţi comerciale sînt prevăzute în anexa nr. VII.


  Articolul 3

  Patrimoniul regiilor autonome, precum şi capitalul social şi structura acestuia ale societăţilor comerciale cinematografice înfiinţate sînt prevăzute în anexa nr. I.


  Articolul 4

  Activitatea regiilor şi societăţilor comerciale cinematografice şi a organelor lor de conducere se desfăşoară pe baza legii şi a regulamentelor şi statutelor lor de organizare şi funcţionare prevăzute în anexele nr. II-VI.
  Activul şi pasivul, împreună cu obligaţiile contractuale ale unităţilor care se desfiinţează, se preiau pe bază de protocol, potrivit obiectului de activitate, de către agenţii economici infiintati.


  Articolul 5

  Personalul unităţilor care se desfiinţează, trecut la regiile autonome şi societăţile comerciale cinematografice înfiinţate, se considera transferat în interesul serviciului şi beneficiază, timp de trei luni, de salariul tarifar şi sporul de vechime avute, după caz, dacă este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici.


  Articolul 6

  Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte atribuţiile ministerului de resort faţă de agenţii economici infiintati.


  Articolul 7

  Toate dispoziţiile contrare prezentei hotărîri nu se aplică.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa 1

  CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
  SITUAŢIA
  patrimoniului unităţilor subordonate după acţiunea de reorganizare conform Legii nr. 15/1990
        mii lei
    1.Regia autonomă a distribuţiei şi exploatării filmelor "Româniafilm"919.633
      - Patrimoniul D.R.C.D.F. şi al oficiilor teritoriale de difuzare a filmelor27.730
      - Patrimoniul întreprinderilor cinematografice879.316
      - Patrimoniul Laboratorului Mogoşoaia desprins din fosta Fabrică de prelucrare a peliculei12.587
    2.Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografică "Cinerom"63.452
      - Patrimoniul aferent bazei tehnice şi materiale de producţie cinematografică (desprinsă din Studioul de producţie cinematografică Buftea - Bucureşti)16.790
      - Patrimoniul aferent Laboratorului de creaţie pentru prelucrarea peliculei (desprinsă din Fabrica de prelucrare a peliculei)45.362
      - Patrimoniul aferent Laboratorului de cercetări (desprins din Studioul de producţie cinematografică Bucureşti)1.300
    3.Societatea comercială de producţie şi prestaţii În domeniul filmului  
      "Studioul cinematografic" Bucureşti - S.A.580.046
      - Partea din patrimoniul Studioului cinematografic Bucureşti (Buftea) rămas după porţiunea preluată de Regia "Cinerom"  
    4.Societatea comercială pentru realizarea de filme de animaţie "Animafilm" - S.A.17.553
      - Patrimoniul Întreprinderii "Animafilm" rămas după divizare  
    5.Societatea comercială pentru producerea şi executarea de diafilme şi diapozitive "Ion Creangă" - S.A.4.957
      - Patrimoniul Întreprinderii "Animafilm" rămas după divizare.


  Anexa 2

  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare a Regiei autonome de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom"
  I. Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" este persoana juridică, funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament de organizare şi funcţionare.


  Articolul 2

  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" are sediul principal în Bucureşti.


  Articolul 3

  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" are în structura sa următoarele subunitati:
  a) Studiouri de creaţie;
  b) Baza tehnica şi materială de producţie cinematografica;
  c) Studioul de filme video;
  d) Laboratorul de creaţie pentru prelucrarea peliculei;
  e) Laboratorul de cercetări cinematografice.
  Modalitatea de constituire a subunitatilor şi relaţiile dintre acestea şi regia autonomă sînt prevăzute în prezentul regulament.

  II. Obiectul de activitate

  Articolul 4

  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" are următorul obiect de activitate:
  a) creaţia şi producţia de filme de ficţiune;
  b) creaţia şi producţia de filme documentare, ştiinţifice, de ştiinţa popularizata, didactice, jurnale de actualitati şi filme publicitare;
  c) creaţia şi producţia de seriale şi filme de televiziune pentru Televiziunea Română;
  d) creaţia şi producţia de filme de orice gen pe suport magnetic;
  e) executarea multiplicării videocasetelor;
  f) asigurarea prelucrării peliculei la filmele produse de studiourilor de creaţie şi producţie cinematografica pînă la copia standard, inclusiv materiale primare;
  g) realizarea de coproductii, prestaţii de servicii cinematografice pentru beneficiarii din ţara şi străinătate;
  h) efectuarea importului de utilaje, piese de schimb şi materiale necesare producţiei de filme şi prelucrării peliculei;
  i) realizarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi tehnologică în domeniul producţiei de filme şi prelucrării peliculei.
  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" desfăşoară şi alte activităţi industriale, de aprovizionare tehnico-materială, de comerţ exterior, de învăţămînt, social-culturale, precum şi alte activităţi în scopul realizării obiectului sau de activitate.


  Articolul 5

  În realizarea obiectului sau de activitate Regia autonomă "Cinerom" exercita următoarele atribuţii principale:
  a) stabileşte măsuri în vederea realizării programelor de activitate, îmbunătăţirii calităţii creatiei şi producţiei de filme, prelucrării peliculei cinematografice, prestaţiilor şi lucrărilor, utilizării şi gospodăririi rationale a mijloacelor economice, precum şi a îmbunătăţirii tehnologiilor de lucru în toate activităţile;
  b) fundamentează cheltuielile de creaţie şi producţie, preţurile de livrare ale filmelor, prelucrării peliculei şi celorlalte lucrări şi prestaţii de servicii cinematografice şi face propuneri pentru aprobarea nivelului subvenţiilor necesare pentru completarea resurselor de finanţare a producţiei naţionale de filme; întocmeşte documentaţiile necesare pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare a unităţilor;
  c) pregăteşte şi negociaza volumul producţiei de realizat şi contractarea acesteia cu Regia autonomă "România film" şi alţi beneficiari, în condiţiile asigurării resurselor şi bazei materiale prin repartiţii sau direct de pe piaţa libera şi din import;
  d) elaborează studii şi programe privind nivelul şi ritmul de dezvoltare în perspectiva a producţiei de filme şi prelucrării peliculei cinematografice şi retehnologizarea instalaţiilor din unităţile sale;
  e) coordonează activitatea de organizare a producţiei şi a muncii; stabileşte şi aproba norme privind activitatea tehnica, de programare a producţiei, de contabilitate şi financiară, normele de muncă, normativele şi numărul de personal, funcţiile şi meseriile necesare, precum şi introducerea de funcţii noi în concordanta cu trecerea la economia de piaţa;
  f) asigura proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune pe bază de contracte cu alte unităţi a noilor obiective, în conformitate cu programele aprobate de consiliul de administraţie;
  g) avizează tipurile şi caracteristicile tehnico-economice ale instalaţiilor complexe şi aparaturii ce urmează a fi importate sau ale maşinilor şi instalaţiilor unicate ce urmează a fi procurate din ţara sau din străinătate pentru producţia de filme sau prelucrarea peliculei;
  h) coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor şi agregatelor din dotarea unităţilor în vederea menţinerii capacităţilor de producţie în condiţii bune de funcţionare şi de realizare a eficientei economice;
  i) asigura aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii şi a mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;
  j) organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, mecanic şi energetic, şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de metrologie în unităţile subordonate;
  k) coordonează activitatea de transporturi cu mijloacele auto şi a maşinilor speciale pentru producţia de filme şi prelucrarea peliculei;
  l) exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea şi aplicarea tarifelor şi preţurilor în domeniile sale de activitate;
  m) organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de calificare şi perfecţionare profesională şi specializare a personalului;
  n) întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, analiza executării acestuia şi efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligaţiile faţă de stat; stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;
  o) aproba casarea fondurilor fixe în cadrul competentelor stabilite de lege;
  p) urmăreşte rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute şi valorificarea acestora; organizează activitatea de documentare tehnica specifică producţiei de filme şi prelucrării peliculei şi asigura informarea unităţilor subordonate cu privire la tendintele progresului tehnico-ştiinţific pe plan naţional şi mondial; editează publicaţii şi lucrări privitoare la problemele de producţie specifice activităţilor pe care le desfăşoară; face propuneri privind standardele de stat;
  r) asigura respectarea disciplinei muncii în desfăşurarea proceselor de producţie, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către întregul personal din unităţile componente;
  s) organizează şi coordonează activitatea de cooperare economică, artistică şi tehnico-ştiinţifică cu Regia autonomă a distribuţiei şi exploatării filmelor "România film", cu alte societăţi comerciale în domeniul cinematografiei şi cu organe centrale şi instituţii specializate din ţara şi străinătate; asigura aplicarea prevederilor din diversele convenţii şi acorduri internaţionale în domeniul producţiei de filme şi prelucrării peliculei cinematografice şi controlează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta activitate;
  t) întocmeşte propuneri de acte normative şi alte acte prevăzute de lege privind activitatea de creaţie şi producţie cinematografica şi de prelucrare a peliculei;
  t,) efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior prin compartimentele proprii sau unităţi specializate de import, export, marketing şi conjunctura;
  u) în activitatea ce o desfăşoară, Regia autonomă "Cinerom" exercita şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare.

  III. Patrimoniul

  Articolul 6

  Regia autonomă "Cinerom" are un patrimoniu constituit prin însumarea patrimoniilor subunitatilor din structura, care urmează să fie reevaluat, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 945/1990, valoarea iniţială fiind de 63.452 mii lei.


  Articolul 7

  Regia autonomă "Cinerom" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, regia poseda, foloseşte şi dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

  IV. Structura Regiei autonome "Cinerom"

  Articolul 8

  Regia autonomă "Cinerom" îşi aproba structura organizatorică prin consiliul sau de administraţie, inclusiv înfiinţarea unor subunitati noi. Gradarea acestor subunitati se aproba de consiliul de administraţie al regiei.
  De asemenea, regia stabileşte relaţiile unităţilor în cadrul acesteia şi cu terţii şi le acorda împuternicire de reprezentare în domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic şi altele.
  Modul de organizare şi structura conducerii subunitatilor componente ale regiei autonome se stabilesc de consiliul de administraţie al acesteia.


  Articolul 9

  Unităţile din structura regiei autonome prevăzute la art. 3 lit. a)-d) au competentele unităţilor cu personalitate juridică, cu următoarele limitări:
  - nu întreţin relaţii directe cu bugetul statului;
  - documentaţiile pentru obţinerea de subvenţii se pot promova numai prin regia autonomă;
  - nu pot încheia direct operaţiuni de comerţ exterior.


  Articolul 10

  Toate subunitatile răspund în faţa consiliului de administraţie al Regiei autonome "Cinerom" de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceasta prin hotărîrile şi deciziile de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcţionare.


  Articolul 11

  Atribuţiile subunitatilor se stabilesc prin regulamente întocmite de acestea şi aprobate de consiliul de administraţie al Regiei autonome "Cinerom".


  Articolul 12

  Subunitatile sînt conduse de un comitet director, numit de consiliul de administraţie al regiei. Atribuţiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al Regiei autonome "Cinerom".


  Articolul 13

  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" are în structura: direcţii, servicii, birouri şi compartimente de muncă. Normele de structura, cît şi atribuţiile direcţiilor şi compartimentelor se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al regiei autonome.

  V. Organele de conducere ale Regiei autonome "Cinerom"

  Articolul 14

  Conducerea Regiei autonome de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" se asigura prin:
  - consiliul de administraţie;
  - directorul general;
  - comitetul director.


  Articolul 15

  Consiliul de administraţie se numeşte de preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei şi este compus din 15 membri, după cum urmează:
  - directorul general al "Cinerom" - preşedinte;
  - un reprezentant al Centrului Naţional al Cinematografiei;
  - un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  - directori ai subunitatilor, personal de specialitate artistică, de producţie, ingineri, tehnicieni, jurişti şi alţi specialişti din unităţile regiei - membri.
  La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai salariaţilor.
  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.


  Articolul 16

  Membrii consiliului de administraţie sînt numiţi pe o perioadă de patru ani. Jumătate din ei pot fi înlocuiţi la fiecare doi ani.
  Consiliul de administraţie poate propune Centrului Naţional al Cinematografiei înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea locurilor vacante ivite din diferite motive în cursul perioadei de patru ani. Membrul ce se va numi va funcţiona numai pînă la împlinirea acestei perioade.
  Completarea locurilor vacante ivite se va face cu persoane din aceeaşi categorie cu membrii pe care îi înlocuiesc.
  Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care regia autonomă întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.


  Articolul 17

  Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.
  Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie, aceştia primesc o indemnizaţie al cărui cuantum se stabileşte prin hotărîre a consiliului de administraţie, care se plăteşte independent de orice alte drepturi de salariu.


  Articolul 18

  Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cîte ori este nevoie pentru interesele regiei şi cel puţin o dată pe luna. El este convocat de preşedintele consiliului, care hotărăşte ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin o treime din membrii consiliului.


  Articolul 19

  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.


  Articolul 20

  Dezbaterile consiliului de administraţie sînt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte ales de consiliul de administraţie.
  Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei participa, ori de cîte ori considera ca este cazul, la şedinţele consiliului de administraţie.


  Articolul 21

  Consiliul de administraţie poate hotărî în prezenta majorităţii simple a membrilor săi.
  Dacă nu este îndeplinită aceasta majoritate simpla, reuniunea consiliului de administraţie se reprogrameaza într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.
  Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.


  Articolul 22

  Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.


  Articolul 23

  Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sînt următoarele:
  1. aproba structura organizatorică şi funcţională a "Cinerom", regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi al comitetului director;
  2. aproba programul anual al producţiei de filme, al prelucrării peliculei cinematografice şi coproductiilor şi prestărilor de servicii cinematografice în corelare cu cerinţele Regiei autonome a distribuirii şi exploatării filmelor "România film" şi a beneficiarilor din ţara şi străinătate;
  3. avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se aproba potrivit legii şi asigura execuţia sa, repartizează între sectoarele de activitate ale regiei bugetul de venituri şi cheltuieli după aprobarea acestuia;
  4. analizează bilanţul şi contul de profit şi pierderi anual şi le înaintează, pentru a fi aprobate, Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  5. aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a se realiza, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la bugetul statului;
  6. defalca subvenţiile primite de la bugetul statului pentru completarea surselor de finanţare a producţiei naţionale de filme, potrivit legii;
  7. stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;
  8. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu; aproba competentele privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, vinzari sau închirieri de bunuri mobile şi imobile, care nu mai sînt necesare sau ale căror cheltuieli cu întreţinerea sînt nejustificate, în condiţiile legii;
  9. propune preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei proiecte de acte normative şi modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
  10. aproba înfiinţarea, desfiinţarea, structura organizatorică şi gradarea unităţilor subordonate în cadrul regiei şi cu terţi, în domeniile tehnic, economic, comercial, financiar, contabil, administrativ, juridic şi altele; aproba competentele şi atribuţiile unităţilor subordonate;
  11. aproba constituirea unor fonduri speciale de care are nevoie pentru mersul normal al producţiei de filme sau prelucrării peliculei cinematografice;
  12. aproba utilizarea fondului valutar pe unităţile regiei;
  13. analizează raportul trimestrial al regiei privind activitatea pe bază de bilanţ şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
  14. aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate;
  15. avizează propunerile de concesionare, potrivit legii;
  16. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;
  17. stabileşte şi aproba competenţa pentru angajarea, numirea şi ieşirea din funcţie a personalului, nivelurile de salarizare în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
  18. exercita orice alte atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi din regulamentul de organizare şi funcţionare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepţia celor date în competenţa altor organe;
  19. anual, prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei un raport asupra activităţii în perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.


  Articolul 24

  Directorul general al Regiei autonome "Cinerom" este numit prin dispoziţia preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei şi are următoarele atribuţii şi competente principale:
  - asigura conducerea curenta a regiei ajutat de vicepreşedinte şi comitetul director;
  - dispune şi controlează executarea hotărîrilor consiliului de administraţie;
  - aproba angajarea şi concedierea personalului din aparatul propriu şi numeşte prin decizie conducătorii unităţilor subordonate; deleagă competente de personal conducătorilor unităţilor subordonate;
  - reprezintă interesele regiei în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice;
  - exercita orice alte atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.


  Articolul 25

  Directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, poate delega o parte din atribuţiile sale vicepreşedintelui. Acesta îl înlocuieşte, în lipsa, pe preşedintele consiliului, pe bază de delegaţie primită în acest scop din partea acestuia.


  Articolul 26

  Comitetul director este compus din preşedintele consiliului de administraţie, respectiv directorul general al "Cinerom", vicepreşedintele şi directorii din aparatul propriu al regiei.


  Articolul 27

  Comitetul director se numeşte de consiliul de administraţie al regiei şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi are următoarele atribuţii principale:
  - examinează şi avizează toate problemele care se supun hotărîrii consiliului de administraţie şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor acestuia;
  - aproba angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie;
  - analizează şi îşi însuşeşte proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru întreaga activitate;
  - examinează şi avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se aproba de consiliul de administraţie;
  - exercita orice atribuţii ce-i revin din reglementările legale şi în orice măsuri privind activitatea regiei care-i sînt conferite de consiliul de administraţie al regiei autonome.


  Articolul 28

  Comitetul director se întruneşte săptămînal şi ori de cîte ori este necesar. Hotărîrile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

  VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli

  Articolul 29

  Regia autonomă "Cinerom" determina anual volumul total de venituri de realizat, cheltuielile totale de efectuat şi cota de impozit pe profit datorată bugetului statului, conform legii.
  De asemenea, stabileşte şi propune Centrului Naţional al Cinematografiei nivelul anual al subvenţiilor necesare de la bugetul statului în completarea surselor de finanţare a producţiei naţionale de filme, potrivit legii.


  Articolul 30

  Regia autonomă "Cinerom" întocmeşte, anual şi trimestrial, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se supun spre aprobare Ministerului Economiei şi Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 31

  Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "Cinerom" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia; plăteşte impozitele, taxele, cotele de asigurări sociale şi celelalte vărsăminte prevăzute de lege.
  Consiliul de administraţie al regiei poate hotărî şi crearea altor fonduri în afară celor menţionate în alineatul precedent.
  Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profituri, în limita prevederilor legale.


  Articolul 32

  În situaţia în care, în cursul exerciţiului economico-financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia autonomă, pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare, care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent, şi negociaza nivelul dobinzilor percepute de băncile finanţatoare din sectorul de stat sau particular.


  Articolul 33

  Relaţiile financiare de decontare între subunitatile Regiei autonome "Cinerom", precum şi cu Regia autonomă a distribuirii şi exploatării filmelor "România film" se stabilesc prin reglementări aprobate de consiliul de administraţie al "Cinerom" şi, respectiv, Centrul Naţional al Cinematografiei şi în conformitate cu Decretul-lege nr. 80/1990.


  Articolul 34

  Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei autonome "Cinerom" se efectuează prin conturi deschise la unităţile bancare.

  VII. Relaţiile regiei autonome

  Articolul 35

  Modul de contractare a producţiei de filme, a volumului de prelucrare a peliculei, a prestaţiilor de servicii cinematografice şi a celorlalte lucrări cu caracter industrial, de defalcare a acestora pe perioade, regimul de funcţionare a unităţilor se stabilesc prin metodologii, regulamente sau instrucţiuni aprobate de Centrul Naţional al Cinematografiei şi potrivit competentelor prevăzute de lege.


  Articolul 36

  Regia autonomă "Cinerom" poate realiza, conform legii, lucrări şi să-şi asigure furnizori pe bază de licitaţie publică prin orice agent economic din ţara şi străinătate.


  Articolul 37

  Subunitatile regiei îşi desfăşoară activitatea şi executa sarcinile ce le revin din competentele şi împuternicirile acordate şi aprobate de consiliul de administraţie al acesteia şi în conformitate cu metodologiile şi reglementările aprobate de Centrul Naţional al Cinematografiei, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 80/1990.
  Relaţiile subunitatilor din cadrul regiei precum şi atribuţiile, competentele şi împuternicirile acestora se stabilesc şi se aproba de consiliul de administraţie al regiei.
  Subunitatile pot încheia contracte economice cu persoane fizice şi juridice, prin delegare de competenţa din partea consiliului de administraţie al regiei, în condiţiile legii.


  Articolul 38

  În cazul oricăror litigii, Regia autonomă "Cinerom" se poate adresa instanţelor judecătoreşti, direct sau prin subunitati, pe bază de delegare de competente.


  Articolul 39

  În relaţiile cu unităţile de producţie de filme sau de prelucrarea peliculei din străinătate, regia tratează cu administraţiile acestora, direct sau prin subunitati, pe bază de delegare de competente.


  Articolul 40

  Gestiunea Regia autonomă "Cinerom" este controlată conform reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Controlul activităţii de producţie, tehnic, protecţia muncii şi altele specifice, atît la nivelul regiei cît şi la nivelul unităţilor subordonate, se va efectua de către organe proprii specializate.
  Controlul economico-financiar la unităţile subordonate se executa de organele de control ale regiei, constituite potrivit dispoziţiilor legale.
  Unele unităţi importante stabilite de către consiliul de administraţie pot avea şi aparat propriu de control financiar.

  VIII. Dispoziţii referitoare la personal

  Articolul 41

  Întreg personalul Regiei autonome "Cinerom" este supus prevederilor statutului personalului, precum şi prevederilor regulamentelor şi instrucţiunilor specifice.
  Prin statut se reglementează cel puţin:
  - constituirea comisiilor profesionale, atribuţiile şi competentele acestora;
  - sistemul de admitere în serviciu, promovare şi ieşire din serviciu, autorizare pe post;
  - drepturile şi îndatoririle salariaţilor pe niveluri ierarhice;
  - modul de aplicare al sancţiunilor;
  - sistemul propriu de salarizare, de premiere şi participare la profituri;
  - sistemul de pensionare;
  - alte prevederi specifice referitoare la protecţia socială a personalului (servicii medicale proprii, servicii de tratament şi recuperare a forţei de muncă etc.).

  IX. Dispoziţii finale

  Articolul 42

  Regia autonomă de creaţie şi producţie cinematografica "Cinerom" respecta şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale şi specifice.


  Articolul 43

  Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


  Anexa 3

  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare a Regiei autonome a distribuţiei şi exploatării filmelor "România film" Bucureşti
  I. Dispoziţii generale

  Articolul 1

  Regia autonomă "România film" este persoana juridică, funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prezentului regulament şi a altor prevederi legale.


  Articolul 2

  Sediul central al Regiei autonome "România film" este în municipiul Bucureşti, str. Iulius Fucik nr. 25, sector 2.
  Regia autonomă "România film" are în componenta următoarele categorii de unităţi şi subunitati:
  a) unităţi cu autonomie limitată, denumite filiale judeţene de exploatare a filmelor, prevăzute în anexa nr. VII;
  b) unităţi fără personalitate juridică, cum sînt: oficiile teritoriale de difuzare a filmelor, cinematografe proprii în Bucureşti, Constanta şi Pitesti, laboratorul pentru subtitrarea filmelor, realizarea copiilor de filme şi expedierea lor în reţeaua cinematografica, redactia de publicaţii, tipografie şi şcoala de calificare a personalului.
  Modalitatea de constituire a filialelor şi unităţilor fără personalitate juridică, relaţiile dintre ele şi relatiile acestora cu regia sînt prevăzute în prezentul regulament.

  II. Obiectul de activitate

  Articolul 3

  Regia autonomă a distribuţiei şi exploatării filmelor "România film" are următorul obiect de activitate:
  3.1. distribuţia filmelor româneşti în străinătate şi a filmelor străine în România;
  3.2. exploatarea filmelor prin cinematografele din municipii, oraşe şi alte localităţi, în sali proprii şi închiriate; gestionarea întregului fond de copii de filme din producţia naţionala şi străine ce se difuzează în unităţile cinematografice, indiferent de subordonarea acestora;
  3.3. distribuţia filmelor româneşti şi străine pe bază de contracte încheiate cu alte persoane juridice şi fizice pentru difuzarea filmelor de televiziune, ori în sali proprii sau închiriate de către acestea;
  3.4. finanţarea creatiei şi achiziţionarea producţiei naţionale de filme de ficţiune, documentare, ştiinţifice şi de animatie destinate difuzării în reţeaua cinematografica, realizate de studiourile de creaţie şi de producţie subordonate Centrului Naţional al Cinematografiei, în limita resurselor prevăzute de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
  3.5. realizarea importului şi exportului de filme, cu excepţia filmelor de televiziune, piese de schimb şi utilaje pentru reţeaua cinematografica aparţinînd Regiei autonome "România film";
  3.6. elaborarea de studii de sociologia spectacolului cinematografic şi de marketing;
  3.7. asigurarea fondului de copii de filme pe 35 mm (70 mm) şi 16 mm şi programarea exploatării acestora în reţeaua cinematografica;
  3.8. asigurarea multiplicării şi difuzării pentru public a videocasetelor conţinînd filme cinematografice;
  3.9. dezvoltarea reţelei cinematografice prin construcţia de noi cinematografe, modernizarea salilor existente şi dotarea cu aparatura moderna de proiectie;
  3.10. cercetarea şi proiectarea în domeniul sau de activitate;
  3.11. protejarea şi sprijinirea difuzării în reţeaua cinematografica a filmelor din producţia naţionala;
  3.12. programarea difuzării în reţeaua cinematografica proprie, în cadrul spectacolului cu filmul artistic de lung metraj, a filmelor documentare produse de Studioul cinematografic "Sahia-Film";
  3.13. asigurarea aprovizionarii tehnico-materiale a reţelei cinematografice, aparţinînd regiei "România film", cu materiale, piese de schimb şi utilaje din import şi din ţara;
  3.14. organizarea de bufete în holurile cinematografelor pentru servirea spectatorilor şi de activităţi de divertisment (jocuri mecanice şi electronice etc.);
  3.15. executarea, prin unităţile componente, de lucrări de reparaţii şi prestări de servicii cu specific cinematografic şi alte activităţi pentru populaţie, agenţi economici, instituţii publice şi alte persoane juridice;
  3.16. pregătirea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului de specialitate din reţeaua cinematografica;
  3.17. editarea şi difuzarea materialelor publicitare şi publicaţiilor specifice domeniului sau de activitate;
  3.18. controlul activităţii videotecilor autorizate sa organizeze spectacole publice cu filme cinematografice înregistrate pe videocasete.


  Articolul 4

  În realizarea obiectului sau de activitate, Regia autonomă "România film" exercita următoarele atribuţii principale:
  4.1. stabileşte repertoriul cinematografic al filmelor din producţia naţionala şi străine destinate exploatării în reţeaua cinematografica; asigura fondul de copii de filme şi distribuirea lor în reţeaua cinematografica în vederea realizării programelor de activitate ale acesteia, în condiţiile utilizării şi gospodăririi rationale şi eficiente a mijloacelor economice pe care le are la dispoziţie. Distribuţia filmelor în premiera în Bucureşti se va face concomitent în cinematografele proprii ale regiei şi cele ale Centrului Naţional al Cinematografiei, iar în oraşele Constanta şi Pitesti, alternativ;
  4.2. încheie contracte cu studiourile de creaţie şi studiourile de producţie care aparţin de Centrul Naţional al Cinematografiei, pentru finanţarea creatiei şi achiziţionarea producţiei naţionale de filme de ficţiune, documentare, ştiinţifice şi de animatie destinate exploatării în reţeaua cinematografica, în limita resurselor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; receptioneaza filmele realizate de studiourile de creaţie şi studiourile de producţie, în baza contractelor încheiate;
  4.3. participa la tratativele purtate de studiourile de creaţie şi studiourile de producţie cu partenerii externi pentru încheierea de contracte de coproductie, ca parte contractantă;
  4.4. prospecteaza piaţa externa în vederea realizării exportului filmelor din producţia naţionala şi importul de filme străine pentru difuzarea în reţeaua cinematografica, încheind contracte cu partenerii externi; asigura livrarea la export a filmelor contractate şi receptioneaza filmele achiziţionate din străinătate;
  4.5. elaborează studii de sociologia spectacolului cinematografic şi de marketing;
  4.6. asigura difuzarea pentru public, prin unităţile proprii şi alte persoane fizice şi juridice autorizate, a videocasetelor conţinînd filme cinematografice;
  4.7. elaborează studii şi programe de dezvoltare în perspectiva a reţelei cinematografice, aparţinînd regiei "România film", modernizarea salilor existente, retehnologizarea instalaţiilor de proiectie şi sonorizarea din sălile de cinematograf;
  4.8. asigura proiectarea, execuţia şi punerea în funcţiune, pe bază de contracte cu alte unităţi, a noilor obiective în conformitate cu programele aprobate de consiliul de administraţie;
  4.9. asigura, prin compartimentele sale functionale, finanţarea lucrărilor de investiţii-construcţii; urmăreşte şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investiţii în vederea respectării proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în funcţiune a noilor obiective;
  4.10. coordonează activitatea de organizare a muncii şi desfăşurarea spectacolelor cinematografice, stabileşte şi aproba norme privind activitatea tehnica, metodologia difuzării filmelor, de contabilitate şi financiară, normele de muncă, normativele şi numărul de personal, funcţiile şi meseriile necesare, precum şi introducerea de funcţii noi în concordanta cu trecerea la economia de piaţa;
  4.11. avizează din punct de vedere tehnic proiectarea şi amplasarea cinematografelor, a salilor cu funcţiuni polivalente destinate şi spectacolelor cinematografice, stabilirea capacităţii acestora, precum şi funcţionarea cinematografelor pe banda de 35 mm (70 mm) şi a gradinilor de cinematograf, indiferent de subordonare;
  4.12. exercita, prin personalul propriu, un control permanent pe linia realizării tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a salilor de cinematograf şi a instalaţiilor, aparaturii şi mobilierului din dotarea acestora, în vederea menţinerii nivelului de confort şi de vizionare a spectacolelor cinematografice;
  4.13. organizează şi executa, prin organele proprii, specializate, controlul activităţii de difuzare a filmelor şi economico-financiară;
  4.14. întocmeşte lucrările privind stabilirea necesarului de materii prime, materiale, piese de schimb şi utilaje şi balantele materiale, pe care le înaintează Centrului Naţional al Cinematografiei în vederea obţinerii repartitiilor;
  4.15. asigura aplicarea măsurilor privind activitatea de protecţie a muncii şi a mediului înconjurător, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a imbolnavirilor profesionale şi controlează modul de realizare a acestora;
  4.16. organizează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, mecanic şi energetic, şi urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de metrologie;
  4.17. pregăteşte elementele necesare şi fundamentează cheltuielile de distribuţie şi difuzare, nivelul locatiei pentru închirierea filmelor şi nivelul fondurilor pentru finanţarea şi achiziţionarea producţiei naţionale de filme, realizată în unităţile subordonate Centrului Naţional al Cinematografiei;
  4.18. exercita atribuţiile ce-i revin, potrivit legii, cu privire la stabilirea şi aplicarea tarifelor şi preţurilor în domeniul sau de activitate;
  4.19. organizează, îndrumă şi coordonează activitatea de calificare, perfecţionare profesională şi specializare a personalului din domeniul sau de activitate;
  4.20. întocmeşte şi executa, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie; stabileşte destinaţia veniturilor conform legislaţiei în vigoare;
  4.21. efectuează centralizat vărsămintele la buget pentru obligaţiile către stat;
  4.22. aproba casarea fondurilor fixe, potrivit competentelor stabilite de lege;
  4.23. elaborează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi a altor surse de finanţare a unităţilor componente;
  4.24. organizează activitatea de management în unităţile componente, inclusiv dezvoltarea aplicatiilor informatice în vederea asigurării rapide a tuturor informaţiilor necesare luării deciziilor tehnice, economice şi organizatorice;
  4.25. elaborează proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege, privind activitatea de distribuţie şi difuzare a filmelor;
  4.26. efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior prin compartimentele proprii sau unităţile specializate de comerţ exterior;
  4.27. exercita şi alte atribuţii care decurg din actele normative în vigoare.

  III. Patrimoniul

  Articolul 5

  Regia autonomă "România film" are un patrimoniu net de 919.633 mii lei, constituit prin însumarea patrimoniului unităţilor din structura, pe baza bilanţului la 30 iunie 1991.
  Patrimoniul regiei va fi definitivat în termen de 30 de zile şi va fi reevaluat conform legii.


  Articolul 6

  Regia autonomă "România film" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. În exercitarea dreptului de proprietate, regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu pentru realizarea obiectului sau de activitate şi beneficiază de rezultatele utilizării acestora.

  IV. Structura regiei

  Articolul 7

  Regia autonomă "România film" îşi aproba structura organizatorică prin consiliul sau de administraţie, inclusiv înfiinţarea filialelor şi unităţilor subordonate. Gradarea filialelor şi unităţilor se aproba de consiliul de administraţie al regiei în conformitate cu metodologiile generale sau specifice.
  De asemenea, regia stabileşte relaţiile unităţilor componente şi filialelor în cadrul acesteia şi cu terţii şi le acorda împuternicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, financiare, administrative, de personal şi altele.
  Modul de organizare şi structura conducerii filialelor şi unităţilor componente ale regiei se stabilesc de consiliul de administraţie al acesteia.


  Articolul 8

  Filialele subordonate regiei autonome au competentele prevăzute pentru unităţile cu personalitate juridică, conform regulamentului, cu următoarele limitări:
  8.1. nu întreţin relaţii directe cu bugetul statului;
  8.2. documentaţiile pentru obţinerea creditelor şi subvenţiilor se pot promova numai prin regia autonomă;
  8.3. nu pot efectua direct operaţiuni de comerţ exterior.


  Articolul 9

  Filialele şi unităţile fără personalitate juridică răspund în faţa consiliului de administraţie al regiei de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotărîrile şi deciziile de delegare, precum şi de realizarea sarcinilor rezultate din programele de funcţionare.


  Articolul 10

  Filialele sînt conduse de un comitet director. Atribuţiile acestuia se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al regiei. Numirea comitetului director al filialelor se face de preşedintele consiliului de administraţie al regiei.


  Articolul 11

  Regia autonomă "România film" are în structura: direcţii, servicii, oficii, birouri şi compartimente de muncă. Normele de structura cît şi atribuţiile acestora se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie al regiei.


  Articolul 12

  Atribuţiile unităţilor subordonate se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliul de administraţie al regiei.

  V. Organele de conducere ale regiei autonome "România film"

  Articolul 13

  Conducerea regiei autonome "România film" se asigura prin:
  - consiliul de administraţie;
  - directorul general;
  - comitetul director.


  Articolul 14

  Consiliul de administraţie se numeşte prin dispoziţia preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei şi este compus din 15 membri, după cum urmează:
  - directorul general al Regiei "România film" - preşedinte;
  - reprezentantul Centrului Naţional al Cinematografiei;
  - reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  - personal de specialitate, ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti din domeniul de activitate al regiei.
  La lucrările consiliului de administraţie pot fi invitaţi şi reprezentanţi ai salariaţilor.
  Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.


  Articolul 15

  Membrii consiliului de administraţie sînt numiţi pe o perioadă de 4 ani, iar jumătate dintre ei pot fi înlocuiţi la fiecare doi ani.
  Consiliul de administraţie poate propune Centrului Naţional al Cinematografiei înlocuirea unui membru necorespunzător, precum şi completarea locurilor vacante ivite din diferite motive, în cursul perioadei de 4 ani. Membrul ce se va numi va funcţiona numai pînă la împlinirea acestei perioade.
  Numirea membrilor noi pentru completarea locurilor vacante ivite şi înlocuirea membrilor necorespunzatori se vor face cu menţinerea structurii pe categorii de membri din componenta consiliului de administraţie.
  Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte, concomitent, din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societăţi comerciale cu care regia autonomă întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.


  Articolul 16

  Membrii consiliului de administraţie îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate. Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie, aceştia primesc o indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte prin hotărîre a consiliului de administraţie, care se plăteşte independent de orice alte drepturi de salarii.


  Articolul 17

  Consiliul de administraţie se întruneşte ori de cîte ori interesele regiei o cer şi cel puţin o dată pe luna. El este convocat de preşedintele consiliului, care hotărăşte ordinea de zi, sau la solicitarea a cel puţin o treime din membrii consiliului.


  Articolul 18

  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora poate fi recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.


  Articolul 19

  Dezbaterile consiliului de administraţie sînt conduse de preşedinte iar, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte ales de consiliul de administraţie.
  Preşedintele Centrului Naţional al Cinematografiei participa, ori de cîte ori considera ca este cazul, la şedinţele consiliului de administraţie.


  Articolul 20

  Consiliul de administraţie poate hotărî în prezenta majorităţii simple a membrilor săi.
  Dacă nu este îndeplinită aceasta majoritate simpla, reuniunea consiliului de administraţie se reprogrameaza într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.
  Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului.


  Articolul 21

  Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnări pentru delapidare, furt, tilharie, distrugeri cu intenţie, înşelăciune, gestiune frauduloasă, abuz de încredere, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mită, arestare nelegală şi cercetare abuzivă şi infracţiuni contra păcii şi omenirii.


  Articolul 22

  Atribuţiile, răspunderile şi competentele consiliului de administraţie sînt următoarele:
  22.1. aproba structura organizatorică şi funcţională a Regiei autonome "România film", regulamentul propriu de organizare şi funcţionare şi al comitetului director;
  22.2. aproba repertoriul cinematografic şi programul anual de venituri din activitatea de distribuţie şi difuzare a unităţilor componente;
  22.3. avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se aproba potrivit legii şi asigura execuţia sa; repartizează, pe unităţile componente, bugetul de venituri şi cheltuieli, după aprobarea acestuia;
  22.4. avizează propunerile pentru fondul anual destinat finanţării creatiei şi achiziţionării filmelor din producţia naţionala produse de studiourile de creaţie şi studiourile cinematografice, pe care le înaintează Centrului Naţional al Cinematografiei pentru aprobare;
  22.5. analizează bilanţul şi contul de profit şi pierderi anual şi le înaintează Centrului Naţional al Cinematografiei pentru a fi aprobate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;
  22.6. aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investiţiile ce urmează a se realiza, care se finanţează din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la bugetul statului. Prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei propunerile de alocaţii de la bugetul statului pentru a fi aprobate de Guvern;
  22.7. aproba volumul maxim al creditelor bancare şi modul de rambursare al acestora;
  22.8. răspunde de administrarea legală şi eficienta a întregului patrimoniu, aproba înstrăinarea bunurilor mobile aparţinînd regiei, cu o valoare de maximum 10 milioane lei;
  22.9. aproba competentele privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare, vinzari sau închirieri de bunuri mobile şi imobile care nu mai sînt necesare sau ale căror cheltuieli de întreţinere sînt nejustificate, în condiţiile legii;
  22.10. aproba înfiinţarea, desfiinţarea, structura organizatorică şi gradarea unităţilor, relaţiile unităţilor componente în cadrul regiei şi cu terţii, în domeniile tehnice, economice, difuzare, financiar-contabil, aprovizionare, administrativ, juridic şi altele; aproba competentele şi atribuţiile unităţilor componente;
  22.11. aproba competentele şi atribuţiile direcţiilor, serviciilor, oficiilor, birourilor şi compartimentelor din structura regiei;
  22.12. prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei propuneri de constituire a unor fonduri speciale de care are nevoie regia pentru bunul mers al activităţii de distribuire şi difuzare a filmelor, a căror aprobare intră în competenţa Centrului Naţional al Cinematografiei şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  22.13 aproba utilizarea fondului valutar alocat;
  22.14. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei în condiţiile legii;
  22.15. prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei propunerile pentru tarifele de intrare la cinematografe, tarife de locatie pentru închirierea filmelor, tarife pentru proiectarea în cinematografe a diapozitivelor şi filmelor de reclama şi alte preţuri şi tarife;
  22.16. analizează raportul trimestrial al regiei privind activitatea pe bază de bilanţ şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibru financiar;
  22.17. aproba propunerile de concesionari, închirieri şi locatii de gestiune, potrivit legii;
  22.18. prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei propuneri de acte normative şi modificări ale celor existente pentru a fi supuse aprobării, potrivit legii;
  22.19. aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara sau străinătate;
  22.20. asigura şi răspunde de respectarea reglementărilor legale privind protecţia mediului înconjurător;
  22.21. stabileşte şi aproba competente pentru numirea, angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului şi nivelurile de salarizare, în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;
  22.22. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe;
  22.23. trimestrial şi anual, prezintă Centrului Naţional al Cinematografiei un raport asupra activităţii desfăşurate în perioada expirată şi asupra programului de activitate pe perioada în curs.


  Articolul 23

  Directorul general al regiei autonome "România film" este numit prin dispoziţie a preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei şi are următoarele atribuţii şi competente principale:
  23.1. asigura conducerea curenta a regiei, ajutat de comitetul director;
  23.2. dispune şi controlează executarea hotărîrilor consiliului de administraţie;
  23.3. aproba angajarea şi concedierea personalului din aparatul propriu al regiei şi numeşte, prin decizie, conducătorii unităţilor subordonate; delega competente de personal conducătorilor unităţilor subordonate;
  23.4. aproba, în condiţiile legii, angajarea de specialişti pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi alte asemenea, necesare regiei;
  23.5. aproba funcţionarea de comitete de direcţie la unităţile din subordine;
  23.6. aproba, la propunerea comitetului director, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru activitatea de distribuire şi difuzare a filmelor, precum şi în domeniul tehnic, financiar-contabil, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;
  23.7. aproba trimiterea de delegaţi în străinătate pentru acţiuni de comerţ exterior şi alte acţiuni de interes pentru regie;
  23.8. exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie şi aproba orice alte măsuri privind activitatea regiei, cu excepţia celor date potrivit reglementărilor în competenţa altor organe.


  Articolul 24

  Directorul general poate delega parte din atribuţiile sale directorilor din aparatul propriu al regiei sau altor membri ai consiliului de administraţie.


  Articolul 25

  Comitetul director este compus din directorul general şi directorii din aparatul propriu al regiei.


  Articolul 26

  Comitetul director se numeşte de preşedintele consiliului de administraţie şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul sau regulament de organizare şi funcţionare aprobat de consiliul de administraţie şi are următoarele atribuţii principale:
  26.1. examinează şi avizează toate problemele care se supun hotărîrii consiliului de administraţie şi asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor acestuia;
  26.2. aproba angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie;
  26.3. analizează şi îşi însuşeşte proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu specifice activităţii regiei (distribuire, difuzare, tehnice, financiar-contabile şi altele), care se aproba de către preşedinte;
  26.4. stabileşte competentele şi condiţiile de concesionare, închiriere şi locaţia gestiunii unor activităţi şi bunuri de către unităţile subordonate;
  26.5. examinează şi avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se aproba de consiliul de administraţie;
  26.6. executa orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale şi regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi aproba orice măsuri privind activitatea regiei, care îi sînt conferite de consiliul de administraţie şi de preşedinte.


  Articolul 27

  Comitetul director se întruneşte săptămînal sau ori de cîte ori este necesar.
  Hotărîrile comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

  VI. Bugetul de venituri şi cheltuieli

  Articolul 28

  Regia autonomă "România film" determina anual volumul total al veniturilor de realizat, cheltuielile totale de efectuat (pentru realizarea spectacolelor cinematografice, finanţarea creatiei şi achiziţionarea producţiei naţionale de filme, importul de filme, copiile de filme pentru difuzarea în ţara şi la export etc.) şi impozitul pe profit datorat bugetului statului, conform legii.
  Regia autonomă "România film" aproba bugetele şi execuţia acestora la unităţile subordonate.


  Articolul 29

  Regia autonomă "România film" beneficiază de alocaţii de la buget pentru completarea surselor de finanţare a investiţiilor pentru construcţii noi de cinematografe şi modernizări de sali existente. Cuantumul anual al alocaţiilor bugetare se determina pe baza programului de investiţii, a resurselor proprii de finanţare ale regiei şi a creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii şi se înaintează Centrului Naţional al Cinematografiei în vederea obţinerii aprobării Ministerului Economiei şi Finanţelor.


  Articolul 30

  Regia autonomă "România film" întocmeşte anual şi trimestrial bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după instrucţiunile stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Bilanţul contabil anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 31

  Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor, Regia autonomă "România film" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sursele necesare pentru perfecţionarea şi recalificarea personalului, precum şi pentru cointeresarea prin premiere sau alte forme a acestuia, plata impozitelor, taxelor, cotelor de asigurări şi securitate socială şi alte fonduri necesare desfăşurării activităţii.
  Consiliul de administraţie al regiei poate hotărî şi crearea altor fonduri în afară celor menţionate la alineatul precedent.
  Partea de venituri rămasă după constituirea fondurilor proprii şi efectuarea plăţilor prevăzute de lege reprezintă profitul net. Din acest profit net, o parte se utilizează pentru constituirea fondului de participare a angajaţilor la profituri, în limita prevederilor legale.


  Articolul 32

  În situaţia în care, în cursul exerciţiului economico-financiar, veniturile nu sînt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, regia, pe baza calculelor de fundamentare, determina volumul împrumuturilor necesare, care pot fi de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent, şi negociaza nivelul dobinzilor percepute de băncile finanţatoare din sectorul de stat sau particular.


  Articolul 33

  Relaţiile financiare între unităţile subordonate şi Regia autonomă "România film" se stabilesc prin reglementările aprobate de consiliul de administraţie.


  Articolul 34

  Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei autonome "România film" se efectuează prin conturi deschise la unităţi bancare.

  VII. Relaţiile regiei autonome

  Articolul 35

  Modul de stabilire a volumului de venituri din activitatea de distribuire şi difuzare a filmelor, regimul de funcţionare a unităţilor şi subunitatilor se stabilesc prin metodologii, regulamente sau instrucţiuni aprobate potrivit competentelor prevăzute de lege şi prezentul regulament.


  Articolul 36

  Pentru filmele din producţia naţionala, realizate de studiourile de creaţie şi studiourile cinematografice, Regia autonomă "România film" încheie cu acestea contracte de finanţare şi achizitionare, cu plati eşalonate în rate, efectuate chiar în mai multe exercitii bugetare.


  Articolul 37

  Pentru asigurarea fondului de filme necesar difuzării în reţeaua cinematografica, Regia autonomă "România film" poate încheia contracte de achiziţii cu orice agent economic din ţara şi din străinătate.


  Articolul 38

  Unităţile subordonate regiei îşi desfăşoară activitatea şi executa sarcinile ce le revin din competentele şi împuternicirile acordate de consiliul de administraţie al acesteia.
  Aceste unităţi pot încheia contracte economice cu persoane fizice şi persoane juridice, prin delegare de competenţa din partea consiliului de administraţie al regiei.


  Articolul 39

  Tarifele de intrare la spectacolele cinematografice se propun de Regia autonomă "România film" şi se aproba de Centrul Naţional al Cinematografiei.
  Tarifele se stabilesc în funcţie de tipul şi categoria cinematografelor, precum şi de genul, valoarea artistică şi comercială a filmelor scoase în difuzare.


  Articolul 40

  În cazul oricăror litigii rezultate din relaţiile contractuale, Regia autonomă "România film" se poate adresa instanţelor judecătoreşti direct sau prin unităţile subordonate, pe bază de delegare de competenţa.

  VIII. Controlul activităţii

  Articolul 41

  Gestiunea Regiei autonome "România film" este controlată conform reglementărilor elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Controlul activităţii de distribuire şi difuzare a filmelor se va realiza, atît la nivelul regiei, cît şi la nivelul unităţilor subordonate, de către organe proprii, specializate.
  Controlul economico-financiar la unităţile subordonate, se executa de către organele de control ale regiei constituite potrivit dispoziţiilor legale.
  Unităţile subordonate au organe proprii de control gestionar pentru verificarea activităţii subunitatilor.

  IX. Dispoziţii referitoare la personal

  Articolul 42

  Personalul Regiei autonome "România film" de orice categorie sau specialitate este supus prevederilor regulamentului şi instrucţiunilor specifice aprobate de consiliul de administraţie.
  Prin regulamente şi instrucţiuni se vor prevedea, cel puţin:
  - sistemul de admitere în serviciu, promovarea şi ieşire din serviciu, autorizarea pe post;
  - drepturile şi îndatoririle salariaţilor;
  - modul de aplicare a sancţiunilor;
  - sistemul propriu de salarizare;
  - sistemul de premiere şi participare la profit;
  - sistemul de pensionare;
  - alte prevederi specifice referitoare la protecţia socială a personalului (trimiteri la odihna şi tratament, gratuităţi pentru intrarea la spectacole cinematografice a salariaţilor şi membrilor lor de familie etc.).

  X. Dispoziţii finale

  Articolul 44

  Regia autonomă "România film" respecta şi răspunde de aplicarea tuturor prevederilor din legile generale şi specifice.
  Litigiile regiei se rezolva prin instanţele judecătoreşti de drept comun.


  Articolul 45

  Prezentul regulament se completează cu celelalte reglementări legale.


  Anexa 4

  STATUTUL
  Societăţii comerciale de producţie şi prestaţii în domeniul filmului "Studioul cinematografic" Bucureşti - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, durata, sediul


  Articolul 1

  Denumirea societăţii
  Denumirea societăţii este Societatea comercială "Studioul cinematografic" Bucureşti - S.A.
  În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi orice alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare în registrul comerţului.


  Articolul 2

  Forma juridică a societăţii
  Societatea comercială "Studioul cinematografic" Bucureşti - S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul societăţii
  Sediul societăţii este în România, oraşul Buftea, str. Studioului nr. 1, Sectorul agricol Ilfov.
  Acesta va putea fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
  Societatea comercială "Studioul cinematografic" Bucureşti - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate în alte localităţi din ţara şi străinătate.


  Articolul 4

  Durata societăţii
  Durata societăţii este nelimitată.


  Capitolul 2


  Articolul 5

  Obiectul de activitate
  Obiectul de activitate al societăţii este:
  1. producţia de filme pe pelicula şi banda magnetica destinată cinematografului, televiziunii şi reţelei video;
  2. lucrări şi servicii parţiale pentru producţia de filme, constind în executarea de decoruri, mobilier, costume, recuzita, în efectuarea de operaţiuni de montaj, sonorizare, înregistrări de muzica, filmari combinate, trucaje, foto, efecte pirotehnice, machiaj, perucherie, prelucrari video, precum şi închirieri de costume, recuzita, mobilier, aparate şi echipamente cinematografice, mijloace de transport tehnologic;
  3. activităţi de prestări cinematografice pentru beneficiari din ţara şi străinătate;
  4. activităţi de import-export specifice pentru îndeplinirea obiectului de activitate;
  5. producţia auxiliara cu caracter necinematografic ca: livrări de abur industrial produs în centrala proprie termica, executarea de lucrări pentru persoane juridice şi fizice în limitele capacităţilor de producţie disponibile ale atelierelor şi secţiilor de producţie.
  Obiectul de activitate al societăţii se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate cu agenţi economici, persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate.


  Capitolul 3


  Articolul 6

  Capitalul social, acţiunile
  Capitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de 580.046 mii lei şi se compune din mijloace fixe în valoare de 571.530 mii lei şi mijloace circulante în valoare de 8.516 mii lei.
  Capitalul social iniţial este de 580.046 mii lei, împărţit în 116.000 acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.
  Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Acţiunile
  Acţiunile emise de societate vor cuprinde următoarele menţiuni:
  - denumirea şi durata societăţii;
  - data constituirii societăţii, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
  - capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintelor efectuate;
  - denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul) acţionarului.
  Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.
  Registrul de evidenta a acţionarilor numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie se păstrează la sediul societăţii, sub îngrijirea consiliului de administraţie.


  Articolul 8

  Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
  Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute în statut.
  Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
  Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.
  Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
  Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 9

  Reducerea sau mărirea capitalului social
  Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 10

  Cesiunea acţiunilor
  Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
  Cesiunea către terţi poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.


  Articolul 11

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.


  Capitolul 4


  Articolul 12

  Adunarea generală a acţionarilor. Atribuţii
  Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.
  Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
  a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
  b) aleg membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca;
  c) numesc directorul şi adjunctii acestuia, le stabileşte remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca; directorul şi directorii adjuncţi pot fi numiţi şi dintre membrii consiliului de administraţie;
  d) stabilesc competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale comisiei de cenzori;
  e) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;
  f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarile de garanţii;
  g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aproba repartizarea dividendelor între acţionari;
  h) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
  i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
  j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
  k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;
  l) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului, adjunctilor acestuia şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;
  m) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.


  Articolul 13

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.
  Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul următor.
  Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.
  Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.
  Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte în sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.
  Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii.
  Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
  Cînd ordinea de zi cuprinde propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.


  Articolul 14

  Prezidarea lucrărilor adunării
  Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.
  Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre acţionari doi secretari care vor face prezenta acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.
  Procesul-verbal al şedinţei se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.


  Articolul 15

  Condiţii de validitate
  Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social.
  Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentanţii lor deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.


  Articolul 16

  Consiliul imputernicitilor statului
  În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.
  Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiţi, potrivit legii, de Centrul Naţional al Cinematografiei, astfel: cîte un reprezentant al Centrului Naţional al Cinematografiei, şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi din ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al societăţii.
  Membrii consiliului imputernicitilor statului, numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.
  Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.
  Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.
  Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Centrului Naţional al Cinematografiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.
  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii pe bază de contract.
  Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.
  Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor şi în prezenta a patru cincimi şi votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.
  Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acţionarilor.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 17

  Organizarea
  Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie, format din 9 persoane alese din adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.
  Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
  Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
  Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii, ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numărul membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie din membrii consiliului, fie din afară acestuia.
  Consiliul de administraţie trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe luna la sediul societăţii, iar comitetul de direcţie cel puţin o dată pe saptamina.
  Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
  Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.
  Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director), în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire hotărîrile adunării generale şi ale consiliului de administraţie.
  În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.
  Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
  Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii.


  Articolul 18

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;
  c) aproba operaţiunile de încasări şi plati, potrivit competentelor acordate;
  d) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri (cu excepţia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
  e) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
  f) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
  g) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
  h) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
  i) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.


  Capitolul 6 Gestiunea societăţii


  Articolul 19

  Comisia de cenzori
  Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acţionarilor, compusa din 3 membri, care nu pot avea nici o alta funcţie în societate.
  În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  Adunarea generală alege, de asemenea, cenzori supleanţi, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari, care vor acţiona conform legii.
  Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor.
  Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
  - în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi prezintă consiliului de administraţie rapoarte de activitate;
  - la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  - la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;
  - prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului societăţii.
  Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.


  Capitolul 7 Activitatea societăţii


  Articolul 20

  Exerciţiul economico-financiar
  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.


  Articolul 21

  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi
  Societatea va tine evidenţa contabilă şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
  Beneficiul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
  Plata dividendelor cuvenite acţionarilor, respectiv statului, se face de societate, în condiţiile legii.
  În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.


  Articolul 22

  Personalul societăţii
  Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de directorul societăţii comerciale. În perioada în care statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de consiliul imputernicitilor statului cu acordul Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.
  Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.
  Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.


  Articolul 23

  Amortizarea fondurilor fixe
  Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.


  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 24

  Modificarea formei juridice
  Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 25

  Dizolvarea societăţii
  Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
  - imposibilitatea realizării obiectului social;
  - hotărîrea adunării generale;
  - falimentul;
  - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  - în orice alte situaţii, pe baza hotărîrilor adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
  Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.


  Articolul 26

  Lichidarea societăţii
  În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
  Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 27

  Litigii
  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
  Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 9


  Articolul 28

  Dispoziţii finale
  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.


  Anexa 5

  STATUTUL
  Societăţii comerciale pentru realizarea de filme de animatie "Animafilm" - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea societăţii
  Denumirea societăţii este Societatea comercială pentru realizarea de filme de animatie "Animafilm" - S.A.
  În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi orice alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare în registrul comerţului.


  Articolul 2

  Forma juridică a societăţii
  Societatea comercială "Animafilm" - S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul societăţii
  Sediul societăţii este în România, Bucureşti, str. Gabroveni nr. 2, sector 3.
  Acesta va putea fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
  Societatea comercială cinematografica "Animafilm" - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate în alte localităţi din ţara şi străinătate.


  Articolul 4

  Durata societăţii
  Durata societăţii este nelimitată.


  Capitolul 2


  Articolul 5

  Obiectul de activitate
  Obiectul de activitate al societăţii este creaţia, producţia şi comercializarea de filme artistice de animatie, filme publicitare şi utilitare de animatie, efectuarea de operaţiuni de export-import, precum şi orice alte activităţi care au legătură directa sau indirecta cu obiectul de activitate.
  Obiectul de activitate al societăţii se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate cu agenţi economici, persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate.


  Capitolul 3


  Articolul 6

  Capitalul social, acţiunile
  Capitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de 17.553 mii lei şi se compune din mijloace fixe în valoare de 13.111 mii lei şi mijloace circulante în valoare de 6.915 mii lei.
  Capitalul social iniţial este de 17.553 mii lei, împărţit în 3.510 acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.
  Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Acţiunile
  Acţiunile emise de societate vor cuprinde următoarele menţiuni:
  - denumirea şi durata societăţii;
  - data constituirii societăţii, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
  - capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul de ordine, valoare nominală a acţiunilor şi vărsămintelor efectuate;
  - denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul) acţionarului.
  Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.
  Registrul de evidenta a acţiunilor, numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, se păstrează la sediul societăţii, sub îngrijirea consiliului de administraţie.


  Articolul 8

  Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
  Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute în statut.
  Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
  Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunea în cazul trecerii în proprietatea altor persoane.
  Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
  Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 9

  Reducerea sau mărirea capitalului social
  Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 10

  Cesiunea acţiunilor
  Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
  Cesiunea către terţi poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.


  Articolul 11

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.


  Capitolul 4


  Articolul 12

  Adunarea generală a acţionarilor. Atribuţii
  Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.
  Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
  a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
  b) aleg membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca;
  c) numesc directorul şi adjunctii acestuia, le stabilesc remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca; directorul şi directorii adjuncţi pot fi numiţi şi dintre membrii consiliului de administraţie;
  d) stabilesc competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale comisiei de cenzori;
  e) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;
  f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarile de garanţii;
  g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori, sau al expertului de gestiune, după caz, aproba repartizarea dividendelor între acţionari;
  h) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
  i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
  j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
  k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;
  l) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului, adjunctilor acestuia şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;
  m) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.


  Articolul 13

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.
  Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar, pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul următor.
  Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.
  Adunarea generală extraordinară va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.
  Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.
  Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii.
  Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
  Cînd ordinea de zi cuprinde propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.


  Articolul 14

  Prezidarea lucrărilor adunării
  Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie iar, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte, desemnat de preşedinte.
  Preşedintele consiliului de administraţie va desemna dintre acţionari doi secretari care vor face prezenta acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.
  Procesul-verbal al şedinţei se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.


  Articolul 15

  Condiţii de validitate
  Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social.
  Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.


  Articolul 16

  Consiliul imputernicitilor statului
  În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit, potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.
  Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 5 membri numiţi, potrivit legii, de Centrul Naţional al Cinematografiei, astfel: cîte un reprezentant al Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi din ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al societăţii.
  Membrii consiliului imputernicitilor statului, numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.
  Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.
  Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.
  Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Centrului Naţional al Cinematografiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.
  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii pe bază de contract.
  Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.
  Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor şi în prezenta a patru cincimi şi votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.
  Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acţionarilor.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 17

  Organizarea
  Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie, format din 7 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.
  Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
  Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
  Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii, ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie din membrii consiliului, fie din afară acestuia.
  Consiliul de administraţie trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe luna la sediul societăţii, iar comitetul de direcţie, cel puţin o dată pe saptamina.
  Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi, stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte, cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
  Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membrii aleşi dintre administratori.
  Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director), în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale şi ale consiliului de administraţie.
  În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor, sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.
  Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
  Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorul răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii.


  Articolul 18

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;
  c) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri (cu excepţia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
  d) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
  e) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
  f) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
  g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
  h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.


  Capitolul 6 Gestiunea societăţii


  Articolul 19

  Comisia de cenzori
  Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acţionarilor, compusa din 3 membri, care nu pot avea nici o alta funcţie în societate.
  În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  Adunarea generală alege, de asemenea, cenzorii supleanţi, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari, care vor acţiona conform legii.
  Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor.
  Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
  - în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi prezintă consiliului de administraţie rapoarte de activitate;
  - la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  - la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;
  - prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului societăţii.
  Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.


  Capitolul 7 Activitatea societăţii


  Articolul 20

  Exerciţiul economico-financiar
  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.


  Articolul 21

  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi
  Societatea va tine evidenţa contabilă şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
  Beneficiul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
  Plata dividendelor cuvenite acţionarilor, respectiv statului, se face de societate, în condiţiile legii.
  În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.


  Articolul 22

  Personalul societăţii
  Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de directorul societăţii comerciale. În perioada în care statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de consiliul imputernicitilor statului cu acordul Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.
  Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.
  Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.


  Articolul 23

  Amortizarea fondurilor fixe
  Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.


  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 24

  Modificarea formei juridice
  Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 25

  Dizolvarea societăţii
  Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
  - imposibilitatea realizării obiectului social;
  - hotărîrea adunării generale;
  - falimentul;
  - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  - în orice alte situaţii, pe baza hotărîrilor adunării generale a acţionarilor, luate în unanimitate.
  Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.


  Articolul 26

  Lichidarea societăţii
  În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
  Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 27

  Litigii
  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
  Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 9


  Articolul 28

  Dispoziţii finale
  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.


  Anexa 6

  STATUTUL
  Societăţii comerciale pentru producerea şi executarea de diafilme şi diapozitive "Ion Creanga" - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, durata, sediul


  Articolul 1

  Denumirea societăţii
  Denumirea societăţii este Societatea comercială pentru producerea şi executarea de diafilme şi diapozitive "Ion Creanga" - S.A.
  În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi orice alte acte emanind de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele "S.A.", de capitalul social şi numărul de înregistrare în registrul comerţului.


  Articolul 2

  Forma juridică a societăţii
  Societatea comercială "Ion Creanga" - S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prezentul statut.


  Articolul 3

  Sediul societăţii
  Sediul societăţii este în România, Bucureşti, str. Gabroveni nr. 2, sector 3.
  Acesta va putea fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adoptate de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legii.
  Societatea comercială "Ion Creanga" - S.A. poate avea sucursale, filiale, reprezentante, agenţii situate în alte localităţi din ţara şi străinătate.


  Articolul 4

  Durata societăţii
  Durata societăţii este nelimitată.


  Capitolul 2


  Articolul 5

  Obiectul de activitate
  Obiectul de activitate al societăţii este:
  1. producţia şi comercializarea de diapozitive şi diafilme;
  2. publicitate interna şi externa prin mijloace specifice şi anume: diapozitive, diafilme, foto şi alte asemenea;
  3. activitatea de prestări servicii în domeniul de specialitate (foto-film);
  4. activitatea comercială de import-export în domeniul respectiv;
  5. tipografie şi multiplicare.
  Obiectul de activitate al societăţii se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate cu agenţi economici, persoane fizice şi juridice din ţara şi străinătate.


  Capitolul 3


  Articolul 6

  Capitalul social, acţiunile
  Capitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de 4.957 mii lei şi se compune din mijloace fixe în valoare de 2.473 mii lei şi mijloace circulante în valoare de 2.484 mii lei.
  Capitalul social iniţial este de 4.957 mii lei, împărţit în 991 acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.
  Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Acţiunile
  Acţiunile emise de societate vor cuprinde următoarele menţiuni:
  - denumirea şi durata societăţii;
  - data constituirii societăţii, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi numărul Monitorului Oficial în care s-a făcut publicarea;
  - capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintelor efectuate;
  - denumirea (numele, prenumele), sediul (domiciliul) acţionarului.
  Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.
  Registrul de evidenta a acţiunilor numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie, se păstrează la sediul societăţii, sub înregistrarea consiliului de administraţie.


  Articolul 8

  Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuni
  Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, precum şi alte drepturi prevăzute în statut.
  Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut.
  Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  Obligaţiile societăţii sînt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
  Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din beneficiul societăţii ce i se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor sau a cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuate în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 9

  Reducerea sau mărirea capitalului social
  Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 10

  Cesiunea acţiunilor
  Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un proprietar pentru fiecare acţiune.
  Cesiunea către terţi poate fi efectuată în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.


  Articolul 11

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii.


  Capitolul 4


  Articolul 12

  Adunarea generală a acţionarilor. Atribuţii
  Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.
  Adunările generale ale acţionarilor sînt ordinare şi extraordinare şi au următoarele atribuţii principale:
  a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de producţie;
  b) aleg membrii consiliului de administraţie şi ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanţi, le stabilesc remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca;
  c) numesc directorul şi adjunctii acestuia, le stabilesc remuneraţia, îi descarca de activitate şi îi revoca; directorul şi directorii adjuncţi pot fi numiţi şi dintre membrii consiliului de administraţie;
  d) stabilesc competentele şi răspunderile consiliului de administraţie şi ale comisiei de cenzori;
  e) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii;
  f) hotărăsc cu privire la contractarea de împrumuturi bancare şi la acordarile de garanţii;
  g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de profit şi pierderi după analizarea raportului consiliului de administraţie, al comisiei de cenzori sau al expertului de gestiune, după caz; aproba repartizarea dividendelor între acţionari;
  h) hotărăsc cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, filiale şi agenţii;
  i) hotărăsc cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi la cesiunea acţiunilor;
  j) hotărăsc cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii;
  k) hotărăsc cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea societăţii;
  l) hotărăsc cu privire la actionarea în justiţie a membrilor consiliului de administraţie, a directorului, adjunctilor acestuia şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii;
  m) hotărăsc în orice alte probleme privind societatea.


  Articolul 13

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  Adunarea generală se convoacă de preşedintele consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.
  Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economico-financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul următor.
  Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social sau la cererea comisiei de cenzori.
  Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.
  Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.
  Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii.
  Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.
  Cînd ordinea de zi cuprinde propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  Hotărîrile adunărilor se iau prin vot deschis.
  Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor.


  Articolul 14

  Prezidarea lucrărilor adunării
  Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administraţie iar, în lipsa acestuia, de către un vicepreşedinte, desemnat de preşedinte.
  Preşedintele consiliului de administraţie va desemna, dintre acţionari, doi secretari care vor face prezenta acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.
  Procesul-verbal al şedinţei se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit.


  Articolul 15

  Condiţii de validitate
  Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social.
  Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.
  Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati.


  Articolul 16

  Consiliul imputernicitilor statului
  În perioada în care statul este acţionar unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.
  Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 5 membri numiţi, potrivit legii, de Centrul Naţional al Cinematografiei, astfel: cîte un reprezentant al Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi din ingineri, economişti, jurişti şi alţi specialişti din domeniul de activitate al societăţii.
  Membrii consiliului imputernicitilor statului, numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.
  Membrii consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.
  Din consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, tilharie, distrugere cu intenţie, abuz de încredere comis în dăuna avutului obştesc sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de lege referitor la societăţile comerciale.
  Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Centrului Naţional al Cinematografiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.
  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii pe bază de contract.
  Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.
  Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor, şi în prezenta a patru cincimi şi votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.
  Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acţionarilor.


  Capitolul 5 Consiliul de administraţie


  Articolul 17

  Organizarea
  Societatea este administrată de către un consiliu de administraţie, format din 5 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionari.
  Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.
  Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice şi juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.
  Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi, şi ia decizii cu majoritatea simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar fie din membrii consiliului, fie din afară acestuia.
  Consiliul de administraţie trebuie să se întrunească cel puţin o dată pe luna la sediul societăţii, iar comitetul de direcţie cel puţin o dată pe saptamina.
  Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.
  Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.
  Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general (director), în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aduce la îndeplinire hotărîrile adunării generale şi ale consiliului de administraţie.
  În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliu.
  Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.
  Preşedintele consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.
  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de administraţie şi directorul răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii.


  Articolul 18

  Atribuţiile consiliului de administraţie
  Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:
  a) angajează şi concediază personalul şi stabileşte drepturile şi obligaţiile acestuia;
  b) stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile personalului societăţii pe compartimente;
  c) aproba operaţiunile de cumpărare şi vînzare de bunuri (cu excepţia mijloacelor fixe), potrivit competentelor acordate;
  d) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);
  e) stabileşte tactica şi strategia de marketing;
  f) aproba încheierea sau rezilierea altor contracte, potrivit competentelor acordate;
  g) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de program de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul în curs;
  h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor.


  Capitolul 6 Gestiunea societăţii


  Articolul 19

  Comisia de cenzori
  Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de comisia de cenzori aleasă de adunarea generală a acţionarilor, compusa din 3 membri, care nu pot avea nici o alta funcţie în societate.
  În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  Adunarea generală alege, de asemenea, cenzorii supleanţi, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari, care vor acţiona conform legii.
  Pentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societăţii, situaţia patrimoniului, profitului şi a pierderilor.
  Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:
  - în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi prezintă consiliului de administraţie rapoarte de activitate;
  - la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor societăţii, a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  - la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;
  - prezintă adunării generale a acţionarilor punctul sau de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului societăţii.
  Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.
  Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de cîte ori considera necesar pentru alte situaţii.
  Atribuţiile şi modul de funcţionare a comisiei de cenzori, precum şi drepturile şi obligaţiile cenzorilor, se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu.
  Cenzorii se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani şi pot fi realeşi; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.


  Capitolul 7 Activitatea societăţii


  Articolul 20

  Exerciţiul economico-financiar
  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii.


  Articolul 21

  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi
  Societatea va tine evidenţa contabilă şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.
  Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi se publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
  Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.
  Plata dividendelor cuvenite acţionarilor, respectiv statului, se face de societate în condiţiile legii.
  În cazul înregistrării de pierderi, părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare.


  Articolul 22

  Personalul societăţii
  Personalul de conducere al societăţii şi cenzorii sînt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Restul personalului este angajat de către consiliul de administraţie sau de directorul societăţii comerciale. În perioada în care statul este acţionar unic, personalul de conducere şi cenzorii vor fi numiţi de consiliul imputernicitilor statului, cu acordul Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.
  Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă.
  Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de consiliul de administraţie.


  Articolul 23

  Amortizarea fondurilor fixe
  Consiliul de administraţie stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.


  Capitolul 8 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii


  Articolul 24

  Modificarea formei juridice
  Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor.
  În perioada în care statul este acţionar unic, transformarea formei juridice a societăţii se va putea face cu acordul ministerului de resort, în condiţiile legii. Noua societate va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţii.


  Articolul 25

  Dizolvarea societăţii
  Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:
  - imposibilitatea realizării obiectului social;
  - hotărîrea adunării generale;
  - falimentul;
  - pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
  - numărul de acţionari va fi redus sub 5, mai mult de 6 luni;
  - în orice alte situaţii, pe baza hotărîrilor adunării generale a acţionarilor, luată în unanimitate.
  Dizolvarea societăţii comerciale trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial.


  Articolul 26

  Lichidarea societăţii
  În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
  Lichidarea societăţii şi repartiţia patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.


  Articolul 27

  Litigii
  Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România.
  Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.


  Capitolul 9


  Articolul 28

  Dispoziţii finale
  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale.


  Anexa 7

  LISTA unităţilor din componenţa Regiei autonome de creaţie şi producţie cinematografică "CINEROM" - Bucureşti
    Nr. crt.Denumirea unităţii reorganizate
    1.Studioul de creaţie nr. 1
    2.Studioul de creaţie nr. 2
    3.Studioul de creaţie nr. 3
    4.Studioul de creaţie nr. 4
    5.Studioul de creaţie nr. 5
    6.Baza tehnică şi materială de producţie cinematografică
    7.Studioul de filme video
    8.Laboratorul de creaţie pentru prelucrarea peliculei
    9.Laboratorul de cercetări cinematografice

  LISTA unităţilor din componenţa Regiei autonome a distribuţiei şi exploatării filmelor "Româniafilm" - Bucureşti, care se reorganizează
    Nr. crt.Denumirea unităţii existenteDenumirea unităţii reorganizate
      I. Întreprinderi cinematograficeI. Filiale de exploatare a filmelor
    1.AlbaAlba
    2.AradArad
    3.BacăuBacău
    4.BihorBihor
    5.Bistriţa-NăsăudBistriţa-Năsăud
    6.BotoşaniBotoşani
    7.BraşovBraşov
    8.BrăilaBrăila
    9.BuzăuBuzău
    10.Caraş-SeverinCaraş-Severin
    11.CălăraşiCălăraşi
    12.ClujCluj
    13.CovasnaCovasna
    14.DîmboviţaDîmboviţa
    15.DoljDolj
    16.GalaţiGalaţi
    17.GiurgiuGiurgiu
    18.GorjGorj
    19.HarghitaHarghita
    20.HunedoaraHunedoara
    21.IalomiţaIalomiţa
    22.IaşiIaşi
    23.MaramureşMaramureş
    24.MehedinţiMehedinţi
    25.MureşMureş
    26.NeamţNeamţ
    27.OltOlt
    28.PrahovaPrahova
    29.Satu MareSatu Mare
    30.SălajSălaj
    31.SibiuSibiu
    32.SuceavaSuceava
    33.TeleormanTeleorman
    34.TimişTimiş
    35.TulceaTulcea
    36.VasluiVaslui
    37.VîlceaVîlcea
    38.VranceaVrancea
         
      II. Oficii teritoriale de difuzare a filmelorII. Oficii teritoriale de difuzare a filmelor
    1.BucureştiBucureşti
    2.Cluj-NapocaCluj-Napoca
    3.IaşiIaşi
    4.TimişoaraTimişoara
             
      III. Alte unităţi fără personalitate juridică   III. Alte unităţi fară personalitate juridică
    1.Redacţia revistei "Ecran"1.Redacţia revistei "Ecran"
        2.Laboratorul Mogoşoaia de subtitrare a filmelor, realizarea copiilor de filme şi expedierea lor în reţeaua cinematografică
        3.Tipografie
        4.Cinematografe proprii:
          a)în Bucureşti:
            - "Patria";
            - "Scala";
          b)în Constanţa:
            - "Dacia";
          c)în Piteşti:
            - "Modern".

  NOTĂ:
  Sediile filialelor judeţene de exploatare a filmelor sînt situate în resedintele de judeţ.
  ------------------