HOTĂRÂRE nr. 993 din 18 noiembrie 2020privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 10 decembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă conținutul minimal al fișei-tip, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă Atestatul nivelului de calitate a educației furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 19-05-2022, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 25 ianuarie 2007, și Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 8 ianuarie 2013, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu

  București, 18 noiembrie 2020.
  Nr. 993.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice
  a organizațiilor furnizoare de educație


  Anexa nr. 2

  Informații minimale pe care le va conține fișa-tip

  a) Persoana juridică inițiatoare - denumirea, subsistem - public/privat, CIF/CUI, sediul social, datele de contact, reprezentantul legal, persoana de contact
  b) Unitatea de învățământ - denumirea existentă și/sau propusă a fi înființată, după caz, sediul existent și/sau propus, după caz, datele de contact, reprezentantul legal, persoană de contact
  (la 19-05-2022, Litera b) din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  c) Capacitatea maximă de școlarizare, pentru unitatea de învățământ și toate structurile arondate
  d) Nivelurile și/sau specializările și/sau calificările profesionale școlarizate, respectiv intenționat a fi școlarizate, după caz
  e) Existența și adecvarea bazei materiale necesare desfășurării în condiții optime a procesului educațional, raportat la tipul de învățământ, nivelul de învățământ și numărul de elevi, respectiv: spații școlare - săli de clasă, spații specializate, spații administrative și auxiliare, după caz, dotate adecvat; echipamente, inclusiv TIC și multimedia; mijloace de învățământ/auxiliare curriculare, inclusiv digitale și fondul de carte/de documentare, în format clasic și/sau electronic
  f) Asigurarea managementului resurselor umane și al carierei pentru desfășurarea în condiții optime a procesului educațional, respectiv: respectarea legislației naționale și specifice privind recrutarea, selecția, angajarea, normarea, evaluarea, stimularea, sancționarea și disponibilizarea personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar și nedidactic; existența și implementarea unor programe de dezvoltare managerială pentru personalul de conducere și profesională pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, în acord cu nevoi organizaționale și/sau profesionale analizate și clar identificate
  g) Declarația directorului unității de învățământ preuniversitar privind respectarea cerințelor legale privind sănătatea și securitatea în unitățile de învățământ, în conformitate cu normele specifice
  (la 19-05-2022, Litera g) din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  h) Asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică, orientare și consiliere școlară
  i) Existența sistemului de înregistrare, gestionare, arhivare și actualizare a datelor - inclusiv accesarea platformelor și completarea bazelor electronice de date, cu asigurarea securității datelor personale, conform legislației în vigoare
  j) Declarații privind modul de colectare, de la nivelul comunității și al școlii, a datelor necesare pentru îmbunătățirea participării școlare și pentru eliminarea violenței și hărțuirii/bullying și segregării școlare
  (la 19-05-2022, Litera j) din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  k) Completarea corectă, conform prevederilor legale, a cataloagelor, registrelor matricole și, după caz, a celorlalte documente de evidență a participării școlare și a rezultatelor învățării
  l) Programul de funcționare al unității de învățământ, stabilirea orarului și planificarea activităților curriculare și extracurriculare, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare
  m) Constituirea structurilor de conducere, consultative și funcționale, inclusiv a consiliului elevilor și a consiliului consultativ/asociației părinților, după caz
  n) Întocmirea proiectului de buget și derularea activității financiare a unității de învățământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare
  o) Înregistrarea și rezolvarea în termen legal a plângerilor și reclamațiilor beneficiarilor, personalului unității de învățământ și terților, referitoare la activitatea unității de învățământ
  p) Utilizarea curriculumului național sau alternativ aprobat
  q) Proiectarea și realizarea curriculumului la decizia școlii/în dezvoltare locală în concordanță cu prevederile legale și opțiunile exprimate de elevi și/sau părinți/operatori economici, după caz
  r) Consemnarea și evaluarea sistematică a participării școlare - prezența la școală și participarea la ore și la activitățile școlare - inclusiv extracurriculare, precum și a rezultatelor învățării, pentru fiecare antepreșcolar/preșcolar/elev și la nivelul fiecărei activități de învățare Notă
  Conform articolului II din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022, prevederile anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație se aplică unităților de învățământ și furnizorilor de educație care, la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se află în procedura de evaluare externă în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie/de acreditare sau în procedura evaluării periodice a calității.


  Anexa nr. 3
  Abrogată.
  (la 19-05-2022, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 649 din 11 mai 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 19 mai 2022 )

  -----