ORDIN nr. 5.439 din 7 octombrie 2015
pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 21 octombrie 2015  În baza prevederilor art. 242 şi 243 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
  ţinând cont de prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 şi 767 bis din 31 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
  2. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  3. Anexa nr. 17 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţia generală management şi reţea şcolară din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare, casele corpului didactic, instituţiile şi unităţile de învăţământ - centre de perfecţionare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  p. Ministrul educaţiei şi

  cercetării ştiinţifice,

  Gigel Paraschiv,

  secretar de stat

  Bucureşti, 7 octombrie 2015.
  Nr. 5.439.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 7 la metodologie)
  UNIVERSITATEA ...............
  TABEL NOMINAL
  cu personalul didactic care a promovat examenul
  pentru obţinerea gradului didactic II
  *Font 8*
   ┌────┬───────┬────────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
   │Nr. │Numele,│Unitatea│Speciali-│Definitivarea │ Vechimea │ Inspecţia specială │ Note obţinute │
   │crt.│iniţia-│de învă-│zarea │în învătământ │ la catedră ├───────────────┬────┼───────┬─────┬────┤
   │ │la │ţământ │ │ obţinută │(ani, luni) │Data efectuării│Nota│Metodi-│Peda-│Me- │
   │ │tatălui│la care │ ├──────┬───────┤ de la ├────┬────┬─────┤ │ca pre-│gogie│dia │
   │ │prenu- │funcţio-│ │ În │ Cu │ obţinerea │Ziua│Luna│Anul │ │dării │-oral│ge- │
   │ │mele │nează, │ │anul │ media │definitivării│ │ │ │ │specia-│ │ne- │
   │ │ │locali- │ │ │ │ în │ │ │ │ │lităţii│ │rală│
   │ │ │tatea şi│ │ │ │ învăţământ │ │ │ │ │- scris│ │ │
   │ │ │judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
   │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
   │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼────┼─────┼────┼───────┼─────┼────┤
   │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   └────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────────┴────┴────┴─────┴────┴───────┴─────┴────┘


  Anexa 2

  (Anexa nr. 17 la metodologie)
  UNIVERSITATEA ................
  TABEL NOMINAL
  cu personalul didactic care a promovat
  examenul pentru obţinerea gradului didactic I
  *Font 7*
  ┌────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┬───────────────────────┬─────────┬────────────────────────────────┬──────────┐
  │Nr. │Numele, │Unita- │Specia-│ Gradul │Vechimea│ Inspecţia specială │Recenzia │ Susţinerea lucrării │ Nota de │
  │crt.│iniţiala │tea de │lizarea│ didactic │la cate-│ │lucrării │ metodico - ştiinţifice │ promovare│
  │ │tatălui, │învă- │ │II obţinut│dră (ani│ │metodico-│ │ a │
  │ │prenumele│ţământ │ │ │luni) de│ │ştiinţi- │ │examenului│
  │ │ │ la │ │ │la obţi-│ │ fice │ │ │
  │ │ │care │ │ │ nerea ├──────────────┬────────┼─────────┼──────────────┬─────────────────┤ │
  │ │ │funcţio-│ │ │gradului│ Data │ Media │ Nota │ Data │ Nota │ │
  │ │ │nează, │ │ │didactic│ efectuării │obţinută│acordată │ │ acordată │ │
  │ │ │Locali- │ ├────┬─────┤ II ├────┬────┬────┤ │ ├────┬────┬────┼───┬───┬───┬─────┤ │
  │ │ │tatea/ │ │În │Cu │ │Ziua│Luna│Anul│ │ │Ziua│Luna│Anul│ 1)│ 2)│ 3)│Nota │ │
  │ │ │judeţul │ │anul│media│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │medie│ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 6. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼────────┼───────┼────┼─────┼────────┼────┼────┼────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┼─────┼──────────┤
  │ 7. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────┴────────┴───────┴────┴─────┴────────┴────┴────┴────┴────────┴─────────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┴─────┴──────────┘

  ------