LEGE nr. 268 din 13 iunie 2003
pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 19 iunie 2003  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul I

  Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Învăţământul obligatoriu este de 10 clase. Frecventarea obligatorie a învăţământului de 10 clase, forma de zi, încetează la vârsta de 18 ani."
  2. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "(2) În fiecare localitate se organizează şi funcţionează unităţi de învăţământ sau formaţiuni de studiu cu limba de predare română şi, după caz, cu predarea în limbile minorităţilor naţionale ori se asigura şcolarizarea în limba maternă în cea mai apropiată localitate în care este posibil."
  3. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri şi forme de organizare a activităţii de instruire şi educare.
  (2) Sistemul naţional de învăţământ cuprinde unităţi şi instituţii de învăţământ de stat şi particulare.
  (3) Privatizarea instituţiilor şi a unităţilor de învăţământ de stat este interzisă.
  (4) Învăţământul este organizat pe niveluri, asigurând coerenta şi continuitatea instruirii şi educaţiei, în concordanta cu particularităţile de vârsta şi individuale.
  (5) Sistemul naţional de învăţământ cuprinde următoarele niveluri:
  a) învăţământ preşcolar: grupa mica; grupa mijlocie; grupa mare, pregătitoare pentru şcoala;
  b) învăţământ primar: clasele I-IV;
  c) învăţământ secundar, care cuprinde:
  1. învăţământ secundar inferior, organizat în doua cicluri care se succed: gimnaziu, clasele V-VIII, şi ciclul inferior al liceului sau şcoala de arte şi meserii, clasele IX-X;
  2. învăţământ secundar superior: ciclul superior al liceului, clasele XI-XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare;
  d) învăţământ postliceal;
  e) învăţământ superior: învăţământ universitar şi învăţământ postuniversitar.
  (6) Sistemul naţional de învăţământ cuprinde şi educaţia permanenta.
  (7) Învăţământul preşcolar, primar, secundar şi postliceal constituie învăţământul preuniversitar. Ciclul inferior şi ciclul superior al liceului constituie învăţământul liceal. Şcoala de arte şi meserii şi anul de completare constituie învăţământul profesional.
  (8) Învăţământul primar şi secundar inferior constituie învăţământul obligatoriu.
  (9) Învăţământul preuniversitar este subordonat, prin inspectoratele şcolare, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar învăţământul superior este coordonat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu respectarea autonomiei universitare.
  (10) Formele de organizare a învăţământului sunt: învăţământ de zi, seral, cu frecventa redusă, la distanta, comasat şi, pentru copiii cu nevoi educative speciale, nedeplasabili, cu şcolarizare la domiciliu.
  (11) Învăţământul obligatoriu este învăţământ de zi. În mod excepţional, pentru persoanele care au depăşit cu mai mult de 2 ani vârsta corespunzătoare clasei, învăţământul obligatoriu se poate organiza şi în alte forme de învăţământ, conform alin. (8), pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  (12) În sistemul de învăţământ pot funcţiona unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.
  (13) În raport cu condiţiile existente pot funcţiona, sub conducere unica, unităţi de învăţământ în care se organizează mai multe niveluri/cicluri de învăţământ.
  (14) În cadrul sistemului naţional de învăţământ, sub coordonarea şi controlul Ministerului Educaţiei şi Cercetării se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, structuri de învăţământ organizate prin cooperare între unităţi şi instituţii din ţara şi din străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale."
  4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:
  "(2) În situaţii justificate, copiilor din grupa mare, pregătitoare pentru şcoala, şi elevilor din învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o alta localitate, li se asigura, după caz, servicii de transport, masa şi internat, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al autorităţilor administraţiei publice locale, al agenţilor economici, al comunităţilor locale, al societăţilor de binefacere şi al altor persoane juridice sau fizice."
  5. După alineatul (2) al articolului 17 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:
  "(3) La cererea părinţilor şi în funcţie de resursele locale existente, unităţile de învăţământ pot organiza cu elevii, după orele de curs, activităţi educative şi de invatare sub supravegherea personalului didactic şi/sau didactic auxiliar."
  6. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Învăţământul preşcolar se organizează pentru copii în vârsta de 3-6/7 ani, în grădiniţe cu program normal, prelungit şi săptămânal."
  7. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Pentru asigurarea continuităţii între învăţământul preşcolar şi cel primar se generalizeaza grupa mare, pregătitoare pentru şcoala.
  (2) Administraţia locală şi inspectoratul şcolar vor asigura resursele umane, materiale şi financiare, necesare cuprinderii copiilor de vârsta 5-6/7 ani în grupa mare, pregătitoare pentru şcoala."
  8. Articolul 20 va avea următorul cuprins:
  "Art. 20. - (1) Învăţământul primar se organizează şi funcţionează, de regula, cu program de dimineata, în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I-IV, I-VIII, I-X sau I-XII/XIII.
  (2) În clasa I sunt înscrişi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar.
  (3) La cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa I şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.
  (4) La cererea scrisă a părinţilor, tutorilor sau a susţinătorilor legali, înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani până la data începerii anului şcolar va fi amânată cu un an.
  (5) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate aproba organizarea de cursuri de pregătire în vederea promovării claselor I-IV pentru persoanele care, din diferite motive, nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani."
  9. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 va avea următorul cuprins:
  "Ciclul gimnazial"
  10. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Ciclul gimnazial se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I-VIII, V-VIII, V-X, I-X, I-XII/XIII sau V-XII/XIII."
  11. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - (1) Accesul absolvenţilor clasei a VIII-a în clasa a IX-a a ciclului inferior al liceului sau a şcolii de arte şi meserii se realizează prin procedura de selecţie şi repartizare, reglementată conform metodologiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se da publicităţii până la începutul anului şcolar.
  (2) Procedura de selecţie şi repartizare se bazează pe rezultatele evaluării competentelor dobândite în cadrul ciclului gimnazial. Evaluarea competentelor se realizează conform standardelor naţionale de evaluare."
  12. La capitolul IV, titlul secţiunii a 2-a va avea următorul cuprins:
  "Ciclul inferior al liceului"
  13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) Ciclul inferior al liceului se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I-X, V-X, I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.
  (2) Reţeaua liceelor de stat este aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea inspectoratelor şcolare, cu consultarea altor factori interesaţi şi ca rezultat al evaluării instituţionale realizate de Comisia Naţionala de Evaluare Instituţională. Reţeaua, numărul de locuri şi de clase se aproba anual, în funcţie de cerinţele locale şi naţionale, şi se dau publicităţii cu 6 luni înainte de începerea anului şcolar.
  (3) Învăţământul liceal seral, cu frecventa redusă şi la distanta, poate funcţiona, în condiţiile legii, în unităţi de învăţământ stabilite de inspectoratele şcolare.
  (4) Absolvenţii ciclului inferior al liceului dobândesc certificat de absolvire, portofoliu personal pentru educaţie permanenta şi, la cerere, foaia matricola."
  14. Alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
  "(3) Durata studiilor în învăţământul liceal poate fi, după caz, de 4 sau de 5 ani şi este stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării."
  15. După articolul 24 se introduce secţiunea a 2^1 -a cu următorul titlu:
  "Ciclul superior al liceului"
  16. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
  "Art. 25. - (1) Trecerea din ciclul inferior în ciclul superior al liceului este reglementată prin metodologia Ministerului Educaţiei şi Cercetării, care se da publicităţii la începutul anului şcolar precedent admiterii.
  (2) Ciclul superior al liceului se organizează şi funcţionează în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I-XII/XIII, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII.
  (3) Înscrierea în ciclul superior al liceului, cursuri de zi, se poate face în primii 2 ani de la absolvirea ciclului inferior, respectiv a anului de completare, dacă la data începerii anului şcolar elevul nu a depăşit vârsta de 18 ani.
  (4) Ciclul superior al liceului, formele seral, cu frecventa redusă şi la distanta, poate funcţiona, în condiţiile legii, în unităţi de învăţământ stabilite de inspectoratele şcolare.
  (5) Ciclul superior al liceului funcţionează cu filierele, profilurile şi specializările stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în raport cu dinamica profesiunilor, meseriilor şi ocupatiilor de pe piaţa forţei de muncă.
  (6) În funcţie de filiera, de profil şi de specializare, durata studiilor în cadrul ciclului superior al liceului este de 2 sau de 3 ani şi este stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării."
  17. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Finalizarea studiilor liceale se atesta printr-un certificat de absolvire, care conferă dreptul de acces, în condiţiile legii, în învăţământul postliceal, dreptul de sustinere a examenului naţional de bacalaureat, respectiv a examenului de certificare/atestare a competentelor profesionale.
  (2) Absolvenţii ciclului superior al liceului dobândesc şi portofoliul personal pentru educaţie permanenta şi, la cerere, foaia matricola.
  (3) Absolvenţii ciclului superior al liceului care susţin şi promovează examenul naţional de bacalaureat dobândesc şi diploma de bacalaureat, care le da dreptul de acces în învăţământul superior, în condiţiile legii.
  (4) Examenul naţional de bacalaureat consta în susţinerea a doua, respectiv trei probe comune şi a trei probe diferenţiate în funcţie de filiera şi de profil.
  A. Probele comune sunt:
  a) limba şi literatura română, scris şi oral;
  b) una dintre limbile moderne de circulaţie internationala studiate în liceu;
  c) limba maternă, scris şi oral, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale; limba şi literatura într-o limbă de circulaţie internationala, pentru elevii care au urmat studiile liceale cu limba de predare în limba de circulaţie internationala respectiva.
  B. Probele de examen diferenţiate în funcţie de filiera, profil, specializare şi de opţiunea elevului sunt:
  Filiera teoretică:
  a) Profil umanist:
  1. istorie sau geografie;
  2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzător specializării;
  3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susţinute anterior.
  b) Profil real:
  1. matematica;
  2. o proba la alegere din aria curriculara, corespunzător specializării;
  3. o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele susţinute anterior.
  Filiera tehnologică:
  a) matematica, pentru toate profilurile şi specializările;
  b) o proba la alegere din aria curriculara "tehnologii", în funcţie de specializarea aleasă de elev;
  c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior.
  Filiera vocationala:
  a) istorie sau geografie ori o disciplina socioumană, respectiv matematica sau ştiinţe, în funcţie de profil;
  b) o proba la alegere din ariile curriculare specifice profilului şi specializării; ariile curriculare sunt stabilite de comun acord de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi ministerele interesate;
  c) o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele alese anterior.
  (5) Pentru anumite filiere, profiluri, respectiv specializări, stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, absolvenţii ciclului superior al liceului pot susţine un examen de certificare sau, după caz, de atestare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în condiţiile legii.
  (6) Absolvenţii ciclului superior al liceului care susţin şi promovează examenul de certificare/atestare a competentelor profesionale dobândesc certificat de calificare profesională nivel 3, respectiv atestat de competente profesionale.
  (7) Lista cuprinzând probele de examen, conţinutul programelor de examen şi modul de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat şi a examenului de certificare, respectiv de atestare a competentelor profesionale, se stabileşte prin metodologii elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi se da publicităţii până la data începerii anului şcolar precedent examenelor.
  (8) La întocmirea listei cuprinzând probele de examen şi la stabilirea conţinutului programelor de bacalaureat pot fi consultate şi instituţiile de învăţământ superior.
  (9) În cazul întreruperii studiilor se recunoaşte fiecare an şcolar promovat. La cerere, se eliberează un document de certificare a studiilor efectuate şi portofoliul personal pentru educaţie permanenta, completat la zi."
  18. Alineatele (5) şi (6) ale articolului 27 vor avea următorul cuprins:
  "(5) Candidaţii proveniţi din învăţământul de stat pot susţine examenul de bacalaureat şi examenul de certificare, respectiv atestare a competentelor profesionale, fără taxa, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la aceste examene sunt condiţionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
  (6) Examenul naţional de bacalaureat se considera promovat dacă au fost promovate toate probele. În cazul nepromovării examenului naţional de bacalaureat, probele promovate sunt recunoscute, la cerere, în sesiunile ulterioare."
  19. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diploma de bacalaureat. Eliberarea certificatului de calificare profesională şi, respectiv, a atestatului de competente profesionale nu este condiţionată de promovarea examenului de bacalaureat.
  (2) Absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diploma de merit."
  20. La capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a va avea următorul cuprins:
  "Învăţământul din şcolile de arte şi meserii"
  21. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - (1) În şcolile de arte şi meserii se organizează învăţământ pentru profesionalizare, în scopul calificării de nivel 1 pe domenii ocupationale.
  (2) Şcolile de arte şi meserii pot funcţiona independent sau în cadrul unităţilor de învăţământ cu clasele I-X, I-XII/XIII, V-X, V-XII/XIII sau IX-XII/XIII."
  22. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 30 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 30. - (1) Reţeaua de stat a şcolilor de arte şi meserii este organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea factorilor interesaţi.
  (2) Reţeaua de stat a şcolilor de arte şi meserii, meseriile şi calificarile pentru care se şcolarizează şi numărul de locuri aferente se dau publicităţii cu 6 luni înainte de începerea anului şcolar."
  23. Articolul 31 se abroga.
  24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:
  "Art. 32. - (1) Unităţile de învăţământ pot organiza, la cererea factorilor interesaţi, pe bază de contract, cursuri de calificare şi de conversie profesională, cu respectarea standardelor ocupationale, precum şi alte servicii educaţionale.
  (2) Agenţii economici care asigura, după caz, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse de şcolarizare, stagii de instruire practica a elevilor, dotarea spaţiilor de instruire, locuri de muncă pentru absolvenţi pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului."
  25. Articolul 33 se abroga.
  26. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
  "Art. 34. - (1) Absolvenţii şcolilor de arte şi meserii dobândesc certificat de absolvire şi portofoliu personal pentru educaţie permanenta şi, la cerere, foaia matricola.
  (2) Absolvenţii care susţin şi promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc şi certificat de calificare profesională nivel 1.
  (3) Sistemul de certificare a nivelului de calificare şi a competentelor profesionale dobândite în cadrul învăţământului preuniversitar se organizează pe baza reglementărilor comune ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale."
  27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Organizarea învăţământului din şcolile de arte şi meserii şi a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin metodologii specifice."
  28. După articolul 35 se introduce secţiunea a 4-a cu următorul titlu:
  "Anul de completare"
  29. Articolul 36 va avea următorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) Absolvenţii şcolilor de arte şi meserii cu certificat de absolvire şi cu certificat de calificare profesională nivel 1 au dreptul la continuarea studiilor în învăţământul secundar superior, în condiţiile prezentei legi.
  (2) Pentru a avea acces în ciclul superior al liceului, absolvenţii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să urmeze şi sa absolveasca, în condiţiile legii, anul de completare.
  (3) Absolvenţii anului de completare dobândesc certificat de absolvire, portofoliul personal pentru educaţie permanenta şi, la cerere, foaia matricola.
  (4) Absolvenţii anului de completare care susţin şi promovează examenul de certificare a competentelor profesionale dobândesc şi certificat de calificare profesională nivel 2.
  (5) Absolvenţii anului de completare cu certificat de calificare profesională nivel 2 şi certificat de absolvire pot continua studiile în ciclul superior al liceului, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi date publicităţii cu un an înainte de începutul anului şcolar.
  (6) Reţeaua unităţilor de învăţământ de stat care şcolarizează elevi în anul de completare este organizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu consultarea factorilor interesaţi.
  (7) Reţeaua unităţilor de învăţământ de stat care şcolarizează elevi în anul de completare, meseriile şi calificarile pentru care se şcolarizează şi numărul de locuri aferente se dau publicităţii cu 6 luni înainte de începerea anului şcolar.
  (8) Organizarea învăţământului din anul de completare şi a examenului de certificare a competentelor profesionale se reglementează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin metodologii specifice."
  30. Litera b) a articolului 38 va avea următorul cuprins:
  "b) elevii pot fi înscrişi numai pe baza testarii aptitudinilor specifice;"
  31. Litera e) a articolului 38 se abroga.
  32. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - Absolvenţii învăţământului de arta şi ai învăţământului sportiv beneficiază de drepturile prevăzute la art. 23 alin. (4) şi la art. 26 alin. (1), (2), (3), (5), (6) şi (9)."
  33. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:
  "Art. 40. - (1) Pentru activitatea sportiva şi artistică de performanţă, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate organiza cluburi şcolare şi unităţi de învăţământ preuniversitar cu program sportiv sau de arta, integrat sau suplimentar."
  34. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:
  "Învăţământul pentru copii şi tineri
  cu cerinţe educative speciale"
  35. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:
  "(3) Învăţământul special primar şi secundar inferior este obligatoriu şi are durata, după caz, de 10 sau 11 ani."
  36. Articolul 105 va avea următorul cuprins:
  "Art. 105. - (1) Învăţământul particular preuniversitar se organizează şi funcţionează cu aceleaşi niveluri şi în aceleaşi tipuri de unităţi de învăţământ ca şi învăţământul preuniversitar de stat.
  (2) Grădiniţele, şcolile primare şi gimnaziale, precum şi şcolile de arte şi meserii se pot înfiinţa cu autorizarea inspectoratului şcolar, pe baza documentaţiei de evaluare.
  (3) Liceele, inclusiv cele care cuprind anul de completare, precum şi şcolile postliceale se pot înfiinţa cu avizul inspectoratului şcolar şi cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe baza documentaţiei de evaluare."
  37. Alineatul (2) al articolului 107 va avea următorul cuprins:
  "(2) Acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu autorizaţie de încredere trebuie solicitată după absolvirea a patru promotii."
  38. Alineatul (3) al articolului 110 va avea următorul cuprins:
  "(3) În învăţământul particular secundar, cel puţin 40% din numărul personalului didactic trebuie să fie încadrat cu norma de baza în unitatea respectiva."
  39. Articolul 122 va avea următorul cuprins:
  "Art. 122. - În învăţământul de stat din şcolile de arte şi meserii şi anul de completare, precum şi în învăţământul liceal şi postliceal de specialitate, în care, la cerere şi în condiţiile legii, predarea se face în limba maternă la disciplinele de specialitate, este obligatorie însuşirea terminologiei de specialitate şi în limba română."
  40. Partea introductivă şi litera d) ale articolului 142 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 142. - Inspectoratele şcolare sunt organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, având, în principal, următoarele atribuţii:
  ...............................................................
  d) înfiinţează, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, unităţi şcolare ale învăţământului de stat: grădiniţe, şcoli primare, gimnazii, şcoli de arte şi meserii;"
  41. Alineatul (7) al articolului 145 va avea următorul cuprins:
  "(7) Directorii şi directorii adjuncţi ai unităţilor din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi ai şcolilor de arte şi meserii, precum şi directorii adjuncţi din învăţământul liceal şi postliceal sunt numiţi de inspectorul şcolar general, conform legii."
  42. Literele d) şi e) ale alineatului (2) al articolului 151 vor avea următorul cuprins:
  "d) maiştri-instructori - în învăţământul secundar şi postliceal;
  e) profesori - în învăţământul primar, secundar şi postliceal;"
  43. Litera d) a alineatului (1) al articolului 158 va avea următorul cuprins:
  "d) clasa din şcoala de arte şi meserii, anul de completare şi învăţământul liceal, precum şi anul de studiu din învăţământul postliceal are în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai mult de 30."
  44. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 180 vor avea următorul cuprins:
  "(2) Părintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal este obligat sa ia măsuri pentru asigurarea frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu. Nerespectarea acestei prevederi din culpa părintelui, a tutorelui legal instituit sau a susţinătorului legal constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 500.000 lei şi 2.000.000 lei.
  (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzii se fac de către autorităţile desemnate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul de Interne, printr-o metodologie comuna."
  45. Articolul 189 se abroga.


  Articolul II

  Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TARACILA
  Bucureşti, 13 iunie 2003.
  Nr. 268.
  ────────────────