ORDIN nr. 1.204 din 27 septembrie 2004
privind aprobarea certificatului pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 4 octombrie 2004  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală nr. OB.10.980/2004,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu completările şi modificările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă certificatul pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Rezidenţii unui stat din spaţiul Schengen, aflaţi în călătorie pe teritoriul României, justifică deţinerea unei cantităţi de medicamente care conţin substanţe stupefiante sau psihotrope în baza unui certificat emis de autoritatea competentă din statul de reşedinţă.


  Articolul 3

  Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală, va emite un certificat persoanelor rezidente în România care doresc să călătorească într-un stat din spaţiul Schengen şi care, pe baza unei prescripţii medicale, au nevoie de medicamente ce conţin substanţe stupefiante sau psihotrope. Certificatul va fi valabil cel mult 30 de zile.


  Articolul 4

  Certificatul prevăzut la art. 3 va fi emis pe baza unei prescripţii medicale. Pentru fiecare medicament este necesar un certificat separat.
  Ministerul Sănătăţii va păstra o copie a certificatului.


  Articolul 5

  Medicii pot prescrie medicamente stupefiante sau psihotrope pentru necesităţile de călătorie pentru maximum 30 de zile. Perioada de călătorie poate fi mai scurtă decât această durată.


  Articolul 6

  Prezentul ordin creează cadrul legal pentru aplicarea Deciziei Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul pentru transportul stupefiantelor şi substanţele psihotrope prevăzut la art. 75 al Convenţiei de aplicare a Acordului Schengen, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 239 din 22 septembrie 2000.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.
  Ministrul sănătăţii,
  Ovidiu Brînzan
  Bucureşti, 27 septembrie 2004.
  Nr. 1.204.


  Anexa


                                     CERTIFICAT
       pentru deţinerea de medicamente şi substanţe stupefiante şi psihotrope

      ___________________ ______________________ _____________________ (1)
      (Stat) (Oraş) (Data)
   
  A. Medicul care a prescris: ____________________________________________________________________________ ______________________ ______________________ ___________________ (2) (Nume) (Prenume) (Telefon) _______________________________________________________________________ (3) (Adresă) ____________________________________________________________________________ B. Pacient: __________________________________ (5) _________________________________(6) (Nume) (Prenume) (Numărul paşaportului sau actului de identitate) __________________________________ (7) _________________________________(8) (Locul naşterii) (Data naşterii) __________________________________ (9) ________________________________(10) (Naţionalitate) (Sex) _______________________________________________________________________(11) (Adresă) __________________________________(12) ________________________________(13) (Număr de zile de călătorie) (Valabilitatea autorizaţiei - maxim 30 de zile) ____________________________________________________________________________ C. Medicament prescris: __________________________________(14) ________________________________(15) (Denumire comercială) (Formă farmaceutică) __________________________________(16) ________________________________(17) (Denumirea comună internaţională (Concentraţia substanţei active) a substanţei active) __________________________________(18) ________________________________(19) (Instrucţiuni de administrare) (Cantitatea totală de substanţă activă) __________________________________(20) (Numărul de zile de prescriere - maxim 30 zile) _______________________________________________________________________(21) (Observaţii) ____________________________________________________________________________ D. Autoritatea emitentă: __________________________________(22) (Denumire) ................. ...............(23) (Adresa) (Tel) __________________________________ ________________________________(24) (Ştampila) (Semnătura)   
  Certification to carry drugs and/or psychotropic substances for the pur- pose of medical treatment - Article 75 of the Schengen Convention (1) Country, town, date A. Prescribing doctor (2) Name, first name, tel (3) Address (4) Where issued by a doctor: doctor's stamp and signature B. Patient (5) Name, first name (6) No of passport or other identification (7) Place of birth (8) Date of birth (9) Naţionality (10) Sex (11) Address (12) Duration of travel în days (13) Validity of authorisation from/ to - maximum 30 days C. Prescribed drug (14) Trade name or special prepara- tion (15) Dosage form (16) International name of active substance (17) Concentration of active substance (18) Instructions for use (19) Total quantity of active substance (20) Duration of prescription în days - maximum 30 days (21) Remarks D. Issuing/accrediting authority (delete where not apllicable) (22) Name (23) Address, tel (24) Authority's stamp and signature Certificat pour le transport de stu- pefiants et/ou de substances psycho- tropes a des fins therapeutiques - Article 75 de la Convention -applica- tion de l'Accord de Schengen pays, delivre a, date Medecin prescripteur nom, prenom, telephone adresse en cas de delivrance par un medecin: cachet, signature du medecin Patient nom, prenom no du passeport ou du document d-identite lieu de naissance date de naissance naţionalite sexe adresse duree du voyage en jours duree de validite de l'autorisation du/au - max. 30 jours Medicament prescrit nom commercial ou preparation spe- ciale forme pharmaceutique denomination internationale de la substance active concentration de la substance active mode d'emploi quantite totale de la substance active duree de la prescription, en jours - max. 30 jours remarques remarques Autorite qui delivre/authentifie (biffer ce qui ne convient pas) designation adresse, telephone sceau, signature de l'autorite


  ----------