REGULAMENT din 11 iulie 2002
privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului de Interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 19 iulie 2002
  Capitolul 1 Principii generale


  Articolul 1

  Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi criteriile privind organizarea şi realizarea de către unităţile Ministerului de Interne a serviciilor pentru persoane fizice sau juridice, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja şi presta servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 196/2002.


  Articolul 2

  Domeniile de activitate în care unităţile Ministerului de Interne pot angaja şi presta servicii sunt prezentate în Lista cuprinzând domeniile de activitate în care unităţile Ministerului de Interne pot angaja şi presta servicii, anexa la Legea nr. 196/2002.


  Articolul 3

  Principiile fundamentale care trebuie respectate cu ocazia organizării şi realizării serviciilor de către unităţile Ministerului de Interne sunt următoarele:
  a) respectarea prevederilor actelor normative în vigoare;
  b) îndeplinirea cu prioritate de către personalul aparţinând unităţii prestatoare a atribuţiilor de serviciu;
  c) angajarea cu prioritate a prestărilor de servicii prin care se asigura prevenirea unor infracţiuni şi asigurarea ordinii publice;
  d) respectarea principiilor liberei concurente;
  e) asigurarea transparenţei;
  f) planificarea fondului de timp disponibil pentru activităţile de prestări de servicii;
  g) asigurarea respectării criteriilor de eficienta economică în activităţile specifice de selecţie a ofertei şi în cele implicate de prestarea serviciului contractat;
  h) prevederea clauzei contractuale de forta majoră în cazul apariţiei unor situaţii de criza;
  i) asigurarea respectării normelor specifice în domeniul protecţiei mediului şi a muncii;
  j) planificarea activităţilor în acest domeniu, precum şi întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli.


  Articolul 4

  Veniturile preliminate a fi realizate din prestarea serviciilor vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli extrabugetare al unităţilor Ministerului de Interne.


  Articolul 5

  Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli extrabugetare al unităţilor Ministerului de Interne se întocmeşte în baza planului anual privind organizarea şi realizarea serviciilor.


  Articolul 6

  Elaborarea planului anual privind organizarea şi realizarea serviciilor se efectuează luându-se în considerare:
  a) fondul de timp disponibil pentru activităţile de prestări de servicii;
  b) estimarea cererii şi ofertei în domeniul prestărilor de servicii;
  c) estimarea cheltuielilor de personal, materiale şi de capital implicate de activităţile de prestări de servicii;
  d) includerea cu prioritate a activităţilor de prestări de servicii care au un caracter de prevenire a unor infracţiuni şi asigurarea climatului de ordine publică.


  Capitolul 2 Angajarea prestărilor de servicii


  Articolul 7

  (1) Unităţile Ministerului de Interne pot angaja şi presta servicii către terţi numai după aprobarea de către esalonul imediat superior a planului anual privind organizarea şi realizarea serviciilor.
  (2) Prestările de servicii care nu sunt cuprinse în planul anual se pot executa numai cu aprobarea expresă a conducerii ministerului.


  Articolul 8

  (1) Angajarea prestărilor de servicii se face prin tarif fix, stabilit şi actualizat, ori de câte ori este cazul, în mod unitar la nivelul ministerului, pentru fiecare categorie de prestaţie de serviciu, pe baza propunerilor comandamentelor de arma, inspectoratelor generale şi ale ordonatorilor terţiari de credite subordonaţi direct ordonatorului principal de credite. Tarifele se aproba de către ordonatorul principal de credite, cu viza de control financiar preventiv şi cu avizul direcţiilor centrale, în domeniul de competenţa, în funcţie de natura serviciului prestat.
  (2) Comandamentele de arma, inspectoratele generale şi ordonatorii terţiari de credite subordonaţi direct ordonatorului principal de credite, care sunt abilitaţi în condiţiile legii sa angajeze şi sa presteze servicii, vor inainta propuneri de tarife în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.


  Articolul 9

  Activităţile specifice privind angajarea prestărilor de servicii se executa numai în baza unor comenzi, cereri sau rapoarte personale, în cazul cadrelor ministerului, adresate în scris, la sediul unităţii prestatoare.


  Articolul 10

  (1) Persoanele juridice care solicită participarea la o procedură de angajare a unei prestări de servicii au obligaţia să permită verificarea de către organele ministerului sau, după caz, să prezinte documente din care să rezulte modul cum asigura îndeplinirea următoarelor cerinţe:
  a) respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii şi a mediului, care pot afecta personalul unităţii participant la prestarea de servicii;
  b) punerea la dispoziţie personalului care prestează serviciul de mijloace tehnice şi bunuri materiale aflate în stare tehnica corespunzătoare normelor legale în domeniu;
  c) desfăşurarea de activităţi economice în condiţii de legalitate;
  d) au capabilitatea financiară pentru achitarea tarifului corespunzător serviciului prestat.
  (2) Este interzisă acceptarea la o procedură de angajare de prestări de servicii a unei persoane juridice care se afla în una dintre următoarele situaţii:
  a) se afla în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori se afla într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
  b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);
  c) nu şi-a achitat obligaţiile de plată faţă de Ministerul de Interne pentru servicii anterior angajate;
  d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;
  e) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
  f) nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la alin. (1) sau nu a permis verificarea aspectelor menţionate;
  g) nu a prezentat documente prin care să ateste că nu se regaseste în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a), b), c) şi d).


  Articolul 11

  Documentaţia privind cheltuielile ocazionate de prestarea serviciilor se elaborează de către specialişti din cadrul compartimentelor implicate. Aceasta documentaţie este avizată de şefii compartimentelor financiar-contabile şi aprobată de comandantul unităţii care prestează serviciul.


  Articolul 12

  (1) Baza de calcul al tarifelor conţine numai cheltuielile ocazionate de angajarea şi prestarea serviciului, fără cote de profit, reglementate prin actele normative în vigoare, avându-se în vedere următoarele:
  a) cheltuielile de personal, care se stabilesc pe baza fondului de timp destinat activităţilor desfăşurate pentru angajarea şi prestarea serviciului, precum şi timpul afectat pentru verificarea stării tehnice a mijloacelor puse la dispoziţie de beneficiari, pregătirea de specialitate şi în domeniul protecţiei muncii a personalului implicat în aceste activităţi;
  b) cheltuielile materiale, care sunt stabilite pe baza consumurilor de materiale în activităţile desfăşurate pentru angajarea şi prestarea serviciului, inclusiv cheltuielile efectuate pentru publicitate, precum şi cota-parte, stabilită pe ore-om, din cheltuielile aferente pentru: asigurarea întreţinerii mijloacelor tehnice utilizate, respectiv a imobilelor; asigurarea materialelor pentru protecţia muncii etc.;
  c) cheltuielile de capital, care se referă la uzura mijloacelor fixe;
  d) modalităţile de asigurare a riscului impus de prestarea serviciului, dacă este cazul.
  (2) La stabilirea cheltuielilor se ia în calcul valoarea actualizată a bunurilor materiale.


  Articolul 13

  (1) Unitatea care este abilitata sa presteze servicii poate face anunţuri publicitare în presa centrala sau locală.
  (2) Anunţul publicitar trebuie să cuprindă, în principiu, cel puţin următoarele informaţii: serviciile pe care le poate presta unitatea, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorul, documentele necesare, numărul de telefon la care se pot obţine relaţii suplimentare etc.
  (3) Sumele necesare pentru publicitate se folosesc din disponibilităţile existente la mijloacele extrabugetare încasate.


  Capitolul 3 Contractarea prestărilor de servicii


  Articolul 14

  (1) Documentele prin care se contractează prestarea de servicii sunt:
  a) contract, în cazul unor prestări de servicii care au un caracter complex, o perioadă de derulare relativ mare, documente de calculatie complexe, necesita actualizari ale costurilor, implica asigurarea unor condiţii de către beneficiar referitoare la protecţia personalului ministerului etc.;
  b) comanda, în cazul unor prestări de servicii care nu implica efectuarea unor activităţi complexe, calculul costurilor se realizează relativ simplu, perioada de derulare este relativ mica etc.
  (2) Comandantul unităţii stabileşte documentul în baza căruia se contractează prestarea de servicii, la propunerea şefului compartimentului financiar-contabil.


  Articolul 15

  (1) Contractul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
  a) date despre unitatea prestatoare;
  b) date despre beneficiar;
  c) descrierea serviciului ce urmează să fie prestat;
  d) obligaţiile prestatorului;
  e) obligaţiile beneficiarului;
  f) termene referitoare la prestarea serviciului;
  g) tariful prestaţiei de serviciu;
  h) cota de T.V.A. aplicată;
  i) termene şi modalităţi de efectuare a plăţilor;
  j) modul în care se efectuează recepţia serviciului;
  k) răspunderea contractuală (în mod obligatoriu se prevede clauza de forta majoră în cazul în care serviciul nu se poate presta datorită apariţiei unor situaţii de criza);
  l) modul în care se poate modifica tariful încasat pentru serviciul prestat.
  (2) În cazul în care angajarea serviciului se face pe bază de comandă, aceasta trebuie să conţină informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g), j) şi k), plata serviciului efectuandu-se în avans.


  Articolul 16

  Contractul sau comanda se încheie numai la nivelul unităţilor care au compartiment financiar-contabil şi se avizează din punct de vedere al legalităţii.


  Articolul 17

  Pentru evidentierea veniturilor din prestări de servicii se va întocmi documentul "Factura fiscală", cod 14-4-10/A, consemnându-se în aceasta valoarea T.V.A. aferente, conform prevederilor legale. Valoarea T.V.A. de plată se va determina şi se va vira la bugetul de stat în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege.


  Articolul 18

  (1) Veniturile realizate prin prestarea de servicii se utilizează pe principii extrabugetare pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital.
  (2) Repartizarea veniturilor se face astfel:
  a) în cazul unităţilor din structura inspectoratelor generale şi comandamentelor de arma: 60% pentru unitatea care a prestat serviciul, 25% pentru esalonul superior şi 15% pentru aparatul central;
  b) în cazul prestărilor de servicii efectuate de către inspectoratele generale, comandamentele de arma şi unităţile care nu fac parte din structura acestora: 85% pentru unitatea care a prestat serviciul şi 15% pentru aparatul central.


  Capitolul 4 Prestarea serviciilor de către unităţile Ministerului de Interne


  Articolul 19

  Unităţile Ministerului de Interne vor presta servicii în baza ordinului comandantului şi numai după îndeplinirea următoarelor condiţii:
  a) contractul, respectiv comanda, a fost aprobat de comandant;
  b) personalul care va presta servicii trebuie să aibă calificarea necesară pentru efectuarea activităţilor specifice, inclusiv instruirea pe linia protecţiei muncii;
  c) persoana juridică pentru care se realizează prestarea de servicii îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10.


  Articolul 20

  În cazul prestărilor de servicii care se efectuează în exteriorul unităţii este obligatorie menţionarea în ordinul de zi pe unitate a următoarelor date:
  a) personalul care prestează serviciul şi conducătorul activităţii;
  b) locul unde se realizează prestarea serviciului, precum şi durata acesteia;
  c) procesul-verbal în care se consemnează efectuarea instructajului pe linia protecţiei muncii;
  d) numărul de înregistrare a documentaţiei specifice serviciului prestat (documentaţie tehnica, plan de acţiune etc.);
  e) numărul raportului întocmit de comisia care a verificat modul în care persoana juridică contractantă asigura respectarea reglementărilor în domeniul protecţiei muncii pentru personalul Ministerului de Interne;
  f) seriile şi numerele buletinelor de verificare a stării tehnice a mijloacelor ce urmează să fie utilizate pentru prestarea serviciului;
  g) materialele de protecţie ce urmează să fie asigurate personalului care participa la prestarea serviciului.


  Articolul 21

  (1) Mijloacele tehnice ale unităţilor Ministerului de Interne, cu excepţia celor care pot fi închiriate în baza unor prevederi legale, se vor utiliza numai de către personalul ministerului.
  (2) Mijloacele tehnice ale persoanei juridice care a contractat serviciul se vor utiliza de către personalul unităţilor Ministerului de Interne numai dacă acestea se afla în parametrii tehnici prevăzuţi de reglementările în vigoare, stabiliţi de o comisie a unităţii prestatoare, numita de comandant prin ordin de zi pe unitate, sau prin alte modalităţi prevăzute de lege.
  (3) Comisia este formată din specialişti ai unităţii, care au competenţa profesională sa verifice starea tehnica a mijloacelor puse la dispoziţie.
  (4) În cazul în care unitatea nu are dotarea necesară pentru verificarea stării tehnice a mijloacelor puse la dispoziţie de către beneficiar, se va apela la esalonul superior sau la terţi, care au autorizarea în acel domeniu.
  (5) În situaţia în care verificarea stării tehnice a mijloacelor puse la dispoziţie de către beneficiari se face de către terţi autorizaţi, sarcina de a asigura aceasta acţiune revine beneficiarilor prestărilor de servicii.
  (6) Se interzice utilizarea unor mijloace tehnice care nu au fost verificate în conformitate cu reglementările în vigoare.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 22

  Formularele (comanda, contractul, fişa pentru stabilirea cheltuielilor etc.) ce se vor utiliza în activităţile desfăşurate pentru angajarea şi prestarea de servicii sunt cele prevăzute în reglementările legale.


  Articolul 23

  În scopul asigurării unor măsuri de protecţie socială, pentru serviciile prevăzute în Lista cuprinzând domeniile de activitate în care unităţile Ministerului de Interne pot angaja şi presta servicii, anexa la Legea nr. 196/2002, la numerele curente: 5, 6, 10, 11, 12, 13 şi 15, prestate personalului Ministerului de Interne, acesta beneficiază de o reducere de 90% din cuantumul cheltuielilor de personal prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a).
  -----------