LEGE nr. 138 din 13 mai 2022pentru modificarea și completarea Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 16 mai 2022
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
  n) zoofilia.
  2. La articolul 24^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 24^1
  (1) Polițiștii din cadrul Poliției Române care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situație de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredințarea lui unei asociații sau fundații de protecția animalelor care are contract de prestări de servicii medicale veterinare cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii.
  3. La articolul 24^1 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) animal care a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei;
  4. La articolul 24^1 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
  g) animal care nu beneficiază de hrană și apă în cantități suficiente, de un adăpost corespunzător sau de tratamente medicale.
  5. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25
  (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă:
  a) intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților;
  b) despărțirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viață în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înțărcare;
  c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferință.
  (2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:
  a) folosirea animalelor sălbatice aparținând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane și trupe de artiști ambulanți, precum și în orice alte tipuri de spectacole similare;
  b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situații decât pentru imobilizarea acestora;
  c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;
  d) rănirea cu intenție a animalelor.
  (3) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani:
  a) uciderea animalelor, cu intenție, fără drept;
  b) schingiuirea animalelor;
  c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;
  d) zoofilia.
  (4) În cazul condamnării pentru una dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2), instanța poate dispune ca pedeapsă complementară interdicția de a deține animale pentru o perioadă de la un an la 5 ani.
  6. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 25^1

  Nu constituie infracțiune:
  a) fapta persoanei de rănire sau ucidere a unui animal ca reacție la atacul acestuia;
  b) sterilizarea animalelor.
  7. La articolul 26 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) lit. e)-g);
  8. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei.9. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27

  În cazul săvârșirii de două ori a faptelor prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) și b) de către proprietarul animalelor, pe lângă sancțiunile aplicate, se aplică și măsura confiscării animalelor. După caz, toate animalele vor fi cazate în adăposturi care funcționează pe lângă consiliile locale, în vederea adopției sau a valorificării, în condițiile legii.
  10. Articolul 28 se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  FLORIN-VASILE CÎȚU

  București, 13 mai 2022.
  Nr. 138.
  -----