ORDIN nr. 10 din 2 august 2012 (*actualizat*)
pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României**)
(actualizat până la data de 12 august 2016*)
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Banca Naţională a României emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Sistemul de raportare contabilă semestrială, aprobat prin prezentul ordin, se aplică entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (denumite în continuare entităţi), respectiv:
  a) instituţiilor de credit prevăzute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare; şi
  b) instituţiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi f) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.
  ----------
  Lit. b) a alin. (2) al art. 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 6 din 10 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 12 august 2016.


  Articolul 2

  Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului entităţilor răspund, potrivit legii, pentru însuşirea şi aplicarea corectă a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în raportările contabile aprobate prin prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2012, al cărei termen de depunere este până la data de 16 august 2012.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2008 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Consiliului de administraţie al

  Băncii Naţionale a României,

  Mugur Constantin Isărescu

  Bucureşti, 2 august 2012.
  Nr. 10.

  Anexă

  SISTEM 02/08/2012