ORDIN nr. 4.315 din 25 mai 2023pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 26 mai 2023
  Având în vedere:– prevederile art. 23 și 29 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 90 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.183/2022;– prevederile art. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023;– Referatul de aprobare nr. 1.251DGIP din 23.05.2023 al proiectului de ordin privind aprobarea modificării Ordinului ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024,
  în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 2 martie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. Secțiunile „Prima etapă de înscriere în învățământul primar“ și „A doua etapă de înscriere în învățământul primar“ se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Data-limită/Perioada

  Evenimentul

  Prima etapă de înscriere în învățământul primar

  29 mai-6 iunie 2023

  Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază
   
  Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază
  Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
  Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

  A doua etapă de înscriere în învățământul primar

  6 iunie-12 iunie 2023

  Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar
  Informarea Ministerului Educației de către comisia județeană/a municipiului București cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.
  Depunerea/Transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor

  13 iunie-19 iunie 2023

  Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile
  Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă
  Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare

  1 septembrie- 8 septembrie 2023

  Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului
  2. După tabel se introduce o notă cu următorul cuprins:
  NOTĂ:
  La solicitarea comisiei județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia națională de înscriere în învățământul primar poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor și evenimentelor din Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024.


  Articolul II

  Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală managementul resurselor umane și rețea școlară, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul, Direcția generală informatizare, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 25 mai 2023.
  Nr. 4.315.
  -----