ORDONANŢĂ nr. 23 din 26 august 2014
pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 29 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (6) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
  "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), sumele reprezentând garanţiile care se recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Afacerilor Interne pentru contracte de închiriere privind spaţiile de locuit reprezentând locuinţe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate se virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituţiilor respective şi pot fi utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata garanţiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.
  (8) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (7), rămas neutilizat la sfârşitul anului, se virează la bugetul de stat, la titlul de cheltuieli bugetare 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent», până la data de 15 ianuarie a anului următor."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 august 2014.
  Nr. 23.
  --------