ORDONANŢĂ nr. 9 din 21 ianuarie 2005
privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 şi 2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Majorarea salariilor de bază


  Articolul 1

  (1) Limita minimă şi limita maximă a salariilor de bază prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu procentele prevăzute în anexa nr. VII.
  (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru funcţiile la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.


  Articolul 2

  (1) Salariile de bază majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. I-V.
  (2) Indemnizaţiile de conducere sunt prevăzute în anexa nr. VI.
  (3) Indemnizaţiile lunare pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite, precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexele nr. VIII şi IX.


  Articolul 3

  (1) În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului salarizat potrivit anexelor nr. I-V se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita celor prevăzute, pe funcţii, grade şi trepte profesionale, în anexa nr. VII.
  (2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.
  (3) Stabilirea salariilor de bază individuale se face de către ordonatorii de credite, cu consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate potrivit legii.
  (4) Indemnizaţiile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupă funcţii asimilate cu funcţii de demnitate publică, prevăzute în anexele nr. VIII şi IX, sunt stabilite pentru luna octombrie 2005.
  (5) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între indemnizaţia stabilită potrivit alin. (4) şi indemnizaţia lunară avută în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.


  Articolul 4

  La instituţiile şi unităţile bugetare la care cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, creşterile salariale stabilite în condiţiile art. 3 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea creşterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.


  Articolul 5

  (1) În anul 2005 personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare funcţiei poate beneficia, pe lângă creşterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, de o creştere salarială prin evaluarea performanţelor profesionale individuale realizate în anul 2004, potrivit reglementărilor în vigoare, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2005.
  (2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de bază corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2005.


  Capitolul II Alte reglementări


  Articolul 6

  (1) Promovarea personalului contractual în anul 2005, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.
  (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor încadrate pe funcţia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectivă se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.


  Articolul 7

  Absolvenţii învăţământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadraţi pe funcţii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creştere cu până la 20% a salariului de bază avut.


  Articolul 8

  (1) În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum şi cele ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedându-se în acelaşi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs.
  (2) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al funcţiei avute anterior.


  Articolul 9

  (1) Pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, la începutul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta şi care constituie bază de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază. Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcţii de execuţie în proporţie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proporţiile stabilite pentru funcţiile de execuţie să se facă la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unităţile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.
  (2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileşte o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcţiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcţiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii următoare, altor persoane care deţin funcţii de acelaşi nivel, respectiv funcţii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă.
  (3) Pentru personalul contractual nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare.
  (4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.
  (5) Personalul salarizat cu indemnizaţie lunară ca unică formă de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.


  Articolul 10

  (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de funcţii, cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar.
  (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unităţile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate.
  (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.


  Articolul 11

  (1) Sporul de confidenţialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor.
  (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidenţialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementările în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.


  Articolul 12

  Personalul contractual beneficiază şi de celelalte drepturi de natură salarială care se acordă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  (1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează:
  a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru;
  b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
  (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual.
  (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 14

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii la data de 31 decembrie 2004.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, până la data de 1 septembrie 2005, în condiţiile legii, numai pentru:
  a) instituţiile şi autorităţile publice nou-înfiinţate, finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetele locale;
  b) instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii;
  c) completarea numărului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană;
  d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice;
  e) posturile vacante din cabinetul demnitarului şi din structura Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
  (3) Concursurile pot fi organizate potrivit alin. (2), cu condiţia încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, pentru autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (4) Din numărul de posturi rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) se suplimentează în anul 2005, prin redistribuire, numărul de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale cu 3.100 de posturi, personal contractual, din care 3.000 de posturi destinate activităţii de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 şi 100 de posturi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (5) Pentru asigurarea numărului de posturi de personal contractual necesar Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale pentru activităţile de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Guvernul va aproba prin hotărâre majorarea numărului de posturi aprobat acestei instituţii, prin diminuarea numărului de posturi aprobat autorităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (6) În termen de maximum 7 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordonatorii principali de credite vor comunică Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei numărul de posturi de funcţionari publici sau personal contractual vacante la 31 decembrie 2004, cele care se pot ocupa în condiţiile alin. (2), precum şi numărul diminuat de posturi, potrivit alin. (5).
  (7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizaţi să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de bază şi cheltuielile cu salariile pe anul 2005.
  (8) Guvernul este abilitat să modifice cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, deficitul/excedentele acestora, după caz, precum şi veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat.
  (9) Posturile devenite vacante după data de 1 ianuarie 2005 pot fi ocupate în condiţiile legii.
  (10) Prevederile alin. (6) şi (9) se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul încadrat în funcţii publice, potrivit legii.
  (11) Posturile aprobate suplimentar prin bugetul pe anul 2005 se ocupă în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).


  Articolul 15

  Aplicarea prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă pentru anul 2005.


  Articolul 16

  (1) Indemnizaţiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui încadrat pe funcţii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa 1.A.b) la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea valorile prevăzute pentru funcţiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, de la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VIII/2.
  (2) Salariile de bază ale personalului clerical stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează începând cu luna octombrie 2005 cu un procent maxim de 18%.
  (3) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din creşterea rezultată ca diferenţă între drepturile stabilite potrivit alin. (1) şi (2), faţă de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.


  Articolul 17

  Salariile de bază ale personalului contractual încadrat în funcţii specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de bază prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.


  Articolul 18

  (1) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.
  (2) Pensionarii pentru limită de vârstă care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.


  Articolul 19

  (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii.
  (2) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare pe an.
  (3) La determinarea indemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care beneficiază, potrivit legii.
  (4) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul până la sfârşitul anului următor.
  (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă.
  (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare.
  (7) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.


  Articolul 20

  (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu încadrarea în nivelul alocaţiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelaşi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveşte calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Modificarea calităţii posturilor vacante se face şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Fac excepţie de la aviz Administraţia Prezidenţială, Camera Deputaţilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului şi Consiliul Concurenţei.
  (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveşte calitatea posturilor se aplică corespunzător şi ordonatorilor principali de credite finanţaţi din bugetele locale, numai cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.


  Articolul 21

  Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numărului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător funcţiilor deţinute anterior, în acelaşi cuantum şi în cazul în care structura organizatorică sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifică, potrivit legii, în cursul anului.


  Articolul 22

  (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigură de către fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii.
  (2) Salariile de bază şi indemnizaţiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.


  Articolul 23

  (1) Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe este de competenţa ordonatorilor de credite.
  (2) Contestaţiile pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.
  (3) Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.
  (4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei.


  Articolul 24

  (1) Salariile de bază şi indemnizaţiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii.
  (2) Salariile de bază individuale şi indemnizaţiile lunare, calculate pentru prima etapă şi a doua etapă de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariaţilor.
  (3) Anexele nr. I-IX fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.


  Articolul 25

  Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 21 ianuarie 2005.
  Nr. 9.


  Anexa I
  ────────
  (la 01.10.2005)
  ────────────────
  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidenţiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)
  I. Salarii de bază pentru funcţii de specialitate*)
  ____________ Notă *) Salariile de bază stabilite pentru funcţiile prevăzute la cap. I. lit.B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de altă specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judeţene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.
  A. Funcţii de conducere
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Secretar generalS24.004.000
    2.Secretar general adjunctS21.609.000      NOTA : Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de
             specialitate.

      B. Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS5.207.00011.898.000
    2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS4.747.00010.402.000
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS4.365.0009.422.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS4.212.0008.447.000
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS4.135.0007.590.000
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS3.934.000-
    7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD4.289.00010.402.000
    8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD4.212.0008.448.000
    9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD4.135.0007.590.000
    10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD4.059.0006.855.000
    11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD3.723.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    12.Consilier juridic gradul IAS5.207.00011.898.000
    13.Consilier juridic gradul IS4.747.00010.402.000
    14.Consilier juridic gradul IIS4.365.0009.422.000
    15.Consilier juridic gradul IIIS4.212.0008.447.000
    16.Consilier juridic gradul IVS4.135.0007.590.000
    17.Consilier juridic debutantS3.934.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    18.Referent IAM4.289.0006.057.000
    19.Referent IM4.212.0005.268.000
    20.Referent IIM4.135.0004.899.000
    21.Referent IIIM4.059.0004.290.000
    22.Referent IVM3.983.0004.074.000
    23.Referent debutantM3.710.000-      II. Salarii de bază pentru funcţii de de conducere şi de execuţie de
      specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei
      Prezidenţiale *1), Guvernului, înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
      Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii
      Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei,
      Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al
      Audiovizualului
  __________
      *1) Administraţia Prezidenţială poate aplica pentru salariaţii săi, prin
      analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri,
      indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili,
      în mod concret, salariaţii care urmează să beneficieze de sporuri,
      cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu încadrarea în
      cheltuielile de personal aprobate prin buget.


      A. Funcţii de conducere specifice
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Şef departament, director generalS20.730.000


      B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
             
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    2.Şef birou senatorial, şef cabinetS4.747.00010.402.000
    3.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD3.983.0008.700.000
    4.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM3.905.0007.590.000
    5.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL3.905.0008.700.000
    6.Director de cabinetS8.059.00018.594.000
    7.ConsilierS8.059.00018.594.000
    8.ExpertS7.809.00017.024.000
    9.ConsultantS5.338.00011.630.000
    10.Secretar cabinet, secretar dactilografM3.905.0006.364.000

  _________
      *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.

      III. Funcţii specifice unor ministere

      1. MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

      a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale
         Garda financiară - personal militarizat
           
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    1.Comisar generalS21.849.000      Functii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Comisar principal IAS5.207.00011.898.000
    2.Comisar principal IS4.747.00010.402.000
    3.Comisar principal IIS4.365.0009.422.000
    4.Comisar principal IIIS4.212.0008.447.000
    5.Comisar principal IVS4.135.0008.210.000
    6.Comisar debutantS3.934.000-
    7.Comisar principal IS.S.D.4.212.0009.422.000
    8.Comisar principal IIS.S.D.4.135.0008.447.000
    9.Comisar principal IIIS.S.D.4.059.0007.590.000
    10.Comisar debutantS.S.D.3.723.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Comisar IAM4.289.0006.367.000
    12.Comisar IM4.135.0005.634.000
    13.Comisar IIM4.059.0005.143.000
    14.Comisar IIIM3.983.0004.655.000
    15.Comisar debutantM3.710.000-      Audit intern
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Auditor - ofiţerS12.095.00017.064.000
    2.Auditor - expertS8.422.00013.398.000
    3.Auditor - inspectorS5.973.00010.950.000
    4.Auditor - asistentS4.747.0009.730.000     b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate.

        Funcţii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor
        subordonate Ministerului Finanţelor Publice
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Casier trezorier IM4.059.0004.907.000
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G3.983.0004.297.000
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G3.710.000-               2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Ministru consilierS5.207.00019.108.000
    2.Consilier economicS4.900.00010.415.000
    3.Secretar economic IS4.442.0009.438.000
    4.Secretar economic IIS4.135.0008.447.000
    5.Secretar economic IIIS4.059.0007.590.000
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    1.Referent transmitere IM4.135.0005.275.000
    2.Referent transmitere IIM4.059.0004.784.000
    3.Referent transmitere IIIM3.983.0004.297.000
    4.Referent debutantM3.710.000-

    *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.
              
      3. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SPORT

      Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul debază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD4.212.0008.447.000
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD4.135.0007.590.000
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD4.059.0006.855.000
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD3.723.000-
            4. MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
        Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Arhivist gradul IAS5.207.00011.898.000
    2.Arhivist gradul IS4.747.00010.402.000
    3.Arhivist gradul IIS4.365.0009.422.000
    4.Arhivist gradul IIIS4.212.0008.447.000
    5.Arhivist gradul IVS4.135.0007.590.000
    6.Arhivist debutantS3.934.000-
    7.Arhivist gradul IASSD4.289.00010.402.000
    8.Arhivist gradul ISSD4.212.0008.447.000
    9.Arhivist gradul IISSD4.135.0007.590.000
    10.Arhivist gradul IIISSD4.059.0006.855.000
    11.Arhivist debutantSSD3.723.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Arhivar IAM4.289.0006.057.000
    13.Arhivar IM4.212.0005.268.000
    14.Arhivar IIM4.135.0004.899.000
    15.Arhivar IIIM4.059.0004.290.000
    16.Arhivar debutantM3.710.000-                      5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
      Funcţii specifice din aparatul propriu şi din serviciile centralizate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Asistent-şefSSD4.618.0009.977.000
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Asistent-şefPL4.312.0008.739.000
    3.Asistent-şefM4.214.0008.019.000


  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998


  Anexa II
  ────────
  (la 01.10.2005)
  ────────────────
  ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ
  Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora
  I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
  Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IAS4.365.0009.035.000
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS4.289.0007.987.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS4.212.0006.940.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS4.135.0006.287.000
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS3.934.000-
    6.Conductor arhitect IA, referent IA, inspector IA, subinginer IASSD4.212.0006.419.000
    7.Conductor arhitect I, referent I, inspector I, subinginer ISSD4.135.0005.545.000
    8.Conductor arhitect II, referent II, inspector II, subinginer IISSD4.059.0005.000.000
    9.Conductor arhitect, referent, subinginer, inspector debutantSSD3.723.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS5.207.00010.080.000
    11.Consilier juridic gradul IS4.747.0009.035.000
    12.Consilier juridic gradul IIS4.289.0007.987.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS4.212.0006.940.000
    14.Consilier juridic gradul IVS4.135.0006.025.000
    15.Consilier juridic debutantS3.934.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    16.Referent, inspector; IAM4.212.0005.895.000
    17.Referent, inspector; IM4.135.0005.502.000
    18.Referent, inspector; IIM4.059.0004.980.000
    19.Referent, inspector; IIIM3.983.0004.588.000
    20.Referent, inspector; debutantM3.710.000-
    21.Agent agricol IM4.059.0004.872.000
    22.Agent agricol IIM; G3.983.0004.588.000
    23.Agent agricol IIIM; G3.905.0004.214.000
    24.Agent agricol debutantM; G3.710.000-             II. Salarii de bază pentru funcţii din aparatul prefecturilor
                 şi al consiliilor

        1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al
           Municipiului Bucureşti
         
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază -lei -
    1.Secretar general al prefecturii24.004.000
    2.Secretar24.004.000        2. Prefecturi şi consilii judeţene
           
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Categoria ICategoria II
    3.Secretar general al prefecturii22.859.00021.317.000
    4.Secretar22.859.00021.317.000        3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.
               
    Nr. crt.Funcţia   Salariul de bază - lei -
    Cu peste 320.000 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    5.Municipii - secretar19.005.00017.209.00015.669.00014.125.000
    6.Oraşe - secretar-12.642.00012.079.00011.799.000
     
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază - lei -
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    I între 7.001-15.000 locuitoriII între 3.001-7.000 locuitoriIII până la 3.000 locuitori
    7.Comune - secretar11.745.0009.412.0008.849.0008.568.000

  ___________
      *) Se aplică şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
  NOTĂ:
  1. Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.
  2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de bază prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminuează cu 10%.
  x
  x x
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.


  Anexa III
  ──────────
  (la 01.10.2005)
  ────────────────
  CONSILIUL CONCURENŢEI
  Salarii de bază pentru funcţiile de execuţie de specialitate
  specifice ale Consiliului Concurenţei
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Inspector de concurenţă gradul IS7.887.00017.883.000
    2.Inspector de concurenţă gradul IIS7.122.00016.173.000
    3.Inspector de concurenţă gradul IIIS6.355.00014.467.000
    4.Inspector de concurenţă asistentS4.595.00010.397.000


  x
  x x
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/1
  ────────────
  (la 01.10.2005)
  ────────────────
  CERCETARE
  UNITĂŢI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ,
  DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ŞI PROIECTARE
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din activitatea
  de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS5.688.00017.308.000
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS4.555.00016.191.000
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS4.049.00012.626.000
    4.Cercetător ştiinţificS3.976.0009.761.000
    b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS3.904.0007.681.000
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS3.714.000-
    c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent IM3.904.0006.140.000
    8.Asistent IIM3.832.0005.227.000
    9.Asistent IIIM3.760.0004.838.000
    10.Asistent stagiarM3.503.000-


  NOTĂ:
  Funcţiile prevăzute la poziţiile nr. 1 - 4, utilizate în unităţile de cercetare ştiinţifică ale Academiei Române, sunt echivalate cu funcţiile didactice din învăţământul superior, după cum urmează: cercetător ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetător ştiinţific principal gradul II cu conferenţiar universitar; cercetător ştiinţific principal gradul III cu şef de lucrări (lector universitar) şi cercetător ştiinţific cu asistent universitar.
  x
  x x
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/2
  ──────────
  (la 01.10.2005)
  ────────────────
  CULTURĂ
  UNITĂŢI DE CULTURĂ
  I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din unităţile
  teatrale, muzicale şi de cinematografie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concert-maestru*), artist instrumentist I;S    
      gradul IA   5.991.00012.203.000
      gradul I   4.193.00010.769.000
      gradul II   4.121.0008.019.000
      gradul III   4.049.0007.186.000
      gradul IV   3.976.0006.347.000
      gradul V   3.904.0005.869.000
      debutant   3.714.000-
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic, regizor scenă (culise);S    
      gradul I   3.976.0008.856.000
      gradul II   3.904.0007.419.000
      gradul III   3.832.0006.347.000
    3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă, artist circ;S    
      gradul I   4.121.0008.019.000
      gradul II   4.049.0007.186.000
      gradul III   3.976.0006.347.000
      gradul IV   3.904.0005.869.000
      debutant   3.714.000-
    4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   4.049.0006.826.000
      gradul II   3.976.0006.226.000
      gradul III   3.904.0005.869.000
      debutant   3.714.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concert-maestru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
      I   3.904.0005.869.000
      II   3.832.0005.030.000
      III   3.760.0004.433.000
      debutant   3.503.000-
    6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
      I   3.904.0005.869.000
      II   3.832.0005.030.000
      III   3.760.0004.433.000
      debutant   3.503.000-
    7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   4.049.0007.186.000
      II   3.976.0006.347.000
      III   3.904.0005.869.000
      IV   3.832.0005.030.000
      V   3.760.0004.556.000
      debutant   3.503.000-
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   3.904.0005.148.000
      II   3.832.0004.791.000
      III   3.760.0004.310.000
      debutant   3.503.000-
    9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   3.904.0005.148.000
      II   3.832.0004.791.000
      III   3.760.0004.310.000
      debutant   3.503.000-
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G3.615.0004.074.000
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    11.Muncitor calificat I   4.049.0005.115.000
      II   3.976.0004.847.000
      III   3.904.0004.518.000
      IV   3.832.0004.246.000
      V   3.760.0003.919.000
      VI   3.687.0003.832.000

  *) La salarizarea funcţiei de concert-maestru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.


      II. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din presă,
          edituri, informare documentară
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
      gradul IA   4.121.0009.574.000
      gradul I   4.049.0007.186.000
      gradul II   3.976.0006.347.000
      gradul III   3.904.0005.869.000
      debutant   3.714.000-
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
      gradul I*)   4.049.0006.942.000
      gradul II   3.976.0006.226.000
      gradul III   3.904.0005.746.000
      debutant   3.714.000-
    3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
      gradul I   4.049.0006.826.000
      gradul II   3.976.0006.226.000
      gradul III   3.904.0005.869.000
      debutant   3.714.000-
    4.Redactor, secretar de redacţie;S.S.D.    
      gradul I   3.976.0006.347.000
      gradul II   3.904.0005.869.000
      gradul III   3.832.0005.030.000
      debutant   3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
      treapta IA   3.904.0005.869.000
      treapta I   3.832.0005.148.000
      treapta II   3.760.0004.791.000
      debutant   3.503.000-
    6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
      treapta I   3.904.0005.030.000
      treapta II   3.832.0004.433.000
      treapta III   3.760.0004.074.000
      debutant   3.503.000-


  __________
      *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator
        (publicaţii, editură).         III. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din
              muzee şi biblioteci

       Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
      gradul IA   4.049.0009.574.000
      gradul I   3.976.0006.581.000
      gradul II   3.904.0005.988.000
      debutant   3.714.000-
    2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist, bibliotecar;S.S.D.    
      gradul I   3.976.0007.186.000
      gradul II   3.904.0005.869.000
      gradul III   3.832.0005.030.000
      debutant   3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.BibliotecarP.L.    
      treapta I   3.904.0006.500.000
      treapta II   3.832.0005.500.000
      treapta III   3.760.0004.900.000
      debutant   3.503.000-
    4.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
      treapta I   3.904.0005.869.000
      treapta II   3.832.0005.148.000
      treapta III   3.760.0004.791.000
      debutant   3.503.000-
    5.BibliotecarM    
      treapta IA   3.904.0005.869.000
      treapta I   3.832.0005.148.000
      treapta II   3.760.0004.791.000
      debutant   3.503.000-
    6.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G3.687.0004.074.000


  ________
      *) În instituţiile muzeale din domeniul tradiţiei populare pot fi
         încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.


  Anexa IV/2
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  IV. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate din
  case de cultură, cămine culturale şi alte instituţii de cultură
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Referent;S    
      gradul I   4.049.0006.826.000
      gradul II   3.976.0006.226.000
      gradul III   3.904.0005.869.000
      debutant   3.714.000-
    2.Referent;S.S.D.    
      gradul I   3.976.0006.347.000
      gradul II   3.904.0005.869.000
      gradul III   3.832.0005.030.000
      debutant   3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Referent;      
      treapta IA   3.904.0005.869.000
      treapta I   3.832.0005.148.000
      treapta II   3.760.0004.791.000
      debutant   3.503.000-      NOTĂ:
      1. Persoanele încadrate în unităţile de cultură, care au rezultate
      valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza
      criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea
      nominală a ministrului culturii şi cultelor, funcţii de specialitate fără
      a avea studiile necesare postului.
      2. Salariile de bază pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la
      care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minorităţi
      naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale
      şi ai Bibliotecii Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii
      "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţă naţională
      desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita
      fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de
      specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti
      care beneficiază în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.

                                       x
                                    x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului
      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/3
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  CULTE
  Salarii de bază pentru personalul clerical*)

     Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Preot      
      gradul IS4.049.0008.616.000
      gradul IIS3.976.0007.186.000
      definitivS3.904.0006.466.000
      debutantS3.714.000-
    2.Preot      
      gradul IM3.832.0006.226.000
      definitivM3.760.0005.988.000
      debutantM3.503.000-  ----------
      *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile
        bugetare.
      Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre
      a Guvernului.
      Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea
      funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.

                                            x
                                         x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului
     care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/4
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  SPORT
  UNITĂŢI SPORTIVE

     I. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   4.049.0008.922.000
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   3.976.0007.634.000
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   3.904.0006.813.000
    4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   3.832.0006.226.000
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   3.760.0005.759.000
    6.Instructor sportiv debutant   3.503.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    7.Instructor sportiv I, referent I   3.904.0005.759.000
    8.Instructor sportiv II, referent II   3.832.0005.168.000
    9.Instructor sportiv III, referent III   3.760.0004.815.000
    10.Instructor sportiv debutant   3.503.000-  ---------
      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
         prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
      **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea preşedintelui
         Agenţiei Naţionale pentru Sport.

       II. Salariul de bază pentru funcţiile de specialitate din alte
           unităţi sportive
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - le i -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1.Expert sportiv gradul IA   4.738.0009.170.000
    2.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   4.261.0008.507.000
    3.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   3.870.0007.273.000
    4.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   3.870.0006.991.000
    5.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   3.870.0006.467.000
    6.Antrenor categoria V   3.870.0005.765.000
    7.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   3.870.000-      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
         prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport.
      **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.

                                           x
                                        x x
      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului
      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/5
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  AUTORITATEA VAMALĂ
  DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate

  Capitolul I Aparatul central
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Expert vamalS6.717.00015.728.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS5.716.00013.381.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS5.314.00012.445.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS4.914.00011.504.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS4.516.00010.565.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS4.456.0009.627.000
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS4.383.000-
    8.Referent gradul IS.S.D.4.613.00010.801.000
    9.Referent gradul IIS.S.D.4.215.0009.861.000
    10.Referent gradul IIIS.S.D.4.133.0008.922.000
    11.Referent debutantS.S.D.4.070.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    12.Referent IAM4.313.00010.097.000
    13.Referent IM3.976.0009.160.000
    14.Referent IIM3.904.0008.219.000
    15.Referent IIIM3.832.0007.283.000
    16.Referent IVM3.760.0006.342.000
    17.Referent debutantM3.503.000-  Capitolul CAPITOLUL II Direcţia Generală a Vămilor

  Direcţia de supraveghere şi control vamal,
  Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS8.019.00017.603.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS6.817.00015.962.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS6.416.00015.023.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS5.916.00013.850.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS5.414.00012.678.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS5.326.00011.504.000
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS5.254.000-
    8.Referent gradul IS.S.D.5.616.00013.146.000
    9.Referent gradul IIS.S.D.5.116.00011.973.000
    10.Referent gradul IIIS.S.D.5.000.00010.801.000
    11.Referent debutantS.S.D.4.926.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Referent IAM5.314.00012.445.000
    13.Referent IM4.813.00011.271.000
    14.Referent IIM4.411.00010.331.000
    15.Referent IIIM3.976.0009.392.000
    16.Referent IVM3.760.0008.453.000
    17.Referent debutantM3.503.000-  Capitolul CAPITOLUL III Direcţia regională vamală

  Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS5.916.00013.850.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS5.326.00011.504.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS4.516.00010.565.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS3.976.0009.392.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS3.904.0008.453.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS3.714.000-
    7.Referent gradul IS.S.D.3.976.0009.160.000
    8.Referent gradul IIS.S.D.3.904.0008.219.000
    9.Referent gradul IIIS.S.D.3.832.0007.516.000
    10.Referent debutantS.S.D.3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent IAM3.976.0008.219.000
    12.Referent IM3.904.0007.516.000
    13.Referent IIM3.832.0006.813.000
    14.Referent IIIM3.760.0005.873.000
    15.Referent debutantM3.503.000-


  Capitolul IV Birouri vamale

  Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
  A. Funcţii de execuţie de categoria A
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS sau şcoală vamală5.314.00012.445.000
    2.Inspector vamal principalS sau şcoală vamală4.312.00010.097.000
    3.Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală4.049.0009.160.000
    4.Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală3.976.0008.219.000
    5.Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală3.904.0007.283.000
    6.Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală3.714.000-
    7.Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD3.976.0008.335.000
    8.Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD3.904.0007.283.000
    9.Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD3.832.0006.342.000
    10.Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie profesionale
    11.Controlor vamal I   3.904.0007.516.000
    12.Controlor vamal II   3.832.0006.813.000
    13.Controlor vamal IIIM3.760.0005.873.000
    14Controlor vamal debutantM3.503.000-             B. Funcţii de execuţie de categoria B
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector pentru datoria vamală principalS4.312.00010.097.000
    2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS4.049.0009.160.000
    3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS3.976.0008.219.000
    4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS3.904.0007.283.000
    5.Inspector pentru datoria vamală debutantS3.714.000-
    6.Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD3.976.0008.335.000
    7.Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD3.904.0007.283.000
    8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD3.832.0006.342.000
    9.Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Controlor pentru datoria vamală IM3.904.0007.516.000
    11.Controlor pentru datoria vamală IIM3.832.0006.813.000
    12.Controlor pentru datoria vamală IIIM3.760.0005.873.000
    13.Controlor pentru datoria vamală debutantM3.503.000-                                       x
                                     x x
      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care
      a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/6
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  NAVIGAŢIE
  UNITĂŢI NAVALE ŞI CĂPITĂNII DE PORTURI
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Comandant instructorS4.049.0009.392.000
    2.Şef mecanic instructorS3.976.0006.813.000
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS4.049.0008.572.000
    4.Şef mecanicS3.976.0006.931.000
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS3.904.0005.873.000
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS3.904.0005.523.000
    7.Ofiţer aspirantS3.714.000-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8.Căpitan dragorM3.832.0005.759.000
    9.CăpitanM3.832.0005.290.000
    10.Şef mecanicM3.832.0005.168.000
    11.Dragor - şefM3.832.0005.054.000
    12.Ofiţer punteM3.760.0004.815.000
    13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM3.760.0004.702.000
    14.DragorM3.687.0004.351.000
    15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM3.503.000-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16.Şef staţie RTGM3.832.0005.054.000
    17.Ofiţer RTG IM3.760.0004.584.000
    18.Ofiţer RTG IIM3.687.0004.231.000
    19.Şef echipaj   3.687.0004.935.000
    20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   3.615.0004.584.000
    21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   3.615.0004.351.000
    22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   3.503.000-
    23.Scafandru autonom   3.760.0005.523.000
    24.Scafandru greu   3.687.0005.054.000
    25.Scafandru debutant   3.503.000-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26.Căpitan de port specialistS3.976.0006.931.000
    27.Căpitan de port gradul IS3.904.0005.833.000
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28.Căpitan de port gradul IIM3.760.0005.290.000
    29.Ofiţer de port gradul IM3.832.0005.054.000
    30.Ofiţer de port gradul IIM3.760.0004.584.000
    31.Ofiţer de port debutantM3.503.000-      Căpităniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la
      lit. a) - c) din prezenta anexă, în funcţie de dotare şi de atribuţiile
      acestora, stabilite conform prevederilor legale.

      NOTĂ:
      Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta
      anexă se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor
      şi turismului şi se utilizează de către toate unităţile, indiferent
      de subordonare.

                                       x
                                    x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului
      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/7
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  AGRICULTURĂ
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR,
  PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL
  ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL
  PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU
  CARANTINA FITOSANITARĂ, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE
  JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURĂ ŞI
  ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale      
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS4.121.0009.392.000
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS4.049.0006.577.000
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS3.976.0005.759.000
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS3.904.0005.523.000
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS3.714.000-
    6.Medic primar veterinar**)S4.121.00010.565.000
    7.Medic veterinar gradul IS4.049.0007.516.000
    8.Medic veterinar gradul IIS3.976.0006.577.000
    9.Medic veterinar gradul IIIS3.904.0005.523.000
    10.Medic veterinar debutantS3.714.000-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IS.S.D.3.976.0006.577.000
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIS.S.D.3.904.0005.290.000
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIIS.S.D.3.832.0004.935.000
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantS.S.D.3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale    
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM3.904.0005.641.000
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM3.832.0004.815.000
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM3.760.0004.351.000
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM3.503.000-
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM3.904.0005.641.000
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM3.832.0005.054.000
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM3.760.0004.584.000
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM3.503.000-
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională3.760.0004.351.000
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională3.687.0003.880.000
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională3.515.000-  ----------
      *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în
      activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultură, zootehnie şi
      altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog
      (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară
      activitate în specialitatea funcţiei.
      **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele
      care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de
      ministerele coordonatoare.
      ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regăseşte în
      activitatea de bază a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie
      şi altele).

                                         x
                                      x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului
      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/8
  -----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer cadastru gradul IAS4.121.0009.392.000
    2.Inginer cadastru gradul IS4.049.0006.577.000
    3.Inginer cadastru gradul IIS3.976.0005.991.000
    4.Inginer cadastru gradul IIIS3.904.0005.523.000
    5.Inginer cadastru debutantS3.714.000-
    6.Subinginer cadastru IS.S.D.3.976.0006.577.000
    7.Subinginer cadastru IIS.S.D.3.904.0005.641.000
    8.Subinginer cadastru IIIS.S.D.3.832.0004.935.000
    9.Subinginer cadastru debutantS.S.D.3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician cadastru IAM3.904.0005.641.000
    11.Tehnician cadastru IM3.832.0004.815.000
    12.Tehnician cadastru IIM3.760.0004.351.000
    13.Tehnician cadastru debutantM3.503.000-
    14.Operator cadastru IM; G3.832.0004.351.000
    15.Operator cadastru IIM; G3.760.0003.880.000
    16.Operator cadastru debutantM; G3.503.000-


                                         x
                                      x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care
      a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/9
  ----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  PROTECŢIA MEDIULUI
  AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVAŢIEI
  BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S4.121.0009.392.000
    2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS4.049.0006.577.000
    3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS3.976.0005.759.000
    4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS3.904.0005.523.000
    5.Inspector, inginer*); debutantS3.714.000-
    6.Subinginer IS.S.D.3.976.0006.577.000
    7.Subinginer IIS.S.D.3.904.0005.290.000
    8.Subinginer IIIS.S.D.3.832.0004.935.000
    9.Subinginer debutantS.S.D.3.515.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, observator condiţii mediu; IA**)M3.904.0005.641.000
    11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M3.832.0004.815.000
    12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M3.760.0004.351.000
    13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M3.503.000-      *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regăseşte în
         activitatea de bază a unităţii
      Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, şi funcţiile
      de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate pe
      aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei.
      **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu
      este cea care se regăseşte în activitatea de bază a unităţii.

                                          x
                                       x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului
      care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/10
  -----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  AVIAŢIA SPORTIVĂ
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
  1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
  Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      
      clasa I   4.049.0009.392.000
      clasa a II-a   3.976.0006.741.000
      clasa a III-a   3.904.0005.872.000
      clasa a IV-a   3.832.0005.523.000
      clasa a V-a   3.760.000-      *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc
       prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

      2. Personal tehnic aeronautic
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Inginer de aviaţieS    
      clasa I4.121.0009.392.000
      clasa a II-a4.049.0006.697.000
      clasa a III-a3.976.0005.872.000
      clasa a IV-a3.904.0005.523.000
      debutant3.714.000-
    2.Tehnician de aviaţieM    
      clasa I3.976.0005.641.000
      clasa a II-a3.904.0005.168.000
      clasa a III-a3.832.0004.702.000
      clasa a IV-a3.760.0004.351.000
      debutant3.503.000-
    3.Mecanic de aviaţieŞcoala tehnică de aviaţie sau echivalentă    
      clasa I4.049.0005.991.000
      clasa a II-a3.976.0005.168.000
      clasa a III-a3.904.0004.584.000
      clasa a IV-a3.760.0004.351.000
      debutant3.503.000-
    4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism, etc.)M; Şcoală profesională    
      clasa I3.976.0005.641.000
      clasa a II-a3.904.0004.935.000
      clasa a III-a3.832.0004.584.000
      clasa a IV-a3.760.0004.351.000
      debutant3.503.000-
    5.Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri aviaţie    
      clasa I3.904.0006.107.000
      clasa a II-a3.832.0005.641.000
      clasa a III-a3.760.0004.815.000                         3. Personal operativ aeronautic
              Funcţii de execuţie
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialistS    
      gradul I   4.121.0009.392.000
      gradul II   4.049.0006.697.000
      gradul III   3.976.0005.872.000
      gradul IV   3.904.0005.523.000
      debutant   3.714.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
      I3.832.0005.054.000
      II3.760.0004.584.000
      debutant3.503.000-
    3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
      I3.832.0005.641.000
      II3.760.0005.054.000
      III3.687.0004.584.000
    4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM+curs de calificare    
      I3.904.0005.168.000
      II3.832.0004.702.000
      III3.760.0004.351.000
      debutant3.503.000-      NOTA
      1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant,
      tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte
      profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin
      al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.
      2. În cazul pierderii licenţei de zbor pentru calificarea deţinută, din
      cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi
      menţine încadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.

                                     x
                                  x x

      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care
      a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IV/11
  -----------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ
  UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ
  A. Salarii de bază pentru personalul de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principalS4.144.0007.363.000
    2.Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializatS4.069.0006.742.000
    3.Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutantS3.871.000-
    4.Medic primarS5.991.00012.203.000
    5.Medic specialistS5.129.0008.740.000
    6.MedicS3.904.0007.660.000
    7.Medic stagiarS3.745.000-
    8.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS4.049.0009.097.000
    9.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS3.976.0007.187.000
    10.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS3.904.0005.988.000
    11.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS3.714.000-
    12.Profesor C.F.M principalS4.144.0007.363.000
    13.Profesor C.F.M.S4.069.0006.742.000
    14.Profesor C.F.M debutantS3.871.000-
    15.Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principalS.S.D.4.069.0007.094.000
    16.Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializatS.S.D.3.994.0006.345.000
    17.Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutantS.S.D.3.663.000-
    18.Profesor C.F.M. principalS.S.D.4.069.0006.991.000
    19.Profesor C.F.M.S.S.D.3.994.0006.181.000
    20.Profesor C.F.M. debutantS.S.D.3.663.000-
    21.Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principalPL3.994.0006.991.000
    22.Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperarePL3.919.0006.242.000
    23.Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutantPL3.651.000-
    24.Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principalM3.994.0006.491.000
    25.Asistent social, asistent medical*), educator puericultorM3.919.0005.494.000
    26.Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutantM3.651.000-
    27.Soră medicală principală**)M3.897.0005.843.000
    28.Soră medicală**)M3.824.0004.872.000
    29.Soră medicală debutantă**)M3.562.000-  ---------
      *) Se aplică şi funcţiilor de educator specializat, lucrător social,
        instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, masor.
      **) Se aplică şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,
        operator registrator de urgenţă, registrator medical, statistician
        medical, instructor C.F.M
      ***) Se aplică următoarelor funcţii: asistent medical specialist;
        tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic;
        asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent
        medico-social.

      B. Salarii de bază pentru personalul auxiliar
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    27.Infirmieră, agent D.D.D.G3.718.0003.864.000
    28.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG3.532.000-
    29.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG3.645.0003.864.000      NOTĂ
      Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiză Medicală
      şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizează potrivit prevederilor
      aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de
      specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unităţile
      clinice, institutele şi centrele medicale, preluând după caz şi alte
      funcţii din domeniul unităţilor sanitare, altele decât cele clinice.


  Anexa V/1
  ---------
  (la 01.10.2005)
  ---------------
  FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE
  CENTRALĂ, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,
  FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE
  CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE
  DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  I. Salarii de bază pentru activitatea de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IAS4.365.0008.612.000
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS4.289.0006.889.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS4.212.0006.407.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS4.135.0005.925.000
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS3.934.000-
    6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD4.043.0006.202.000
    7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD3.970.0005.739.000
    8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD3.897.0005.120.000
    9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD3.574.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS4.365.0008.612.000
    11.Consilier juridic gradul IS4.289.0006.889.000
    12.Consilier juridic gradul IIS4.212.0006.407.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS4.135.0005.925.000
    14.Consilier juridic debutantS3.934.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM4.212.0005.400.000
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM4.135.0004.952.000
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM4.059.0004.474.000
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM3.983.0004.097.000
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM3.710.000-      II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară

               Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert-consultant IAS4.289.0008.612.000
    2.Expert-consultant IS4.212.0007.537.000
    3.Expert-consultant IIS4.135.0006.678.000           III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie
                         şi centre de calificare şi recalificare

                  Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert gradul IS4.289.0007.537.000
    2.Expert gradul IIS4.212.0006.460.000
    3.Expert gradul IIIS4.135.0005.925.000
    4.Expert debutantS3.934.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Instructor IM3.937.0005.641.000
    6.Instructor IIM3.864.0004.822.000
    7.Instructor IIIM3.792.0004.411.000
    8.Instructor debutantM3.532.000-      NOTA
      Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică şi funcţiilor
      de specialitate din şcoala populară de artă.

                             IV. Proiectare

              Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS4.365.0008.399.000
    2.Proiectant gradul IIS4.289.0007.323.000
    3.Proiectant gradul IIIS4.212.0006.353.000
    4.Proiectant gradul IVS4.135.0005.817.000
    5.Proiectant debutantS3.934.000-
    6.Subinginer cartograf IS.S.D.4.043.0006.202.000
    7.Subinginer cartograf IIS.S.D.3.970.0005.688.000
    8.Subinginer cartograf IIIS.S.D.3.897.0004.965.000
    9.Subinginer cartograf debutantS.S.D.3.574.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM3.937.0005.641.000
    11.Tehnician proiectant II*)M3.864.0004.822.000
    12.Tehnician proiectant III*)M3.792.0004.411.000
    13.Tehnician proiectant debutant*)M3.532.000-


  ----------
      *) Salariul de bază prevăzut pentru această funcţie se utilizează şi la
         funcţia de desenator tehnic cartograf.

                V. Unităţi de informatică

         Salarii de bază pentru funcţiile de specialitate
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS4.442.0008.612.000
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS4.365.0008.182.000
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS4.289.0007.323.000
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS4.212.0006.353.000
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS4.135.0005.817.000
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS3.934.000-
    7.Informatician, conductor tehnic; ISSD4.043.0006.202.000
    8.Informatician, conductor tehnic; IISSD3.970.0005.688.000
    9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD3.897.0004.965.000
    10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD3.574.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor IAM4.010.0005.641.000
    12.Analist (programator) ajutor IM3.937.0005.228.000
    13.Analist (programator) ajutor IIM3.864.0004.718.000
    14.Analist (programator) ajutor IIIM3.792.0004.312.000
    15.Analist (programator) debutantM3.532.000-
    16.Operator, controlor date; IM4.010.0005.228.000
    17.Operator, controlor date; IIM3.937.0004.718.000
    18.Operator, controlor date; IIIM3.864.0004.312.000
    19.Operator, controlor date; IVM3.792.0003.937.000
    20.Operator, controlor date; debutantM3.532.000-


  VI. Administraţia publică locală
  Servicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judeţene şi locale
  Salarii de bază pentru funcţiile specifice din serviciile publice de salvamont
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Salvator montan gradul I   4.121.0008.130.000
    2.Salvator montan gradul II   3.976.0006.099.000
    3.Salvator montan gradul III   3.976.0005.033.000      NOTA
      1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de încordare psihică foarte
  ridicată, personalul încadrat pe funcţia de salvator montan beneficiază de un
  spor de până la 25% din salariul de bază.
      2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi mărimea concretă a
  sporului pentru încordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilesc
  de către ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în cheltuielile de
  personal prevăzute în bugetul aprobat.

  x
  x x
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa V/2
  (la 01.10.2005)
  ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
  Salarii de bază pentru personalul din activitatea de
  secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-
  reparaţii şi de deservire*1)
  ---------
  *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate
  acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat.
  Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază - lei -
    minimmaxim
    1.Stenodactilograf IA*)M3.904.0005.332.000
    2.Stenodactilograf IM3.832.0004.518.000
    3.Stenodactilograf IIM3.760.0004.139.000
    4.Stenodactilograf debutantM3.503.000-
    5.Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M3.832.0005.006.000
    6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G3.760.0004.411.000
    7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G3.687.0004.027.000
    8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G3.503.000-
    9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G3.760.0004.246.000
    10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G3.687.0003.867.000
    11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G3.503.000-
    12.Administrator IM3.832.0005.386.000
    13.Administrator IIM3.760.0004.895.000
    14.Administrator IIIM3.687.0004.411.000
    15.Şef depozit IM3.760.0004.847.000
    16.Şef depozit IIM3.687.0004.411.000
    17.Casier, magaziner; IM3.760.0004.735.000
    18.Casier, magaziner; IIM; G3.687.0004.246.000
    19.Casier, magaziner; debutantM; G3.503.000-
    20.Funcţionar, arhivar; IM3.832.0004.628.000
    21.Funcţionar, arhivar; IIM3.760.0004.246.000
    22.Funcţionar, arhivar; IIIM3.687.0003.867.000
    23.Funcţionar, arhivar; debutantM3.503.000-
    24.Şef formaţie pază, pompieri   3.615.0004.246.000
    25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   3.687.0003.832.000
    26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   3.615.0003.760.000
    27.Maistru I   3.760.0005.226.000
    28.Maistru II   3.687.0004.847.000
    29.Şofer IA***)   3.897.0006.196.000
    30.Şofer I***)   3.824.0005.422.000
    31.Şofer II****)   3.687.0005.115.000
    32.Muncitor calificat I   4.049.0005.115.000
    33.Muncitor calificat II   3.976.0004.847.000
    34.Muncitor calificat III   3.904.0004.518.000
    35.Muncitor calificat IV   3.832.0004.246.000
    36.Muncitor calificat V   3.760.0003.919.000
    37.Muncitor calificat VI   3.687.0003.832.000
    38.Muncitor necalificat   3.615.0003.760.000


  -------
      *) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale
  administraţiei publice.
      **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile
  bugetare.
      ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii
  centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.
      ****) Se utilizează în ministere şi celelalte instituţii centrale ale
  administraţiei publice, în parcul comun.

      NOTA
      În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii
   ale administraţiei publice, încadrarea şoferilor se face ţinând seama şi de
  autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de
  calificare cu treptele profesionale, elaborată de Ministerul Muncii Solida-
  rităţii Sociale şi Familiei.
  x
  x x
  Salariile de bază prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VI/1
  (la 01.10.2005)
  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Director general, inspector de stat şef55
    2.Director general adjunct, inspector de stat şef adjunct50
    3.Director, inspector şef50
    4.Director adjunct, inspector şef adjunct40
    5.Contabil şef40
    6.Inginer şef40
    7.Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios30
    8.Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
    9.Şef formaţie muncitori15  Anexa VI/2
  (la 01.10.2005)
  INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurenţei, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi şi Consiliului Naţional al Audiovizualului  
    1.Şef departament, director general55
    2.Director, şef sector, şef compartiment50
    3.Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct40
    4.Şef serviciu, şef secţie30
    5.Şef birou, şef oficiu, şef atelier25
      B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora  
      a) aparatul propriu  
      1. Ministerul Finanţelor Publice  
      1.1. Garda Financiară - aparatul central  
    1.Comisar general adjunct50
    2.Comisar şef divizie30
      2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
    Nr. crt.Funcţia*)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minim maxim
    1.Inspector general45 55
    2.Inspector principal de specialitate45 50
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      b) servicii publice descentralizate  
      1. Ministerul Finanţelor Publice  
      1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial  
    1.Comisar şef secţie40
    2.Comisar şef secţie adjunct30
    3.Comisar şef secţie divizie25
      1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice  
      - Administraţia finanţelor publice a municipiului  
    1.Director administraţie financiară40
    2.Director adjunct administraţie financiară30
      - Administraţia finanţelor publice a oraşului  
    3.Şef administraţie30
      - Administraţia finanţelor publice a comunei  
    4.Şef administraţie25
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minim maxim
      2. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 2.1. Inspectoratul şcolar*)  
    1.Inspector şcolar general45 55
    2.Inspector solar general adjunct35 45
    3.Inspector şcolar de specialitate30 40
    4.Inspector şcolar25 30
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      c) aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia  
      1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului Bucureşti, consilii locale
      1.1. La nivel de judeţ, la municipiul Bucureşti şi la sectoarele municipiului Bucureşti, la municipiile de categoria I
    1.Şef departament*), arhitect şef**)55
    2.Arhitect - şef adjunct***)50
    3.Şef filială, şef corp control comercial I30
    4.Şef corp control comercial II25
      1.2. La nivel de municipii, altele decât cele de categoria I şi la oraş
    1.Şef corp control comercial I, arhitect - şef****)30
    2.Şef corp control comercial II25
      1.3. La nivel de comună  
    1.Şef percepţie25
    2.Şef birou15
      1.4. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
    1.Persoană cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului şi al autorizării executării lucrărilor de construcţii*****)15
    *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
    **) Se utilizează la nivel de judeţ, la Primăria Municipiului Bucureşti, la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile.
    ***) Se utilizează numai la Primăria Municipiului Bucureşti.
    ****) Se utilizează la oraşe.
    *****) Se utilizează la comune.
    d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate  
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      1. Ministerul Culturii şi Cultelor  
      1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională  
    1.Redactor - şef40
    2.Redactor - şef adjunct30
    3.Şef redacţie, secretar general de redacţie25
      1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază  
    1.Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică10
    2.Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă10
    3.Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist instrumentist, dirijor cor academic15
      2. Agenţia Naţională pentru Sport  
      2.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive  
    1.Preşedinte federaţie30
    2.Secretar general federaţie25
      2.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive  
      2.2.1. Cluburi  
    1.Preşedinte club20
    2.Vicepreşedinte club10
      2.2.2. Complex sportiv  
    1.Şef complex sportiv10
      3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului  
      3.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi  
      Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi  
    1.Căpitan şef port20
    2.Şef grup scafandri10
      3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizaţie de 25.000 lei/oră de scufundare  
      3.3. Aviaţie sportivă  
      3.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor  
    1.Comandant detaşament zbor50
    2.Comandant aeroclub teritorial50
    3.Comandant adjunct aeroclub teritorial30
    4.Şef sector zbor aeroclub teritorial15
      3.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic aeronautice  
    1.Şef grupă lucrări - reparaţii (LR)30
    2.Şef sector tehnic15
      3.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice  
    1.Director zbor40
    2.Director tehnic40
    3.Şef serviciu informare zbor - meteo - navigaţie30
      3.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic, navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României  
      Activitatea pentru care se acordă:Indemnizaţia până la:
    1.Misiuni prevăzute în Codul aerian23.000 lei/oră de zbor
    2.Misiuni prevăzute în Codul aerian16.000 lei/start
    3.Salturi cu paraşuta80.000 lei/salt
    4.Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări15.000 lei/ aterizare      NOTĂ:
      1. Indemnizaţia de zbor la bază pentru zboruri de acrobaţie şi înaltă
  acrobaţie aeriană va fi echivalată, astfel:
         1 oră zbor acrobaţie = 2 ore zbor normal
         1 oră zbor înaltă acrobaţie = 4 ore zbor normal
         Zborul în formaţie este echivalent cu zborul de înaltă acrobaţie.
      2. Indemnizaţia de zbor la bază, acordată personalului navigant şi
  tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de bază şi constituie
  baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.
      3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare
  pe funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până
  la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se execută în condiţii deosebite
  se stabilesc de către Aeroclubul României.
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale  
      4.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
    1.Şef oficiu*), inspector şef*)40
    2.Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie30
      *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
      4.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
      - Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare.10% din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
      Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.
      5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor  
      5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică  
    1.Inspector şef*)40
      *) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
      6. Academia Română  
      6.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare.  
    1.Director institut50
    2.Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut40
    3.Secretar ştiinţific, director centru30
      7. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  
      7.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare  
    1.Director centru de perfecţionare30
    2.Director adjunct centru de perfecţionare25
    3.Director centru de calificare şi recalificare30
    4.Şef centru de calificare15
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
      C. Autoritatea vamală  
    1.Şef birou vamal30
    2.Şef adjunct birou vamal25
    3.Şef tură, şef sector20  Anexa VII
  (la 01.10.2005)
  PROCENTE DE MAJORARE A SALARIILOR DE BAZĂ
  PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL
           
    Nr. anexăDomeniul FuncţiaNivel studiiProcent maxim de majorare %
    IADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE   25%
    IIADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ   25%
    IIICONSILIUL CONCURENŢEI   25%
    IV/1CERCETARE   18%
    IV/2CULTURĂ   18%
    IV/3CULTE   18%
    IV/4SPORT   18%
    IV/5AUTORITATEA VAMALĂ   18%
    IV/6NAVIGAŢIE   18%
    IV/7AGRICULTURĂ   18%
    IV/8OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI   18%
    IV/9PROTECŢIA MEDIULUI   18%
    IV/10AVIAŢIA SPORTIVĂ   18%
    IV/11ASISTENŢĂ SOCIALĂ    
  ASISTENŢĂ SOCIALĂ
                      UNITĂŢI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI UNITĂŢI
                            DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ
                             A. Funcţii de specialitate
           
    A. Funcţii de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivel studiiProcent maxim de majorare %
    1.Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; principalS23%
    2.Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializatS23%
    3.Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator specializat; debutantS23%
    4.Medic primarS18%
    5.Medic specialistS18%
    6.MedicS18%
    7.Medic stagiarS18%
    8.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS18%
    9.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS18%
    10.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS18%
    11.Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS18%
    12.Profesor C.F.M. principalS23%
    13.Profesor C.F.M.S23%
    14.Profesor C.F.M. debutantS23%
    15.Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; principalS.S.D23%
    16.Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializatS.S.D23%
    17.Asistent social, asistent medical***), educator puericultor, educator specializat; debutantS.S.D23%
    18.Profesor C.F.M. principalS.S.D23%
    19.Profesor C.F.M.S.S.D23%
    20.Profesor C.F.M. debutantS.S.D23%
    21.Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; principalPL23%
    22.Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperarePL23%
    23.Asistent social, asistent medical, educator puericultor, educator specializat, pedagog de recuperare; debutantPL23%
    24.Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; principalM23%
    25.Asistent social, asistent medical*), educator puericultorM23%
    26.Asistent social, asistent medical*), educator puericultor; debutantM23%
    27.Soră medicală principală**)M23%
    28.Soră medicală**)M23%
    29.Soră medicală debutantă**)M23%
      B. Funcţii pentru personalul auxiliar    
    30.Infirmieră, agent D.D.D.G19%
    31.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG19%
    32.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG19%
    V/I FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALĂ, PRECUM ŞI COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE IV/I-IV/11 ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
    Cap. I. Funcţii din activitatea de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivel studiiProcent maxim de majorare %
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale    
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IAS25%
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS25%
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS25%
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS25%
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS25%
    6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD20%
    7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD20%
    8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD20%
    9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD20%
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS25%
    11.Consilier juridic gradul IS25%
    12.Consilier juridic gradul IIS25%
    13.Consilier juridic gradul IIIS25%
    14.Consilier juridic debutantS25%
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM25%
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM25%
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM25%
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM25%
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM25%
    Cap. II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert-consultant IAS25%
    2.Expert-consultant IS25%
    3.Expert-consultant IIS25%
    Cap. III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert gradul IS25%
    2.Expert gradul IIS25%
    3.Expert gradul IIIS25%
    4.Expert debutantS25%
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Instructor IM19%
    6.Instructor IIM19%
    7.Instructor IIIM19%
    8.Instructor debutantM19%
    Cap. IV. Proiectare
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS25%
    2.Proiectant gradul IIS25%
    3.Proiectant gradul IIIS25%
    4.Proiectant gradul IVS25%
    5.Proiectant debutantS25%
    6.Subinginer cartograf IS.S.D.20%
    7.Subinginer cartograf IIS.S.D.20%
    8.Subinginer cartograf IIIS.S.D.20%
    9.Subinginer cartograf debutantS.S.D.20%
           
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM19%
    11.Tehnician proiectant IIM19%
    12.Tehnician proiectant IIIM19%
    13.Tehnician proiectant debutantM19%
    Cap. V. Unităţi de informatică
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS25%
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS25%
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS25%
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS25%
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS25%
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS25%
    7.Informatician, conductor tehnic; ISSD20%
    8.Informatician, conductor tehnic; IISSD20%
    9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD20%
    10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD20%
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor IAM19%
    12.Analist (programator) ajutor IM19%
    13.Analist (programator) ajutor IIM19%
    14.Analist (programator) ajutor IIIM19%
    15.Analist (programator) debutantM19%
    16.Operator, controlor date; IM19%
    17.Operator, controlor date; IIM19%
    18.Operator, controlor date; IIIM19%
    19.Operator, controlor date; IVM19%
    20.Operator, controlor date; debutantM19%
    Cap. VI. Administraţia publică locală
    1.Salvator montan gradul IS18%
    2.Salvator montan gradul IIS18%
    3.Salvator montan gradul IIIS18%
    V/2 ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR
    1.Stenodactilograf IAM18%
    2.Stenodactilograf IM18%
    3.Stenodactilograf IIM18%
    4.Stenodactilograf debutantM18%
    5.Secretar-dactilograf, dactilograf; IAM18%
    6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G18%
    7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G18%
    8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G18%
    9.Secretar, secretar-dactilograf; IM; G18%
    10.Secretar, secretar-dactilograf; IIM; G18%
    11.Secretar, secretar-dactilograf; debutantM; G18%
    12.Administrator IM18%
    13.Administrator IIM18%
    14.Administrator IIIM18%
    15.Şef depozit IM18%
    16.Şef depozit IIM18%
    17.Casier, magaziner; IM18%
    18.Casier, magaziner; IIM; G18%
    19.Casier, magaziner; debutantM; G18%
    20.Funcţionar, arhivar; IM18%
    21.Funcţionar, arhivar; IIM18%
    22.Funcţionar, arhivar; IIIM18%
    23.Funcţionar, arhivar; debutantM18%
    24.Şef formaţie pază, pompieri   18%
    25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   18%
    26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   18%
    27.Maistru I   18%
    28.Maistru II   18%
    29.Şofer IA   20%
    30.Şofer I   20%
    31.Şofer II   18%
    32.Muncitor calificat I   18%
    33.Muncitor calificat II   18%
    34.Muncitor calificat III   18%
    35.Muncitor calificat IV   18%
    36.Muncitor calificat V   18%
    37.Muncitor calificat VI   18%
    38.Muncitor necalificat   18%
    VI/2 INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE (pentru activităţi de imersie, de zbor şi de exploatare, stabilite în lei)18%


      NOTA
      Procentele maxime de majorare prevăzute pentru funcţiile din anexele nr.
  V/1 şi V/2 cuprind şi creşterea salariilor de bază cu 5% acordată potrivit
  prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2002 aprobată prin Legea
  nr. 417/2002 şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2002 aprobată
  prin Legea nr. 547/2002.


  Anexa VIII/1
  (la 01.10.2005)
  FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE

  Capitolul I Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii

  publice, alese în funcţie potrivit prevederilor Constituţiei României
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
      Preşedinţia României  
    1.Preşedintele României65.469.000
      Parlamentul României  
    2.Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei Deputaţilor60.410.000
    3.Vicepreşedinţii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor55.649.000
    4.Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputaţilor52.375.000
    5.Preşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor52.375.000
    6.Preşedinţii grupurilor parlamentare ale Senatului şi Camerei Deputaţilor52.375.000
    7.Vicepreşedinţii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor49.103.000
    8.Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor48.508.000
    9.Senatori, deputaţi47.912.000


  x
  X X
  Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa VIII/2
  (la 01.10.2005)
  FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
  Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor
  autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Guvernul României
    1.Prim-ministru60.410.000
    2.Ministru de stat55.649.000
    3.Ministru52.375.000
    4.Secretar de stat membru al Guvernului47.912.000
    5.Secretar de stat45.830.000
    6.Subsecretar de stat38.688.000
    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
    7.Preşedinte60.410.000
    8.Vicepreşedinte53.269.000
    9.Preşedinte de secţie49.103.000
    10.Judecător47.912.000
    Curtea Constituţională
    11.Preşedinte*)60.410.000
    12.Judecător*)53.269.000
    Consiliul Legislativ
    13.Preşedinte consiliu52.375.000
    14.Preşedinte de secţie49.103.000
    Avocatul Poporului
    15.Avocatul poporului52.375.000
    Curtea de Conturi
    16.Preşedinte60.410.000
    17.Vicepreşedinte53.269.000
    18.Preşedinte de secţie49.103.000
    19.Consilier conturi47.912.000
    20.Procuror financiar general52.079.000
    Prefecturi
    21.Prefect al municipiului Bucureşti42.259.000
    22.Prefect (la judeţ categoria I)41.069.000
    23.Prefect (la judeţ categoria II)38.688.000
    24.Subprefect al municipiului Bucureşti37.794.000
    25.Subprefect (la judeţ categoria I)35.713.000
    26.Subprefect (la judeţ categoria II)34.522.000
    Secretariatul general al Guvernului
    27.Secretar general al Guvernului47.912.000
    28.Secretar general adjunct al Guvernului45.830.000
    29.Consilier de stat45.830.000
    Preşedinţia României
    30.Consilier prezidenţial52.375.000
    31.Consilier de stat45.830.000
    Parlamentul României
    32.Secretar general la Camera Deputaţilor şi la Senat47.912.000
    33.Secretar general adjunct la Camera Deputaţilor şi la Senat45.830.000
    Consiliul Concurenţei
    34.Preşedinte60.410.000
    35.Vicepreşedinte53.269.000
    36.Consilier de concurenţă49.103.000
    Consiliului Naţional al Audiovizualului
    37.Preşedinte52.375.000
    38.Membri45.830.000


  x
  X X
  Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.


  Anexa IX
  (la 01.10.2005)
  FUNCŢII ASIMILATE CU FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ
  Indemnizaţii pentru personalul din instituţii publice din
  subordinea Guvernului
         
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei -
    Instituţii publice din subordinea Guvernului*)
    1.Conducătorul instituţiei (preşedinte, director general, şef oficiu, etc.)33.332.000
    2.Adjunctul conducătorului instituţiei (vicepreşedinte, director general adjunct, etc,)28.272.000

  x
  X X
  Indemnizaţiile prevăzute în prezenta anexă se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.
  --------